پایان نامه ترجمه کتاب پنجم، ششم و هفتم از Code of Canon Law به همراه مقدمه تحلیلی

پایان نامه ترجمه کتاب پنجم، ششم و هفتم از Code of Canon Law به همراه مقدمه تحلیلی

عنوان : ترجمه کتاب پنجم، ششم و هفتم از Code of Canon Law به همراه مقدمه تحلیلی

دانشگاه ادیان و مذاهب

دانشکده ادیان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادیان ابراهیمی

ترجمه کتاب   پنجم، ششم و هفتم از Code of Canon Law

به همراه مقدمه تحلیلی

استاد راهنما:

جناب آقای حسین سلیمانی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر احمدرضا مفتاح

پاییز ۱۳۹۲


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

بخش اول مقدمه تحلیلی… ۱
پیشگفتار. ۲

  1. قوانین کلیسا. ۳

۱-۱٫ فرایند شکل گیری… ۳
۱-۲٫ مجموعه های مختلف قوانین… ۶
۱-۲-۱٫ مجموعه مقررات گراسییَن… ۷
۱-۲-۲٫ مجموعه بزرگ…. ۸
۱-۲-۳٫ مجموعه ششم و مجموعه های احکام پاپی بعدی… ۹
۱-۳٫ فرایند بازنگری مجموعه ۱۹۱۷٫٫ ۱۰
۱-۴٫ مجموعه ۱۹۸۳٫٫ ۱۱
۱-۵٫ مجموعه ۱۹۸۳ در مقایسه با مجموعه ۱۹۱۷٫٫ ۱۴

  1. قانون از دیدگاه کلیسای کاتولیک….. ۱۶

۲-۱٫ انواع قانون.. ۱۷
۲-۱-۱٫ قانون ازلی… ۱۷
۲-۱-۲٫ قانون طبیعی… ۱۸
۲-۱-۳٫ قانون بشری… ۲۰
۲-۱-۴٫ قانون الهی… ۲۱
۲-۲٫ مقایسه ی قوانین کلیسا با قوانین دیگر.. ۲۱
۲-۲-۱٫ منبع قوانین… ۲۲
۲-۲-۲٫ محدوده حاکمیت قوانین… ۲۲
۲-۲-۳٫ ضمانت اجرا ۲۳
۲-۲-۴٫ مجازات…. ۲۳
۲-۲-۵٫ هدف قوانین… ۲۴

