دانشگاه ادیان و مذاهب

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادیان ابراهیمی

عنوان:

بررسی تهذیب از نگاه خواجه نصیرالدین طوسی و بحیّه ابن پقوده

(با تأکید بر کتاب اوصاف الاشراف و وظایف القلوب)

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر صادق نیا

 

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر ملکی

 

پاییز ۱۳۹۱


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
فهرست مطالب
فصل اول: کلیّات.. ۴
مقدمه  ۵
۱٫۱٫ طرح تحقیق. ۶
۱٫۱٫۱٫ پیشینۀ موضوع ۶
۱٫۱٫۲٫ پرسش اصلی تحقیق. ۶
۱٫۱٫۳٫ ساختار تحقیق. ۶
۱٫۱٫۴٫ شیوه تحقیق. ۷
۱٫۱٫۵٫ ضرورت تحقیق. ۸
۱٫۱٫۶٫ هدف تحقیق. ۸
فصل دوم:  مفاهیم اساسی. ۹
۲٫۱٫ تهذیب و اخلاق. ۱۰
۲٫۱٫۱٫ تهذیب.. ۱۰
۲٫۱٫۱٫۱٫ تعریف تهذیب… ۱۰
۲٫۱٫۱٫۲٫ نیروهای سه گانۀ نفس…. ۱۳
۲٫۱٫۱٫۳٫ رابطۀ تهذیب با تزکیه. ۱۶
۲٫۱٫۱٫۴٫ رابطه تهذیب با توحید.. ۱۷
۲٫۱٫۲٫ اصول و مراتب تهذیب.. ۱۸
۲٫۱٫۲٫۱٫ فضایل و رذایل اخلاقی.. ۱۸
۲٫۱٫۲٫۲٫ ارادۀ انسان و تهذیب… ۱۸
۲٫۱٫۲٫۳٫ امکان تهذیب… ۱۹
۲٫۱٫۳٫ امور اساسی در تهذیب.. ۱۹
۲٫۱٫۳٫۱٫ معنای نفس و مراتب آن.. ۱۹
۲٫۱٫۳٫۲٫ ارکان چهارگانۀ سلوک… ۲۱
۲٫۱٫۳٫۳٫ جهاد با نفس…. ۲۲
۲٫۱٫۳٫۴٫ خودشناسی و معرفت نفس…. ۲۲
۲٫۱٫۳٫۵٫ حالات جسم و روح.. ۲۳
۲٫۱٫۳٫۶٫ خداشناسی و معرفت نفس…. ۲۳
۲٫۱٫۴٫ عوامل مؤثر در تهذیب نفس.. ۲۴
۲٫۱٫۴٫۱٫ ایمان به خدا ۲۴
۲٫۱٫۴٫۲٫ عبادت و بندگی خدا ۲۴
۲٫۱٫۴٫۳٫ دوستی و عشق به خدا ۲۴
۲٫۱٫۴٫۴ توکّل به خدا ۲۴
۲٫۱٫۴٫۵٫ عقل و دانش در مسیر تهذیب… ۲۵
۲٫۱٫۴٫۶٫ استاد و راهنما در تهذیب… ۲۵
۲٫۱٫۴٫۷٫ اخلاص در تهذیب… ۲۵
۲٫۱٫۴٫۸٫ عوامل دیگر. ۲۵
۲٫۱٫۵٫ موانع تهذیب نفس.. ۲۶
۲٫۱٫۵٫۱٫ گناه. ۲۶
۲٫۱٫۵٫۲٫ خودخواهی و حبّ نفس….۲۶
 
