دانلود پایان نامه ارشد : برآوردی از ظرفیت وتلاش مالیاتی در ایران و مقایسه آن باکشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی۲۰۰۵ – ۱۹۹۹

Vector Technology blue futuristic circuit board data, illustration hi-tech modern communication

عنوان : برآوردی از ظرفیت وتلاش مالیاتی در ایران و مقایسه آن باکشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی۲۰۰۵ – ۱۹۹۹

دانشگاه اصفهان

دانشکده علوم اداری و اقتصاد

گروه اقتصاد

 

پایان نامه­ ی کارشناسی ارشد رشته­ ی توسعه  اقتصادی و برنامه ریزی

 

برآوردی از ظرفیت وتلاش مالیاتی در ایران و مقایسه آن باکشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی۲۰۰۵ – ۱۹۹۹

 

استاد راهنما

دکتر صادق بختیاری

 

استاد مشاور

دکتر مرتضی سامتی

 

مهرماه ۱۳۹۰

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
موفقیت در رسیدن به اهداف توزیع درآمد و برابری در یک اقتصاد، نیازمند شناخت ویژگی­های بنیانی آن اقتصاد
می­باشد؛ چراکه از این طریق می­توان منابع مالیاتی را به­منظور تأمین مالی مخارج و برنامه ­های سرمایه ­گذاری شناخت. اقتصادهایی که از ظرفیت مالیاتی پایینی برخوردار می­باشند، به­منظور فراهم کردن خدمات اقتصادی و اجتماعی و همچنین دستیابی به رشد سریع اقتصادی، نیاز بیشتری به منابع مالی دارند. بنابراین به­دلیل نیاز به مخارج بالاتر در مقابل ظرفیت مالیاتی پایین، اقتصادهای مذکور اغلب شاهد شکاف زیادی بین منابع درآمدی و نیازهای هزینه­ای خود هستند. از آن­جا که اقتصاد ایران نیز از جمله چنین اقتصادها به­شمار می­رود و همچنین نظر به­اینکه اقتصاد ایران در وضعیت مالی وخیمی(کسری بودجه شدید، تورم بالا و توزیع درآمدی بسیار ضعیف) قرار دارد که هم­زمان با این وضعیت، در مسیر دشوار تغییر نظام مالی خود نیز گام بر­می­دارد، نیاز به رشد اقتصادی بالا و بدون تورم و همچنین تأمین مالی دولت از طریق مالیات­ها(به­جای استقراض عمومی و یا سیاست کسری بودجه مداوم) امری ضروری به­نظر می­رسد.
روش پژوهش حاضر برگرفته از روش مورد استفاده در مقاله “برآورد تلاش مالیاتی در ایران و مقایسه آن با کشورهای در حال توسعه منتخب” نوشته قطمیری، محمد علی و اسلاملوئیان، کریم، (۱۳۸۷) می­باشد. در این پژوهش ابتدا ظرفیت مالیاتی کشورهای ایران ، مصر، مالزی، مراکش، پاکستان، لبنان، اردن، اندونزی، بنگلادش، عراق، کویت، عمان، عربستان، و تونس به­عنوان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با بهره گرفتن از داده­های تلفیقی طی دوره ۲۰۰۵-۱۹۹۹ با بهره­ گیری از روش پانل متوازن در قالب الگوی اثرات ثابت برآورد و پس از آن شاخص تلاش مالیاتی مربوط به کشورهای مذکور محاسبه می­گردد. در این پژوهش ظرفیت مالیاتی تابعی از متغیرهای سهم بخش­های کشاورزی، خدمات و صنعت از تولید ناخالص داخلی(GDP)، سهم بدهی­های خارجی از GDP، سهم بخش خارجی از GDP، معکوس GDP سرانه، سهم جمعیت شهری از کل جمعیت، پولی­کردن و ضریب جینی می­باشد. نتایج برآورد این الگو نشان می­ دهند که ضریب متغیرهای سهم بدهی­های خارجی، سهم بخش خدمات از GDP، سهم بخش­های صنعت و سهم بخش خارجی از GDP مثبت و معنادار می­باشد. همچنین ضریب متغیرهای نسبت شهرنشینی، کشاورزی از GDP،  ضریب­جینی، معکوس GDP سرانه و پولی­کردن منفی به­دست آمده­اند. در این رابطه می­توان گفت تمامی ضرایب به­دست­آمده  با نتایج مطالعات قبلی سازگار بوده ­اند. در مورد مقایسه ظرفیت مالیاتی و تلاش مالیاتی ایران با سایر کشورهای مورد مطالعه، باید گفت اقتصاد ایران از ظرفیت مالیاتی متوسط و تلاش مالیاتی پایین­تری نسبت به این کشورها برخوردار است. بنابراین سیاست­گذاران می­توانند با اتخاذ سیاست­های مناسب در جهت افزایش تلاش مالیاتی، اتکای بودجه دولت به نفت را کمتر کرده، و عمده مخارج دولتی را از محل درآمدهای مالیاتی تأمین نمایند.
کلید واژه­ها: مالیات، ظرفیت مالیاتی، تلاش مالیاتی، داده­های پانل، کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی

