پایان نامه ترجمه کتابThe Psychology of Religion A Short Introduction

پایان نامه ترجمه کتابThe Psychology of Religion A Short Introduction

عنوان : ترجمه کتاب The Psychology of Religion A Short Introduction

دانشگاه ادیان و مذاهب

دانشکده ادیان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته دین شناسی


ترجمه کتاب

 The Psychology of Religion: A Short Introduction 

نوشته: Kate M. Loewenthal

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر احمد قلی زاده

 

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر علی شهبازی

 

تابستان ۱۳۹۱


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
مقدمه… ۱
پیش درآمد . ۲
معرفی نویسنده ۳
معرفی کتاب… ۴
گزارشی از محتوای فصول کتاب… ۵
روان شناسی و دین .. ۵
 دین و روان شناسی .. ۸
رفتار دینی .. ۱۳
اندیشه های دینی .. ۲۱
احساسات دینی .. ۲۵
دیدگاه نویسنده و تحلیل کتاب … ۳۳
پیش درآمد . ۳۳
دیدگاه نویسنده ۳۳
تحلیل اجمالی .. ۳۴
فهرست آثار علمی دکتر کِیت لوونتال . ۳۷
طرح کلی موضوع .. ۴۸
فصل اول: روان شناسی و دین
روان شناسی چیست؟ . ۵۳
دین چیست؟ . ۵۴
تاریخچه ای اجمالی از رابطه بی ثبات میان روان شناسی و دین .. ۵۹
معنویت و مسائل مرتبط .. ۶۵
جنسیت … ۶۶
خلاصه . ۶۷
فصل دوم: دین و روان شناسی
تأثیر مسیحیت غربی.. ۶۹
ادیان و تبیین هایی که آن ها از رفتار، اندیشه ها و احساسات به دست می دهند   ۷۱
آیین بودا ۷۱
مسیحیت … ۷۴
آیین هندو . ۷۶
اسلام . ۷۸
یهودیت … ۷۹
ادیان دیگر . ۸۱
درون مایه های مشترک.. ۸۳
خلاصه . ۸۳
فصل سوم: رفتار دینی
نیایش، تعریف ها، تأثیرات، و تأثیرات مشاهده شده ۸۵
انواع نیایش … ۸۷
آیا نیایش مؤثر است؟ . ۸۹
گواه تجربی بر این که نیایش چنین تأثیراتی دارد چیست؟ . ۹۱

  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

     
    Widget not in any sidebars
       

نیایش و غلبه بر استرس … ۹۲
استثنائات موجود در مورد تأثیرات نیایش … ۹۴
سخن و زبان دینی .. ۹۷
گفتمان دینی: پیشگویی .. ۹۹
گفتمان دینی: داستان . ۱۰۰
سخن و ساخت حقیقت … ۱۰۱
رفتار اجتماعی، گروه ها و هنجارها ۱۰۵
نودینی .. ۱۰۶
انواع و درونمایه ها ۱۰۶
آیا به هر نحوی از انحاء دست به تغییر دین زده اید؟ . ۱۰۶
شیوه های نودینی .. ۱۰۹
دو چشم انداز اجتماعی- روانشناختی در نودینی .. ۱۱۵
خروج از گروه دینی .. ۱۱۷
انواع دیگر رفتار دینی .. ۱۱۹
خلاصه. ۱۱۹
فصل چهارم: اندیشه های دینی
باور دینی .. ۱۲۲
پیاژه ۱۲۹
گلدمن .. ۱۳۱
ایمان دینی و رشد آن . ۱۳۲
اریکسون . ۱۳۳
کولبرگ … ۱۳۴
فاولر . ۱۳۶
اسپرو . ۱۳۷
خلاصه . ۱۴۰
فصل پنجم: احساسات دینی
ریشه های اولیه احساسات دینی .. ۱۴۲
فروید . ۱۴۲
نظریه شی – روابط .. ۱۴۵
نظریه دلبستگی .. ۱۴۸
مقیاس دلبستگی بزرگسالان . ۱۴۹
ارزیابی های اخیر . ۱۵۰
دیکی و دیگران . ۱۵۰
کپس و «انسان، دین و مالیخولیا» ۱۵۱
احساسات مثبت … ۱۵۲
احساسات عرفانی .. ۱۵۲
مکاشفه های دینی .. ۱۵۶
تجربه های نزدیک به مرگ و خارج از بدن . ۱۵۸
بهباشی معنوی .. ۱۶۰
مقیاس بهباشی معنوی .. ۱۶۱
توکّل و ایمان .۱۶۲
عزت نفس… ۱۶۳
احساسات منفی .. ۱۶۳
گناه، شرم و اضطراب … ۱۶۳
وسواس … ۱۶۵
دین و آسیبشناسی روانی .. ۱۶۹
افسردگی .. ۱۷۰
روان پریشی و مسئله جنّ .. ۱۷۴
خلاصه . ۱۸۲
منابع . ۱۸۳
Abstract 204
 
