دانلود پایان نامه ارشد : اصلاح خواص فیزیکی و شیمیایی عایق‌های رطوبتی

دانشکده علوم و فن آوری های نوین،گروه شیمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.SC)

گرایش: کاربردی

عنوان:

اصلاح خواص فیزیکی و شیمیایی عایق های رطوبتی با بهره گرفتن از گوگرد و خاک تصفیه روغن

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر وحید حدادی

استاد مشاور:

سرکار خانم دکتر انسیه قاسمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                               صفحه
خلاصه فارسی………………………………………………………………………………………………………… ۱
فصل اول: کلیات
۱-۱٫ ضرورت و اهمیت موضوع……………………………………………………………………………….. ۳
۱-۲٫ بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………. ۴
۱-۳٫ هدف………………………………………………………………………………………………………………. ۵
فصل دوم: مروری بر متون گذشته
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… ۷
۲-۱٫ تعریف عایق…………………………………………………………………………………………………….. ۷
۲-۲٫ انواع عایق های رطوبتی……………………………………………………………………………………… ۸
۲-۳٫ عایق های رطوبتی پیش ساخته…………………………………………………………………………… ۹
۲-۳-۱٫ عایق های رطوبتی بام با اصلاح کننده app……………………………………………………… 11
۲-۳-۲٫ عایق های رطوبتی بام با اصلاح کننده SBS……………………………………………………. 14
۲-۴٫ فیلر یا پرکننده……………………………………………………………………………………………….. ۱۴
۲-۵٫ قیر: خواص، ساختار………………………………………………………………………………………. ۱۵

  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

     
    Widget not in any sidebars
       

۲-۵-۱٫ ساختمان شیمیایی قیر………………………………………………………………………………… ۱۶
۲-۵-۲٫ آسفالتن ها…………………………………………………………………………………………………. ۱۸
۲-۵-۳٫ آروماتیک های قطبی (رزین ها)……………………………………………………………………… ۱۸  
۲-۵-۴٫ آروماتیک های نفتی…………………………………………………………………………………….. ۱۹
۲-۵-۵٫ اشباع ها (پارافین ها)…………………………………………………………………………………….. ۱۹
۲-۶٫ معایب عایق ها………………………………………………………………………………………………… ۲۰
۲-۷٫ تاریخچه اصلاح قیر………………………………………………………………………………………… ۲۱
۲-۷-۱٫ علل اصلاح ویژگی های قیر………………………………………………………………………….. ۲۱
۲-۷-۲٫ علل استفاده از افزودنی ها در قیر………………………………………………………………… ۲۲
۲-۸٫ انواع پلیمر…………………………………………………………………………………………………….. ۲۵
۲-۸-۱٫ ترموست ها………………………………………………………………………………………………… ۲۵
۲-۸-۲٫ پلیمر ترموپلاستیک…………………………………………………………………………………….. ۲۵
۲-۸-۲-۱٫ تعریف پلی پروپیلن PP……………………………………………………………………………. 25
۲-۸-۲-۲٫ خواص فیزیکی و شیمیایی پلی پروپیلن………………………………………………………. ۲۶
۲-۹٫ اصلاح قیر توسط پودر لاستیک……………………………………………………………………….. ۲۷
۲-۹-۱٫ تعریف پودر لاستیک…………………………………………………………………………………… ۲۸