 
 

فهرست مطالب
عنوان                                                صفحه
 
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه. ۱
۱-۲- شرح وبیان مسأله پژوهش ۲
۱-۳- هدف پژوهش ۳
۱-۴- فرضیه ­های پژوهش ۴
۱-۵- اهمیت و ارزش پژوهش ۴
۱-۶- روش پژوهش ۵
۱-۶-۱- داده­های استفاده­شده در پژوهش ۸
۱-۶-۲- ابزار گردآوری و تحلیل داده­ ها ۸
۱-۷- واژگان کلیدی ۹
۱-۸- جمع­بندی فصل ۱۰
 
فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش
مقدمه ۱۱
۲-۱- تعریف، مفهوم کلی و اهمیت مالیات ۱۳
۲-۲- پایه مالیاتی ۱۳
۲-۳- نرخ مالیات و انواع آن ۱۴
۲-۴- بار مالیاتی و تعلق واقعی مالیات ۱۵
۲-۵- اصول مالیات ۱۵
۲-۶- امتیاز، پرهیز و فرار مالیاتی ۱۶
۲-۷- انواع درآمدهای دولت ۱۷
۲-۸- بررسی ضرورت مالیات در اقتصاد ۱۸
۲-۹- مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم وجوه تمایز آنها ۲۰
۲-۱۰-  انواع مالیاتها ۲۲
۲-۱۰-۱-  مالیات بر درآمد وثروت ۲۳
۲-۱۰-۲-  مالیات بر کالاها و خدمات ۲۳
عنوان                                                صفحه

  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

     
    Widget not in any sidebars
       

 
۲-۱۰-۳- مالیات بر سازمانها ……………….۲۵
۲-۱۰-۴- مالیات بر رهن ۲۶
۲-۱۰-۵- مالیات در اقتصاد جهانی ۲۷
۲-۱۱- بررسی نقش مالیاتها در تخصیص منابع، تصحیح و تثبیت فعالیتهای اقتصادی………………………………..۲۸
۲-۱۲- اختلالات در تخصیص منابع وکاهش رفاه و رشد اقتصادی…………………………………………………………..۳۰
۲-۱۳- سیاستگذاری و اصلاح نظام مالیاتی در کشورهای در حال توسعه……………………………………………….۳۱
۲-۱۴- اثرات عامل مالیات در یک مدل دو بخشی رشد درونزا……………………………………………………………………۳۱
۲-۱۵- بررسی مالیات از جنبه های انگیزه و منابع…………………………………………………………………………………….۳۲
۲-۱۶- مسأله انتقال مالیاتها………………………………………………………………………………………………………………………۳۲
۲-۱۷- ظرفیت مالیاتی……………………………………………………………………………………………………………………………….۳۳
۲-۱۷-۱- تعاریف مختلف از ظرفیت مالیاتی……………………………………………………………………………………………۳۳
۲-۱۷-۲- ساختار انواع ظرفیت مالیاتی……………………………………………………………………………………………………..۳۵
۲-۱۷-۳- عوامل تشخیص ظرفیت مالیاتی جامعه…………………………………………………………………………………..۳۸
۲-۱۸- تلاش مالیاتی…………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۸
۲-۱۸-۱- تلاش مالیاتی، تعریف، مفهوم و نحوه محاسبه………………………………………………………………………….۳۹
۲-۱۸-۲- عوامل تعیین کننده تلاش مالیاتی( برسی اجمالی ادبیات مربوطه)………………………………………….۳۹
۲-۱۹- سابقه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۲
۲-۱۹-۱- کارهای انجام شده در داخل کشور……………………………………………………………………………………………۴۲
۲-۱۹-۲- کارهای انجام شده برای کشورهای در حال توسعه……………………………………………………………………..۴۸
۲-۲۰-  نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۹
 
