Close up of businessman writing down math formulas

عنوان : بررسی انشعابات ایجاد شده در میان امامیه

دانشگاه ادیان و مذاهب

دانشکده شیعه شناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیعه شناسی


بررسی انشعابات ایجاد شده در میان امامیه

(از نیمه ی دوّم قرن سوّم هجری- پایان غیبت صغرا)

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر خدامراد سلیمیان

 •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

   
  Widget not in any sidebars
     

 

استاد مشاور:

جناب آقای امیرمحسن عرفان

تابستان ۱۳۹۲

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب                                     صفحه
فصل اول: مقدمه وکلیات

 1. مقدمه…..۳

۱٫۱ بیان مسأله ۳
۱٫۲ اهمیت و ضرورت تحقیق: ۳
۱٫۳ سؤالات تحقیق: ۳
۱٫۳٫۱ سؤال اصلی: ۳
۱٫۳٫۲ سؤال های فرعی: ۳
۱٫۴ اهداف تحقیق: ۳
۱٫۴٫۱ هدف اصلی: ۳
۱٫۴٫۲ اهداف فرعی: ۳
۱٫۴٫۳ اهداف کاربردی: ۳
۱٫۵ فرضیه ی تحقیق: ۳
۱٫۶ پیشینه ی تحقیق: ۳
۱٫۷ معرفی منابع: ۳
۱٫۸ سازماندهی تحقیق: ۳
۱٫۹ جنبه ی نوآوری وجدید بودن تحقیق: ۳
۱٫۱۰ مفاهیم اصلی تحقیق: ۳
۱٫۱۱ روش و رویکرد تحقیق: ۳
۱٫۱۲ تنگناها: ۳

 1. ۲٫ کلیات………….. ۳

۲٫۱ بازتبیین مفاهیم کلیدی. ۳
۱٫۲٫۱ معنا شناسی شیعه و تشیُّع. ۳
۱٫۲٫۲ معنا شناسی مهدی و مهدویت:

۱٫۲٫۳معنا شناسی غیبت: ۳
۱٫۲٫۴ معنا شناسی انشعاب: ۳
۱٫۲٫۵ معنا شناسی فرقه ۳
۲٫۲ گستره ی اندیشه ی منجی موعود در اسلام: ۳
۲٫۲٫۱ آموزه ی مهدویت از نظرگاه قرآن کریم: ۳
۲٫۲٫۲ آموزه ی مهدویت از نظرگاه اهل سنت: ۳
۲٫۲٫۳ آموزه ی مهدویت در اندیشه ی شیعه امامیه- اثناعشریه : ۳
۲٫۳ اولین اندیشه های فرقه گرایی در اسلام: ۳
۲٫۴ بازتبیین علل و زمینه های فرقه گرایی دراسلام: ۳
۲٫۴٫۱ سیاست و سیاست مداران: ۳
۲٫۴٫۲ تبادل فرهنگی با فرهنگ های موجود: ۳
۲٫۴٫۳ تعصُّبات قبیله ای : ۳
۲٫۴٫۴ اختلافات فردی: ۳
فصل دوم: زمانه شناسی روزگار غیبت صغرا

 1. زمینه سازی معصومین در باورپذیری غیبت: ۳

۱٫۱ غیبت در آینه ی کلام معصوم۷: ۳
۱٫۲ غیبت در آینه ی عمل معصوم: ۳

 1. بازتاب باورداشت غیبت در آینه ی تاریخ: ۳

۲٫۱ بازتاب باورداشت اندیشه ی غیبت (از قرن اول تا قبل از غیبت صغرا): ۳

 1. غیبت صغرا…… ۳

۳٫۱ ویژگی های غیبت صغرا ۳
۳٫۲ دورنمایی از اوضاع شیعیان در عصر غیبت صغرا: ۳
۳٫۲٫۱ موقعیت سیاسی شیعیان. ۳
۳٫۲٫۲ موقعیت اجتماعی..۳
 
