اندازه دولت همواره به عنوان یکی از متغیر مهم اقتصاد کلان در هر کشوری مورد نظر بوده است. ارتباط این متغیر با رشد اقتصادی، که یکی از اهداف اصلی هر اقتصادی است، اهمیت آن را بیش از پیش افزایش می دهد. از یک طرف دولت ها تلاش می کنند با افزایش مخارج خود رشد اقتصادی را به حرکت در آورند و از طرف دیگر ایجاد فضای امن اقتصادی برای سرمایه گذاران نیازمند کاهش دخالت های دولت می باشد. عوامل مختلفی بر اندازه دولت تاثیر گذار است که نوسانات متغیر های اقتصادی یکی از آنها می باشد. در این پژوهش تلاش شده است تا اثر نااطمینانی بازده سهام به عنوان یکی از متغیر های مهم اقتصادی بر اندازه دولت مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور از داده های ۳۷ کشور در حال توسعه برای دوره زمانی ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۲ استفاده شده است. برای بررسی اقتصادسنجی الگو های گارچ (GARCH) و داده های تابلویی (Panel Data)بکار گیری شده است.
نتایج این پژوهش نشان می دهند که نااطمینانی بازده سهام اثر مثبت و معناداری بر اندازه دولت در کشور های درحال توسعه دارد.
واژگان کلیدی: نااطمینانی بازده سهام ، اندازه دولت، کشورهای در حال توسعه، واریانس ناهمسانی شرطی، الگوی داده های تابلویی.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه

مقطع کارشناسی ارشد

رشته: مهندسی صنایع – سیستم های اقتصادی و اجتماعی

موضوع: تاثیر نااطمینانی بازده سهام بر اندازه دولت در کشور های منتخب در حال توسعه

استاد راهنما: دکتر احمد جعفری صمیمی – دکتر نیکبخش جوادیان

(مرداد ۱۳۹۳)

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب

  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

     
    Widget not in any sidebars
       

 
عنوان                                                                                                                           صفحه
فصل یک: مقدمه و کلیات تحقیق
۱٫۱٫ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………۲
۲٫۱٫ بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………۲
۳٫۱ فرضیه­ پژوهش……………………………………………………………………………………………………..۵
۴٫۱٫ حدود پژوهش……………………………………………………………………………………………………..۵
۵٫۱٫ هدف پژوهش………………………………………………………………………………………………………۵
۶٫۱٫ روش شناسی پژوهش……………………………………………………………………………………………۵
۷٫۱٫ ساختار پژوهش …………………………………………………………………………………………………..۶
فصل دو: ادبیات و پیشینه تحقیق
۱٫۲٫ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………۸
۲٫۲٫ ارتباط مفهوم سرمایه ­گذاری و نااطمینانی …………………………………………………………………۸
۱٫۲٫۲٫ علل رشد هزینه­ های دولت…………………………………………………………………………………..۸
۲٫۲٫۲ تجزیه و تحلیل پیکاک و وایزمن( اثر چرخ دنده­ای رشد دولت)………………………………..۹
۳٫۲٫۲٫ الگوی توسعه­ای دولت ( نظریه ماسگریو-روستو)…………………………………………………..۹
۴٫۲٫۲٫ جهانی­شدن اقتصادی و اندازه ی دولت………………………………………………………………….۱۰
۱٫۴٫۲٫۲٫ باز بودن تجاری و اندازه ی دولت……………………………………………………………………..۱۱
۲٫۴٫۲٫۲٫ فرضیه­ی جبرانی (compensation hypothesis)………………………………………….12
۳٫۴٫۲٫۲٫ اندازه ی کشور، باز بودن تجاری و اندازه ی دولت………………………………………………۱۶
۴٫۴٫۲٫۲٫ رابطه­ مبادله، باز بودن تجاری و اندازه ی دولت……………………………………………….۱۸
۵٫۲٫۲٫ بازبودن مالی…………………………………………………………………………………………………….۱۸
۱٫۵٫۲٫۲٫مطالب دیگری در زمینه بازبودن مالی…………………………………………………………………۱۹
۲٫۵٫۲٫۲٫ اندازه ی دولت و دیدگاه­های موجود…………………………………………………………………۲۱
۶٫۲٫۲٫مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………۲۱
۳٫۲٫ بازار سرمایه ………………………………………………………………………………………………………۲۴
۱٫۳٫۲٫ ارتباط نظری میان بازار سرمایه و رشد اقتصادی……………………………………………………۲۶
۴٫۲٫ مروری بر مطالعات گذشته……………………………………………………………………………………۲۸
فصل سه: روش تحقیق
۱٫۳٫ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………۳۹
۲٫۳٫ نااطمینانی …………………………………………………………………………………………………………۳۹
۱٫۲٫۳٫ الگو های آرچ و گارچ ……………………………………………………………………………………۴۰
۱٫۱٫۲٫۳٫مفهوم گارچ………………………………………………………………………………………………….۴۱
۲٫۱٫۲٫۳٫انواع الگوی های گارچ…………………………………………………………………………………..۴۶
۳٫۲٫۳٫۳٫ الگو آپارچ…………………………………………………………………………………………………..۴۷
۴٫۱٫۲٫۳٫ الگو گارچ هم­انباشته…………………………………………………………………………………….۴۷
۵٫۱٫۲٫۳٫ الگو گارچ چند متغیره………………………………………………………………………………….۴۸
۶٫۱٫۲٫۳٫ الگو داده­های تابلویی با رویکرد گارچ…………………………………………………………….۴۸
۴٫۳٫الگوی داده های تابلویی ……………………………………………………………………………………..۴۹
۱٫۴٫۳٫ مزایای استفاده از داده های تابلویی ……………………………………………………………………۴۹
۲٫۴٫۳٫  فرم کلی داده های تابلویی……………………………………………………………………………….۵۱
۳٫۴٫۳٫ الگو اثرات ثابت و تصادفی………………………………………………………………………………۵۳
۴٫۴٫۴٫ آزمون F (حداکثر درست نمایی)………………………………………………………………………۵۵
۵٫۴٫۳ آزمون هاسمن: انتخاب بین اثرات ثابت یا تصادفی……………………………………………….۵۷
۶٫۴٫۳ .آزمون ریشه واحد برای پایایی………………………………………………………………………….۵۸
۱٫۶٫۴٫۳٫آزمون دیکی فولر…………………………………………………………………………………………۵۸
۲٫۶٫۴٫۳٫آزمون ریشه واحد برای داده های تابلویی………………………………………………………….۵۹
۵٫۳٫توصیف داده ها……………………………………………………………………………………………………۶۰
۱٫۵٫۳٫ کشورهای منتخب……………………………………………………………………………………………۶۰
۶٫۳٫ متغیرهای موجود در الگو…………………………………………………………………………………….۶۱
 