فصل سوم: الگوی نظری پژوهش
مقدمه ۶۱
۳-۱- تعیین و تصریح الگو ۶۱
۳-۱-۱- عوامل تعیین کننده ظرفیت مالیاتی ۶۲
۳-۱-۱-۱- نسبت مالیاتی مطلوب ۶۳
۳-۱-۱-۲- سهم بخشهای مختلف از تولید ناخالص داخلی .۶۳
۳-۱-۱-۳- درجه باز بودن اقتصاد ۶۴
۳-۱-۱-۴- سهم بخش جمعیت شهری از کل جمعیت……………………………………………………………………………….۶۴
۳-۱-۱-۵- درجه پولی کردن…………………………………………………………………………………………………………………….۶۴
عنوان                                                صفحه
 
۳-۱-۱-۶- ضریب جینی ………………………………………………………………………………………………………………………..۶۵
۳-۲- تصریح الگو………………………………………………………………………………………………………………………….۶۵
۳-۲-۱- تابع رفاه اجتماعی مطلوبیت­گرایان ………………………………………………………………………………………………….۶۷
۳-۲-۲- تابع رفاه اجتماعی رالزین …………………………………………………………………………………………………………………۶۸
۳-۲-۳- تابع رفاه اجتماعی برنولی-نش ………………………………………………………………………………………………………..۶۹
۳-۲-۴- تابع رفاه اجتماعی هم­کشش …………………………………………………………………………………………………………..۶۹
۳-۳- تلاش مالیاتی…………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۸
۳-۴- داده های تابلویی………………………………………………………………………………………………………………………………۷۹
۳-۵- روش های تخمین داده های تابلویی……………………………………………………………………………………………………۷۹
۳-۵-۱- مراحل تخمین به وسیله داده های تلفیقی………………………………………………………………………………….۸۰
۳-۵-۲- اثرات ثابت………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۲
۳-۵-۳-  اثرات تصادفی…………………………………………………………………………………………………………………………..۸۳
۳-۵-۴- آماره هاسمن………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۳
۳-۵-۵- آزمون LM بروش پاگان……………………………………………………………………………………………………………….۸۴
۳-۶- جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۵
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل الگو بر اساس مشاهدات تجربی
مقدمه ۸۷
۴-۱- داده های پانل ۸۷
۴-۱-۱- اثرات ثابت ۸۸
۴-۱-۲- اثرات تصادفی ۸۹
۴-۲- برآورد الگو ۹۰
۴-۲-۱- محاسبه نسبت مالیاتی تخمینی ۹۶
۴-۲-۲-  محاسبه تلاش مالیاتی …………………………………………………………………………………………………….۹۷
۴-۳-  نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………….۱۰۴
 
فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها
۵-۱- مقدمه ۱۰۵
۵-۲- نتایج پژوهش ۱۰۶
۵-۳- آزمون فرضیه ­ها ۱۰۷
عنوان                                                صفحه
 
۵-۴- محدودیت­های پژوهش ۱۰۸
۵-۵- پیشنهادات ……………………………….. ۱۰۸
۵-۵-۱- پیشنهادات پژوهشی ……………………….. ۱۰۸
۵-۵-۲- پیشنهادات کاربردی ………………………. ۱۰۸
پیوست ۱۰۹
منابع و مآخذ ۱۱۹
فهرست شکل­ها
عنوان                                                صفحه
شکل (۳-۱)نمودار رفاه اجتماعی مطلوبیت­گرایی ……………………………………………………………………………………………۶۸
شکل (۳-۱) نمودار  رفاه اجتماعی رالزین ……………………………………………………………………………………………………….۶۹
شکل (۳-۱)نمودار تابع عمومی رفاه اجتماعی ………………………………………………………………………………………………..۷۰
شکل (۴-۱)  نمودارهای نسبت مالیاتی واقعی و تخمینی کشورهای مورد مطالعه…………………………………..۱۰۱
شکل(۴-۲) نمودارهای تلاش مالیاتی کشورهای مورد مطالعه……………………….…..………۱۰۳
 
 
 
 
 

