پایان نامه فرصت‌های ساختاری در فضای سایبر و تاثیر آن بر جنبش های اجتماعی

پایان نامه فرصت‌های ساختاری در فضای سایبر و تاثیر آن بر جنبش های اجتماعی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی

عنوان : فرصت های ساختاری در فضای سایبر و تاثیر آن بر جنبش های اجتماعی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

 دانشکده علوم انسانی

 

پایان نامه برای اخذ مدرک کارشناسی ارشدM. A

رشته جامعه شناسی

 

موضوع:

فرصت های ساختاری در فضای سایبر و تاثیر آن بر جنبشهای اجتماعی

 

استاد راهنما:

دکتر مهدی خلفخانی

 

استاد مشاور:

دکترطاهره میر ساردو

 

تیرماه ۱۳۹۰


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                          صفحه
فصل اول: مقدمه
سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………. ۱۱
اهمیت و ضرورت……………………………………………………………………………………………….. ۱۲
اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………… ۱۲
سازماندهی تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۱۳
فصل دوم: چارچوب نظرى
پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………. ۱۵
تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………… ۱۶
تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………….. ۲۳
چارچوب نظری………………………………………………………………………………………………….. ۲۷
دسته نخست: نظریه پردازان مطرح در رویکرد رفتار جمعی……………………………………………. ۳۰
دسته دوم: نظریه پردازان مطرح در رویکرد نهادی………………………………………………………… ۳۶
دسته سوم: نظریه پردازان مطرح در رویکرد جامعه مدنی………………………………………………… ۴۳
رویکردهای نظری در مطالعه جنبش های اجتماعی………………………………………………………… ۴۹
نظریه بسیج منابع…………………………………………………………………………………………………. ۵۰
نظریه ساختار فرصت سیاسی………………………………………………………………………………….. ۵۶
شرایط ساختاری جنبش های سیاسی………………………………………………………………………….. ۵۶
مدل نظری اول: رویکرد دولت های جهان سوم در زمینه جنبش های اجتماعی………………………. ۶۳
مدل نظری تحقیق: فرصت های سایبری و جنبش های های اجتماعی…………………………………… ۶۴
فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………. ۶۵
تعریف مفاهیم…………………………………………………………………………………………………….. ۶۵
موانع و فرصت های ساختاری…………………………………………………………………………………. ۶۵
فضای سایبر……………………………………………………………………………………………………….. ۶۶
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………… ۶۷
فصل سوم: روش تحقیق
روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. ۶۹
تعریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………. ۷۰
ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………… ۷۰
جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………. ۷۰
حجم نمونه آماری………………………………………………………………………………………………… ۷۱
روش انتخاب نمونه آماری……………………………………………………………………………………… ۷۱
روش های سنجش و تکنیک های آماری مورد استفاده…………………………………………………….. ۷۱
پایایی گویه ها…………………………………………………………………………………………………….. ۷۲
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
یافته های توصیفی………………………………………………………………………………………………… ۷۹