۲-۹-۲٫ بازیافت لاستیک های فرسوده برای تولید پودر لاستیک…………………………………… ۲۹
۲-۹-۳٫ روش های بازیافت تایرهای ضایعاتی……………………………………………………………. ۳۱
۲-۹-۳-۱٫ خرد کردن…………………………………………………………………………………………….. ۳۱
۲-۹-۳-۱-۱٫ خردسازی در دمای معمولی……………………………………………………………….. ۳۱
۲-۹-۳-۱-۲٫ پیرولیز……………………………………………………………………………………………… ۳۲
۲-۹-۳-۱-۳٫ خرده سازی برودتی……………………………………………………………………………. ۳۲
۲-۹-۴٫ استفاده از پودر لاستیک در اصلاح آسفالت…………………………………………………… ۳۳
۲-۹-۴-۱٫ لاستیک خرد شده…………………………………………………………………………………… ۳۳
۲-۹-۵٫ استفاده از پودر لاستیک در بتون های سیمانی……………………………………………….. ۳۴
۲-۹-۶٫ ساختار لاستیک ها و الاستومرها………………………………………………………………….. ۳۴
۲-۹-۶-۱٫ خاصیت الاستومرها……………………………………………………………………………….. ۳۵
۲-۹-۶-۲٫ تشکیل لاستیک……………………………………………………………………………………….. ۳۵
۲-۹-۶-۳٫ واکنش بین لاستیک و قیر………………………………………………………………………… ۳۶
۲-۹-۷٫ گوگرد………………………………………………………………………………………………………. ۳۷
۲-۹-۷-۱٫ استفاده از گوگرد در صنعت…………………………………………………………………… ۳۹
۲-۹-۷-۲٫ تاریخچه استفاده از گوگرد در صنعت……………………………………………………… ۳۹
۲-۹-۷-۳٫ برهمکنش گوگرد با قیر…………………………………………………………………………… ۴۰
۲-۹-۸٫ بنتونیت……………………………………………………………………………………………………… ۴۲
۲-۹-۸-۱٫ اثر بنتونیت در قیر………………………………………………………………………………….. ۴۳ 
فصل سوم: مواد و روش ها
۳-۱٫ مواد شیمیایی و تجهیزات دستگاهی………………………………………………………………….. ۴۵
۳-۱-۱٫ مواد شیمیایی، استانداردها و نمونه های حقیقی………………………………………………. ۴۵
۳-۱-۱-۱٫ قیر پایه…………………………………………………………………………………………………. ۴۵
۳-۱-۱-۲٫ پلیمر پلی پروپیلن…………………………………………………………………………………….. ۴۵
۳-۱-۱-۳٫ گوگرد………………………………………………………………………………………………….. ۴۵
۳-۱-۱-۴٫ بنتونیت…………………………………………………………………………………………………. ۴۶
۳-۱-۱-۵٫ تالک……………………………………………………………………………………………………… ۴۶
۳-۱-۱-۶٫ پودر لاستیک…………………………………………………………………………………………. ۴۶
۳-۲٫ روش کار……………………………………………………………………………………………………… ۴۶
۳-۲-۱٫ مرحله اول نمونه سازی: اختلاط قیر و پودر لاستیک………………………………………. ۴۷
۳-۲-۲٫ مرحله دوم نمونه سازی: افزودن گوگرد به مخلوط قیر و پودر لاستیک……………. ۴۸
۳-۲-۲-۱٫ آماده سازی مخلوط قیر و پودر لاستیک و گوگرد………………………………………. ۴۹
۳-۲-۳٫ مرحله سوم نمونه سازی: افزودن پودر روغنی بنتونیت به مخلوط قیر و پودر لاستیک و گوگرد   ۵۰
فصل چهارم: نتایج
۴-۱٫ اثر پودر لاستیک بر ویژگی های قیر………………………………………………………………….. ۵۴
۴-۱-۱٫ آزمایش نقطه نرمی (Softening point)…………………………………………………………… 54
۴-۱-۲٫ آزمایش پایداری حرارتی (Flow)………………………………………………………………….. 55
۴-۱-۳٫ آزمایش درجه نفوذ (Pentration)………………………………………………………………….. 56
