گرایش : حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی نقش وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در پیشگیری از جرم

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

دانشکده مدیریت

پایان نامه دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی نقش وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در پیشگیری از جرم

استاد راهنما:

دکتر قدرت اله خسروشاهی

استاد مشاور:

دکتر علی سعیدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
چکیده………………………………… ۱
مقدمه………………………………..۲
فصل اول: کلیات…………………………………… ۴
۱-۱- طرح موضوع…………………………………. ۵
۱-۲- پیشینه تحقیق…………………………………. ۶
۱-۳- اهداف تحقیق…………………………………. ۶
۱-۴- سؤالات تحقیق…………………………………. ۷
۱-۵- فرضیه های تحقیق…………………………………. ۷
۱-۶- روش تحقیق…………………………………. ۷
فصل دوم: پیشگیری از بزهکاری (مفهوم، مدلها، ویژگیها)………………. ۸
۲-۱- مفهوم پیشگیری…………………………………. ۹
۲-۱-۱- مفهوم موسع پیشگیری…………………………………. ۹
۲-۱-۲- مفهوم مضیق پیشگیری…………………………………. ۹
۲-۲- معنای لغوی و اصطلاحی پیشگیری…………………………………. ۱۰
۲- ۳- تعریف پیشگیری از جرم و محدوده آن…………………………………. ۱۱
۲-۳-۱- تفکیک پیشگیری از نظام کیفری…………………………………. ۱۱
۲-۳-۲- تفکیک پیشگیری از کنترل بزهکاری…………………………………. ۱۲
۲-۴- انواع پیشگیری…………………………………. ۱۳
۲-۴-۱- طبقه بندی اول: پیشگیری بر اساس معیار سن……………………………. ۱۴
۲-۴-۲- طبقه بندی دوم: پیشگیری عام و خاص…………………………………… ۱۵
۲-۴-۳- طبقه‏بندی سوم: پیشگیری انفعالی و پیشگیری فعال………………… ۱۵
۲-۴-۴- پیشگیری بر اساس الگوی پزشکی…………………………………. ۱۶
۲-۴-۵- طبقه پنجم: پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی………………….. ۱۷
۲-۴-۶- طبقه‏بندی ششم: پیشگیری دفاعی و پیشگیری رهایی بخش یا آزادی بخش…………۱۹
۲-۵- فایده و امکان پیشگیری………………………………… ۱۹
۲-۶- اصول حاکم بر امکان پیشگیری…………………………………. ۲۰
۲-۷- محدودیت ها و موانع پیشگیری…………………………………. ۲۱
۲-۸- مراحل و عملیات اساسی جهت پیشگیری…………………………… ۲۳
۲-۹- عملیاتی کردن پیشگیری و مدیریت آن………………………………. ۳۱
۲-۱۰- پیشگیری از بزهکاری در ایران………………………………… ۳۶
۲-۱۱- جایگاه پیشگیری از بزهکاری در قوانین ایران و اهمیت پرداختن به آن…………..۳۹
فصل سوم: بررسی ساختار، اهداف، وظایف و مسئولیتهای رفاه و تامین اجتماعی…..۴۳
۳-۱- تاریخچه تشکیل وزارت رفاه………………………………… ۴۴
۳-۲- تشکیلات سازمانی وزارت رفاه و شرح وظایف آنها……………………………….. ۴۵
۳-۲-۱- معاونت حقوقی و مجلس…………………………………… ۴۵
۳-۲-۲- معاونت هماهنگی و نظارت………………………………….. ۴۷