۳٫۲٫۳ موقعیت علمی و فرهنگی.. ۳
فصل سوم: بررسی انشعابات ایجاد شده در روزگار غیبت صغرا

 1. سیر تاریخی انشعابات ایجاد شده در میان امامیه: ۳

۱٫۱ واقفیه: ۳
۱٫۱٫۱ دیدگاه گروه اول: ۳
۱٫۱٫۲ دیدگاه گروه دوم: ۳
۱٫۱٫۳ دیدگاه گروه سوم: ۳
۱٫۱٫۴ واقفیه در آئینه ی نقد و بررسی: ۳
۱٫۲ جعفریه: ۳
۱٫۲٫۱ دیدگاه گروه اول: ۳
۲٫۲٫۲ دیدگاه گروه دوم: ۳
۲٫۲٫۳ دیدگاه گروه سوم : ۳
۴٫۲٫۲ دیدگاه گروه چهارم: ۳
۲٫۲٫۵ جعفریّه در آیئنه ی نقد و بررسی: ۳
۱٫۳ محمّدیه ۳
۱٫۳٫۱  محمّدیه درآئینه ی نقد و بررسی: ۳
۱٫۴ انقطاع امامت (عسکریّه): ۳
۱٫۴٫۱ دیدگاه گروه اول: ۳
۱٫۴٫۲ دیدگاه گروه دوم: ۳
۱٫۴٫۳ عسکریّه در آیئنه ی نقد و بررسی : ۳
۱٫۵ قطعیه: ۳
۱٫۵٫۱ دیدگاه گروه اول: ۳
۱٫۵٫۲ دیدگاه گروه دوم: ۳
۱٫۵٫۳ دیدگاه گروه سوم: ۳
۱٫۵٫۴ دیدگاه گروه چهارم: ۳
۱٫۵٫۵ دیدگاه گروه پنجم: ۳
۱٫۵٫۶ دیدگاه گروه ششم: ۳
۱٫۵٫۶ امامیه در آئینه ی نقد و بررسی: ۳
۱٫۵٫۷وجوه تشابه و تمایز امامیه با سایر انشعابات: ۳
فصل چهارم: تحلیل و بررسی انشعابات ایجاد شده در روزگار غیبت صغرا

 1. زمینه ها و عوامل شکل گیری انشعابات… ۳

۱٫۱ عوامل زمینه ساز ۳
۱٫۱٫۱ حیرت حاکم بر فضای جامعه: ۳
۱٫۱٫۲ فاصله گرفتن از خط اصیل امامت… ۳
۱٫۱٫۳ نجات باوری مهدوی: ۳
۱٫۲ عوامل تسهیل کننده ۳
۱٫۲٫۱ زمینه های فرهنگی.. ۳
۱٫۲٫۲ نابسامانی اجتماعی و اقتصادی: ۳
۱٫۲٫۳ باورهای غلط.. ۳
۱٫۲٫۴ نگاه سطحی و عاطفی به آموزه مهدویت: ۳
۱٫۲٫۵ برداشت های نادرست از روایات: ۳
۱٫۲٫۶ ناآگاهی دینی: ۳
۱٫۳ عوامل شتاب زا ۳
۱٫۳٫۱ شبهه. ۳
۱٫۳٫۲ پشتیبانی خلافت عباسی از مدعیان  مهدویت: ۳
۱٫۳٫۳ سست نمودن پایگاه اجتماعی معتقدان به مهدویت: ۳
۱٫۳٫۴ تکلیف گریزی و اباحه گری: ۳

 1. امتداد تاریخی و پیامدهای انشعابات: ۳
 2. بررسی و تحلیل عوامل مؤثر در از بین رفتن انشعابات ایجاد شده : ۳