فصل چهار: محاسبات و یافته های تحقیق
۱٫۴٫ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………۶۵
۲٫۴٫الگوی پژوهش…………………………………………………………………………………………………….۶۵
۳٫۴٫ آزمون ریشه واحد……………………………………………………………………………………………….۶۶
۴٫۴٫ آزمون نسبت درست­نمایی …………………………………………………………………………………..۶۸
۵٫۴٫ آزمون هاسمن ……………………………………………………………………………………………………۶۸
۶٫۴٫ براورد الگو ………………………………………………………………………………………………………..۶۸
فصل پنج: نتیجه­گیری و پیشنهادات
۱٫۵٫ خلاصه پژوهش ………………………………………………………………………………………………….۷۲
۲٫۵٫ نتیجه­گیری …………………………………………………………………………………………………………۷۲
۳٫۵٫ پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………….۷۳
 
 
منابع………………………………………………………………………………………………………………………….۷۴
پیوست­ها…………………………………………………………………………………………………………………..۸۰
 
 
 
فهرست جدول­ها
عنوان                                                                                                                                         صفحه
جدول ۱٫۴: بررسی ایستایی و ناایستایی متغیرها در گروه کشورهای منتخب ……………………………۶۷
جدول۱٫۴٫ نتایج آزمون نسبت درست­نمایی…………………………………………………………………………۶۸
جدول۳٫۴٫  نتایج آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………………۶۸
جدول ۴٫۴٫ براورد الگو……………………………………………………………………………………………………..۶۹
 
 
فهرست نمودار
عنوان                                                                                                                                         صفحه
نمودار ۱٫۳: روش های مختلف اندازه گیری نااطمینانی…………………………………………………………۳۹
نمودار ۲٫۳ : فرم های مختلف الگوی گارچ ………………………………………………………………………..۴۶
نمودار ۳٫۳: انواع الگوهای داده های تابلویی ………………………………………………………………………۴۹
 

فصل اول
مقدمه و کلیات تحقیق

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق

 