۴-۱-۴٫ آزمایش انعطاف پذیری در سرما (Cold bending)…………………………………………… 57
۴-۲٫ اصلاح قیر لاستیکی توسط گوگرد……………………………………………………………………. ۵۸
۴-۲-۱٫ آزمایش نقطه نرمی (Softening point)………………………………………………………….. 58
۴-۲-۲٫ آزمون تعیین درجه نفوذ  (Pentration)………………………………………………………….. 59
۴-۲-۳٫ آزمایش پایداری حرارتی (Flow)………………………………………………………………….. 61
۴-۲-۴٫ آزمایش انعطاف پذیری در سرما (Cold bending)…………………………………………… 62
۴-۳٫ بررسی تغییرات بعد از افزودن پودر روغنی بنتونیت به مخلوط قیر- پودر لاستیک- گوگرد  ۶۳
۴-۳-۱٫ آزمایش نقطه نرمی (Softening point)…………………………………………………………… 63
۴-۳-۱-۱٫ نمونه حاوی ۷% پودر لاستیک و ۵% گوگرد……………………………………………….. ۶۳
۴-۳-۱-۲٫ نمونه حاوی ۷% پودر لاستیک و ۷% گوگرد……………………………………………….. ۶۴
۴-۳-۲٫ آزمایش پایداری حرارتی (Flow)………………………………………………………………….. 65
۴-۳-۲-۱٫ نمونه حاوی ۷% پودر لاستیک و ۵% گوگرد……………………………………………….. ۶۵
۴-۳-۲-۲٫ نمونه حاوی ۷% پودر لاستیک و ۷% گوگرد……………………………………………….. ۶۵
۴-۳-۳٫ آزمایش انعطاف پذیری در سرما (Cold bending)…………………………………………… 66
۴-۳-۳-۱٫ نمونه حاوی ۷% پودر لاستیک و ۵% گوگرد……………………………………………….. ۶۶
۴-۳-۳-۲٫ نمونه حاوی ۷% پودر لاستیک و ۷% گوگرد……………………………………………….. ۶۷
۴-۳-۴٫ آزمایش تعیین درجه نفوذ (Pentration)…………………………………………………………. 68
۴-۳-۴-۱٫ نمونه حاوی ۷% پودر لاستیک و ۵% گوگرد……………………………………………….. ۶۸
۴-۳-۴-۲٫ نمونه حاوی ۷% پودر لاستیک و ۷% گوگرد……………………………………………….. ۶۸
فصل پنجم: بحث و پیشنهادات
۵-۱٫ قیرهای حاوی پودر لاستیک……………………………………………………………………………. ۷۱  
۵-۲٫ نمونه های حاوی ۷% پودر لاستیک و گوگرد………………………………………………………. ۷۲  
۵-۳٫ نمونه حاوی پودر لاستیک، گوگرد و بنتونیت…………………………………………………….. ۷۴  
منابع…………………………………………………………………………………………………………………… ۷۶
خلاصه انگلیسی……………………………………………………………………………………………………. ۸۳
خلاصه فارسی
ضد آب کردن تأسیسات، بخصوص آنهایی که در معرض رطوبت و خوردگی قرار دارد از مهمترین کارهایی است که در ساختمان سازی و راه سازی مورد توجه قرار می گیرد. در واقع استفاده از عایق های رطوبتی یکی از راهکارهای اساسی در ماندگاری و حفظ ابنیه ساختمانی و جلوگیری از نفوذ آب در پوشش ها می باشد. این عایق ها پایه قیری بوده و معمولاً از مخلوط چند نوع قیر و مواد افزودنی مختلف مانند: مواد پلیمری، الیاف بافته و نبافته ساخته می شود. از معایب عایق های معمول: کم بودن طول عمر مفید و گران بودن این عایق ها، تجزیه شدن در برابر اشعه ماوراء بنفش، پوسیدگی به مرور زمان، پارگی در اثر نشت های احتمالی و آلودگی محیط زیست می باشد. لذا در این تحقیق سعی شد با به کار بردن ضایعاتی از قبیل گوگرد و بنتونیت و پودر لاستیک این مشکلات برطرف گردد و باعث کمک به محیط زیست شود.