گویه اول: ارتباط افراد زیاد در سایبر…………………………………………………………………………. ۷۹
گویه دوم: شعاع ارتباط………………………………………………………………………………………….. ۸۰
گویه سوم: مانع ارتباطات فعالان اجتماعی………………………………………………………………….. ۸۱
گویه چهارم: شعاع ارتباط………………………………………………………………………………………. ۸۲
گویه پنجم: گفتگو مطمئن درباره مسائل……………………………………………………………………… ۸۳
گویه ششم: هماهنگی افراد توسط اینترنت………………………………………………………………….. ۸۴
گویه هفتم: سازماندهی طرفداران……………………………………………………………………………… ۸۵
گویه هشتم: دریافت کمک توسط جنبش ها………………………………………………………………… ۸۶
گویه نهم: ایجاد کمپین…………………………………………………………………………………………… ۸۷
گویه دهم: انتقال هنجارها و ارزش های فرهنگی…………………………………………………………… ۸۸
گویه یازدهم: کنترل دولتها به جریان ارتباطات…………………………………………………………….. ۸۹
گویه دوازدهم: انتقال هنجارها و ارزشهای فرهنگی……………………………………………………….. ۹۰
گویه سیزدهم: مقبولیت دولتها…………………………………………………………………………………. ۹۱
گویه چهاردهم: سازماندهی طرفداران جریانات اجتماعی………………………………………………… ۹۲
گویه پانزدهم: ارزشهای جدید فرهنگی جایگزین…………………………………………………………. ۹۳
گویه شانزدهم: انتقال هنجارهای غیررسمی مرتبط با جنبشهای سیاسی……………………………….. ۹۴
گویه هفدهم: کاهش انسجام اجتماعی……………………………………………………………………….. ۹۵
گویه هیجدهم: کاهش مشروعیت……………………………………………………………………………… ۹۶
گویه نوزدهم: هنجارهای جدید و معترض………………………………………………………………….. ۹۷
گویه بیستم: جذب نیروهای اساسی پیشبرد جنبش ها……………………………………………………. ۹۸
گویه بیست و یکم: ارتباط زیاد با حامیان خود…………………………………………………………….. ۹۹
گویه بیست و دوم: تضعیف مشروعیت……………………………………………………………………. ۱۰۰
گویه بیست و سوم: مشروعیت زدایی……………………………………………………………………… ۱۰۱
گویه بیست و چهارم: توان کمتر برای برخورداری………………………………………………………. ۱۰۲
گویه بیست و پنجم: امکان رساندن ارزش ها و آرمان های جنبش های اجتماعی…………………… ۱۰۳
گویه بیست و ششم: کنترل دولتها بر فضای سایبر………………………………………………………. ۱۰۴
گویه بیست و هفتم: محدودیت کمتر دولتها بر فضای سایبر………………………………………….. ۱۰۵
گویه بیست و هشتم: انتقال ارزش های فرهنگی غیررسمی…………………………………………….. ۱۰۶
گویه بیست و نهم: کنترل جنبش های سیاسی……………………………………………………………… ۱۰۷
گویه سی: محدودیت های کمتر………………………………………………………………………………. ۱۰۸
گویه سی و یک: ارتباط جنبش ها با افراد زیر مجموعه…………………………………………………. ۱۰۹
گویه سی و دوم: جدا کردن شهروندان از یکدیگر………………………………………………………. ۱۱۰
گویه سی و سوم: التزام به ارزش های مسلط سیاسی…………………………………………………….. ۱۱۱
گویه سی و چهارم: هنجارهای بدیل……………………………………………………………………….. ۱۱۲
گویه سی و پنجم: هنجارهای بدیل توسط جنبشهای اجتماعی………………………………………… ۱۱۳
گویه سی و ششم: ارزش های جدید سیاسی و فرهنگی………………………………………………… ۱۱۴
گویه سی و هفتم: امکان ارتباطات در همه مکانها……………………………………………………….. ۱۱۵
گویه سی و هشت: میزان آشنایی با اینترنت………………………………………………………………. ۱۱۶
گویه سی و نهم: میزان آشنایی با قابلیت های فضای سایبر…………………………………………….. ۱۱۷
فصل پنجم: نتیجه گیری
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۳
منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………. ۱۳۷
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………… ۱۳۸
منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………. ۱۴۰
پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۲
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                          صفحه
ارتباط افراد زیاد در سایبر……………………………………………………………………………………… ۷۹
شعاع ارتباط……………………………………………………………………………………………………….. ۸۰
مانع ارتباطات فعالان اجتماعی………………………………………………………………………………… ۸۱
شعاع ارتباط……………………………………………………………………………………………………….. ۸۲
گفتگو مطمئن درباره مسائل……………………………………………………………………………………. ۸۳
هماهنگی افراد توسط اینترنت…………………………………………………………………………………. ۸۴
سازماندهی طرفداران…………………………………………………………………………………………….. ۸۵
دریافت کمک توسط جنبش ها……………………………………………………………………………….. ۸۶
ایجاد کمپین……………………………………………………………………………………………………….. ۸۷
انتقال هنجارها و ارزش های فرهنگی…………………………………………………………………………. ۸۸
کنترل دولتها به جریان ارتباطات………………………………………………………………………………. ۸۹
انتقال هنجارها و ارزشهای فرهنگی…………………………………………………………………………… ۹۰
مقبولیت دولتها……………………………………………………………………………………………………. ۹۱
سازماندهی طرفداران جریانات اجتماعی……………………………………………………………………. ۹۲
ارزشهای جدید فرهنگی جایگزین……………………………………………………………………………. ۹۳
انتقال هنجارهای غیررسمی مرتبط با جنبشهای سیاسی…………………………………………………… ۹۴
کاهش انسجام اجتماعی…………………………………………………………………………………………. ۹۵
کاهش مشروعیت………………………………………………………………………………………………… ۹۶
هنجارهای جدید و معترض……………………………………………………………………………………. ۹۷
جذب نیروهای اساسی پیشبرد جنبش ها……………………………………………………………………. ۹۸
ارتباط زیاد با حامیان خود……………………………………………………………………………………… ۹۹
تضعیف مشروعیت…………………………………………………………………………………………….. ۱۰۰
مشروعیت زدایی……………………………………………………………………………………………….. ۱۰۱
توان کمتر برای برخورداری………………………………………………………………………………….. ۱۰۲
امکان رساندن ارزش ها و آرمان های جنبش های اجتماعی……………………………………………… ۱۰۳
کنترل دولتها بر فضای سایبر…………………………………………………………………………………. ۱۰۴
محدودیت کمتر دولتها بر فضای سایبر……………………………………………………………………. ۱۰۵
انتقال ارزش های فرهنگی غیررسمی………………………………………………………………………… ۱۰۶
کنترل جنبش های سیاسی……………………………………………………………………………………… ۱۰۷
محدودیت های کمتر……………………………………………………………………………………………. ۱۰۸
ارتباط جنبش ها با افراد زیر مجموعه……………………………………………………………………….. ۱۰۹
جدا کردن شهروندان از یکدیگر…………………………………………………………………………….. ۱۱۰
التزام به ارزش های مسلط سیاسی…………………………………………………………………………… ۱۱۱
هنجارهای بدیل…………………………………………………………………………………………………. ۱۱۲
هنجارهای بدیل توسط جنبشهای اجتماعی……………………………………………………………….. ۱۱۳
ارزش های جدید سیاسی و فرهنگی………………………………………………………………………… ۱۱۴
امکان ارتباطات در همه مکانها………………………………………………………………………………. ۱۱۵
میزان آشنایی با اینترنت……………………………………………………………………………………….. ۱۱۶
میزان آشنایی با قابلیت های فضای سایبر………………………………………………………………….. ۱۱۷
 