۱٫۱٫ مقدمه
تعیین حدود دخالت دولت در حوزه فعالیت های اقتصادی مهمترین مسئله ای است که از بدو شکل گیری اندیشه اقتصادی مدرن پیش روی نظریه پردازان اقتصادی قرار داشته است. تجربه ۵۰ سال گذشته فوائد و محدودیت­های عملکرد دولت را به ویژه در ارتقاء توسعه به روشنی نشان داده است. دولت ها برای دستیابی به پیشرفت های مهم در بخش آموزش و بهداشت و کاهش نابرابری­های اجتماعی بسیار کوشیده­اند. البته برخی از عملکردهای دولت نتایج ضعیفی داشته است. سیاست هایی اقتصادی و در برخی مواقع غیراقتصادی دولت ها یکی از مهم­ترین عوامل ایجاد کننده نااطمینانی در اقتصاد هستند. درواقع منظور از دخالت دولت در عرصه اقتصاد، هرگونه فعالیت دولت است که مستلزم هزینه برای، تامین درآمد، انجام فعالیت اقتصادی خالص، نظارت بر فعالیت بخش خصوصی و مشابه آن باشد. بنابراین از تامین امنیت داخلی و خارجی گرفته تا سرمایه گذاری مستقیم و تولید کالای عمومی، در زمره فعالیت های دولت قرار می گیرد. درواقع این سیاست ها، به همراه تغییرات منابع، ترجیحات و فناوری باعث مبهم بودن نتیجه تصمیمات کارگزاران اقتصادی می شود. نوسانات بازار سرمایه سبب تغییر در رفتار سرمایه گذاران می شود که نقش اصلی را در پشتیبانی مالی تولید دارند. از این رو دولت مجبور می شود برای حفظ و افزایش تولید سیاست هایی را اتخاذ کند که سبب تغییر در مخارج دولت می شود. ازین رو مطالعه اثر نوسانات بازدهی سهام بر اندازه دولت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
 