در این تحقیق مشخص شد افزایش گوگرد به مخلوط قیری عایق موجب: ۱- افزایش پایداری در گرما ۲- افزایش انعطاف پذیری در سرما ۳- عدم نفوذپذیری آب و حساسیت پایین در برابر تغییرات دما می باشد که این ویژگی ها احتمالاً به دلیل تشکیل تعدادی پیوند عرضی بین گوگرد و پودر لاستیک و قیر می باشد. افزودن پودر روغنی بنتونیت نیز در کنار گوگرد به مخلوط قیری عایق باعث ۱- کاهش نسبت جرم به حجم مخلوط قیری عایق و ۲- افزایش انعطاف پذیری در سرما ۳- کاهش هزینه تولید و افزایش طول عمر عایق می شود.
کلید واژه: خوردگی، عایق های پایه قیری، مواد پلیمری، انعطاف پذیری، پیوند عرضی، نفوذپذیری.

۱-۱٫ ضرورت اهمیت موضوع
عایق رطوبتی چیست؟
عایق­های رطوبتی از مواد ساختمانی بسیار مهم هستند که نقش اساسی در ماندگاری و حفظ ابنیه ساختمانی دارند. این عایق­ها معمولاً از مخلوطی از چند نوع قیر و مواد افزودنی مختلف مانند فیلر (تالک، …) مواد پلیمری، الیاف بافته و نبافته پلیمری و معدنی ساخته می­شوند.
دلایل استفاده از عایق­های رطوبتی، ضد آب کردن تأسیسات و تجهیزات مورد نظر بخصوص آنهایی که در معرض رطوبت قرار دارند، می­باشد. در میان این عایق­ها، عایق­های پایه قیری به دلیل سهولت تهیه و خواص چسبندگی خوب کاربرد وسیع تری از سایرین دارند. عایق­های پایه قیری بسته به کاربرد و شرایط محیطی به کار برده شده از قیرهایی با نقطه نرمی و درجه نفوذ متفاوت ساخته می­شوند. در واقع عایق­های رطوبتی از اجزاء بسیار مهم در ابنیه و سیستم های ضد خوردگی می­باشد.
از معایب عایق­های معمول کم بودن طول عمر مفید (ترمیم متناسب آن با مشکلات اجرائی زیاد و هزینه­ های قابل توجه­ای همراه است) گران بودن این عایق­ها (عایق­هایی که دارای مواد اولیه خارجی می­باشند در موقع ترمیم محل آسیب دیده از سایر جاها بالا می­زند) تجزیه شدن بر اثر اشعه UV و پوسیدگی به مرور زمان و پارگی در اثر نشست­های احتمالی و آلودگی محیط زیست می­باشند که بسیار از این موارد از استحکام کششی و انعطاف پذیری آنها نشأت می­گیرد.
عایق­ها چه از تنوع جنس چه از نظر کاربردی و ساختاری انواع گوناگونی دارند از نظر کاربردی عایق­ها می­توانند به عنوان عایق صدا، گرما و سرما (حرارتی) رطوبت، ضربه­گیر و لرزه­گیر عمل کنند که به تناسب وظیفه ­ای که برای آنها تعریف می­شود ساختار و نوع و جنس آنها متفاوت است.
