AI Artificial Intelligence) concept.

دانشگاه ادیان و مذاهب

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادیان ابراهیمی

 

بررسی جایگاه اجتماعی زن در قرآن و کتاب مقدس عبری

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر منصوره زارعان

 

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر مهراب صادق نیا

تابستان: ۱۳۹۲

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فصل اول: کلیات.. ۱
۱-طرح مسئله ۲
۲-ضرورت مسئله ۴
۳-پیشینه تحقیق. ۵
۴-اهداف.. ۱۱
۵-فرضیه ها ۱۱
۶-سؤالات تحقیق. ۱۲
۶-۱سؤال اصلی. ۱۲
۶-۲سؤالات فرعی. ۱۲
۷-روش شناسی. ۱۳
۸-مفهوم شناسی. ۱۴
۸-۱مفهوم جایگاه اجتماعی. ۱۴
۸-۲مفهوم واژه زن. ۱۴
۸-۳مفهوم کتاب مقدس عبری.. ۱۵
۸-۳-۱ تفاسیر و ترجمه های کتاب  مقدس عبری.. ۱۶
فصل دوم:تبیین نظری موضوع. ۱۸
مقدمه ۱۹
بخش اول : تبیین نظری منزلت انسانی زن. ۲۱
۱-اصل انسان بودگی زن. ۲۱
۲-نظریات رایج درباره منزلت انسانی زن. ۲۴
۲-۱فروتری ارزشی زنان. ۲۵
۲-۲برتری زنان بر مردان. ۲۵
۲-۳تساوی زن و مرد ۲۶
بخش دوم: تبیین نظری منزلت اجتماعی زن. ۲۷
۱-پایگاه اجتماعی. ۲۷
۲-نقش های جنسیتی. ۲۸
۲-۱هویت جنسی. ۲۹
۲-۲خاستگاه نقش های جنسیتی. ۳۰
۲-۲-۱طبیعت به عنوان خاستگاه نقش های جنسیتی. ۳۱
۲-۲-۲فرهنگ و اجتماع به عنوان خاستگاه نقش های جنسیتی. ۳۱
۲-۲-۳تأثیر صنعتی شدن بر نقش های جنسیتی. ۳۳
۲-۳بحران هویت جنسی و پیامدهای آن. ۳۴
فصل سوم: بررسی جایگاه اجتماعی زن در کتاب مقدس عبری.. ۳۷
مقدمه ۳۸
بخش اول : بررسی منزلت انسانی زن در کتاب  مقدس عبری. ۳۹
۱-روایت آفرینش.. ۳۹
۱ -۱ اشتراک زن و مرد در اصل انسانییت.. ۳۹
۱-۲ دیدگاه ها و تفاسیر مختلف از خلقت زن. ۴۵
۱-۳ هدف از خلقت زن. ۴۹
۲-رابطه ی شر و زن در کتاب مقدس عبری. ۵۱
۲-۱ تبیین مفهوم شر در سنت یهود ۵۱
۲-۲ نسبت شر با زن در کتاب  مقدس عبری.. ۵۳
۲-۳ آیاتی که حاکی از شر بودن زن می باشند ۵۶
۲-۴ شر و زن در قبالا. ۵۷
۳-نقش جنسیت در خطا بات و فرامین کتاب مقدس عبری. ۵۸
۳-۱ ادبیات و ساختار دستوری متن  عبری.. ۵۸
۳-۱-۱صنعت استعاره در متن عبری.. ۵۸
۳-۱-۲ استفاده از افعال مذکر خطاب به زن ومرد ۵۹
۳-۱-۳ به کارگیری صفات منفی زنانه در تشبیهات کتاب مقدس.. ۵۹
۳-۱-۴ وجوه دستوری ضمایر و صفات مربوط به خدا ۶۰
۳-۲ اهمیت اولاد ذکور و تاکید بر نخست زادگی. ۶۱
۳-۳ تاثیر جنسیت در احکام مختلف متن. ۶۲
۳-۴ دیدگاه ابزاری به زن. ۶۴
۳-۵ عدم احتساب زنان در سرشماریها ۶۵
۴-نتیجه گیری. ۶۷
بخش دوم: بررسی منزلت اجتماعی زن در متن مقدس عبری. ۶۹
۱-جایگاه زن در خانواده ۷۰
۱-۱ اهمیت ازدواج و خانواده ۷۰
۱-۲ هدف از ازدواج در شریعت موسی. ۷۳
۱-۳ زن در نقش مادری.. ۷۴
۱-۳-۱ منزلت و احترام مادر. ۷۴
۱-۳-۲ وظایف مادر درکتاب مقدس عبری.. ۷۷
۱-۳-۲-۱ تربیت فرزندان. ۷۷
۱-۳-۲-۲ نامگذاری فرزند ۷۸
۱-۴ زن در نقش همسری.. ۷۹
۱-۴-۱ اصول حاکم بر خانواده ی یهودی.. ۸۰
۱-۴-۱-۱ تبعیت زنان و حاکمیت مردان. ۸۰
۱-۴-۱-۲ احترام به زن. ۸۲