۳-۲-۳- معاونت هدفمند نمودن یارانه ها و رفاه اجتماعی…………………. ۴۸
۳-۲-۴- معاونت توسعه مدیریت………………………………….. ۴۹
۳-۲-۵- دفتر فناوری اطلاعات شرح وظایف دفتر وظیفه اصلی…………… ۵۱
۳-۲-۶- اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل……………………… ۵۳
۳-۲-۷- حراست شرح وظایف وظیفه اصلی…………………………………. ۵۴
۳-۳-۹- معاونت سیاستگذاری و برنامه ریزی…………………………………. ۵۵
۳-۳-۱۰- دفتر هماهنگی مجامع اسلامی…………………………………. ۵۶
۳-۳-۱۱- دبیرخانه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی…………………… ۵۷
۳-۳-۱۲- دبیرخانه تخلفات اداری و گزینش…………………………………… ۵۷
۳-۳- سازمانهای تابعه وزارت رفاه و شرح وظایف آنها…………………… ۵۸
۳- ۳-۱ سازمان بهزیستی…………………………………. ۵۸
۳-۳-۲- سازمان بیمه خدمات درمانی…………………………………. ۵۸
۳-۳-۳- صندوق بازنشستگی کشوری…………………………………. ۵۹
۳-۳-۴- صندوق تامین اجتماعی…………………………………. ۶۰
۳-۳-۵- صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر………………………. ۶۱
۳-۴- چشم انداز و مأموریت وزارت رفاه و تأمین اجتماعی با رویکرد به پیشگیری از بزهکاری…….۶۴
۳-۵- شاخصهای تحقق چشم انداز وزارت رفاه و تأمین اجتماعی………….. ۶۴
۳-۵-۱- عنوان شاخص رفاه اجتماعی…………………………………. ۶۴
۳-۵-۱-۱- روش محاسبه میزان رفاه اجتماعی در سطح جامعه…………. ۶۵
۳-۵-۲- عنوان شاخص آسیب های اجتماعی…………………………………. ۶۵
۳-۵-۲-۱- فرمول محاسباتی و فرآیند محاسبه شاخص……………… ۶۶
۳-۵-۲-۱-۱- شیوع طلاق…………………………………. ۶۶
۳-۵-۲-۱-۲- شیوع اعتیاد………………………………… ۶۶
۳-۵-۲-۱-۳- شیوع اقدام به خودکشی…………………………………. ۶۷
۳-۵-۲-۱-۴- شیوع کودک آزاری…………………………………. ۶۸
۳-۵-۳- عنوان شاخص خط فقر شدید…………………………………. ۶۸
۳-۵-۳-۱- فرمول محاسباتی و فرآیند شاخص……………………….. ۶۸
۳-۵-۴- عنوان شاخص بیمه اجتماعی…………………………………. ۶۹
۳-۵-۴-۱- فرمول محاسباتی و تعریف مفهومی آن………………… ۶۹
۳-۵-۴-۲- فرآیند محاسبه شاخص……………………………………۷۰
۳-۵-۵- عنوان شاخص: بیمه درمان…………………………………. ۷۰
۳-۵-۵-۱- فرمول محاسباتی و تعریف مفهومی آن……………………… ۷۰
۳-۵-۵-۲- فرآیند محاسبه شاخص…………………………………… ۷۱
۳-۶- مسائل و موضوعات استراتژیک وزارت رفاه و تأمین اجتماعی با رویکرد پیشگیری از بزهکاری………۷۱
۳-۶-۱- در حوزه عمومی…………………………………. ۷۱
۳-۶-۲- در حوزه حمایتی و توانبخشی…………………………………. ۷۳
۳-۶-۳- در حوزه بیمه ای…………………………………. ۷۵
۳-۶-۴- حوزه امدادی…………………………………. ۷۶
۳-۷- توصیف و تحلیل وضعیت موجود وزارت رفاه و تأمین اجتماعی……….. ۷۷
۳-۷-۲- توصیف و تحلیل وضعیت موجود در حوزه حمایتی و توانبخشی………. ۷۹
۳-۷-۲-۱- آسیب های اجتماعی…………………………………. ۷۹