۲٫۱٫ بیان مساله

امروزه با توجه به کمبود منابع سرمایه گذاری و ضرورت تخصیص بهینه این منابع جهت تحریک رشد اقتصادی، شناخت مزیت های نسبی یک کشور در تخصیص منابع و هدایت این منابع به سمت مولدترین و کار آمدترین بخش ها، یکی از مهم ترین مسائل پیش روی سیاست مداران و اقتصاد دانان می باشد. در اینجا مخارج دولت همواره به عنوان بخشی که توانایی تخصیص کارا نداشته و از بازدهی پایینی برخوردار است، مورد توجه بوده است. دولت ها همواره در تلاش بوده اند تا جایی که می توانند سهم کمتری را از اقتصاد برای خود داشته باشند و به اصطلاح دولت را کوچک کنند. برای این هدف ابتدا باید به شناخت مولفه های موثر بر اندازه دولت پرداخت. بسیاری از متغیر های اقتصاد کلان به طور مستقیم و غیر مستقیم بر اندازه دولت اثر گذارند. از این رو، این متغیر دارای نوسانات زیادی می­باشد. یکی از مولفه های تاثیر گذار بر اندازه دولت، بازار سرمایه می باشد. بازار سرمایه به طور مستقیم بر روی تولید و رشد اقتصادی تاثیرگذار است. نوسانات این بازار سبب کاهش اطمینان سرمایه گذار و خروج او از بازار می شود. در اینجا دولت برای بازگرداندن ثبات به بازار سرمایه وادار به عکس العمل و اتخاذ سیاست های پولی و مالی می شود. از این رو بررسی ارتباط نوسانات بازده سهام و اندازه دولت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
از زمانی که کنت آررو[۱] (۱۹۷۱) اولین کتاب علمی دقیق‏ و جامع خود را در زمینه مفاهیم ریسک‏ و نااطمینانی در فعالیت‏های اقتصادی به رشته تحریر درآورد، بیش از چهار دهه می‏گذرد. مولف در این کتاب صرف نظر از روش علمی- ریاضی دقیقی که برای اولین بار در زمینه مفهوم ریسک در فعالیت‏های اقتصادی به‏ صورت جامع مطرح و تدوین کرد، یک پیام کلی را نیز برای اقتصاددانان و متخصصان ا‍مور مالی دهه‏‍های آتی‏ مطرح ساخت و آن اینکه ریسک و نااطمینانی امر ذاتی‏ فعالیت‏های اقتصادی در نظام تولیدی متکی بر نیروهای‏ بازار آزاد است. آررو بسیار پیش‏تر از بسیاری مکاتب‏ اقتصادی کلان جدید به اهمیت اطلاعات، نامتقارنی‏ آن، و رفتارها و ویژگی‏های شخصی افراد در تصمیمات‏ اقتصادی در نظام اقتصادی بازار در اثر معروف خود توجه‏ داشت و چارچوبی مفهومی از موضوع ریسک را ارائه نمود که بعدها به صورت گسترده و وسیع تقریبا در تمامی عرصه‏های دانش اقتصاد به خصوص در حوزه‏های مالی موضوعیت و کاربرد پیدا کرد. امروزه ریسک و نااطمینانی به‏ عنوان دو پدیده اجتناب‏ناپذیر نه فقط در حوزه‏های نظری و تجربی اقتصادی و مالی، بلکه‏ در بسیاری دیگر از زمینه‏های سایر علوم، جایگاه‏ ویژه‏ای را به خود اختصاص داده ‏اند و از این بابت‏ تحلیل‏های ریسک و نااطمینانی بخشی از حوزه‏ متدولوژی دانش نظری اقتصاد و عرصه‏ تصمیم‏گیری تجربی مالی و اقتصادی را تشکیل‏ می‏دهد [۱۸].
اقتصاددانان و دانشمندان سیاسی در مورد اینکه چه چیزی سطح مخارج دولت را تعیین می­ کند، نظریه­ های زیادی را پیشنهاد کرده­اند. اقتصاددانان بریتانیایی، آلن پیکاک و ژاک وایزمن[۲]، اثر چرخ دنده­ای[۳] را معرفی می­ کنند. اگر یک جنگ به عنوان مثال مخارج را افزایش دهد، مخارج دولت بعد از جنگ، به سطح مخارج قبل از جنگ کاهش نخواهد یافت.
قانون واگنر که به نام اقتصاددان آلمانی آدولف واگنر[۴](۱۹۱۷-۱۸۲۵) نام گذاری شده است، بیان می­ کند که سهم در حال رشد دولت از تولید ناخالص ملی به طور ساده، نتیجه­ی پیشرفت اقتصادی است.
نظریه ماسگریو و رو‍ستو[۵] موسوم به الگوی توسعه­ای دولت، رشد بخش عمومی را نتیجه­ی هزینه­ های توسعه­ای می­داند.
به هر حال بودجه عمومی دولت در هر کشور تصویر تمام نمایی از مجموعه متغیرهای کلان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن کشور، مخصوصا تصمیم درباره نقش دولت و بخش عمومی در اقتصاد است. نقش دولت در جامعه از روی قدرت خرج و حوزه دخالت آن درک می شود که این خود در نسبت بودجه عمومی دولت در تولید ناخالص داخلی انعکاس پیدا می کند.
برای اندازه دولت شاخص های مختلفی را بکار برده­اند که رایج ترین آن سهم  مخارج دولت در تولید ناخالص داخلی می­باشد. از تعاریف مکاتب مختلف از دولت چنین بر می­آید که دولت نقش اساسی در رشد اقتصادی ایفا می کند بنابراین اهمیت مطالعه تاثیرات فضای اقتصادی مناسب بر مخارج دولت ضروری بنظر می رسد و لازمه اینکه مخارج دولت کارایی لازم را در تمام بخش های تولید داشته باشد وجود یک فضای مطمئن اقتصادی      می باشد. یکی از شاخص های فضای مطمئن اقتصادی، ثبات و بازدهی بالای بازار سرمایه می باشد. بازدهی بالای سهام و ثبات آن به سرمایه گذار اطمینان می دهد که زمینه برای سرمایه گذاری مساعد است. به همین دلیل یکی از اهداف مهم دولت ها ایجاد فضای امن در بازار سرمایه است.
بنابر مطالب ذکر شده بررسی تاثیر نااطمینانی بازدهی سهام بر مخارج دولت ضروری بنظر می رسد.
 
۳٫۱٫ فرضیه پژوهش

  1. نااطمینانی بازده سهام اثر مثبت براندازه دولت دارد.

 
۴٫۱٫ حدود پژوهش
مطالعه حاضر که بصورت کتابخانه ای انجام می گیرد تاثیر نااطمینانی بازده سهام بر اندازه دولت در کشورهای منتخب در حال توسعه با بهره گرفتن از داده های سال­های ۱۹۹۶-۲۰۱۲ مورد آزمون قرار می دهد.
 [۱]Kenneth Arrow
[۲] Alan T. Peacock, and Jack Wiseman
[۳] Ratchet Theory of Government Growth
[۴] Adolf Wagner
[۵] Mousgrave and Rostow
تعداد صفحه :۱۰۵
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com