  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

     
    Widget not in any sidebars
       

۱-۴-۱-۳ تاثیر زن و مرد بر یکدیگر. ۸۵
۱-۴-۲ ملاک گزینش همسر. ۸۷
۱-۴-۲-۱ یهودی بودن. ۸۷
۱-۴-۲-۲ پاکدامنی وعفاف.. ۸۷
۱-۴-۳ وظایف زن در نقش همسری.. ۹۱
۱-۴-۳-۱ توجه به امر خانه داری و رفع حوائج خانواده ۹۲
۱-۴-۳-۲ ایجاد آرامش خانواده ۹۳
۱-۴-۳-۳ تشویق شوهر و فرزندان به تحصیل تورات.. ۹۴
۱-۴-۳-۴ اجرای احکام ۹۶
۵-۱ نمودهایی از مادران و همسران نمونه. ۹۸
۱-۵-۱ربکا (رفقه) ۹۸
۱-۵-۲راحیل ولیه. ۹۸
۱-۵-۳روت.. ۹۹
۲-جایگاه زن در جامعه ۱۰۰
۲-۱ زنان در نقش نبیه. ۱۰۱
۲-۱-۱ تبیین مفهوم نبوت.. ۱۰۱
۲-۱-۲ نمونه ای از زنان نبییه. ۱۰۲
۲-۱-۲-۱ سارا همسر ابراهیم ۱۰۲
۲-۱-۲-۲ مریم خواهر موسی. ۱۰۳
۲-۱-۲-۳  دبوره ۱۰۵
۲-۱-۲-۴ حنا ۱۰۶
۲-۱-۲-۵ اوی گائیل ( ابیجایل) ۱۰۸
۲-۱-۲-۶ حلده ۱۰۸
۲-۱-۲-۷ استر. ۱۰۹
۲-۲  زنان در نقش زمامداری.. ۱۰۹
۲-۲-۱ملکه ی سبا ۱۱۰
۲-۲-۲ ملکه عتلیا ۱۱۱
۲-۲-۳ملکه ایزابل. ۱۱۱
۲-۳ زنان در نقش های منفی. ۱۱۲
۲-۳-۱ جادوگران و جن گیران. ۱۱۳
۲-۳-۲زنان بد کاره ۱۱۶
۲-۴ مشارکت اجتماعی نمودی ازجایگاه اجتماعی زن در متن عبری.. ۱۱۹
۳-نتیجه گیری. ۱۲۴
فصل چهارم: بررسی جایگاه اجتماعی زن در قرآن کریم. ۱۲۶
مقدمه ۱۲۷
بخش اول: بررسی منزلت انسانی زن در قرآن کریم ۱۲۸
۱-روایت آفرینش.. ۱۲۸
۱-۱      اشتراک زن و مرد در اصل انسانییت.. ۱۲۸
۱-۱-۱ آیاتی که گواه بر اشتراک زن و مرد در اصل انسانیت و گوهر وجود اند ۱۲۸
۱-۱-۲آیاتی که زن و مرد را در رسیدن به کمال و هدف غایی آفرینش مشترک می دانند ۱۳۰
۱-۱-۳ آیه های سیر پدایش انسان. ۱۳۱
۱-۲ دیدگاه ها و تفاسیر مختلف از خلقت زن. ۱۳۳
۱-۳ هدف از خلقت زن. ۱۳۷
۲-رابطه ی زن و شر در قرآن. ۱۳۹
۲-۱ نسبت شر با زن در قرآن. ۱۳۹
۲-۲ آیاتی که حاکی از شر بودن زن می باشند ۱۴۰
۳-خطابات متن و نقش جنسیت در فرامین قرآنی. ۱۴۲
۳-۱ خطابات قرآن. ۱۴۲
۳-۲ وجوه دستوری اسامی و صفات مربوط به خداوند ۱۴۴