۳-۷-۲-۲- زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار…………………………. ۸۵
۳-۷-۲-۳- سازمان های مردم نهاد………………………………… ۸۷
۳-۷-۲-۴- فقرزدایی…………………………………. ۸۸
۳-۷-۲-۵- توانمندسازی…………………………………. ۹۰
۳-۷-۲-۶- نظام پرداخت یارانه ها……………………………….. ۹۰
۳-۱- روش های مبتنی بر شناسایی گروه های هدف…………….. ۹۱
۳-۷-۲-۶-۱- تحلیل وضعیت موجود……………………….. ۹۲
۳-۸-۳- توصیف و تحلیل وضعیت موجود حوزه امدادی……………………. ۹۳
۳-۸-۴- توصیف وضعیت موجود در حوزه بیمه های اجتماعی………………. ۹۴
۳-۸-۵- توصیف وضعیت موجود در حوزه بیمه درمان………………………. ۱۰۰
۳-۸-۶- توصیف وضعیت موجود حوزه منابع انسانی………………… ۱۰۱
۳-۹- تحلیل نهایی وضعیت موجود وزارت رفاه و تأمین اجتماعی…………… ۱۰۳
۳-۱۰- اهداف میان مدت وزارت رفاه و تامین اجتماعی………………………….. ۱۰۷
۳-۱۱- اهداف میان مدت و راهبردهای تحقق آن در وزارت رفاه و تامین اجتماعی……۱۰۸
۳-۱۱-۱- هدف: افزایش شاخص رفاه اجتماعی هر سال به میزان ۸ درصد………..۱۰۸
۳-۱۱-۲- هدف: کاهش نرخ بروز آسیب های اجتماعی به میزان ۱۰ درصد در هر سال……۱۰۹
۳-۱۱-۳- هدف: کاهش تعداد افراد زیر خط فقر شدید به میزان ۸۰ درصد…………۱۱۰
۳-۱۱-۴- هدف: افزایش میزان دریافتی مستمری بگیران متناسب با نرخ تورم……….۱۱۰
۳-۱۱-۵- هدف: افزایش تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی به ۸۰ درصد جمعیت کشور….۱۱۱
۳-۱۱-۶- هدف……………………………….. ۱۱۱
۳-۱۱-۷ هدف: افزایش کمی و کیفی پوشش بیمه درمان به ۱۰۰ درصد جمعیت کشور……۱۱۲
۳-۱۱-۸- هدف: کاهش سهم مردم از پرداخت هزینه های درمانی به ۳۰ درصد…………..۱۱۳
۳-۱۱-۹ هدف: افزایش رضایتمندی مردم از خدمات به میزان ۲۰ درصد نسبت به اول برنامه…..۱۱۳
۳-۱۱-۱۰ هدف: افزایش دانش مداری…………………………………. ۱۱۳
۳-۱۱-۱۱ هدف: ارتقاء بهره وری سرمایه های انسانی……………………….. ۱۱۴
۳-۱۱-۱۲- هدف: بهبود ساختار و روش های انجام کار……………………….. ۱۱۴
۳-۱۱-۱۳- هدف: ارتقاء و بهبود سطح فناوری…………………………………. ۱۱۵
فصل چهارم: طرح جامع وزارت رفاه و تامین اجتماعی در خصوص کنترل و پیشگیری از  آسیب های اجتماعی…..۱۱۶
۴-۱- رویکرد وزارت رفاه و تامین اجتماعی به پیشگیری از جرم…………………. ۱۱۷

  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

     
    Widget not in any sidebars
       

۴-۲- مستندات قانونی………………………………….۱۱۸
۴-۲-۱- جایگاه آسیب های اجتماعی در قوانین……………………………. ۱۱۸
۴-۳- ارزیابی وضعیت موجود مشکلات اجتماعی درایران…………….. ۱۲۲
۴-۳-۱- توصیف وضعیت موجود………………………………… ۱۲۳
۴-۳-۲- تحلیل وضعیت موجود………………………………… ۱۲۷
۴-۳-۲-۱- نقاط قوت……………………………….. ۱۲۷