۱٫۳ حضور امام در هدایت ( تشریعی و تکوینی) جامعه:۳
۲٫۳ نقش نائبان خاص در انسجام جامعه ی شیعی: ۳
۳٫۳ نقش علمای شیعه در انسجام جامعه ی شیعی: ۳
۳٫۴ نقش زمینه سازی های ائمه: در انسجام جامعه ی شیعی. ۳
جمع بندی و نتیجه گیری:……… ۳
پیشنهادات کاربردی…….. ۳
فهرست منابع……… ۳
پیوست……. ۳
چکیده:
تاریخ اهل بیت: را به لحاظ حضور ظاهری و غیبت امامان معصوم: می توان به دو دوره تقسیم نمود: دوره ی حضور؛ و دوره ی غیبت. هر یک از این دوره ها، دارای ویژگی هایی متمایز از دوره ی دیگر است. دوره ی نخست به مدد حضور ظاهری معصومین:، زمینه ی هدایت به سوی حق بیشتر و زمینه ی انحرافات و بی راهه ها کمتر بود اما در دوره ی دوم با غیبت امام۴ زمینه ی جریان های انحرافی رو به گسترش گذاشت. بنابراین یکی از دوره های حساس تاریخ شیعه که به واسطه ی عدم حضور ظاهری امام معصوم در جامعه فرقه ها و جریان های انحرافی در آن گسترش یافت، عصر غیبت و به ویژه دوران غیبت صغرا است. در تعداد این فرقه ها میان فرقه نگارن اختلاف نظر هست، اما با وجود این اختلافات، می توان آن ها را پنج گروه واقفیه، جعفریه، محمدیه، قائلین به انقطاع امامت و قطعیه دانست. عوامل مختلفی در پدید آمدن این فرقه ها، نقش داشتند که مهمترین آن ها را می توان جو خفقان و حیرت حاکم بر فضای جامعه، بروز پاره ای جاه طلبی ها و فاصله گرفتن از خط امامت اصیل دانست. اما در کنار این فرقه ها، تنها گروهی که توانست حضور قاطع خود را در مرکز خلافت اسلامی حفظ نماید، امامیه-اثنی عشریه بودند که حضرت حجت بن الحسن العسکری۴ را آخرین امام منصوص الهی می دانستند، که این امر معلول عواملی بود از جمله هدایت گری های امام مهدی۴، اقدامات نائبان و فعالیت های علمای این عصر و همچنین زمینه سازی های ائمه: و این حقیقت روشن می شود که غیبت حضرت جزئی است و هرچند ایشان در پرده ی غیبت بسر برده اما آثار وجودی ایشان در هدایت جامعه آشکار است. نگارنده در این رساله با روش توصیفی-تحلیلی در صدد اثبات این فرضیه است که در روزگار غیبت صغرا، به علت عدم اعلام عمومی ولادت حضرت مهدی۴، فشار سیاسی حاکم بر جامعه و مواجهه با چالش « غیبت» شیعیان دچار شک و حیرت شدند و انشعاباتی در میان امامیه شکل گرفت. البته این انشعابات با رهبری امام زمان۴، روشنگری های نائبان خاص وتلاش علمای زمان و همچنین زمینه سازی های معصومین: بسیار محدود و کم اثر بوده است و منجر به تشکیل هیچ جنبش یا قیام و یا حکومتی در جامعه نشد.
واژه گان کلیدی: شیعه، غیبت، فرقه، مهدویّت، واقفیه، جعفریه، محمدیه، انقطاع، قطعیه.

فصل اول

۱٫ مقدمه

۱٫۱ بیان مسأله

دین اسلام به عنوان پایان بخش ادیان الهی دارای ویژگی هایی است که از مهمترین آنها ـ پس از جهانی بودن ـ پاسخ گوبودن آن به همه نیازهای جامعه ی جهانی تا پایان تاریخ، است. شیعه بر این باور است که راهنمایی انسان ها پس از پیامبرخاتم۹ در جانشینان وی که دوازده نفرند، تا پایان تاریخ ادامه خواهد یافت. اگرچه تاریخ شیعه، دوره های پر فراز و فرودی سرشار از حوادث تلخ و شیرین را پشت سرگذاشته است؛ اما آنچه دارای اهمیت است اینکه در هیچ دوره ای از حرکت و تکاپو باز نایستاده است.
تاریخ اهل بیت: را در یک تقسیم بندی کلی، به لحاظ حضور ظاهری و غیبت امامان معصوم: می توان به دو دوره تقسیم کرد:

 • دوره حضور؛
 • دوره غیبت.

