دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ابهر

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

     
    Widget not in any sidebars
       

گرایش:

بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان۹۳

عنوان:

بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان

استاد راهنما :

دکتر مهدی حقیقی کفاش

 

استاد مشاور:

دکتر عبداله نظری

 

تابستان ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق   ۲
مقدمه   ۳
۱-۱  بیان مسئله   ۴
۱-۲  اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق   ۶
۱-۳ اهداف تحقیق ۶
۱-۴ پرسش های تحقیق : ۷
۱-۵ چارچوب نظری تحقیق   ۷
۱-۶ فرضیه های تحقیق: ۹
۱-۷ روش شناسی تحقیق:   ۹
۱-۸ جامعه پژوهش و نمونه آماری:   ۹
۱-۹ قلمرو تحقیق:   ۱۰
۱-۱۰ روش های تحلیل داده ها:   ۱۰
۱-۱۱ شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق:   ۱۰
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق   ۱۲
مقدمه   ۱۳
۲-۱ مفهوم  فرهنگ:   ۱۴
۲-۱-۱ ویژگیهای فرهنگ:   ۱۵
۲-۱-۲ فرهنگ سازمانی:   ۱۶
۲-۱-۳  اهمیت و ضرورت فرهنگ سازمانی   ۱۸
۲-۱-۴  تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد   ۱۸
۲-۱-۵ ویژگیهای فرهنگ سازمانی:   ۱۹
۲-۱-۶ منشأ و شکل گیری فرهنگ سازمانی:   ۱۹
۲-۱-۷ انواع فرهنگ سازمانی   ۲۰
۲-۱-۸ طبقه بندی فرهنگ سازمانی:   ۲۲
۲-۱-۹ گونه شناسی فرهنگ سازمانی از دیدگاه نظریه پردازان:   ۲۳
۲-۲ تعهد سازمانی   ۲۸
مقدمه   ۲۸
۲-۲-۱ مفهوم تعهد   ۲۹
۲-۲-۲ انواع تعهد   ۲۹
۲-۲-۳ تعهد سازمانی   ۳۰
۲-۲-۴ تعاریف تعهد سازمانی   ۳۱
۲-۲-۵ ابعاد تعهد سازمانی   ۳۳
۲-۲-۶ عوامل مؤثر در تعهد سازمانی   ۳۸
۲-۲-۷ اثربخشی تعهد سازمانی   ۳۹
۲-۳ مروری بر تحقیقات انجام شده:   ۴۰
۲-۳-۱ تحقیقات انجام شده در جهان:   ۴۰
۲-۳-۲ تحقیقات انجام شده در ایران:   ۴۱
۲-۴  مدل مفهومی تحقیق   ۴۳
فصل سوم: روش تحقیق   ۴۵
مقدمه   ۴۶
۳-۱ روش تحقیق   ۴۶
۳-۲ متغیرهای تحقیق   ۴۷
۳-۳ جامعه ی آماری   ۴۷
۳-۶ ابزار گرد آوری داده ها   ۴۹
۳-۶-۱ پرسشنامه:   ۴۹
۳-۷ ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری   ۵۱
۳-۷-۱ روایی   ۵۱
۳-۷- ۲ پایایی   ۵۱
۳-۸ روش های تحلیل داده ها:   ۵۳
۳-۹ مراحل اجرای پژوهش   ۵۳
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها   ۵۴
مقدمه   ۵۵
۴-۱ تحلیل توصیفی داده ها   ۵۵
۴-۱-۱ بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از لحاظ سن   ۵۵
۴-۱-۲ بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از لحاظ وضعیت تأهل   ۵۶
۴-۱-۳ بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از لحاظ جنسیت   ۵۷
۴-۱-۴ بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از لحاظ میزان تحصیلات   ۵۸
۴-۲ تحلیل استنباطی داده ها   ۵۹
۴-۲-۱ آزمون نرمال بودن داده ها   ۵۹
۴-۲-۱  بررسی فرضیات تحقیق   ۶۰
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات   ۶۷
مقدمه   ۶۸
۵-۱  نتیجه گیری   ۶۸
۵-۲ پیشنهادات تحقیق   ۶۹
۵-۲-۱ مبتنی بر یافته ها   ۶۹
۵-۲-۲ پیشنهادها برای پژوهشگران آتی   ۷۰
۵-۳ محدودیت های پژوهش   ۷۰
منابع   ۷۱
الف) منابع فارسی   ۷۱
ب) منابع انگلیسی   ۷۶
پرسشنامه   ۷۹
 
 
چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر  تعهد سازمانی کارکنان به  اجرا درآمد. در پژوهش حاضر جامعه ی آماری کارمندان و مدیران پژوهشکده بیمه انتخاب گردیدند که تعداد آنان ۱۱۰  نفر بود. برای تعیین حجم نمونه که بوسیله فرمول کوکران برآورد شد، با خطای ۲٫۵ %  برابر با  ۱۰۳ نفر است. این تحقیق از نظر نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات غیر آزمایشی و مشخصاً «پیمایشی» است و محقق برای جمع آوری داده های مربوطه به سوالات تحقیق، از پرسش نامه استفاده کرده است. در تجزیه و تحلیل داده ها  ابتدا با بهره گرفتن از آزمون کولوموگوروف- اسمیرنوف (K-S)  توزیع نرمال بودن متغیرها انجام شد و بعد از آن با بهره گرفتن از  رگرسیون چندگانه به روش رگرسیون گام به گام (stepwise regression) برای بررسی تاثیر متغیرهای مستقل بر وابسته و جهت بررسی فرضیات تحقیق و از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. جهت بررسی ویژگیهای فرهنگ سازمانی از مدل چیونگ و همکاران (۲۰۱۱) استفاده گردید که بر اساس آن فرهنگ سازمانی به ۷ عامل (هدفگذاری، هماهنگی و یکپارچه سازی، تاکید بر عملکرد، مشارکت کارکنان، جهت گیری نوآوری، پاداش و تشویق و کار تیمی) تقسیم شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، فرهنگ سازمانی  تأثیر مثبت و معناداری بر تعهد سازمانی دارد.
کلید واژه ها : فرهنگ سازمانی، تعهد سازمانی، هدفگذاری، هماهنگی و یکپارچه سازی، تاکید بر عملکرد، مشارکت کارکنان، جهت گیری نوآوری، پاداش و تشویق و کار تیمی
 
 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 
 
 