 

فصل اول

مقدمه

 
موضوع جنبشهای اجتماعی به عنوان حد فاصل انقلاب و اصلاحات، یکی از پدیده های اجتماعی محسوب میشود. این جنبشهای اجتماعی ظرفیت، قابلیت و تأثیر گذاری بالائی در جوامع مختلف برخوردار بوده و به همین دلیل مورد توجه و اقبال حکومتها، دولتها، احزاب و گروه های سیاسی و عامه مردم گرفته است.
در واقع جنبش اجتماعی را می توان حد فاصل انقلاب و اصلاحات در یک جامعه دانست که در قالبهای مختلف مذهبی، ملی و صنفی راه اندازی شده و استمرار می یابد.
جنبشهای اجتماعی نقش بسیار مهمی در جامعه شناسی سیاسی معاصر ایفا می کنند. گی روشه آن را چنین تعریف می کند: جنبش اجتماعی عبارت است از سازمانی کاملاً شکل گرفته و مشخص است که به منظور دفاع یا گسترش و دستیابی به هدفهای خاصی به گروه بندی و تشکیل اعضاء می پردازد و درصدد بر می آید تا عناصری از جامعه را تغییر دهند یا آنها را حفظ کند.
همچنین آلن تورن آن کنش جمعی را جنبش اجتماعی می خواند که شامل ستیزه هایی باشد که پیرامون توانایی هایی نهادینه شده الگوهای فرهنگی رایج است. به عبارت دیگر وی جهت گیری جنبش ها را معطوف به الگوی فرهنگی می داند,که بر جامعه سیطره دارند. در نهایت تورن با بهره گرفتن از مفهوم کنش و تاریخ مندی,جنبشهای اجتماعی را به عنوان رفتار جمعی سازمان یافته ای می داند که یک کنشگر طبقاتی با دشمن طبقاتی اش برای کنترل تاریخ مندی خود در یک اجتماع ملموس ستیز می کند او البته عرصه منازعه را طبقاتی و میان سرمایه داران و پرولتاریا می داند ولی تفسیر صرفا” اقتصادی این ستیز را رد می کند. او معتقد است این ستیز برای توزیع ویا کنترل منابع است، اما هدف نهائی این ستیزه تلاش برای تحت کنترل در آوردن تاریخ مندی می باشد از اینرو ستیز برای توزیع و کنترل منابع هم بعنوان ابزاری برای کنترل تاریخ مندی بشمار می آید.
بطور کلی از نظر تورن وجود جنبشهای اجتماعی یک امر عارضی برای جوامع نیست بطوری که یک نظام سیاسی نمی تواند جنبشهای اجتماعی را بعنوان عرضه خشونت آمیز مطالباتی که عملا امکان پاسخگویی ندارد در نظر بگیرد و اگر چنین نگرشی به جنبشها بوجود آید, آنگاه نظام سیاسی از نمایندگی مردم باز می ماند و اطمینان رای دهندگان به خود را از دست می دهد. از طرف دیگر جنبشهای اجتماعی نباید کنش جمعی خود را به جبهه گیری محلی – طبقه ای تقلیل دهند و به رغم سازمان دادن به خود و گسترش ستیزه ها باید تمایل فرا طبقه ای داشته باشند. (حاجلی، ۱۳۸۶: ۸۵-۸۲).
می توان افزایش شدید مشارکت توده ای در فعالیت سیاسی را در رخ دادن چنین جنبش هایی مهم دانست و انگیزه چنین مشارکتی را نیز مخالفت گسترده با وضعیت موجود برشمرد. و این نوع نارضایتی مردمی ممکن است ناشی از ایجاد شکاف میان انتظارات مردم (در مورد سبک زندگی که احساس می کنند باید به آن نائل شوند) و توانائی آنها در تأمین این انتظارات باشد. دانشمندان علوم اجتماعی این پدیده را محرومیت نسبی می خوانند، که این دانشمندان کوشیده اند شرایط خاصی را که به شکل گیری نارضایتی توده ای و روی دادن خیزش های طغیان گرایانه منجر می شود را شناسائی کنند. (فرونزو، ۱۳۸۱: ۴).