۱-۲٫ بیان مسأله
آلودگی هوا از مسائلی است که همواره مورد نظر بوده و وجود گوگرد مازاد در پالایشگاه های  گاز کشور توجه به کاربردهای جدید آنرا ضروری ساخته است. استفاده از مواد پلیمری در دنیای فعلی روز به روز افزایش یافته است. این در حالی است که عدم بازگشت مجدد این مواد به چرخه تولید از مشکلات زیست محیطی محسوب می شود. مثلاً لاستیک ها به دلیل گرما سختی قابلیت ذوب مجدد ندارند و بازیافت آنها کار دشوار است. همچنین گوگردزدایی مواد نفتی به منظور کاهش آلودگی هوا از مسائلی است که همواره مورد نظر بوده است و وجود گوگرد مازاد در پالایشگاه های گاز کشور توجه به کاربردهای جدید آن را ضروری ساخته است. هدف اصلی این کار استفاده از لاستیک های ضایعات و تایرهای پودرشده و همچنین گوگرد در تهیه مخلوط های آسفالتی و بهبود برخی از ویژگی های فنی مخلوط های آسفالتی می باشد در این تحقیق پس از بررسی عیوب عایق های معمولی نظیر ترک خوردگی، موج دار شده و ترک خوردگی انعکاسی که ناشی از تکنیک های متفاوت طراحی و ساختار شیمیایی ترکیب عایق های معمولی دانسته شده اند. پودر لاستیک و گوگرد اصلاح شده با قیر ۷۰/۶۰ در حذف یا کاهش این معایب مورد بحث قرار می گیرد و ویژگی عایق اصلاح شده با این مواد افزودنی از جمله مقاومت مکانیکی بالا و نفوذناپذیری در دماهای مختلف و نیز آنالیز مکانیکی دمایی- دینامیکی پلیمر اصلاح شده با عایق مربوطه مورد توجه قرار گرفته است.
همچنین سعی شده است از خاک تصفیه روغن نیز برای برطرف ساختن عیب ذکر شده در مورد عایق ها استفاده کرد چرا که بنتونیت به دلیل خواص نرم بودن و تورم پذیری کلوئیدی و پلاستیک بودن و چسبندگی و اصلاح کننده خوبی به شمار می روند.
۱-۳٫ اهداف
هدف اصلی در این پژوهش از افزودن گوگرد و پودر لاستیک و بنتونیت برای اصلاح تمامی خواص شیمیایی و مکانیکی و فیزیکی عایق­های پیش ساخته و همچنین به دست آوردن ساختار تأثیر گوگرد و خاک تصفیه روغن بر روی عایق های رطوبتی و در نهایت پایین آوردن هزینه های تولید و کاهش آلودگی محیط زیست می باشد.
مقدمه
یکی از مشکلات اساسی سازه ها مشکل رطوبت و نم می باشد که موجب خسارات بسیار و گاهی جبران ناپذیر برای این سازه ها و ساختمان ها می شود. یکی از راه های مقابله با این مشکل عایق های رطوبتی است. انواع عایق های رطوبتی عبارتند از: ۱- قیر گونی ۲- استفاده از زائدات کشاورزی مانند کاه به جای گونی ۳- عایق رطوبتی پیش ساخته ۴- پوشش های قیر اصلاح شده، استفاده از پلیمرو لاستیک در قیر می باشد. (۳۰)
از انواع کاربردهای قیر، عایق های رطوبتی پیش ساخته می باشد. ساختار عایق های رطوبتی علاوه بر قیر شامل الیاف تقویت کننده مانند الیاف پلی استر ترموپلاست (PET)، شیشه، یا متشکل از دو نوع الیاف متفاوت هستند.
۲-۱٫ تعریف عایق
شکل ۲-۱٫ عایق رطوبتی
بطور کلی مواد عایق به موادی گفته می شود که انتقال حرارت، صوت، رطوبت و انرژی را ازمحلی به محلی دیگر به تأخیر انداخته و یا متوقف سازند. بنابراین مواد عایق باعث کاهش تلفات انرژی می شوند.
عایق به طور کلی به سه دسته تقسیم می شوند: (۳۰ و۴۷)
۱- عایق های گرمائی هدایتی (حرارتی) عایق حرارتی مواد و مصالحی هستند که مقاومت زیادی در مقابل عبور گرما دارند و می توان به وسیله ی آنها تا آنجا که ممکن است از انتقال حرارت محل گرم شده یا لوله های حامل آب گرم یا کانال ها و … جلوگیری و از اتلاف سوخت جلوگیری نمود.
