پایان نامه ترجمۀ کتاب ذات و تجلّی دین نوشتۀ فان در لیو به همراه مقدّمۀ تحلیلی

پایان نامه ترجمۀ کتاب ذات و تجلّی دین نوشتۀ فان در لیو به همراه مقدّمۀ تحلیلی

دانشگاه ادیان و مذاهب

دانشکدۀ ادیان

پایان نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ ادیان ابراهیمی

 

موضوع :

ترجمۀ کتاب ذات و تجلّی دین نوشتۀ فان در لیو

به همراه مقدّمۀ تحلیلی

استاد راهنما:

 دکتر مهدی لک زایی

 

استاد مشاور:

 دکتر خلیل قنبری

 

زمستان ۱۳۸۸


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

پیشگفتار………………………………………………………………………………………………………………………………۱
بخش اول: پدیدارشناسی دین……………………………………………………………………………………………۲۳-۲
   الف. پدیدارشناسی…………………………………………………………………………………………………………….۳     
   ب. تاریخچۀ پدیدارشناسی دین…………………………………………………………………………………………..۴
   ج. تعریف پدیدارشناسی دین……………………………………………………………………………………………..۶
   د. جایگاه و نقش هوسرل و پدیدارشناسی فلسفی در پدیدارشناسی دین…………………………………..۷
   ه. مولفه های مهم پدیدارشناسی دین……………………………………………………………………………………۱۱
         ۱/ه.پنج مشخصۀ پدیدارشناسی دین از نگاه الن داگلاس…………………………………………………۱۲
         ۲/ه.اصول پدیدارشناسی دین از نگاهی دیگر…………………………………………………………………۱۷
   و. نقد پدیدارشناسی دین………………………………………………………………………………………………….۲۰
         ۱/و. نقد دعاوی پدیدارشناسی دین از نگاه الن داگلاس…………………………………………………۲۰                                                
         ۲/و.نقد کلی پدیدارشناسی دین از نگاه دایره المعارف الهیات انجیلی………………………………۲۱                             
بخش دوم: گراردوس فان در لیو……………………………………………………………………………………..۵۳-۲۴
   الف. زندگی نامه………………………………………………………………………………………………………………۲۴
   ب. آثار و نوشته ها…………………………………………………………………………………………………………..۲۴
   ج. پدیدارشناسی فان در لیو……………………………………………………………………………………………….۲۶
  ۱/ج. تاثیرات دیگر دانشمندان بر پدیدارشناسی فان در لیو……………………………………………………..۲۶
         ۲/ج. جایگاه فان در لیو در پدیدارشناسی دین………………………………………………………………۲۸
         ۳/ج. آرای فان در لیو در پدیدارشناسی دین…………………………………………………………………۲۹
         ۴/ج. تحلیل پدیدارشناسی فان در لیو از نگاه ژاک واردنبرگ…………………………………………..۳۳
               ۱/۴/ج. تجزیه و تحلیل پدیده……………………………………………………………………………..۳۴
                ۲/۴/ج. هفت مرحلۀ ضروری برای شناخت پدیده………………………………………………..۳۷
               ۳/۴/ج. امکان شناخت دین به عنوان یک پدیده……………………………………………………..۴۳
               ۴/۴/ج. تعیین مرزهای پدیدارشناسی دین با سایر رشته های مرتبط با دین…………………۴۵
   د. کتاب ذات و تجلی دین………………………………………………………………………………………………..۴۸
         ۱/د. جایگاه کتاب از نگاه دانشمندان و نویسندگان………………………………………………………..۴۸
         ۲/د. گزارشی از محتوای کتاب……………………………………………………………………………………۵۱
بخش سوم: مقدمۀ نینیان اسمارت بر کتاب ذات و تجلی دین………………………………………………۶۷-۵۴
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………..۶۸
آثار عمومی مورد استناد نویسنده…………………………………………………………………………………………..۷۰
فهرست مطالب ترجمه
بخش اول: موضوع دین………………………………………………………………………………………………۱۹۰-۷۳
فصل اول: قدرت…………………………………………………………………………………………………………….. ۷۴
فصل دوم: نظریه پردازی دربارۀ قدرت……………………………………………………………………………….. ۸۲
فصل سوم: اشیا و قدرت………………………………………………………………………………………………….  ۹۲
فصل چهارم: نیرو، هیبت، تابو…………………………………………………………………………………………  ۱۰۱
فصل پنجم: محیط مقدس : سنگ ها و درختان مقدس……………………………………………………….  ۱۱۲
فصل ششم: محیط مقدس : آب و آتش مقدس………………………………………………………………….. ۱۲۲
فصل هفتم: جهان مقدسِ بالا…………………………………………………………………………………………..  ۱۳۰
فصل هشتم: “جهان به هم پیوستۀ” مقدس.حیوانات…………………………………………………………… ۱۴۲
فصل نهم: اراده و صورت……………………………………………………………………………………………….. ۱۵۲
فصل دهم: صورت مادر………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۱
فصل یازدهم: قدرت، اراده، نجات……………………………………………………………………………………. ۱۷۴
فصل دوازدهم: منجی…………………………………………………………………………………………………….. ۱۸۰
چکیدۀ لاتین (Abstract)………………………………………………………………………………………………191
 