موریس دوورژه جامعه شناس فرانسوی در کتاب جامعه شناسی سیاسی در این باره می نویسد: تمایز میان مبارزه در رژیم و مبارزه با رژیم به مفهوم حقانیت بستگی دارد, اگر کلیه شهروندان رژیمی را حقانی بشمارند و اگر این رژیم موضوع یک توافق عمومی واقع شده باشد پیکار در چهارچوب اصول و ساختار رژیم باقی می ماند ولی اگر این توافق از بین برود و تنها برخی از طبقات و برخی از گروه ها و احزاب رژیم موجود را حقانی بشناسند وطبقات,گروه ها و احزاب دیگر به حقانیت دیگری پایبند باشند پیکار با رژیم به جریان می افتد. حاکمیت هر یک از این دو حالت مبارزه انتخانی نیست و ناشی از اوضاع است. (امینی، ۱۳۸۲: ۱).
گیدنز جنبشهای اجتماعی را کوششی برای پیشبرد منافع مشترک یا تامین هدفی مشترک , از طریق عمل جمعی خارج از حوزه نهادهای رسمی تعریف می کند. (گیدنز، ۱۳۸۳: ۶۷۹)
از دید [دوناتلا دلاپورتا] جنبش های سیاسی را شبکه های غیر رسمی مبتنی بر اعتقادات مشترک و همبستگی که از طریق استفاده مداوم از اشکال گوناگون اعتراض حول موضوعات منازعه آمیز بسیج می شوند، تعریف می کنند. (دوناتلا دلاپورتا، ۱۳۸۳: ۵).
اگر تعریف مذکور را مورد کالبد شناسی قرار دهیم مولفه های اساسی تعاریف این است که :
*جنبش های اجتماعی شبکه های غیر رسمی و غیر دولتی هستند که می توانند قالب نهادی به خود بگیرد. چرا قالب نهادی، چون نهادها از استمرار برخوردار هستند و فعالیت های غیر نهادی از دوام و استمرار برخوردار نیستند. از این روی بر مبنای تعریف مذکور، جنبشهای غیر نهادی از اهمیت و تاثیر گذاری کمتری برخوردار هستند..
*جنبش های اجتماعی مبتنی بر اعتقادات مشترک یعنی باورهای مشترکی است که افرادی را در شبکه غیر رسمی همبسته ساخته است. یعنی بر مبنای مولفه مذکور، مجموعه ای از باورها و انگارها است که افرادی را در کنار همدیگر قرار داده و همبسته ساخته است. یعنی بدون باورهای مشترک امکان حرکت اجتماعی وجود ندارد.
*در جنبش های اجتماعی صحبت از استفاده مداوم و مستمر از اشکال اعتراض در مورد موضوعات مورد مجادله و یا موضوعا ت مورد اعتراض است. به عبارتی دیگر، در جوامعی که افرادی به موضوعاتی اعتراضی نداشته باشند امکان تحقق و صحبت از جنبش های اجتماعی وجود ندارد. به عبارتی دیگر در جنبش های اجتماعی بحث از اعتراض سیاسی است. صحبت از نهادهای غیر رسمی خارج از قدرت است در نظر متفاوتی را مورد موضوعات جاری اجتماعی و سیاسی رسمی ارائه می نمایند. با توجه به مشخصات مذکور نهادهای مدنی و احزاب را می توان نهادهای دائمی و غیر رسمی دانست که کارگزار جنبش های اجتماعی هستند. یعنی جنبش های اجتماعی توده ای در قالب تعاریف موجود قرار نمی گیرد.
جنبشهای اجتماعی در یک دوره بحرانی در جامعه مثل بی سامانیهای اجتماعی، ناامنی، بی هنجاری، سرخوردگی های اجتماعی، نارضایتی های وسیع به دلایل گوناگون از خودبیگانگی پدید می آید و سر برمی آورند و هر گاه که این عوامل با بی عدالتی اجتماعی توام گردد,انگیزه های پیوستن به جنبش اجتماعی شدت بیشتری می یابد. (خادمی، ۱۳۸۳: ۱).