۲٫۱٫۵٫۳٫ حبّ دنیا ۲۶
۲٫۱٫۵٫۴٫ ظلم و ستم.. ۲۷
۲٫۱٫۵٫۵٫ خشم و غضب… ۲۸
۲٫۱٫۵٫۶٫ موانع دیگر. ۲۸
۲٫۱٫۶٫ نتایج و آثار تهذیب نفس.. ۲۸
۲٫۱٫۶٫۱٫ آرامش روحی و روانی.. ۲۸
۲٫۱٫۶٫۲٫ حال خوش…. ۲۸
۲٫۱٫۶٫۳٫ یقین.. ۲۸
۲٫۱٫۶٫۴٫ قرب و خشنودی خدا ۲۸
۲٫۲٫ معرفی کتاب وظایف قلوب «الهدایه الی فرائض القلوب» ۲۹
۲٫۲٫۱٫ تاریخ نگارش وظایف قلوب. ۲۹
۲٫۲٫۲٫ هدف کتاب وظایف قلوب. ۲۹
۲٫۲٫۳٫ تمایز کتاب وظایف قلوب از سایر کتب اخلاقی. ۳۱
۲٫۲٫۴٫ ساختار کتاب وظایف قلوب. ۳۱
۲٫۲٫۵٫ شیوۀ ترتیب منازل در وظایف قلوب. ۳۲
۲٫۲٫۶٫ غایت تهذیب اخلاق در وظایف قلوب. ۳۳
روش عرفانی/ فلسفی در وظایف قلوب. ۳۳
۲٫۳٫ معرفی کتاب «اوصاف الاشراف» ۳۵
۲٫۳٫۱٫ معرفی اوصاف الاشراف. ۳۵
۲٫۳٫۲٫ پیشینۀ اوصاف الاشراف. ۳۶
۲٫۳٫۳٫ تفاوت «اخلاق ناصری» با «اوصاف الاشراف» ۳۸
۲٫۳٫۴٫ علّت تألیف اوصاف الاشراف از نگاه دیگران. ۴۴
۲٫۳٫۵٫ آثار مثبت اوصاف الاشراف. ۴۶
۲٫۳٫۶٫ تعداد و ترتیب منازل یا مقامات در اوصاف الاشراف. ۴۶
۲٫۳٫۷٫ منزل، مقام و درجۀ اهل سلوک در اوصاف الاشراف. ۴۷
فصل سوم:  تهذیب اخلاق از منظر ابن پقوده ۴۹
۳٫۱٫ معرّفی نمایندۀ اخلاق یهودی در این پژوهش (بحیّه ابن پقوده) ۵۰
۳٫۱٫۱٫ زندگی بحیّه ابن پقوده ۵۰
۳٫۱٫۲٫ آثار ابن پقوده ۵۰
۳٫۱٫۳٫ محتوای «وظایف قلوب» ۵۱
۳٫۱٫۴٫ وظایف انسان از دیدگاه ابن پقوده ۵۱
۳٫۱٫۵٫ علّت تألیف رساله از زبان مولّف.. ۵۱
۳٫۱٫۶٫ علت نامگذاری کتاب از نگاه پژوهشگران. ۵۲
۳٫۱٫۷٫ شناخت وحدانیّت خدا در اندیشۀ ابن پقوده ۵۲
۳٫۱٫۸٫ طبیعت و وظیفۀ انسان. ۵۳
۳٫۱٫۹٫ رابطۀ عقل و شریعت در اندیشۀ ابن پقوده ۵۳
۳٫۱٫۱۰٫ نیّت قبل از وظایف قلب.. ۵۴
۳٫۲٫ تهذیب اخلاق از منظر ابن پقوده ۵۴
فصل چهارم:  تهذیب اخلاق از منظر خواجه نصیرالدین طوسی. ۵۸
۴٫۱٫ معرفی نماینده اخلاق اسلامی در این پژوهش (خواجه نصیرالدین طوسی) ۵۹
۴٫۱٫۱٫ اساتید خواجه ۶۰