چکیده
کتاب حاضر با شیوه و متدی خاص خود به بحث و بررسی پیرامون موضوعات اساسی حوزه روان شناسی دین می پردازد، و تمامی مسائل مربوطه از تاریخچه پر فراز و نشیب گرفته تا جدید ترین نظریات ارائه شده را مورد بحث قرار می دهد.
در این اثر نویسنده با لحنی عالمانه و در عین حال قابل فهم در باب گستره وسیعی از ادیان و فرهنگ ها سخن می گوید. تمامی موضوعات اصلی و مهم این حوزه، از تاریخچه روان شناسی دینی گرفته تا شیوه های متعدد و جذابی که از طریق آن ها باور دینی بر احساس و رفتار انسان تأثیر می گذارد، مورد بحث قرار گرفته است.
حوزه های دیگری که نویسنده بدان پرداخته شامل موارد زیر است: نیایش، پیشگویی و نودینی، ماهیت رفتار دینی، باورهای دینی، و تأثیر آن ها بر سلامت هیجانی؛ اختلالات ذهنی ؛ رابطه بین دین و آسیب شناسی روانی، و مسئله مناقشه برانگیز دین و تعصب.
این کتاب همچنین علت گرایش انسان ها به دین، آنچه در آن می یابند، و نحوه تأثیرپذیری سلامت هیجانی افراد و نگرش آن ها نسبت به گناهِ عاطفی و حوزه های دیگر احساسات انسانی از دین را مورد بحث قرار می دهد. این حوزه ها شامل روان پریشی، افسردگی، عشق و نفرت می شود، حوزه هایی که در واقع دین و روان شناسی در آن ها با یگدیگر تلاقی دارند.
در فصل مربوط به احساسات دینی احساسات مثبت و منفی، مانند احساس گناه و شرم، مورد بحث قرار می گیرد، و در ضمن آن شواهدی را دال بر پیوند این مسائل با بهداشت روانی، سلامت و روان شناسی ارائه می دهد.
واژه های کلیدی: روان شناسی، دین، رفتار دینی، باور دینی، احساسات دینی

پیش درآمد

روان شناسی دین به عنوان یک حوزه مطالعاتی جدید که در قرن اخیر اقبال به آن فزونی یافته از اهمیت خاصی برخوردار است؛ چرا که هر دو سوی این حوزه مطالعاتیِ بین رشته ای (روان شناسی و دین) مباحث و موضوعاتی قرار دارند که در افزایش آگاهی بشر و شناخت او نسبت به خود و دنیای پیرامون نقش بسزایی ایفا می کنند، که تمامی این عوامل نهایتاً در شیوه تفکر و سبک و کیفیت زندگی او تأثیری غیرقابل انکار دارند. موضوع و مسئله محوری در دین و روان شناسی هر دو انسان است؛ یکی با ماهیتی ماورایی، و نه این جهانی، آموزه ها و گزاره هایی را برای زندگی بهتر و سعادت و کامیابی به بشر ارائه می کند، و دیگری با ارائه تبیینی علمی و ساختارمند این امکان را فراهم می سازد تا انسان نسبت به قابلیت ها و امکانات ذاتی و روانی خود شناخت حاصل کند تا در پرتو این شناخت و استفاده مناسب از داشته های درونی اش از زیستی کامیابانه و به دور از فشارهای فکری و روانی بهره مند شود.
اما برای شروع بحث در این زمنیه آشنایی با پیشینه و نحوه شکل گیری و تحول این رشته و نیز شخصیت هایی که در تکوین و توسعه آن تأثیرگذار بودند امری است ضروری. در ابتدا بر آن بودم که بخشی از مقدمه این نوشته را به ارائه گزارشی از تاریخچه این رشته و چهره های برجسته و نظریه های مهم در این زمینه اختصاص دهم، اما از آنجا که در سال های اخیر اکثر قریب به اتفاق پایان نامه هایی که در دانشگاه ادیان و مذاهب در این موضوع تدوین شده اند در مقدمه به نوعی به این مبحث پرداخته اند به نظر می رسد پرداختن به آن در این نوشته به نحوی تکرار بخش زیادی از همان مطالب باشد؛ لذا علاقه مندان را برای آشنایی با تاریخچه و پیشینه این رشته به پایان نامه های دفاع شده در دانشگاه ادیان و مذاهب ارجاع می دهم.
در ادامه ابتدا نویسنده کتاب معرفی می شود؛ سپس به معرفی خود کتاب و ویژگی های آن می پردازم، در بخش بعدی گزارشی از محتوای فصول کتاب ارائه می شود و در نهایت به اجمال نکاتی درباره دیدگاه های نویسنده و تحلیل کتاب حاضر عنوان می شود.
تعداد صفحه : ۲۱۵
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

Share