در این میان است که بخش عظیمی از مردم جامعه به شدت ناراضی می شوند که این امر به اعتراضات و شورش هایی با مشارکت توده ای و علیه اقتدار دولتی منجر می شود. در جوامع کشاورزی که از نظر فناوری عقب مانده اند رخ دادن چنین شورش ها و جنبش هایی اهمیت اساسی دارد. (فرونزو۱۳۸۱: ۱).
جنبشهای اجتماعی از آنجا که ریشه در مطالبات مردم (اعم از یک یا چند قشر و یا اقشار مختلف) دارد، می تواند طیف وسیعی از مردم را به خود جذب و جلب نماید، و به همین دلیل از ظرفیت و قابلیت بالا و فراوانی برخوردار است، همین کار ویژه و قابلیت مهم باعث شده است دولتها در جوامع مختلف تلاش نمایند با نفوذ در جنبش های اجتماعی، آنها را در راستای اهداف خود سازماندهی و مدیریت هدایت کنند. (نشریه رسالت، ۱۳۸۳: ۱).
جنبش های اجتماعی مختلف به عنوان منابع قدرت جهانی در پیشبرد اهداف خود، به طریق گوناگون بر سیاستگذاری ها در سطح جهانی اثر می گذارند. از آنجا که جنبش های اجتماعی جدید، همانقدر که به سیاست در سطح دولت – ملت توجه دارند، به مقاومت و دگرگونی در سطح زندگی روزمره و روابط میان افراد و روابط اجتماعی نیز توجه دارند بنابراین آنها در موقعیت مناسبی برای شرکت در سیاست فراملی مرتبط با جهانی شدن قرار دارند، مثلاً سازمان زیست محیطی « دوستان من» تجسم بخش ارتباط میان سطوح جهانی و محلی است، یا جنبش زنان، سراسر جهان را به هم پیوند داده است. در حالی که گروه های محلی زنان نیز در زندگی روزمره شان با همان موضوعات درگیرند. میزان نابرابری و فقر در میان مردم یک جامعه، میزان شکاف در جمعیت در امتداد خطوط قومی، تصور وجود فساد در میان مقامات حکومتی، سطح تسلیحات و میزان وفاداری نیروهای نظامی حکومت، سنت های فرهنگی مؤید خشونت یا عدم توسل به خشونت به عنوان ابزار اعتراض علیه بی عدالتی اجتماعی متصور اندازه فیزیکی یک کشور و سرشت سرزمینی آن و درجه نزدیکی و سطح مداخله کشورهای دیگر است که شکل گیری و موفقیت یک جنبش را مورد حمایت قرار می دهد.
مدعای این پایان نامه این است به دلیل ویژگی های ساختاری و ساخت کراسی در بیشتر نظام های سیاسی جهان سوم، جنبش های سیاسی و اجتماعی با انسداد مواجه شده اند. یعنی جنبش های اجتماعی به دلیل ماهیتا مردم سالار آنها مورد اقبال نیستند و مجال برای فعالیت نهادی و توده ای جنبش های سیاسی بسیار کم است. به عبارتی دیگر، درساختار کراسی در دولت های توسعه نیافته، جنبش های اجتماعی با ساختارهای محدود کننده ای زیادی مواجه شده اند که این موضوع باعث ناکارآمدی جدی جنبش های مذکور برای حصول به اهداف جنبش ها و پیشبرد آرای خود شده است.
نگارنده مدعی است که جنبش های اجتماعی به مفهوم فعالیت جمعی و نهادی خارج از قدرت در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته دچار انسداد شده است. این به معنی نبود جنبش های اجتماعی در این کشورها نیست بلکه صحبت از اثر بخشی آنها است. یعنی در ساختار کراسی بیشتر این کشورها، جنبش های اجتماعی مجال کمتری را برای عمل و اثر بخشی دارند و این موضوع به شدت با کراسی این دولت ها پیوند خورده است.