  1. نظام کیفری در مجموعه ۱۹۸۳٫٫ ۲۴

جمع بندی مطالب…. ۲۹
کتابنامه. ۳۱
منابع فارسی: ۳۱
منابع انگلیسی: ۳۱
منابع مفید جهت مطالعه بیشتر: ۳۲
بخش دوم ترجمه کتاب   پنجم، ششم و هفتم از THE CODE OF CANON LAW… 33
کتاب پنجم: دارایی های مادی کلیسا. ۳۴
عنوان اول: اکتساب دارایی ها. ۳۵
عنوان دوم: سرپرستی دارایی ها. ۳۷
عنوان سوم: قراردادها و انتقالویژه. ۴۲
عنوان چهارم: مقررات خیریه به طور کلی و موسسات خیریه. ۴۴
کتاب ششم: ضمانت اجراها در کلیسا. ۴۸
بخش اول: جرایم و مجازات ها به طور کلی… ۴۸
عنوان اول: مجازات جرایم به طور کلی… ۴۸
عنوان دوم: قانون کیفری یا حکم کیفری… ۴۹
عنوان سوم: کسانی که در معرض ضمانت اجراهای کیفری هستند. ۵۰
عنوان چهارم: مجازات ها و سایر کیفرها. ۵۴
فصل اول: توبیخ ها. ۵۴
فصل دوم: مجازات های تنبیهی… ۵۵
عنوان پنجم: اجرای مجازات ها. ۵۷
عنوان ششم: توقف مجازات ها. ۶۰
بخش دوم: مجازات ها برای جرایم خاص….. ۶۳
عنوان اول: جرایم علیه دین و وحدت کلیسا. ۶۳
عنوان دوم: جرایم علیه مقامات کلیسا و استقلال کلیسا. ۶۴
عنوان سوم: غصب مناصب کلیسایی و جرایمی که در اجرای این مناصب مرتکب می شوند. ۶۵
عنوان چهارم: جرم نسبت ناروا ۶۷
عنوان پنجم: جرایم برعلیه وظایف خاص….. ۶۷
عنوان ششم: جرایم علیه حیات و آزادی انسان.. ۶۸
عنوان هفتم: قاعده کلی… ۶۹
کتاب هفتم: مراحل دادرسی… ۷۰
بخش اول: محاکمه ها به طور کلی… ۷۰
عنوان اول: دادگاه صالح… ۷۱
عنوان دوم: درجات و انواع مختلف دادگاه ها. ۷۳
فصل اول: محاکمه در وهله نخست(مرحله ابتدایی). ۷۴
گفتار اول: قاضی… ۷۴
گفتار دوم: حسابرسان و مدعیان خصوصی… ۷۶
گفتار سوم: مدافع دادگستری، مدافع اوراق قرضه و سر دفتر اسناد رسمی… ۷۷
فصل دوم: محاکمه در وهله دوم(مرحله تجدیدنظر). ۷۹
فصل سوم: محاکمه های مقام پاپی… ۸۰
عنوان سوم: اصول لازم الرعایه در محاکمه ها. ۸۱
فصل اول: وظایف قضات ومأموران محاکمه. ۸۱
فصل دوم: نظم دادرسی… ۸۴
فصل سوم: محدودیت های زمانی و تعویق ها. ۸۵
فصل چهارم: محل محاکمه. ۸۶
فصل پنجم: کسانی که می تواننددر دادگاه حضور داشته باشند و نحوه تدوین و حفظ قوانین… ۸۶
عنوان چهارم: طرفین در دعوی… ۸۸
فصل اول: مدعی و مدعی علیه. ۸۸
فصل دوم: دادستان ها و وکلای مدافع.. ۸۹
عنوان پنجم: دعاوی حقوقی و استثناها. ۹۱
فصل اول: دعاوی و استثناهای عمومی… ۹۱
فصل دوم: دعاوی و استثناهای ویژه. ۹۲
بخش دوم: محاکمه مورد اختلاف… ۹۳
جزء اول: محاکمه مورد اختلاف عادی… ۹۳
عنوان اول: معرفی دعوی… ۹۳
فصل اول: دادخواست معرفی دعوی… ۹۳
فصل دوم: احضار و اعلام قوانین قضایی… ۹۵
عنوان دوم: الحاق صدورحکم.. ۹۶
عنوان سوم: محاکمه صدور حکم.. ۹۷
عنوان چهارم: دلایل… ۹۹
فصل اول: اظهارنامه طرفین… ۱۰۰
فصل دوم: دلایل اسنادی… ۱۰۱
گفتار اول: ماهیت و قابل اطمینان بودن اسناد. ۱۰۱
گفتار دوم: تهیه اسناد. ۱۰۲
فصل سوم: شهود و شهادت…. ۱۰۲
گفتار اول: کسانی که می توانند شهادت دهند.. ۱۰۳
گفتار دوم: معرفی و حذف شهود. ۱۰۴
گفتار سوم: بازپرسی از شهود. ۱۰۴
گفتار چهارم: اعتبار مدرک… ۱۰۷
فصل چهارم: کارشناسان.. ۱۰۷
فصل پنجم: حق ورود و بازرسی قضایی… ۱۰۹
فصل ششم: اماره ها. ۱۰۹
عنوان پنجم: موضوعات ضمنی… ۱۰۹
فصل اول: عدم حضور طرفین… ۱۱۰
فصل دوم: مداخله شخص ثالث در دعوی… ۱۱۱
عنوان ششم: انتشار مصوبات، ختم دعوی و دفاعیات…. ۱۱۲
عنوان هفتم: اعلام نظر قاضی… ۱۱۴
عنوان هشتم: اعتراض به حکم.. ۱۱۷
فصل اول: شکایت از بطلان حکم.. ۱۱۷
فصل دوم: تجدیدنظرخواهی… ۱۱۹
عنوان نهم: حکم مختومه و اعاده کامل… ۱۲۲
فصل اول: حکم مختومه. ۱۲۲
فصل دوم: اعاده کامل… ۱۲۳
عنوان دهم: هزینه های قضایی و کمک های حقوقی رایگان.. ۱۲۴
عنوان یازدهم: اجرای حکم.. ۱۲۴
جزء دوم: فرایند منازعه شفاهی… ۱۲۶
بخش سوم: فرایندهای خاص….. ۱۲۸
عنوان اول: فرایندهای مربوط به ازدواج… ۱۲۸
فصل اول: دعاوی مربوط به اعلام بطلان ازدواج… ۱۲۸
گفتار اول: دادگاه صالح… ۱۲۸
گفتار دوم: حق اعتراض به اعتبار ازدواج… ۱۲۹
گفتار سوم: وظایف قضات…. ۱۲۹
گفتار چهارم: دلایل… ۱۳۰
گفتار پنجم: صدور حکم و تجدید نظرخواهی… ۱۳۱
گفتار ششم: فرایند مستند.. ۱۳۲
گفتار هفتم: معیارهای عمومی… ۱۳۲
فصل دوم: دعاوی مرتبط با جدایی همسران.. ۱۳۳
فصل سوم: فرایند اجرای ازدواج تأیید شده و غیر کامل… ۱۳۴
فصل چهارم: رویه در دعوای مرگ فرضی همسر.. ۱۳۶
عنوان دوم: دعاوی مربوط به اظهارنامه بطلان رتبه های مقدس…. ۱۳۶
عنوان سوم: شیوه های اجتناب از محاکمه. ۱۳۷
بخش چهارم: فرایند کیفری… ۱۳۸
فصل اول: بازپرسی مقدماتی… ۱۳۸
فصل دوم: روند دعوای حقوقی… ۱۳۹
فصل سوم: اقدام برای جبران خسارت…. ۱۴۱
بخش پنجم: آیین دادرسی در مراجعه ی اداری و در حذف و یا انتقال کشیشان بخش….. ۱۴۲
جزء اول: مراجعه برعلیه احکام اداری… ۱۴۲
جزء دوم: آیین دادرسی حذف یا انتقال کشیشان بخش….. ۱۴۴
فصل اول: آیین دادرسی حذف کشیشان بخش….. ۱۴۴
فصل دوم: آیین دادرسی انتقال کشیش بخش….. ۱۴۶
واژه نامه. ۱۴۹
واژگان تخصصی کلیسایی: ۱۴۹
واژگان تخصصی حقوقی: ۱۴۹