۳-۳ اهمییت اولاد ذکور. ۱۴۴
۳-۴ نعمت های بهشتی مردان. ۱۴۵
۳-۵ تاثیر جنسیت بر احکام قرآنی. ۱۴۶
۴-نتیجه گیری. ۱۴۹
بخش دوم: بررسی منزلت اجتماعی زن در قرآن کریم ۱۵۱
مقدمه ۱۵۱
۱-جایگاه زن در خانواده ۱۵۱
۱-۱ اهمیت ازدواج در سنت اسلامی. ۱۵۱
۱-۲ هدف از ازدواج. ۱۵۳
۱-۲-۱ بقای نسل انسان. ۱۵۳
۱-۲-۲ سکونت و آرامش.. ۱۵۴
۱-۲-۳ ارضای غریزه ی جنسی. ۱۵۴
۱-۲-۴ مشارکت در حیات معنوی و مادی.. ۱۵۵
۱-۲-۵ تربیت نسل. ۱۵۵
۱-۳ زن در نقش مادر. ۱۵۶
۱-۳-۱ جایگاه و منزلت مادر. ۱۵۷
۱-۳-۲ نقش مادر در تربیت کودک.. ۱۵۹
۱-۴ زن در نقش همسری.. ۱۶۱
۱-۴-۱ اصول و ضوابط حاکم بر خانواده مسلمان. ۱۶۲
۱-۴-۱-۱ سرپرستی و قوامیت مرد ۱۶۲
۱-۴-۱-۲ احترام متقابل به یکدیگر. ۱۶۶
۱-۴-۱-۳ عیب پوشی. ۱۶۸
۱-۴-۱-۴ ابراز علاقه به یکدیگر. ۱۶۸
۱-۴-۱-۵ تعاون وشورا ۱۶۹
۱-۴-۲ ملاک گزینش همسر در اسلام ۱۷۰
۱-۴-۲-۱ مومن بودن. ۱۷۰
۱-۴-۲-۲ پاکدامنی و عفاف.. ۱۷۰
۱-۴-۳ وظایف زن در نقش همسری.. ۱۷۲
۱-۴-۳-۱  اطاعت از شوهر. ۱۷۲
۱-۴-۳-۲ حفظ حقوق و منافع همسر. ۱۷۲
۱-۴-۳-۴ انجام امور داخلی منزل. ۱۷۳
۱-۵ نمودهایی از مادران و همسران نمونه. ۱۷۴
۱-۵-۱  همسر عمران (مادر مریم) ۱۷۴
۱-۵-۲ یوکابد(مادر موسی) ۱۷۵
۲-جایگاه زن در جامعه ۱۷۷
۲-۱ زنان در نقش نبییه. ۱۷۹
۲-۱-۱تبیین مفهوم نبوت.. ۱۷۹
۲-۱-۲مریم نمونه ای از نبوت زنان در قرآن. ۱۸۰
۲-۲ زنان در نقش زمامداری.. ۱۸۲
۲-۲-۱ملکه سبا ۱۸۲
۲-۲-۲ آسیه، ملکه مصر. ۱۸۶
۲-۳ زنان در نقش های منفی. ۱۸۷
۲-۴ نمودهای مشارکت اجتماعی زن در قرآن. ۱۸۸
۲-۴-۱ آیه ی مباهله (آل عمران :۶۱) ۱۸۸
۲-۴-۲ آیه ۵۰ سوره ی احزاب.. ۱۸۹
۲-۴-۳ بیعت زنان با پیامبر. ۱۸۹
۲-۴-۴ اقدام خواهر موسی برای حفظ جان برادر. ۱۹۰
۲-۴-۵ حضور دختران شعیب در اجتماع. ۱۹۱
۲-۴-۶ خدمت حضرت مریم در معبد ۱۹۱
۳- نتیجه گیری. ۱۹۳
فصل پنجم: جمع بندی.. ۱۹۵
بخش اول: منزلت انسانی زن در متن مقدس عبری و قرآن. ۱۹۸
بخش دوم: منزلت اجتماعی زن در متن مقدس عبری و قرآن. ۲۰۳
فهرست منابع. ۲۰۷
Abstract 212
 