چکیده:
رسالۀ حاضر ترجمه ای است از دوازده فصل نخست کتاب “ذات و تجلی دین” نوشتۀ فان در لیو در حوزۀ پدیدار شناسی دین. نویسندۀ این کتاب در زمرۀ برجسته ترین پدیدارشناسان دین است و نوشتۀ کم نظیر او، اثری ماندگار و تاثیرگذار در تاریخ پدیدارشناسی دین به حساب می آید. دوازده فصل نخست این کتاب، جملگی مربوط به بخش نخست این کتاب با عنوان موضوع دین هستند که در تمامی آن ها، “قدرت” به عنوان ایدۀ اصلی پدیدارشناسی دین فان در لیو، حضور برجسته ای دارد.
در مقدمۀ این رساله، پدیدارشناسی فلسفی و نقش آن در پدیدارشناسی دین مورد بحث قرار گرفته است و ضمن تعریف پدیدارشناسی دین و برشمردن مولفه های اساسی آن، انتقادهای عمده به آن مطرح شده است. بخش دوم مقدمه به گراردوس فان در لیو، زندگینامه  و آثار او اختصاص دارد و ضمن تبیین آرای وی در زمینۀ پدیدارشناسی دین، جایگاه وی و کتاب ذات و تجلی دین در پدیدارشناسی دین معرفی شده است. بخش پایانی مقدمه نیز به ترجمۀ مقدمۀ نینیان اسمارت بر ویرایش جدید کتاب ذات و تجلی دین اختصاص یافته است.
واژه های کلیدی: پدیدارشناسی، پدیدارشناسی دین، فان در لیو، ذات و تجلی دین، موضوع دین، قدرت.
پیش گفتار
پدیدارشناسی دین گرچه در غرب همچنان رشته ای جدید در مطالعات دینی قلمداد می شود، اما با این حال، چندین دهه از پیدایش رشته ای خاص در مطالعات مربوط به ادیان به نام پدیدارشناسی دین می گذرد. با این همه، این رشته در کشور ما ایران، آن چنان که باید و شاید، شناخته شده نیست و آثار پدیدارشناسان مشهور دنیا کمتر به فارسی برگردانده شده و تالیفات در این زمینه نیز اندک است.
کتاب ذات و تجلّی دین به باور بسیاری از دانشمندان حوزۀ مطالعات ادیان، اثری کلاسیک در زمینۀ پدیدارشناسی دین است و مولّف آن، فان در لیو، یک اثر پدیدارشناسانۀ تمام عیار را ارائه کرده است.
رسالۀ حاضر ترجمه ای است از دوازده فصل نخست این کتاب ارزشمند به همراه مقدّمه ای تحلیلی که درآن، پدیدارشناسی دین، مولّفه ها و نقدهای آن به صورت مختصر، معرفی و در ادامه ضمن معرّفی فان در لیو و آثار اش، دیدگاه های وی در حوزۀ پدیدارشناسی دین ارائه و جایگاه برجستۀ کتاب ذات و تجلّی دین در این حوزه به تصویر کشیده شده است. بخش پایانی مقدّمه نیز ترجمۀ مقدّمۀ نینیان اسمارت بر ویرایش جدید این کتاب است.
تعداد صفحه : ۲۰۵
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

     
    Widget not in any sidebars
       

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

Share