  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

     
    Widget not in any sidebars
       

۴٫۱٫۲٫ خواجه نصیر در قلاع اسماعیلیّه ۶۰
۴٫۱٫۲٫ خواجه نصیر در دربار مغولان. ۶۲
۴٫۱٫۴٫ فعالیت های علمی خواجه نصیر ۶۳
۴٫۱٫۵٫ شاگردان خواجه نصیر ۶۵
۴٫۱٫۶٫ آثار خواجه نصیر ۶۶
۴٫۲٫ تهذیب اخلاق از منظر خواجه ۶۸
فصل پنجم:  بررسی تطبیقی شیوه های مشترک سلوک در تهذیب نفس از نگاه دو اندیشمند. ۷۱
۵٫۱٫ تطبیق و مقایسۀ دو کتاب.. ۷۳
۵٫۲٫ تطبیق و مقایسۀ دو نویسنده ۷۵
۵٫۳٫ بررسی تطبیقی تهذیب اخلاق در دو اثر (اوصاف الاشراف و وظایف قلوب) ۷۷
۵٫۳٫۱٫ دیدگاه های ابن پقوده و خواجه نصیر طوسی در باب توحید. ۷۸
۵٫۳٫۱٫۱٫ دیدگاه ابن پقوده در باب توحید.. ۷۸
۵٫۳٫۱٫۲٫ دیدگاه خواجه نصیر در باب توحید.. ۸۰
۵٫۳٫۱٫۲٫۱٫ اتحّاد از نظر خواجه نصیر. ۸۰
۵٫۳٫۱٫۲٫۲٫ وحدت از نگاه خواجه نصیر. ۸۱
۵٫۳٫۲٫ دیدگاه های ابن پقوده و خواجه نصیر در باب اطاعت و فرمان برداری از خدا ۸۲
۵٫۳٫۲٫۱٫ دیدگاه ابن پقوده در باب اطاعت… ۸۲
۵٫۳٫۲٫۲٫ دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی در باب تسلیم (اطاعت). ۸۹
۵٫۳٫۳٫ دیدگاه های ابن پقوده و خواجه نصیر در باب توکّل. ۹۰
۵٫۳٫۳٫۱٫ دیدگاه ابن پقوده در باب توکّل ۹۰
۵٫۳٫۳٫۲٫ دیدگاه های خواجه نصیر دربارۀ توکّل.. ۹۲
۵٫۴٫۱٫ دیدگاه های ابن پقوده و خواجه نصیر در باب اخلاص.. ۱۰۰
۵٫۴٫۱٫۱٫ دیدگاه ابن پقوده در باب اخلاص….. ۱۰۰
۵٫۴٫۱٫۲٫ دیدگاه خواجه نصیر دربارۀ اخلاص….. ۱۰۴
۵٫۵٫۱٫ دیدگاه های ابن پقوده و خواجه نصیر دربارۀ توبه ۱۰۵
۵٫۵٫۱٫۱٫ دیدگاه ابن پقوده دربارۀ توبه. ۱۰۵
۵٫۵٫۱٫۲٫ دیدگاه خواجه نصیر طوسی دربارۀ توبه. ۱۱۲
۵٫۳٫۶٫ دیدگاه های ابن پقوده و خواجه در باب محاسبۀ نفس.. ۱۱۷
۵٫۳٫۶٫۱٫ دیدگاه ابن پقوده دربارۀ محاسبۀ نفس…. ۱۱۷
۵٫۳٫۶٫۲٫ دیدگاه خواجه نصیر در باب محاسبۀ نفس…. ۱۱۹
۵٫۳٫۷٫ دیدگاه های ابن پقوده و خواجه نصیر در باب زهد. ۱۲۱
۵٫۳٫۷٫۱٫ دیدگاه ابن پقوده در باب زهد.. ۱۲۱
۵٫۳٫۷٫۲٫ دیدگاه خواجه نصیر در باب زهد.. ۱۲۶
۵٫۳٫۸٫ دیدگاه های ابن پقوده و خواجه نصیر در باب محبّت و دوستی خدا ۱۲۷
۵٫۳٫۸٫۱٫ دیدگاه ابن پقوده در باب محبّت… ۱۲۷
۵٫۳٫۸٫۲٫ دیدگاه خواجه نصیر در باب محبّت… ۱۳۰
نتیجه گیری. ۱۳۴
پی نوشت ها ۱۳۵
منابع و مآخذ. ۱۴۶
الف) منابع فارسی. ۱۴۶
ب) منابع عربی. ۱۴۷
ج) منابع انگلیسی. ۱۴۸
 