چکیده:
امروز زن به عنوان عاملی اثر گذار در تعالی و تباهی جامعه در کانون توجه اندیشمندان بسیاری قرار گرفته است. ارائه دیدگاه ها و نظرات مختلف و بعضاً متضاد در باب جایگاه اجتماعی زن حاکی از افراط و تفریط های بسیاری در این زمینه بوده که بعضاً ریشه ی متن مقدسی دارد. همین مسئله اهمیت و اکاوی این موضوع را براساس متون مقدس ادیان، یگانه مرجع بی چون و چرای جوامع دینی، بیش از پیش جلوه گر می سازد. نگارش پیش رو پژوهشی بنیادی است که تلاش می کند با بکارگیری روش کیفی ابتدا به کشف شواهد و داده های متون پرداخته و بدین طریق توصیفی اولیه از موضوع را به تصویر کشانده و سپس با بکارگیری ابزار مقایسه پاسخ سوال اصلی تحقیق را ارائه نماید.
حاصل آنکه کتب دینی هم چون قرآن و کتاب مقدس عبری نه تنها راجع به جایگاه اجتماعی زن سکوت نکرده اند که با بیان روایت آفرینش، رابطه ی زن و شر و از طریق خطابات خود به نوعی در زمینه ی منزلت انسانی زن و با ارائه الگوهایی از نحوه ی معاشرت زنان در جامعه و بیان نقش های مختلف زن در اجتماع در باب منزلت اجتماعی زن، موضع گیری نیز کرده اند. گرچه در کتب نامبرده گاه مواضع و دیدگاه های متفاوتی ارائه می شود، اما هر دو کتاب با نگاهی بنیادی به موضوع جایگاه اجتماعی زن آنرا ذیل دو محور منزلت انسانی و منزلت اجتماعی مورد توجه قرار داده اند که متعاقباً در پژوهش حاضر نیز از همین اصل اساسی پیروی شده است.
نکته ی دیگر آن که گرچه می بینیم بسیاری با استناد به دیدگاه کتب مقدس نگاهی فرودست یا فرادست نسبت به جایگاه اجتماعی زن ارائه می دهند اما از طریق شواهد و آیاتی از همین کتب می توان دریافت که عامل اصلی در تعیین جایگاه اجتماعی زن همانا برداشت و تعریف زنان از منزلت انسانی و اجتماعی خود می باشد. در قرآن و کتاب مقدس عبری از زنان والا مقام بسیاری یاد می شود که در نقش های مختلف فردی اعم از مادری و همسری و نقش های اجتماعی هم چون زمامداری و نبوت توانسته اند به عنوان زن نمونه که نه، انسان نمونه، الگوی جامعه ی بشری قرار گیرند. در مقابل نیز از زنان فاسق و گمراهی نامبرده می شود که علی رغم جایگاه و منصب اجتماعی بالا هم چون همسری پیامبران الهی یا پادشاهان بزرگ از منزلت انسانی و فرودستی برخوردارند و این نه به دلیل جنسیت آنان که بخاطر عملکرد و چگونگی رفتار آنها می باشد. همانگونه که در این کتب ذکر داستان مردان فاسق نشانگر پستی و پلشتی نوع مرد نمی باشد، ذکر نمونه هایی از زنان خطاکار نیز حاکی از فرودستی و شررات جنس زن نیست بلکه آنان تنها به عنوان الگویی از انسانهای به خطا رفته معرفی می شوند. از نظر قرآن و کتاب مقدس عبری توجه زنان به ویژگی هایی ناپایدار ظاهری، سوء استفاده و داشتن دیدگاهی ابزاری نسبت به جنسیت خود سبب تنزل جایگاه اجتماعی آنان و در مقابل توجه به ابعاد روحانی و معنوی نهفته در درون و بکارگیری صحیح ویژگیهایی جسمانی و جنسی سبب ارتقاء جایگاه اجتماعی زنان می گردد. از اینرو می توان تعریف و برداشت زنان از جنسبت خود را نیز عامل تعیین کننده ای در تبیین جایگاه اجتماعی زن به شمار آورد.
کلید واژگان:
جایگاه اجتماعی، منزلت انسانی، منزلت اجتماعی، کتاب مقدس عبری.