۲- عایق های گرمائی تشعشعی یا عایق های فلزی  این عایق ها که در سطح دیوارها و سقف ساختمان بکار برده می شود، از صفحات فلزی براق نظیر آلومینیوم و برنز و مس می باشند و عمل آن ها انعکاس و جلوگیری از نفوذ اشعه آفتاب به داخل سطوح ساختمانی می باشد.
۳- عایق های رطوبتی رطوبت موجب بالا بردن ضریب هدایت و تقلیل ضریب عایق بودن عایق های هدایتی می شود. لذا برای جلوگیری از نفوذ رطوبت در عایق های سطوح ساختمانی (نظیر دیوار و سقف) و عایق لوله های حامل سیال گرم یا سرد و همچنین برای جلوگیری از نفوذ رطوبت زمین به لوله های فلزی و زنگ زدگی آن ها می بایستی از عایق های رطوبتی استفاده کرد. (۳۰ و ۲۳ و ۷)
۲-۲٫ انواع عایق های رطوبتی
۱- پوشش قیر و گونی که رایج ترین نوع عایق رطوبتی در ایران است، چنین پوشش هایی کم دوام اند و هر چند سال یکبار به تعمیر و پوشش دوباره نیاز دارند. از طرف دیگر، گونی مورد مصرف در عایق کاری از خارج وارد می شود.
۲- استفاده از زواید کشاورزی از جمله کاه به جای گونی که در مناطق روستایی انجام می شود از پوشش قیر گونی دوام کمتری دارند و برای ساختمان های دایمی شهری مناسب نیستند.
۳- با عایق های رطوبتی پیش ساخته می توان بسیاری از مشکلات عایق کاری رطوبتی را حل کرد. دانش عایق رطوبتی (ایزوگام) از اوایل دهه ۱۳۵۰ وارد ایران شد و بتدریج به دلیل تاب کششی زیاد و پایداری در برابر عوامل جوی و ارزبری کم مورد توجه و استقبال خوب مصرف کنندگان قرار گرفت و بتدریج توانست جای عایق های سنتی (کاهگل، قیرگونی) را گرفته و با پیشرفت صنعت ساختمان بر کیفیت تولید و استفاده آن افزوده گردید.
۴- نوع دیگر پوشش های بام رایج در دنیا پوشش های قیر اصلاح شده است. استفاده از پلیمر لاستیک در قیر باعث بهتر شدن خواص آن می شود. بدین ترتیب که با افزایش درجه نرمی و کاهش نقاط شکنندگی قیر دوام زیاد می گردد. (۸)
۲-۳٫ عایق های رطوبتی پیش ساخته
 این عایق ها به دو دسته تقسیم می شوند:
۱- عایق های رطوبتی پیش ساخته مخصوص پی ساختمان (عایق پی) عایق پی متشکل از لایه ای از الیاف شیشه، الیاف پلی استر، منسوج نبافته پلی استر و ماده آغشته کننده لایی شامل قیر و یا مخلوطی از قیر و افزودنی های اصلاح کننده تشکیل شده است.
۲- عایق های رطوبتی پیش ساخته مخصوص سطوح خارجی، بدنه استخر و تونل ها (عایق بام) می باشند. عایق بام از دو لایه نمدی که لایه زیرین از فلت الیاف شیشه و لایه رویین از جنس منسوجات پلی استر می باشد، این دو لایه بوسیله مذاب قیر اصلاح شده با مواد پلیمری اشباع می گردد. هر کدام از اجزای سازنده عایق پی و عایق بام باید دارای خصوصیاتی طبق استانداردهای مربوطه باشند. مهمترین جزء مشترک هر دو عایق که مورد بحث قرار گرفته قیر می باشد که می بایست طبق استانداردهای خاص تولید و استفاده گردد. (۱۰)
شکل ۲-۲٫ یک عایق رطوبتی معمولی به همراه لایه های تقویت کننده
یک عایق رطوبتی تشعشعات خورشیدی را در طول روز جذب می­ کند و دمای آن افزایش می­یابد، در حالی که در شب دمای سطح آن کاهش می­یابد. نوسان های دمایی روزانه فشارهای گرمایی را در دیواره ایجاد می­ کند و دوام پذیری آن را کاهش می­­دهد. عایق رطوبتی مانع تشعشعات خورشیدی از رسیدن به دیواره می­شود.