۴-۳-۲-۲- نقاط ضعف……………………………….. ۱۲۸
۴-۳-۲-۳- فرصت ها………………………………..۱۲۸
۴-۳-۲-۴- تهدیدها……………………………….. ۱۳۰
۴-۴- چالشها و تنگنای اساسی و مهم (موانع پیشرو برای اصلاح موجود و اجرای برنامه های کنترل و کاهش در آینده)…….۱۳۱
۴-۴-۱- چالش در سطح خرد (مشکلات در سطح فردی و خانوادگی)………… ۱۳۱
۴-۴-۲- چالشها در سطح میانه (موانع در سطح سازمانهای مسئول و نهادهای اجرایی و…)……….۱۳۲
۴-۴-۳- چالشها در سطح کلان…………………………………. ۱۳۳
۴-۵- سیاستها و خط مشی های وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در خصوص کنترل و پیشگیری از بزهکاری……۱۳۴
۴-۵-۱- رویکرد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به پیشگیری اولیه از بزهکاری……….. ۱۳۴
۴-۵-۱-۱- اولویت ارتقای رفاه و پیشگیری از مشکلات اجتماعی بر کنترل و کاهش مشکلات اجتماعی……..۱۳۵
۴-۵-۱-۲- برنامه های ارتقای کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی در آحاد جامعه با رویکرد پیشگیری اولیه……….۱۳۶
۴-۵-۱-۲-۱- آموزش مهارتهای زندگی اجتماعی………………………………… ۱۳۶
۴-۵-۲- تأکید بر مقتدرسازی فردی (روانشناختی) و سازمانی……………… ۱۳۷
۴-۵-۲-۱- اطلاع رسانی و حساس سازی در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی و خطرات ناشی از آن……….۱۳۸
۴-۵-۲-۲- تقویت ساختاری دستگاه های دولتی و غیردولتی فعال در زمینه ی کاهش و کنترل مشکلات و آسیبهای اجتماعی……..۱۳۸
۴-۵-۳- تأکید بر افزایش و بهبود کیفیت حمایتهای اجتماعی………………. ۱۳۹
۴-۵-۴- تأکید بر کاهش فشارهای اجتماعی…………………….. ۱۴۰
۴-۵-۵- تأکید بر برنامه های مشارکت طلبانه و مبتنی بر اجتماعات محلی………… ۱۴۰
۴-۵-۵-۱- ارکان توسعه مشارکتی عبارتست از………………………………..۱۴۰
۴-۶-رویکرد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به پیشگیری ثانویه از بزهکاری………..۱۴۱
۴-۶-۱- اولویت توانمند سازی بر حمایت صرف از گروه های آسیب دیده اجتماعی و در معرض آسیب……۱۴۱
۴-۶-۲- اهداف وزارت رفاه از توانمندسازی………۱۴۳
۴-۶-۳- برنامه ملی پیشگیری ثانویه از مشکلات اجتماعی در گروه های در معرض خطر با نظارت وزارت رفاه……..۱۴۳
۴-۶-۳-۱- ساماندهی افراد شناسایی شده و ایجاد تشکل………………………۱۴۳
۴-۶-۴- رویکردهای توانمندسازی…………………………………. ۱۴۴
۴-۷- رویکرد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در پیشگیری ثالث از بزهکاری…………..۱۴۴
۴-۷-۱- برنامه های کنترل و پیشگیری ثالث مشکلات اجتماعی گروه های آسیب دیده اجتماعی و بازتوانی آنها……..۱۴۵
۴-۷-۱-۱- طرح اول………………………………… ۱۴۵
۴-۷-۱-۱-۱- خدمات ارائه شده توسط همیاران سلامت روانی و اجتماعی سازمان بهزیستی کشور……. ۱۴۶