البته دوران غیبت به دو دوره ی کاملاً متمایز تقسیم شده است:
– غیبت کوتاه مدت (صغرا)
– غیبت طولانی مدت (غیبت کبرا)
هر یک از دوره های پیش گفته دارای ویژگی هایی است که آن را از دوره ی دیگر متمایز می سازد. مثلاً دوره ی نخست با حضور ظاهری پیشوایان معصوم: و به مدد حضور آنان، زمینه ی هدایت به سوی حق بیشتر و زمینه ی انحرافات و بی راهه ها کمتر بود. اما در دوره ی دوّم با غیبت امام۴، جریان برعکس شده، زمینه ی جریان های انحرافی رو به گسترش گذاشت.
بنابراین به روشنی می توان دریافت که یکی از دوره های حساس تاریخ شیعه که فرقه های گوناگون در آن گسترش یافت، عصر غیبت و به ویژه دوران غیبت صغرا است. این دوره از تاریخ، به سبب شرایط ویژه ی پدیدآمده در جامعه ی شیعه و پیامدهایی که غیبت امام۴ به همراه داشت، دوران حائز اهمیتی است. عصری که در باور شیعه به دلایل گوناگون، از جمله عدم آمادگی جامعه برای حضور آخرین امام منصوص الهی، ایشان از چشم آدمیان پنهان شد. غیبت امام دوازدهم۴ به معنای عدم حضور امام در متن جامعه که براساس حکمت الهی بوده، پی آمدش محروم شدن انسان ها از هدایت ظاهری ایشان است. که این خود سبب شد تا در پنهان بودن حضرت۴ از چشم آدمیان، فرقه ها و جریانهای انحرافی آشکار شوند و پی آمدهای ناگواری را بر جامعه ی شیعی هزینه کنند. این فضای بوجود آمده که به ویژه در دوران غیبت صغرا به چشم می آید، اگرچه دیری نپایید وهمه ی این جریان ها به تاریخ پیوستند جز شیعیان اثنی عشری، اما خسارت های جبران ناپذیری در تاریخ شیعه داشته است.
عوامل مختلفی در پدید آمدن فضای موجود، نقش داشتند اما مهمترین آنها را می توان فضای حیرت حاکم بر جامعه به خاطر عدم حضور امام در جامعه، بروز پاره ای جاه طلبی ها و همچنین فاصله گرفتن از خط امامت اصیل و…دانست. که این عوامل سبب شد تا عده ای از شیعیان در امر امامت و پیشوایی دینی، دچار سردرگمی شوند، که این وضعیت، امام۴ و نائبان ایشان را با چالش هایی مواجه نمود که در سال های نخست انشعاب و تفرّق در مسأله ی جانشینی امام یازدهم۷ بود و منجر به پیدایش فرقه های نوپدید شد، به طوری که سعد بن عبدالله قمی(م۳۰۱ق) که در همان عصر می زیسته است به ۱۵ فرقه اشاره می کند، درحالی که نوبختی(م۳۱۰ق) و شیخ مفید(۴۱۳ق) به وجود ۱۴فرقه اتفاق نظر دارند، در همین حال مسعودی(م ۳۴۶) به وجود ۲۰ فرقه اشاره می کند، اما شهرستانی(م۵۴۸ ق‏) فقط ۱۱گروه را نام می برد. اگرچه شمار این فرقه ها در سخنان بزرگان و مورخان به گونه های مختلفی ذکر شده اما؛ آنچه در آن اتفاق نظر است شمار فراوان فرقه های پدید آمده در دوران غیبت صغرا است که رسالت اصلی این نوشتار پرداختن به انشعابات ایجاد شده در میان امامیه در این دوره( ازنیمه ی دوم قرن سوم تا پایان غیبت صغرا) است.
تعداد صفحه : ۱۵۰
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]