چکیده

مسیحیت دینی است که از درون یهودیت جوشیده و بالیده است. به رغم این، تحولات مهمی در تاریخ مسیحیت پیش آمد که پیامد آن حذف شریعت از جامعه مسیحی بود. از سوی دیگر، جامعه مسیحی نیز به احکام عبادی و نحوه اجرای آنها و نیز قوانین خاص برای تنظیم روابط میان اعضای جامعه خود نیاز داشت. از این رو، مجموعه های متعددی از قوانین مطابق سنت کلیسایی بوجود آمدند. وجود مجموعه های متعدد در مسیحیت، ضرورت ایجاد مجموعه ی منسجم قوانین، از سوی کلیسا را ایجاب نمود. در سال ۱۹۱۷ پاپ بندیکت مجموعه ای رسمی به زبان لاتین تدوین نمود. این مجموعه در سال ۱۹۸۳ بازنگری شد. مجموعه ۱۹۸۳، مشتمل بر هفت کتاب است؛ موضوعاتی از جمله قوانین کلیسایی، آداب و رسوم، احکام عمومی، تعالیم، تعهدات، حقوق قوم خدا – مسیحی مومن، کشیشان و روحانی ها – قوانین اداره تعلیمی کلیسا، اموال مادی کلیسا و قوانین مربوط به اداره تقدیس کلیسا را دربردارد.
متن حاضر، ترجمه کتاب پنجم، ششم و هفتم از مجموعه ۱۹۸۳ است. کتاب پنجم، در رابطه با امور اقتصادی کلیسا است. نحوه به دست آوردن، حفظ، سرپرستی و انتقال دارایی های مادی کلیسا از جمله مسائلی است که کلیسا آنها را حق ذاتی خود می داند و به روشنی در این کتاب مورد بحث قرار می گیرد. کلیسا دارایی های خود را در امور خیریه، حمایت از کشیش ها و امور پاپی مصرف می کند.
کتاب ششم، قوانین حقوقی کلیسا را دربردارد. کلیسا مجازات مسیحیان مجرم را حق ذاتی خود      می داند از این رو مجازات هایی را برای مجرمان در نظر گرفته است و هدف خود از این مجازات ها را بیشتر اصلاحی می داند.
کتاب هفتم از این مجموعه مراحل دادرسی در دادگاه های کلیسا را بیان می کند. از پنج بخش عمده تشکیل شده است. محاکمه ها و مراحل آن، انواع دادگاه ها، شرایط شهود و دلایل اسنادی از جمله مباحثی است که به تفصیل در این کتاب مورد بحث قرار می گیرند.
واژگان کلیدی: کلیسای کاتولیک، قانون، قانون کلیسایی، آکوئیناس، نظام کیفری.