نکته ی مهم این است که در بیشتر کشورها، جنبش های اجتماعی به معنی تغییر رژیم تلقی شده است در حالی که این تلقی، برداشت درستی از جنبش های اجتماعی نیست. جنبش های سیاسی حتما منجر به تغییر رژیم های سیاسی نیست. تلقی موجود باعث شده است که در بیشتر کشورهای جهان سومی، جنبش های اجتماعی محدود شده و یا امکان فعالیت نهادی از آنها گرفته شده و این موضوع را می توان در ناکارآمدی احزاب و نهادهای اجتماع محور مشاهده نمود.
در این تحقیق ابتدا به شرایطی اشاره می شود که می تواند فعالیت جنبش اجتماعی را (امکان بسیج نیروها امکان برقراری منظم ارتباط، امکان دادن آگاهی مشترک، امکان تسهیل بسیج و به حرکت درآمدن نیروها) را تسریع نماید.
نویسنده مقاله معتقد است ورود تکنولوژی و ماشین در حیات انسانها بی تاثیر نبوده و منجر به تحولات سیاسی گسترده ای شده است که مورد توجه علمای سیاسی و اجتماعی بوده است. از این منظر، ورود اینترنت و فضای مجاز نیز توجه زیادی را جلب نموده است. در این قسمت با اشاره کوتاهی به مسائل فن آورانه ایجاد شده به دیدگاه های موجود در ارتباط با فرصتهای ایجاد شده می پردازیم.
از دید بسیاری از متخصصان، در نتیجه ی ابداعات و اختراعات فن آورانه نوین و به عنوان  اولین فرصت امکان پردازش و ذخیره سازی مقدار زیادی از اطلاعات و توزیع سریع اطلاعات از طریق شبکه های اطلاعاتی فراهم شده است. تکنولوژی جدید به انسان ها کمک نمود که هزینه انتقال اطلاعات را به شدت کاهش دهند. برای مثال، هزینه انتقال یک تریلیون بیت اطلاعات از بوستون به لوس آنجلس در سال ۱۹۷۰، ۱۵۰۰۰ دلار بود که این هزینه در حال حاضر به واسطه تکنولوژی های جدید به ۱۲ سنت کاهش یافته است. هزینه ۳ دقیقه مکالمه تلفنی از نیویورک به لندن در سال ۱۹۳۰، ۳۰۰ دلار بود که این مبلغ امروز به ۲۰ سنت رسیده است. ارسال الکترونیک یک سند ۴۰ صفحه ای از شیلی به کنیا ۱۰ سنت و هزینه فاکس آن ۱۰ دلار و هزینه ارسال از طریق پست ۵۰ دلار است. (Human development report, 2001, p43)
از دید برنامه توسعه سازمان ملل، تغییرات تکنولوژیک باعث تغییرات تاریخی نیز شده است. از دید برنامه سازمان ملل قبلا با توجه به هزینه بالای دسترسی به اطلاعات و ارتباطات و حمل,نقل، سازمان ها و تجارت به صورت عمودی با هم مرتبط می شدند. در شرایط عصر شبکه ای، هزینه اطلاعات و ارتباطات تقریبا به صفر رسیده و ارتباطات شکل افقی پیدا نموده است. سبز فایل در بسیاری از زمینه ها به شبکه های جهانی قدرت داده است. برای مثال تکنولوژی اطلاعاتی و ارتباطی چون اینترنت باعث گسترش همکاری های بین کشوری و فردی شده است. از سال ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۷ دانشمندان آمریکایی مقالات مشترکی را با دانشمندانی از ۱۷۳ کشور تهیه نموده اند.
Human development report, 2001, P. 44))