فصل اول: کلیات

۱-طرح مسئله

با ظهور مدرنیته تعریف جدید از انسان و تعیین جایگاه او، منشأ تحولات اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی و ایجاد رویکرد جدیدی در علم و تمدن شد. همانطور که در کتاب متفکران یونانی آمده است یکی از دغدغه های اساسی در تاریخ تفکر بشر، تعیین جایگاه انسان، ارائه تعریف از او و برشمردن ویژگی های وجود وی بوده است. تعیین جایگاه انسان نیز به همین تعاریف و شاخص های انسان شناختی باز می گردد. ایجاد و جهت گیری تمدن ها نیز همواره به تعیین این جایگاه وابسته بوده است.  [۱]
تعیین جایگاه انسانی زنان نیز بحث مهم، دیرباز و پر دامنه ای است که آثار فراوانی در زندگی آنان به طور ویژه و در زندگی نوع بشر به طور عام داشته است. لذا پژوهش حاضر با عنوان «جایگاه اجتماعی زن در متن مقدس عبری و قرآن» با توجه به این مهم طرح ریزی گردید. در این نگارش جهت تبیین جایگاه اجتماعی زن به دو مقوله منزلت انسانی و منزلت اجتماعی زن توجه شده است چرا که هر دو عنصر نامبرده در شکل گیری و تعیین جایگاه اجتماعی زن نقش اساسی و انکار ناپذیری ایفا می نمایند.
با درنگی کوتاه در گذر تاریخ می بینیم به جزء عده ی معدودی از زنان، زن در طول تاریخ منزلت و جایگاه اجتماعی چشمگیری نداشته است. به نظر می رسد وجود نگرش های افراطی و تفریطی راجع به منزلت انسانی و اجتماعی زن عامل اصلی این محرومیت باشد. در بررسی چگونگی و چرایی شکل گیری این نگرش ها با علل و عوامل بسیاری مواجه می شویم. اما آنچه که به موضوع بحث ما مرتبط می شود نقش متون دینی در ایجاد و تداوم چنین دیدگاههایی است. علاوه بر عقاید و مکاتب باستان برخی به استناد روایت آفرینش و ارائه تماثیلی از شر ذاتی زن و همچنین خطابات مردسالارانه و بعضاً زن ستیز در برخی متون دینی منزلت انسانی و جایگاه اجتماعی فرودستی برای زن در نظر می گیرند.
از طرفی دیگر، عده ای نیز با استناد به همین متون، زن را موجودی فرا بشری دانسته و با استناد به روایت آفرینش و ارتقاء سطح کمال در توالی آفرینش، زن را موجودی برتر دانسته که هیچ مخلوقی حتی مرد، به پای او نمی رسد.
 نمونه های نامبرده نشان می دهد که متن مقدس عبری و قرآن از جمله متون دینی هستند که در باب منزلت انسانی و اجتماعی زن سکوت نکرده و با ارائه تماثیل و روایاتی در این باره موضع گیری کرده و سخن رانده اند. اما وجود نگرش های غیر واقع بینانه راجع به شخصیت انسانی و به تبع آن جایگاه اجتماعی زن از متون دینی، اهمیت توجه به این موضوع را دوچندان می کند.
درواقع، واکاوی متون دینی ادیان، یکی از مهمترین منابع جهت شناخت «جایگاه اجتماعی زن» می باشد که ذیل دو مقوله منزلت انسانی ومنزلت اجتماعی  در کتب نامبرده  مطمح نظر واقع خواهد شد.
در تبیین منزلت انسانی زن درجه و رتبه انسانیت و  جهت بررسی منزلت اجتماعی زن نقش ها و پایگاه های  اجتماعی تعریف شده و نمودهای مشارکت اجتماعی زن در  منظر قرآن و کتاب مقدس عبری  مورد توجه واقع می شود.  مجموع مباحث مطروحه نشانگر جایگاه اجتماعی زن در متون نامبرده خواهد بود که برای دستیابی به این مهم رعایت شرط اساسی پرهیز از پیش داوری و ارائه ی هر گونه پیش فرضی ضروری به نظر می رسد. لذا در این پژوهش سعی شده است، بارعایت همین شرط اساسی  شواهد موضوع پیش رو در متن مقدس عبری و قرآن مورد کنکاش قرارگیرد تا قدمی هر چند کوچک جهت تنویر افکار و تغییر نگرش جوامع مخاطب نسبت به جایگاه انسانی و اجتماعی زن برداشته باشیم.
تعداد صفحه : ۲۲۷
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]