عنوان                                                صفحه
فهرست جدول­ها
 
جدول ۳-۱ : تفسیرهای مختلف ازقانون واگنر………………………………………………………………………………………………..۷۶
جدول ۴-۱: بررسی مرتبه جمعی بودن متغیرها.. ۹۱
جدول ۴-۲: نتایج آزمون F لیمر……………………………………………………………………………………………………………………۹۳
جدول ۴-۳: نتایج آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………………………………………..۹۳
جدول ۴-۴: نتایج تخمین.. ۹۳
جدول ۴-۵: نتایج آزمون­های ریشه واحد بر روی پسماندهای رگرسیون   ۹۵
جدول ۴-۶: نتایج آزمون والد………………………………………………………………………………………………………………………۹۵
جدول ۴-۷: نسبت مالیاتی تخمینی و واقعی هر کشور در سال­های مختلف   ۹۶
جدول ۴-۸: تلاش مالیاتی کشورهای مورد مطالعه.. ۹۸
مقدمه
درآمدهای مالیاتی می­توانند مهم­ترین روش تأمین مخارج دولت بوده و نقش مهمی در اعمال سیاست­های اقتصادی دولت­ها ایفا نمایند. درصورتی­که دولت­ها بتوانند با برنامه ­ریزی از این منبع مهم درآمدی به بهترین نحو استفاده نمایند، اقتصادشان به اهداف مطلوب اقتصادی نزدیک­تر خواهدشد. سوالی که در این بین مطرح می­شود، این است که آیا برای یک کشور همیشه امکان گسترش درآمدهای مالیاتی وجود دارد، و آیا یک کشور می ­تواند در صورت تمایل تا هر میزان درآمد مالیاتی خود را افزایش دهد؟ در ادبیات اقتصادی برای پاسخ به این سوال از دو شاخص ظرفیت مالیاتی و تلاش مالیاتی استفاده می­شود.
اما کاربرد صحیح ظرفیت و تلاش مالیاتی، و همچنین تأثیر بیشتر آن­ها در اقتصاد، مستلزم شناخت صحیح و درست از عوامل تأثیرگذار و معیارهای آن­ها می­باشد. بنابراین پژوهش حاضر سعی در معرفی عوامل موثر بر ظرفیت مالیاتی و تلاش مالیاتی دارد، تا از طریق ایجاد امکان گسترش درآمدهای مالیاتی، دولت را در رسیدن به اهداف کلان خود یاری نماید. در این راستا، همچنین به مقایسه ظرفیت و تلاش مالیاتی ایران با چند کشور منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی نیز پرداخته می­شود.
این فصل به کلیات پژوهش خواهد پرداخت و در این زمینه به بیان مسأله پژوهشی، اهمیت و ارزش پژوهش، اهداف و فرضیه ­های پژوهش، روش تحقیق، ابزار گردآوری و تحلیل داده­ ها، داده­های استفاده­شده در پژوهش و در نهایت به بیان تعریف کلید واژه­ها می ­پردازد.
۱-۲- شرح و بیان مسئله پژوهشی
مالیات به­عنوان معمول­ترین و مهم­ترین منبع مالی برای تأمین درآمدهای عمومی و یکی از کاراترین و مؤثرترین ابزارهای سیاست­های مالی به­شمار می­رود که دولت می ­تواند به واسطه آن، بسیاری از خدمات اجتماعی و رفاهی را  به مردم ارائه دهد و به بسیاری از فعالیت­ها و جریانات اقتصادی و اجتماعی سمت وسوی لازم را ببخشد. متأسفانه تلقی برخی از افراد از وصول مالیات محدود به کسب درآمد بیشتر به­منظور اداره­نمودن تشکیلات دولتی است و آنچه کمتر به آن توجه می­شود این است که پایین بودن سهم وصولی­های مالیاتی در ترکیب درآمدی دولت علاوه بر آنکه عوارض ناگواری همچون وابستگی درآمد کشور به صدور یک کالا را دربر دارد، اقتصاد کشور را از امکان استفاده از ابزار مالی محروم ساخته است. در حالیکه با بهره گرفتن از این ابزار می­توان بسیاری از نابسامانی­های اقتصادی را به­سمت صحیحی هدایت نمود. با تغییر در  پایه­ های مالیاتی می­توان مکانیزم­هایی ایجاد نمود که مسائل و مشکلات اقتصادی همچون: کسری بودجه، تورم، بیکاری، نامتعادل بودن توزیع درآمد، کاهش صادرات غیرنفتی و افزایش واردات، افزایش مهاجرت به شهرهای بزرگ، بالا رفتن مصرف کالاهای تجملی در مناطق شهری و بسیاری از مسائل دیگر را سامان بخشید و ضمانت لازم برای رشد و شکوفائی اقتصاد و تحقق اهداف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را فراهم آورد.