۴-۷-۱-۱-۲- نقش سلامت روان در ظهور رفتارهای پرخطر……………………. ۱۴۶
۴-۷-۱-۲- طرح دوم………………………………… ۱۴۷
۴-۷-۱-۲-۱- طرح دادگاه مدار برای معتادان……………………………….. ۱۴۸
۴-۷-۱-۲-۲- ترک اعتیاد به روش بستری………………………………… ۱۴۸
۴-۷-۱-۲-۳- ترک اعتیاد به روش اجتماع درمان مدار………………………………… ۱۴۹
نتیجه و پیشنهادات…………………………………… ۱۵۰
نتیجه………………………………… ۱۵۱
پیشنهادات………………………………….. ۱۵۳
پیشنهاد به وزارت رفاه تأمین اجتماعی…………………………………. ۱۵۴
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی…………………………………. ۱۵۵
منابع و مآخذ…………………………………. ۱۷۵
الف: کتب فارسی…………………………………. ۱۷۵
ب: مقالات………………………………….. ۱۷۶
ج: قوانین…………………………………. ۱۷۷
Abstract…………………………………
چکیده:
پایان نامه حاضر به بررسی ضرورت توجه سایر حوزه های مؤثر در پیشگیری از وقوع جرم در تعامل با قوه قضائیه می پردازد. یکی از این حوزه ها توجه به نقش وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در پیشگیری از وقوع جرم می باشد. محور قرار دادن برنامه ها و طرح هایی که وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به موجب قوانین و آیین نامه ها و دستورالعمل ها به منظور پیشگیری از بزهکاری انجام می دهند و نیز پاسخ گویی به این سؤالات که این وزارتخانه چگونه و با الهام از کدام مدل پیشگیری در امر پیشگیری از بزهکاری نقش ایفا می نماید و دیگر اینکه وزارت رفاه در راستای پیشگیری از بزهکاری زنان و کودکان و طلاق و اعتیاد چه برنامه ها تدوین و ارائه می کند از جمله اهدافی است که پایان نامه مذکور در راستای پاسخ به آنها تدوین شده با توجه به اینکه ماهیت تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد برای جمع آوری اطلاعات موردنیاز، از روش میدانی و کتابخانه ای استفاده شده است.
با بررسی قوانین و آیین نامه که تشریح کننده فعالیتهای وزارت رفاه و تأمین اجتماعی می باشد این نتیجه حاصل گردید که این وزارتخانه در رهگذر برنامه های راهبردی خود و با رویکرد حمایتی، اصلاحی و با الهام پیشگیری سه مرحله ای (اولیه- ثانویه- ثالث) بلندمدت و کوتاه مدت و پیشگیری اجتماعی درصدد پیشگیری از بزهکاری می باشند. این وزارت خانه در راستای فعالیتهای خویش در پی آن است که در مرحله اول افراد جامعه در دام علل و عوامل بزهکاری گرفتار نشوند و در مرحله دوم یعنی بعد از گرفتار شدن در دام علل و عوامل بزهکاری و انحراف با ارائه خدمات تخصصی درصدد رفع علل و عوامل مذکور برآید.
و در مرحله سوم یعنی بعد از ارتکاب بزه و منحرف شدن افراد جامعه، با ارائه فعالیتهای خویش سعی در جلوگیری از تکرار بزهکاری دارد.
