دانلود پایانامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی تأثیرات ساختار رقابتی محصولات بر محافظه کاری مشروط

Abstract geometric landscape.

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تأثیرات ساختار رقابتی محصولات بر محافظه کاری مشروط

تکه ای از متن پایان نامه :

الوصول، افزایش هزینه­ها که ناشی از تغییر در برآوردهاست، سود و زیان فروش داراییها، زیان کاهش ارزش موجودی­ها و داراییهای ثابت و اقلام انتقالی به دوره های آتی اشاره کرد. یافته­های گیولی و هاین(2000) هاکی از آن بود که با گذشت هر سال، اقلام تعهدی غیر­عملیاتی نسبت به سال قبل به صورت معنا داری کوچک­تر شده­اند. بر این اساس، آنها نتیجه گرفتند که با گذشت زمان، محافظه­کاری بیشتر شده می باشد. این به این معناست که در طول زمان، مدیران روش­هایی را انتخاب می کنند که به حداقل شدن سود انباشته منجر شده می باشد.

2-9-4. معیار چولگی منفی توزیع سود و جریانهای نقدی

یکی دیگر از شاخص­های معرفی شده توسط گیولی و هاین(2000) چولگی منفی توزیع سود و جریانهای نقدی می باشد. آنها اظهار داشتند که بایستی جمع کل جریانات نقدی در تمام عمر شرکت با کل سودها در تمام عمر شرکت برابر باشد. اختلاف بین خالص جریانات نقدی و سود خالص اقلام تعهدی می­باشند. لذا، انتظار می­رود در صورتی که در دوره­ای خالص اقلام تعهدی منفی باشند، دوره پس از چنین دوره­هایی دوره خالص اقلام تعهدی بایستی مثبت باشد. و پس نتیجه می­ از هزینه­های سیاسی، در ارائه گزارشهای مالی،                 محافظه­کارانه اقدام می­کنند. در مقابل ایتردیز (2011) اظهار می­کند، به دلیل بالا بودن مشکل نمایندگی در شرکتهای کوچک و تازه تأسیس، محافظه کاری در این نوع شرکتها بیشتر از شرکتهای بزرگ می باشد. یافته­های کمیته مطالعاتی اراسموس(2010) گویای این می باشد که بالا بودن اهرم و در نتیجه وجود کشمکش بین بستانکاران و سهامداران مخصوصا در حوزه سیاستهای تقسیم سود، عاملی دیگر برای اتخاذ رویکرد محافظه­کارانه می باشد. تحقیقات زیادی مانند داروغ و استاغتون(1990)، داروغ(1990)، کارونا(2007و2008)، دهالیوال و همکاران(2008) و فلسام(2009)، بالا بودن تهدیدات رقابتی را از عوامل مهم اتخاذ رویکرد محافظه­کارانه اظهار کردند. و نهایتا مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران (1386) از محافظه کاری به عنوان اصل احتیاط یاد کرده و آن را از خصوصیات کیفی اطلاعات مالی می­داند. هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر ساختارهای رقابتی

 مطالعه تأثیرات ساختار رقابتی محصولات بر محافظه کاری مشروط

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تأثیرات ساختار رقابتی محصولات بر محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی