دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی در میزان شناخت کارکنان از قوانین داخلی …

گرایش :بازرگانی بین الملل

عنوان : بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی در میزان شناخت کارکنان از قوانین داخلی  شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (ستاد)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت – گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: بازرگانی بین الملل

عنوان:

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی در میزان شناخت کارکنان از قوانین داخلی  شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (ستاد)

استاد راهنما:

دکتر  محمدرضا ربیعی مندجین

زمستان ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان

فهرست مطالب
صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………… ۳
۱-۲-بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………. ۴
۱-۳- ضرورت و اهمیت مسئله……………………………………………………………………………………. ۵
۱-۴- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۷
۱-۴-۱-هدف کلی……………………………………………………………………………………….. ۷
۱-۴-۲-اهداف جزئی……………………………………………………………………………………. ۷
۱- ۵- سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………… ۷
۱-۶- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۸
۱-۶-۱-فرضیه های اصلی………………………………………………………………………………. ۸
۱-۶-۲-فرضیه های فرعی………………………………………………………………………………. ۸
۱-۷- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۸
۱-۷-۱-قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………….. ۸
۱-۷-۲-قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………….. ۸
۱-۷-۳-قلمرو موضوعی………………………………………………………………………………… ۸
۱-۸-تعریف متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………….. ۹
 
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. ۱۱
۲-۲-سازمان……………………………………………………………………………………………………… ۱۳
۲-۳-دو رویکرد کلی به سازمان…………………………………………………………………………………. ۱۳
۲-۳-۱-رویکرد ماشینی به سازمان…………………………………………………………………… ۱۳
۲-۳-۲-رویکرد تفسیری به سازمان…………………………………………………………………… ۱۴
۲-۴ چهارچوب نظری تخقیق……………………………………………………………………………………. ۱۵
۲-۴-۱ آگاهی سازمانی (نظریه مرتن)……………………………………………………………….. ۱۵
۲-۴-۱-۱-آگاهی از اهداف و آگاهی از ابزار………………………………………………. ۱۵
۲-۴-۱-۲-یکپارچگی………………………………………………………………………. ۱۵
۲-۴-۱-۳-شیوه های انطباق…………………………………………………………………. ۱۸
۲-۴-۱-۴-آگاهی سازمانی با توجه به نظریه مرتن………………………………………… ۲۰
۲-۴-۲- تعاریف ارائه شده در ارتباط با فرهنگ……………………………………………………… ۲۳
۲-۴-۲-۱- تعریف رسمی فرهنگ……………………………………………………………………. ۲۴
۲-۴-۲-۲- ویژگی های بنیادی فرهنگ………………………………………………………………… ۲۴
۲-۴-۲-۳- منابع فرهنگ و تأثیر بنیانگذاران به عنوان رهبران در پیدایش فرهنگ…………………. ۲۵
۲-۴-۲-۴-  فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………. ۲۶
۲-۴-۲-۵-  تاریخچه فرهنگ سازمانی……………………………………………………………….. ۲۹
۲-۴-۲-۶-  تعریف فرهنگ سازمانی از دیدگاه صاحبنظران…………………………………………. ۳۰
۲-۴-۲-۷- عناصر و اجزای تشکیل دهنده ی فرهنگ سازمانی……………………………………… ۳۱
۲-۴-۲-۸- فرهنگ سازمانی قوی، ضعیف و میانه…………………………………………………… ۳۲
۲-۴-۲-۸-۱-فرهنگ سازمانی قوی………………………………………………………… ۳۲
۲-۴-۲-۸-۲-فرهنگ سازمانی ضعیف…………………………………………………….. ۳۳
۲-۴-۲-۸-۳-فرهنگ سازمانی میانه……………………………………………………….. ۳۳
۲-۵ الگوهای فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………………….. ۳۳
۲-۵-۱-الگوی آگیل تالکوت پارسونز………………………………………………………………….. ۳۳
۲-۵-۲-الگوی کرت لوین……………………………………………………………………………… ۳۴
۲-۵-۳-الگوی اوچی………………………………………………………………………………….. ۳۵
۲-۵-۴-الگوی پیترز و واترمن……………………………………………………………………….. ۳۸
۲-۵-۵-الگوی رابینز………………………………………………………………………………….. ۴۲
۲-۵-۶-الگوی کوئین………………………………………………………………………………….. ۴۵
۲-۵-۶-۱-توصیف الگوی کوئین ………………………………………………………….. ۴۵
۲-۵-۶-۲-فرهنگ سلسله مراتبی…………………………………………………………… ۴۵
۲-۵-۶-۳-فرهنگ بازار …………………………………………………………………… ۴۶
۲-۵-۶-۴-فرهنگ قومی……………………………………………………………………. ۴۷
۲-۵-۶-۵-فرهنگ ویژه سالاری…………………………………………………………….. ۴۸
۲-۵-۷-الگوی لیت وین و استرینگر………………………………………………………………….. ۵۱
۲-۶- انواع فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………………….. ۵۲
۲-۶-۱-دیدگاه دنیل دنیسون……………………………………………………………………………. ۵۲
۲-۶-۲-دیدگاه فیزی…………………………………………………………………………………… ۵۴
۲-۶-۳-دیدگاه فرن هام وگانتر…………………………………………………………………………. ۵۶
۲-۶-۴-دیدگاه کوئین…………………………………………………………………………………… ۵۸
۲-۶-۵-دیدگاه چارلز هندی……………………………………………………………………………. ۵۹
۲-۷- تأثیر فرهنگ سازمان بر تغییر تعالی گرا…………………………………………………………………. ۶۲
مدل نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۶۳
۲-۸-معرفی سازمان ( شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران )…………………………………………….. ۶۵
۲-۸-۱-تاریخچه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران……………………………….. ۶۶
۲-۸-۲-شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران……………………………………………………. ۶۸
۲-۸-۳-تاریخچه تدوین مجموعه مقررات اداری و استخدامی در صنعت نفت……………………….. ۷۴
۲-۸-۴-هدف از تدوین مجموعه مقررات اداری و استخدامی در صنعت نفت……………………….. ۷۵
۲-۹- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۷۶
۲-۹-۱-پیشینه داخلی………………………………………………………………………………….. ۷۶
۲-۹-۲-پبشینه خارجی………………………………………………………………………………… ۸۱
 
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. ۸۴
۳-۱ -روش تحقیق و ابزار گردآوری داده­ ها……………………………………………………………………… ۸۴
۳-۲- سطح و واحد تحلیل………………………………………………………………………………………… ۸۵
۳-۳ -جامعه آماری………………………………………………………………………………………………. ۸۵
۳-۴ -حجم نمونه و شیوه نمونه گیری…………………………………………………………………………….. ۸۵
۳-۵-روش تجزیه و تحلیل داده­ ها………………………………………………………………………………… ۸۷
۳-۶-تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم……………………………………………………………………………. ۸۷
۳-۷-اعتبار و پایایی پرسش­نامه………………………………………………………………………………….. ۹۲
 
فصل چهارم: یافته های پژوهش
۴-۱-بخش اول توصیف داده ها…………………………………………………………………………………… ۹۴
۴-۱-۱-مقدمه …………………………………………………………………………………………. ۹۴
۴-۱-۲-توصیف متغیرهای زمینه ای………………………………………………………………….. ۹۴
۴-۱-۲-۱-توزیع پاسخ­گویان بر حسب جنسیت…………………………………………….. ۹۴
۴-۱-۲-۲-توزیع پاسخ­گویان بر حسب گروه سنی………………………………………….. ۹۴
۴-۱-۲-۳-توزیع پاسخ­گویان بر حسب مقطع تحصیلی…………………………………….. ۹۵
۴-۱-۲-۴-توزیع پاسخ­گویان بر حسب سابقه خدمت……………………………………….. ۹۶
۴-۱-۲-۵-توزیع پاسخ­گویان بر حسب سمت سازمانی……………………………………… ۹۶
۴-۱-۲-۶-توزیع پاسخ­گویان بر حسب پایه خدمت…………………………………………. ۹۷
۴-۱-۲-۷-توزیع پاسخ­گویان بر حسب محل خدمت………………………………………… ۹۸
۴-۱-۲-۸-وضعیت میزان موفقیت شرکت در شفاف سازی و ارائه اطلاعات………………. ۹۹
۴-۱-۲-۹-وضعیت نحوه مناسب ارائه قوانین و مقرارات………………………………… ۱۰۰
۴-۱-۲-۱۰-وضعیت روش اطلاع از قوانین……………………………………………… ۱۰۰
۴-۱-۲-۱۱-وضعیت تمایل به دانستن نوع قوانین در صورت امکان……………………. ۱۰۰
۴-۱-۳-توصیف متغیر مستقل فرهنگ سازمانی و ابعاد آن…………………………………………. ۱۰۱
۴-۱-۳-۱-وضعیت بعد ویژگی حاکم……………………………………………………… ۱۰۱
۴-۱-۳-۲-وضعیت بعد رهبری سازمانی…………………………………………………. ۱۰۳
۴-۱-۳-۳-وضعیت بعد مدیریت کارکنان…………………………………………………. ۱۰۵
۴-۱-۳-۴-وضعیت بعد پیوند سازمان…………………………………………………….. ۱۰۶
۴-۱-۳-۵-وضعیت بعد تاکیدهای استراتژیک……………………………………………. ۱۰۸
۴-۱-۳-۶-وضعیت بعد معیارهای موفقیت……………………………………………….. ۱۱۰
۴-۱-۳-۷-وضعیت متغیر فرهنگ سازمانی……………………………………………… ۱۱۲
۴-۱-۴-توصیف متغیر وابسته آگاهی سازمانی……………………………………………………… ۱۱۳
۴-۲-بخش دوم: تحلیل و تبیین داده ها…………………………………………………………………………… ۱۱۶
۴-۲-۱مقدمه…………………………………………………………………………………………. ۱۱۶
۴-۲-۲-آزمون نرمال بودن توزیع عامل­ها………………………………………………………….. ۱۱۶
۴-۲-۳-آزمون­های تفاوت میانگین…………………………………………………………………… ۱۱۷
۴-۲-۳-۱-آزمون تفاوت میانگین متغیرهای تحقیق بر حسب جنسیت پاسخگویان……….. ۱۱۷
۴-۲-۳-۲-آزمون تفاوت میانگین متغیرهای تحقیق بر حسب محل خدمت پاسخگویان…… ۱۱۸
۴-۲-۳-۳-آزمون تحلیل واریانس متغیرهای تحقیق بر حسب سمت شغلی……………….. ۱۱۹
۴-۳-۴-آزمون ضریب همبستگی پیرسون………………………………………………………….. ۱۲۰
۴-۲-۴-۱-آزمون ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق با تحصیلات پاسخگویان……. ۱۲۰
۴-۲-۴-۲-آزمون ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق با سن پاسخگویان……………. ۱۲۰
۴-۲-۴-۳-آزمون ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق با سابقه خدمتی پاسخگویان…. ۱۲۱
۴-۲-۴-۴-آزمون ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق با پایه خدمتی پاسخگویان…… ۱۲۱
۴-۲-۴-۵-آزمون ضریب همبستگی بین متغیرهای آگاهی سازمانی وابعاد فرهنگ سازمانی ۱۲۲
۴-۳-تحلیل رگرسیونی………………………………………………………………………………. ۱۲۳
۴-۳-۱-رگرسیون تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر متغیر آگاهی سازمانی………………… ۱۲۴
۴-۳-۲-رگرسیون چند متغیره عوامل موثر بر متغیر آگاهی سازمانی……………………. ۱۲۵
۴-۳-۳-رگرسیون تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر متغیر آگاهی سازمانی………………… ۱۲۶
مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………… ۱۲۷
 
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………… ۱۲۹
۵-۲-پیشنهادهای پژوهشی……………………………………………………………………………………… ۱۳۹
۵-۳-محدودیتهای پژوهشی…………………………………………………………………………………….. ۱۴۰
 
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………… ۱۴۲
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۶
 
 
 

صفحه

عنوان

فهرست جدول ها
 
 
جدول (۲-۱) خلاصه نظریه مرتن………………………………………………………………………………. ۱۸
جدول ( ۲-۲ ) مدل ارائه شده توسط کوئین……………………………………………………………………….. ۵۰
جدول ( ۲-۳ ) خلاصه دیدگاه درباره فرهنگ سازمانی…………………………………………………………… ۵۲
جدول (۲-۴) چهار نوع فرهنگ سازمانی و ویژگی های آن……………………………………………………… ۵۸
جدول (۳-۱) سوالات مربوط به ویژگی های اجتماعی- جمعیت شناختی…………………………………………. ۸۸
جدول (۳-۲) گویه های متغیر آگاهی سازمانی………………………………………………………………….. ۸۹
جدول (۳-۳) گویه های متغیر فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………. ۹۱
جدول (۳-۴)  ضریب آفای متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………. ۹۲
جدول (۴-۱) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت……………………………………………………… ۹۴
جدول (۴-۲) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گروه سنی…………………………………………………… ۹۵
جدول (۴-۳) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلی……………………………………………… ۹۵
جدول (۴-۴) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت………………………………………………… ۹۶
جدول (۴-۵) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سمت سازمانی………………………………………………. ۹۷
جدول (۴-۶) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب پایه خدمت………………………………………………….. ۹۷
جدول (۴-۷) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب محل خدمت…………………………………………………. ۹۸
جدول (۴-۸) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان موفقیت شرکت در شفاف سازی………………………. ۹۹
جدول (۴-۹) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نحوه مناسب ارائه قوانین و مقررات………………………… ۹۹
جدول (۴-۱۰) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب روش اطلاع از قوانین…………………………………… ۱۰۰
جدول (۴-۱۱) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تمایل به دانستن نوع قوانین در صورت امکان…………. ۱۰۱
جدول (۴-۱۲) وضعیت بعد ویژگی حاکم……………………………………………………………………… ۱۰۲
جدول (۴-۱۳) وضعیت پراکندگی پاسخ ها در گویه های بعد ویژگی های حاکم…………………………………. ۱۰۳
جدول (۴-۱۴) وضعیت بعد رهبری سازمانی…………………………………………………………………. ۱۰۴
جدول (۴-۱۵) وضعیت پراکندگی پاسخ ها در گویه های بعد رهبری سازمانی………………………………… ۱۰۴
جدول (۴-۱۶) وضعیت بعد مدیریت کارکنان…………………………………………………………………. ۱۰۵
جدول (۴-۱۷) وضعیت پراکندگی پاسخ ها در گویه های بعد مدیریت کارکنان…………………………………. ۱۰۶
جدول (۴-۱۸) وضعیت بعد پیوند سازمان…………………………………………………………………….. ۱۰۷
جدول (۴-۱۹) وضعیت پراکندگی پاسخ ها در گویه های بعد پیوند سازمان…………………………………….. ۱۰۸
جدول (۴-۲۰) وضعیت بعد تاکیدهای استراتژیک…………………………………………………………….. ۱۰۹
جدول (۴-۲۱) وضعیت پراکندگی پاسخ ها در گویه های بعد تاکیدهای استراتژیک……………………………. ۱۱۰
جدول (۴-۲۲) وضعیت بعد معیارهای موفقیت………………………………………………………………… ۱۱۱
جدول (۴-۲۳) وضعیت پراکندگی پاسخ ها در گویه های بعد معیارهای موفقیت……………………………….. ۱۱۲
جدول (۴-۲۴) وضعیت متغیر فرهنگ سازمانی………………………………………………………………. ۱۱۳
جدول (۴-۲۵) وضعیت متغیر آگاهی سازمانی………………………………………………………………… ۱۱۳
جدول (۴-۲۶) وضعیت پراکندگی پاسخ ها در گویه های متغیر آگاهی سازمانی……………………………….. ۱۱۵
جدول (۴-۲۷) نتایج نرمال بودن عامل ها……………………………………………………………………… ۱۱۷
جدول (۴-۲۸) آزمون تفاوت میانگین متغیرهای تحقیق بر حسب جنسیت پاسخگویان………………………… ۱۱۷
جدول (۴-۲۹) آزمون تفاوت میانگین متغیرهای تحقیق بر حسب محل خدمت پاسخگویان…………………… ۱۱۸
جدول (۴-۳۰) آزمون تفاوت میانگین متغیرهای تحقیق بر حسب سمت شغلی………………………………… ۱۱۹
جدول (۴-۳۱) آزمون ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق با تحصیلات پاسخگویان…………………….. ۱۲۰
جدول (۴-۳۲) آزمون ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق با سن پاسخگویان……………………………. ۱۲۱
جدول (۴-۳۳) آزمون ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق با سابقه خدمت پاسخگویان………………….. ۱۲۱
جدول (۴-۳۴) آزمون ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق با پایه خدمت پاسخگویان……………………. ۱۲۲
جدول (۴-۳۵) آزمون ضریب همبستگی بین آگاهی سازمانی و ابعاد فرهنگ سازمانی………………………. ۱۲۲
جدول (۴-۳۶) خلاصه مدل رگرسیونی چندمتغیره تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر متغیر آگاهی سازمانی…… ۱۲۳
جدول (۴-۳۷) ضرایب تأثیر مدل ابعاد فرهنگ سازمانی موثر بر متغیر آگاهی سازمانی……………………. ۱۲۳
جدول (۴-۳۸) خلاصه مدل رگرسیونی چندمتغیره عوامل موثر بر متغیر آگاهی سازمانی…………………… ۱۲۴
جدول (۴-۳۹) ضرایب تأثیر مدل عوامل موثر بر متغیر آگاهی سازمانی…………………………………….. ۱۲۵
جدول (۴-۴۰) خلاصه مدل رگرسیونی تاثیر فرهنگ سازمانی بر متغیر آگاهی سازمانی……………………. ۱۲۶
جدول (۴-۴۱) ضرایب تأثیر مدل تاثیر فرهنگ سازمانی بر متغیر آگاهی سازمانی………………………….. ۱۲۶
 
 
فهرست شکل ها
 
شکل (۲-۱) انواع فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………….. ۵۳
نمودار ۴-۱: مدل تحقیق………………………………………………………………….. ……………………..۶۴
نمودار شماره یک – چارت سازمانی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی……………………………. ۶۷
نمودار شماره دو – چارت سازمانی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران…………………………………. ۷۳


بسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران مرکزی

  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

     
    Widget not in any sidebars
       

کد شناسایی پایان نامه : ۱۰۱۲۱۲۰۷۹۲۱۱۶۱نام واحد دانشگاهی: تهران مرکزی               کد: ۱۰۱
عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر میزان شناخت کارکنان از قوانین داخلی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
تاریخ شروع پایان نامه: ۲۶/۳/۹۳
تاریخ اتمام پایان نامه: ۲۶/۱۱/۹۳
نام ونام خانوادگی دانشجو: زهرا شهیدی
شماره دانشجویی: ۹۱۱۰۹۵۰۹۸
رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی
استاد راهنما: دکتر محمدرضا ربیعی مندجین
استاد/استادان مشاور: –
آدرس: تهران –جنت آباد جنوبی – لاله غربی-کوچه شقایق-پلاک۵ –واحد ۲              تلفن : ۰۹۱۲۳۹۴۹۶۳۱
چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):
آگاهی سازمانی عبارت از این است که چه طور می توان از دانش سازمانی برای دست یابی به اهداف سود برد، چگونه می توان از دانش های به  دست آمده، شیوه های عمل تجویز شده، کانال های رسمی ارتباطات و تصمیم گیری به اهداف رسید در پژوهش حاضر تلاش شده است تا به بررسی تاثیر یکی از مهمترین عوامل مرتبط با آگاهی سازمانی یعنی “فرهنگ سازمانی” و پاره ای از متغیر های جمعیت شناختی مرتبط ( سن-تحصیلات-پایه سمت-سابقه خدمت – محل خدمت ) پرداخته شود. بر این اساس پژوهش را در قالب یک فرضیه اصلی ” الگوی فرهنگ سازمانی رایج در سازمان بر میزان آگاهی سازمانی تاثیر دارد.” و هفت فرضیه فرعی جمعیت شناختی مورد بررسی قرار داده ایم. روش تحقیق پیمایشی است و با بهره گرفتن از پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز از نمونه آماری کسب گردید و برای بررسی فرضیات تحقیق، از آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزار SPSS استفاده شده است. بر این اساس در واحد ستادی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران با بهره گرفتن از فرمول حجم نمونه تصادفی ساده  ۸۵ نفر از کارکنان ( واحدهای عملیاتی و غیر عملیاتی) را انتخاب و بررسی فرضیات تحقیق صورت گرفت. فرضیات تحقیق در سطح اطمینان ۹۵ درصد مورد آزمون قرار گرفت. بنا بر نتایج به دست آمده فرهنگ سازمانی بر آگاهی سازمانی کارکنان جامعه مورد نظر رابطه مثبت داشته است.
واژه های کلیدی
فرهنگ سازمانی، آگاهی سازمانی

 
تعداد صفحه : ۱۵۹
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com