ظرفیت مالیاتی توان جامعه را در پرداخت مالیات نشان می دهد. به عبارتی، ظرفیت مالیاتی میزان مالیاتی است که مردم می توانند بپردازند.(حمید صفایی نیکو، ۱۳۷۵) ظرفیت مالیاتی در واقع حجم مالیاتی است که جامعه به طور بالقوه توان پرداخت آن را دارد. اطلاعات لازم در مورد ظرفیت یک کشور یا یک منطقه در تجهیز منابع مالیاتی برای پاسخگویی به مشکلات مالی و اجرای سیاست های اقتصادی با بهره گرفتن از برآوردظرفیت مالیاتی فراهم می شود. به این ترتیب، آشکار می شود که یک کشور یا یک منطقه اولاً چه میزان کوشش در تجهیز منابع مالیاتی به کار برده است و ثانیاً به طور متوسط تا چه میزان توان افزایش منابع را دارد. این شاخص بر اساس روش تجربی مقدار بهینه مالیات یا برآورد نسبت مالیاتی است که مبنای الگوی اقتصاد سنجی برآورد شده است. به عبارت دیگر، ظرفیت مالیاتی از طریق برازش کردن نسبت مالیاتی بر روی متغیرهای تأثیرگذار محاسبه می گردد.
انگیزه اصلی مالیات در سطح کشور، تأمین مالی اداره امور و تدارک عمومی خدمات اجتماعی و اقتصادی می­باشد. تلاش جهت جمع­آوری درآمدهای مالیاتی با شناخت اهرم­های مالیاتی موجود تعیین می­شود و تکیه بیشتر بر درآمدهای مالیاتی در سطح کشور بدون شناخت این اهرم­ها و عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی نمی­تواند چندان موفقیت­آمیز باشد. در برنامه ­های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، یکی از خط ­مشی­های اساسی در مورد مالیات، ارتقای سطح تلاش مالیاتی از طریق بهبود روش­های جمع­آوری مالیات و تدوین قوانین و مقررات لازم است.
در بررسی­های مربوط به ظرفیت بالقوه مالیاتی ایران، مشخص­ شده است که شکاف قابل توجهی میان ظرفیت بالقوه مالیاتی و وصولی­های بالفعل مالیاتی وجود دارد. (نادر مهرگان، ۱۳۸۳) در شرایط فعلی که افزایش درآمدهای مالیاتی ممکن می­باشد، باتوجه به اهمیت و ضرورت مطالب فوق بایستی بودجه کشور هر چه بیشتر به درآمدهای مالیاتی متکی باشد تا بتوان اقتصادی سالم براساس درآمدهای منطقی­تر و قابل برنامه ­ریزی برای تأمین مخارج دولت پایه­ریزی کرد. بر این اساس، آگاهی از میزان ظرفیت وصول­ نشده درآمدهای مالیاتی از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا این پژوهش درصدد است تا با محاسبه ظرفیت مالیاتی کشور، تفاوت میان ظرفیت بالقوه مالیاتی و وصولی­های بالفعل مالیاتی را آشکار ساخته، همچنین این موضوع را با کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی مقایسه کند. بنابراین در این پژوهش تلاش مالیاتی کشورهای ایران، اردن، لبنان، مصر، اندونزی، مالزی، پاکستان، مراکش، بنگلادش، عراق، کویت، عمان، عربستان سعودی، و تونس در دوره ۲۰۰۵-۱۹۹۹ مورد مقایسه قرار می گیرد. در مورد الگوی مورد استفاده در این پژوهش نیز باید گفت که بر مبنای الگوهای مطالعات قبلی که همگی تقریباً در چارچوب مشابهی تعیین شده ­اند و شامل متغیرهای تقریباً مشابه و عمدتاً یکسانی هستند، در این مطالعه متغیرهای دیگری مانند ضریب­جینی و پولی­کردن نیز وارد الگوی تخمینی شده­است.
 
 
تعداد صفحه : ۱۴۹
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]