بخش اول

مقدمه تحلیلی

پیشگفتار

کلیسا به عنوان جامعه ایمانداران مسیحی، در ابتدای پیدایش، با توجه به تفسیر پولس از شریعت، فاقد احکام عبادی و قوانین خاص و نظام حقوقی ویژه بود. این امر از همان قرن های اولیه دلمشغولی الاهیدانان مسیحی بود. رفته رفته الاهیدانان مسیحی برای پر کردن این خلأ ایده هایی را مطرح کردند که می توان آن را در اندیشه های الاهیدان قرن سیزدهم، توماس آکوئیناس مشاهده نمود. منابع و اندیشه‏هاى قانونی متکثر و گاه ناهمگون در مسیحیت بوجود آمدند، این امر ضرورت ایجاد مجموعه ی منسجم قوانین، از سوی کلیسا را ایجاب نمود. در سال ۱۹۱۷ میلادی، به دستور پاپ بندیکت پانزدهم، مجموعه قوانین کلیسا تدوین گردید و در سال ۱۹۸۳، این مجموعه به دستور پاپ ژان پل بیست و سوم، مطابق با تغییرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی معاصر، بازنگری شد. آشنایی با مجموعه قوانین کلیسا ۱۹۸۳ از جهاتی برای جامعه علمی دارای اهمیت است:
نخست اینکه، این مجموعه یکی از متون رسمی و معتبر جامعه کلیسایی است؛ از این رو برای شناخت کلیسا به ویژه کلیسای کاتولیک، آشنایی با متون آنها ضرورت دارد.
دوم اینکه، در این کتاب کلیه ی مسائل مربوط به جامعه ی کلیسایی به طور همه جانبه در نظر گرفته شده است و در عین حال که مجموعه قوانین است، اطلاعات گسترده ای را هم در زمینه های آداب و مراسم عبادی کلیسایی، اقتصادی وحقوقی در اختیار خواننده می گذارد.
در این بخش، ابتدا به روند شکل گیری مجموعه قوانین کلیسا در طول تاریخ کلیسا می پردازیم و در ادامه مجموعه های مختلف موجود در جامعه کلیسایی را به اجمال بررسی می کنیم. سپس مفهوم لغوی و اصطلاحی قانون از دیدگاه کلیسای کاتولیک و انواع آن، از دیدگاه توماس آکوئیناس را بررسی می کنیم. در ادامه قوانین کلیسایی را با سایر قوانین (الاهی، بشری و طبیعی ) مقایسه می کنیم. نظام کیفری کلیسای کاتولیک که کتاب ششم از قوانین کلیسایی را به خود اختصاص داده است نیز یکی از بحث های اصلی در این بخش به شمار می رود. در پایان، جمع بندی کوتاهی از مطالب این بخش خواهیم داشت.
تعداد صفحه : ۱۶۶
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

     
    Widget not in any sidebars
       

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

Share