نمودار شماره ۱-۱- مسیر , سرعت و هزینه انتقال اطلاعات و تعداد کاربران اینترنت از ۱۹۷۰ تاکنون

Human development report, 2001, P. 44))

تحلیل گران در ارتباط با فرصتهای اطلاعاتی ایجاد شده نتیجه گیری متفاوتی ارائه نمایند که در این قسمت به آن قسمت از ملاحظاتی اشاره می شود که به جنبش های اجتماعی پیوند خورده است.
در کتاب سایبر دموکراسی، نویسندگان کتاب معتقدند که ابداعات فن آورانه اگر چه به تنهایی نمی تواند تغییرات سیاسی اجتماعی را تسهیل نماید، ولی بعضی از تحولات و تغییرات فنی ایجاد شده است که سیاستمداران وعده آن را می دادند که باعث جنبش شبکه ای شدن مدنی[۱] خواهد شد که همه ابعاد حیات مان را تغییر می دهد.
( Tsagarousianon، Tamini and Bryan، ۱۹۹۸، p3)
در گزارش توسعه انسانی، محققین معتقد هستند که، اینترنت و تکنولوژی های جدید در موارد متعدد نشان داده اند که ابزار قدرتمندی برای بسیج و به حرکت درآوردن مردم در سطح محلی شده است. مبارزات از طریق پست الکترونیکی علیه فساد در انتخابات ۱۹۹۹ کره باعث ایجاد جنبش های قوی در اینترنت شده است. جنبش زاپاتیستا در مکزیک و اطلاع رسانی از طریق اینترنت در جریان قتل عام بوسنی ها توسط صرب ها نیز از این جمله هستند.
( Human development report، ۲۰۰۱: pp 48-49)
از جانب دیگر [وبستر و کوئینز] انقلاب اطلاعاتی و شرایط جدید ارتباطی را جریانی مقابل فوردیسم و عوارض آن می شمارند. از دید آنها فن آوری نوین اطلاعاتی پاسخی به زور آزمایی فوردیسم به مثابه شیوه ی تولید و زندگی بوده است. هر چند فوردیسم که راهبردی اقتصادی کینزی آنرا پشتیبانی می کرد دوره ای از رونق اقتصادی، تنش زدایی نسبی اجتماعی را خلق نمود اما پیامدهای دیگر، کمتر اداره شدنی را نیز به وجود آورد (عوارض جانبی آن آلودگی محیط زیست، بهره کشی بیش از حد از منابع طبیعی، یکسان سازی تولید و مصرف) که زمینه ساز جنبش های اجتماعی چون زنان و محیط زیست و فعالان ضد جنگ شد. انقلاب اطلاعاتی وعده می دهد که پاسخ ارضاء کننده به هیاهو ها برای آزادی بیشتر، دموکراسی، اوقات فراغت، تمرکز زدایی و خلاقیت فردی را فراهم و وعده انجام این کار را بر پایه منطقی نوین و انعطاف پذیر تر برای بسیج عمومی داند. (رابینز، فرانک وبستر، ۱۳۸۵: ۱۶۸)
از دیدگاه [پیتر مامبری[۲]] تکنولوژی اطلاعاتی و ارتباطی از یک سوی توانسته به دموکراسی مستقیم و نمایندگی کمک و از سوی دیگر این تکنولوژی می تواند منجر به تکرار ساختارهای سیاسی موجود قدرت و سنگ شدگی[۳] نظام ها گردد. از سوی دیگر استفاده از آن می تواند منجر به افزایش ساختار های قدرت و شکاف شدید بین گروه های حاشیه ای و مسلط در اجتماع گردد. از دید ایشان دموکراسی یک پروژه ی هنجاری پویایی در حال تکامل است که توسط شهروندان و برای شهروندان شکل یافته است. بر اساس دانش موجود، استفاده و بهره گیری از تکنولوژی می تواند پلات فرم دو سویه ای را برای مباحث گسترده و رای دهی فراهم آورد و از سوی دیگر به شهروندان امکان بیان آرای خودشان را فراهم می آورد. (Membrey, 2004, p:34)
[لی] نیز در توضیح این مساله مدل زیر را مطرح نموده است. از دید ایشان اینترنت و فضای ایجاد شده توسط آن موجبات ایجاد جنبش های خواهد شد که نتایج گوناگونی را در بر خواهد داشت. (به شکل زیر نگاه نمایید)
 
 
نویسنده این پایان نامه معتقد است که تحولات ایجاد شده کمک زیادی را به جنبش های اجتماعی نوین فراهم خواهد آورد. از دید نگارنده این مقاله، مهمترین فرصت، فرصتهای همجواری مجازی است که در فضای مدرنیته به تدریج از بین رفت، با توجه به قابلیت‌های جدید ایجاد شده، افراد در چت رم های مجازی در کنار هم قرار گرفته اند و می توانند اندیشه های مشابه خود را پیدا و طرح نمایند و این تحول کلیدی مهمی برای جنبش های اجتماعی است.
به هر صورت در این پایان نامه بحث از این موضوع است که :

 1. فضای سایبر چه فرصت های ساختاری را برای شکل گیری جنبشهای اجتماعی ایجاد میکند؟
 2. چگونه این فرصت های ساختاری برای پیشبرد جنبشهای اجتماعی بکار گرفته خواهد شد؟

 1. چگونه فرصت های سایبری باعث پایان انسداد سیاسی جنبش های سیاسی خواهد شد؟
  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

    
   Widget not in any sidebars
      

 2. در واقع این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که این فضا چه فرصتهای ساختاری ویژه ای را به وجود آورد که می تواند بر جنبش های اجتماعی کمک کند..

حال با توجه به این مقدمه سوالاتی طرح شده که در این پژوهش سعی می شود به آنها پاسخ داده شود که عبارتند از:
[۱] Cıvıc networkıng movement
[۲] Peter mambrey
[۳] petrifaction
تعداد صفحه :۱۶۰
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

Share