طول عمر عایق­های رطوبتی معمول معمولاً ۲۰-۱۰ سال است، اما اعتقاد بر این است که عایق های رطوبتی اصلاح شده، دو برابر را عمر داشته باشد. برخی بررسی ها در مورد نظام و آرایش دمایی عایق های رطوبتی اصلاح شده اجرا شده است، که در آن موضوع اصلی تحقیقات نوسان های دمایی در این عایق ها بوده است. تحقیقات بیشتری به منظور انتقال حرارت عایق های رطوبتی اصلاح شده و توانایی کاهش مصرف انرژی ساختمان توسط سایر محققان انجام شده است. (۳۰)
تحقیقات کامل توسطBaskara  IHU از شورای تحقیقات ملی در آناوا، کانادا انجام شده است. در طی یک دوره مشاهده ۲۲ ماهه (۶۶۰ روز) Baskara  وIHU  متوجه شدند که دمای عایق پایه قیری مرجع ۳۰ درجه سانتیگراد و به مدت ۳۴۲ روز افزایش یافت، و بالای ۵۰ درجه سلسیوس در مدت ۲۱۹ روز و بالای ۶۰ درجه در مدت ۸۹ روز بود. در مقایسه جداره زیر عایق های رطوبتی اصلاح شده فقط ۳۰ درجه سلسیوس در مدت ۱۸ روز فراتر رفت. (۳۰)
نوسانات دمایی در عایق پایه قیری میانگین ۴۲-۴۷ درجه سلسیوس را داشت. عایق های رطوبتی اصلاح شده نوسان دمایی را در عایق تا متوسط نوسان ۵-۷ درجه سلسیوس در طول سال کاهش داد.Baskara  و  Bassنتایج از نمایه دمایی سقف مشابه را نشان دادند با کنترل روزهای معمولی در فصل­های مختلف در یک روز تابستانی معمولی دمای عایق رطوبتی به ۷۰ درجه رسید، اما دمای عایق رطوبتی اصلاح شده در حدود ۲۵ درجه نوسان داشت.
به طور کلی سه نوع عایق رطوبتی پیش ساخته در ایران و جهان تولید می­شود که در زیر به استاندارهای آنها اشاره خواهد شد.
۲-۳-۱٫ عایق­های رطوبتی بام با اصلاح کننده app
این استاندارد ویژگی­های عایق رطوبتی پیش ساخته قیری یک لایه و دو لایه با ا صلاح کننده app، مورد مصرف در بام ساختمان، را شامل می­شود. در این استاندارد عایق رطوبتی محصولی متشکل از الیاف معدنی یا آلی (بصورت بافته یا نبافته) است که با ترکیبات قیری اصلاح شده با ترکیبات پلی اولفین­ها به سرگروهی app آغشته شده است. این عایق ها به صورت تک لایه­ یا دو لایه می باشد. و نوع A خوانده می­شود. (۱۹) عایق­های رطوبتی نوع A تک لایه متشکل از یک لایه پلی استر گرمانرم به عنوان بستر می­باشد. این لایه بوسیله مذاب قیری اصلاح شده با مواد پلیمری app اشباع و ضخامت ۴ میلیمتر تولید می­گردد. عایق های رطوبتی نوع A دولایه متشکل از لایه به عنوان بستر می­باشد که از الیاف شیشه و منسوجات پلی استر اعم از بافته یا نبافته تشکیل شده است. این دو لایه بوسیله قیر اصلاح شده مذاب با مواد پلیمری app اشباع گردیده و با ضخامت ۴ میلیمتر تولید می­گردد. (۷)
تعداد صفحه :۱۰۰
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com