چکیده
در آغاز بر این گمان بودم که تهذیب اخلاق در یهودیت و اسلام، همان گونه متفاوت است که این دو دین در عرصه اجتماعی در طول تاریخ بوده اند. این پژوهش در بررسی این مسأله بر آن بود که دریابد تفاوت ها و یا شباهت های تهذیب اخلاق میان یهودیت و اسلام از منظر نخبگان دینی هر یک از این دو دین تا چه اندازه است. از این رو از هر کدام، یک اندیشمند و یک کتاب برکزیدم: ابن پقودۀ یهودی با اثر ماندگارش «الهدایه الی فرائض القلوب» و خواجه نصیرالدین طوسی مسلمان با کتاب کوچک امّا پرمایه اش «اوصاف الاشراف».
در این زمینه از شیوۀ تطبیق و مقایسه، میان این دو کتاب اخلاقی بهره بردم. هر دو اندیشمند، به موضوعات مشترکی پرداخته اند؛ که عمده آن ها عبارتند از: «توحید»، «اطاعت و تسلیم در برابر امر خدا»، «توکّل»، «اخلاص»، «توبه»، «زهد»، «محاسبۀ نفس» و در نهایت «عشق به خدا».
در مجموع با سامان دادن این مقاله در پنج فصل، این نتیجه به دست آمد که شیوه های تهذیب اخلاق در هر دو کتاب، شباهت های جالب و قابل توجهی دارند و تفاوت ها آن چنان نیست که در آغاز گمان می شد.
کلیدواژه ­ها:
تهذیب اخلاق، وظایف قلوب، اوصاف الاشراف، ابن پقوده، خواجه نصیرالدین طوسی.

فصل اول:
کلیّات

مقدمه

(قد افلح من زَکَّها)[۷]
آدمیان به حکم فطرت خداجو و کمال طلب خویش در پی تعالی و معنویتند و برای گریز از گزند روزمرگی و تعلقات مادی، راهی می­جویند و پناهی می­طلبند.
در این میان، تهذیب نفس و انس با خالق یکتا، بهترین درمان زخم هایی است که روح کمال جوی مردمان دنیا زده و خسته از تکاثر دنیوی بدان ها دچار شده است.
از مهم ترین دغدغه های بشرِ امروز، پاک سازی هوا از آلاینده هایی است که سلامت جسم انسان را به خطر انداخته است؛ اما تهذیب روان و پاک سازی روح بشر از اخلاق نامطلوب، چه سهمی از دغدغه ها و نگرانی های آدمیان دارد؟!
انواع ناراحتی های روانی، افسردگی ها، جنایات مدرن و مواردی از این دست، زنگ خطری است بسیار جدی که به نظر می رسد در عصر تکنولوژی، به اندازۀ لازم بدان ها پرداخته نشده است.
تهذیب و پاکسازی نفس یکی از مباحث مهم اخلاق و از ارکان اساسی سیر و سلوک به شمار می آید.
آدمی تنها می تواند با خودسازی و تهذیب نفس خویش، از مرز حیوانیت برهد و خود را به مقام والا و پرارج انسانی برساند.
صفات رذیله و بیماری های نفسانی باعث می شود تا عقل و قلب آدمی از دریافت حقایق بازماند.
اهمیت پرداخت به تهذیب نفس تا بدان جاست که قرآن مجید بعد از یازده قسم مهم در سوره شمس، یادآور می شود که سعادت و رستگاری تنها از آنِ کسانی است که به تهذیب و تزکیه نفس خود بپردازن:. «قَد أفلَحَ مَن زَکَّها»
شخصیت های برجسته ای همچون ابن پقوده در سنت یهودی و خواجه نصیرالدین طوسی در سنت اسلامی ـ که اتفاقاً هم عصر بوده اند ـ حدود هفتصد سال پیش، نخبگان دینی ای بودند که به تهذیب نفس، توجه ویژه نشان دادند.
شباهت های جالبی میان افکار و ایده های این دو اندیشمند وجود دارد: هر دو، فیلسوف[۸] بودند؛ هر دو مدتی به منصب حکومتی قضاوت، اشتغال داشتند؛ هر دو فقیه و محل رجوع مردم در مسائل شرعی بودند؛ و هر دو، سرانجام پس از مشاغل متعدد، در سن پختگی و کمال به تهذیب اخلاق روی آورده، اثر یا آثاری اخلاقی پدید آوردند.
کتاب اخلاقی ابن پقوده، «وظایف قلوب»[۹] و کتاب اخلاقی خواجه نصیرالدین طوسی که در این رساله بدان پرداخته شده، «اوصاف الاشراف»[۱۰] است. این دو اثر، بر سنت های اخلاقی پس از خود، تأثیرگذار بودند.
تعداد صفحه : ۱۶۲
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

Share