مقدمه

امروزه در سازمان ها به منابع انسانی به عنوان مهمترین منابع سازمان نگریسته می شود و مدیران به خوبی دریافته اند که مهمترین عامل کسب مزیت رقابتی، منابع انسانی سازمان می باشند، از این رو امروزه توجه به مقوله تعهد و وفاداری منابع انسانی به سازمان و انجام هر چه بهتر نقش های اختصاص یافته به آنها و حتی وظایف فرانقشی توسط منابع انسانی یکی از دغدغه های جدّی مدیران سازمان ها می باشد.
تعهد سازمانی یک نگرش است. یک حالت روانی است که نشان دهنده نوعی تمایل، نیاز و الزام جهت ادامه اشتغال در یک سازمان می باشد. تمایل یعنی علاقه و خواست قلبی فرد برای ادامه خدمت در سازمان، نیاز یعنی فرد به خاطر سرمایه گذاری هایی که در سازمان کرده ناچار به ادامه خدمت در آن است و الزام عبارت از دین، مسؤولیت و تکلیفی است که فرد در برابر سازمان دارد و خود را ملزم به ماندن در آن می بیند از دیدگاهی دیگر، تعهد سازمانی نوعی احساس وابستگی و تعلق خاطر به سازمان است.
بنابراین تعهد سازمانی «یک نگرش درباره وفاداری کارمندان به سازمان است، و یک فرایند مستمری است که از طریق آن اعضای سازمان علاقه خود را به سازمان و موفقیت و کارایی پیوسته آن نشان می دهند (مجیدی، عبدالله.۱۳۷۷).
توجه به این منبع مهم، سازمان را در رسیدن به اهداف خود یاری می رساند. بنابراین وظیفه مدیران، مسئولان و متخصصان است که در حفظ و نگه داری و رشد و توسعه کارکنان تلاش کرده و آنها را به سازمان متعهد نمایند. نیروی انسانی متعهد به اهداف و ارزش های سازمان، شاخص عمده برتری یک سازمان نسبت به سازمان های دیگر است. لذا این شاخص مهم باعث افزایش اثر بخشی و کارایی سازمان شده و در نهایت پیشرفت و ترقی جامعه را به دنبال خواهد داشت. نیروی انسانی متعهد خود را متعلق به سازمان می بیند، اهداف سازمان را در جهت اهداف خود دانسته و در تحقق آنها می کوشد، نسبت به سازمان وابسته شده و خود را با آن هویت
می بخشد که علاوه بر بالندگی خود و در جهت ترقی و عظمت سازمان گام بر می دارد و از این طریق سازمان به ماموریت و فلسفه وجودی خود نزدیکتر می شود. در همین راستا هر عاملی که تعهد و تعلق کارکنان را به سازمان افزایش دهد مهم و شایان توجه است. یکی از این عوامل فرهنگ سازمانی است. زیرا هنجارها و ارزش های فرهنگی مورد قبول کارکنان، تعهد آنان را به سازمان شکل می دهد.
فرهنگ سازمانی شیوه زندگی یک سازمان می باشد و با توجه به اینکه منبع اصلی هر سازمان نیروی انسانی آن است، عملکرد افراد در سازمان متأثر از فرهنگ سازمان می باشد. از سوی دیگر هیچ سازمانی نمی تواند موفق شود مگر این که اعضا و کارکنان سازمان نسبت به آن نوعی تعهد داشته باشند و در جهت تحقق اهداف آن تلاش کنند. لذا تعهد سازمانی، نوعی ارتباط نگرشی- رفتاری به اهداف و مأموریت های سازمان است.. تعهد سازمانی از نمودهای نگرش محسوب و از نظام ارزشی فرد ناشی می شود. تأثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی موضوعی است که در چند دهه اخیر مورد توجه زیادی واقع شده و این ادعا در پیشینه مباحث مربوطه مطرح شده که وجه تمایز سازمان های موفق و غیر موفق در فرهنگ آن هاست، به عبارتی موفقیت چشمگیر سازمان های موفق در عوامل غیر ملموس قدرتمند در فرهنگ سازمانی آن ها، ارزش ها و باورهای کارکنان نهفته است؛ علیرغم چنین ادعایی تحقیقات اندکی این موضوع را با دقت های لازم و به طور کمی بررسی کرده اند. بنابراین، ایم امر شایسته کنکاش های بیشتر است. (میر سپاسی و زاهدی، ۱۳۸۱).
پس لازم است سازمان ها به فرهنگ سازمانی توجه بیشتری مبذول نموده و در راستای افزایش تعهد کارکنان و ایمان به منافع و خواسته های سازمانی که تبلوری از نیازهای جامعه هستند همت گماشته و تدابیری را برای رفع از خود بیگانگی کارکنان به سازمان و برانگیختگی اشتیاق و تعهد آنان نسبت به سازمان اتخاذ نمایند. دلایل عمده تعهد سازمانی این است که سازمان های دارای اعضایی با سطوح بالای تعهد سازمانی، معمولاً از عملکرد بالاتر و غیبت، تاخیر و جابجایی کمتری برخوردار هستند.
در این پژوهش تلاش شده تا با توجه به ادبیات نظری و مطالعه میدانی رابطه برخی ویژگیهای فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان`پژوهشکده بیمه مورد ارزیابی قرار گیرد تا زمینه ای را برای کشف راه کارهای لازم در جهت افزایش تعهد سازمانی کارکنان با توجه به فرهنگ حاکم بر سازمان فراهم آید.
 
تعداد صفحه : ۸۰
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com