مقدمه:
برنامه ریزی برای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی و جرایم از وظایف حاکمیت ها می باشد تا با اتخاذ تدابیر مناسب و تدوین برنامه های کاربردی بستر لازم را برای ارتقاء سلامت اجتماعی مردم و جامعه فراهم کنند. در این راستا جوامعی موفق خواهند بود که از تمام ظرفیت های موجود در جامعه بهره بگیرند. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده، نیستو نخواهد بود. گرچه در ایران در حوزه پیشگیری از وقوع جرم عمدتاً برخوردهای قهری محور مداخلات بوده است اما نتایج حاصل از آن زیاد رضایت بخش نبوده که افزایش پرونده های قضایی افزایش تعداد زندان و غیره موید نکته فوق می باشد عمدتاً پیشگیری های قضایی و انتظامی بوده و همچنین پیشگیری های وضعی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم مدنظر بوده که آنها هم از فراگیری و جامعیت لازم و اثرگذاری برخوردار نبودند که با توجه به ماهیت موضوعات اجتماعی نباید انتظار هم داشت که در برخوردهای قضایی- انتظامی در این زمینه اثرگذاری پایدار و مستمر داشته باشد، بعنوان مثال: در ابتدای بعد از انقلاب اسلامی ایران افراد معتاد مواد مخدر اعدام می شدند، سؤال این است که آیا تعداد معتاد کمتر شده است؟ آیا سن معتادین بالا رفته است؟ آیا طرحهای متعددی از قبیل: والعادیات و غیره که که اجرا شده است توانسته در این زمینه تأثیر پایدار و ماندگار داشته باشد قابل ذکر است که با پیچیده تر شدن روابط مهاجرت بی رویه به شهرهای بزرگ تنوع و فراوانی آسیب های اجتماعی را به همراه داشته است. با توجه به آمار مراجعین به مراکز مشاوره و آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، میانگین سنی این گروه ها دچار آسیب از اواخر دهه سوم زندگی به اوایل دوره جوانی کاهش یافته است. دورانی که هرفرد با بحران هویت مواجه شده و بیش از هر زمان دیگر آمادگی برای ابتلا به رفتارهای انحرافی را دارد فقدان برنامه و سیاست هماهنگ در زمینه آسیب ها و مشکلات اجتماعی، زمینه های مستعد برای افزایش شیوع و بروز مشکلات اجتماعی به دلیل جمعیت جوان کشور، و وجود پدیده های اجتماعی مهمی همچون مهاجرت فزاینده و شهرنشینی، گسترش مناطق حاشیه نشین و آمار روز افزون مشکلات اجتماعی مثل اعتیاد، جرم خشونت از دلایل مهمی هستند که بازنگری جدی در برنامه های ناکارآمد گذشته و اصلاح دیدگاهی و رویکردها نسبت به مسایل اجتماعی و ارتقای فعالیت هماهنگ دستگاه ها را اجتناب ناپذیر می کند. به همین دلیل نباید از سایر ظرفیت ها و جنبه های پیشگیری از وقوع جرم غفلت کرد که از مهمترین آنها می توان به پیشگیری اجتماعی اشاره و توجه کرد که بدون شک با توجه به ماهیت اجتماعی موضوعات اجتماعی تقویت این جنبه می تواند بسیار مؤثر باشد. البته این پایان نامه به معنای این نیست که سایر جنبه ها نباید مدنظر باشند که منظور این است که اولین و آخرین اقدامات در این زمینه نباید صرفاً انتظامی و قضایی باشد.
در این اثر تلاش بر این بوده است که به توضیح و تحلیل یکی از وظایف وزارت رفاه و تأمین اجتماعی بر اساس اصول ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در چارچوب سند چشم انداز توسعه به ویژه ماده ۹۷ و همچنین مواد ۱، ۴، ۵، ۶، ۸، ۹، ۱۵، ۱۶ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی که زمینه سازی برای تحقق اصول فراگیری، جامعیت، بسط پوشش بیمه، حمایتی و امدادی کشور و ایجاد هماهنگی و برنامه های اجرای قلمروهای سه گانه نظام جامع تأمین اجتماعی پرداخته و همچنین به بررسی شرایط موجود وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و برنامه راهبردی تهیه شده شامل: مأموریت، چشمه انداز، شاخص تحقق آن، ارزشها، ذینفعان موضوعات استراتژیک و توصیف اهداف میان مدت و راهبردهای دین اهداف و اینکه در آینده می خواهد به چه نقطه برسد و راهبردهای مناسب در جهت رسیدن به این دورنما و سازمانها و نهادهایی که در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی فعالیت می کنند پرداخته شده است.
این اثر در چهار فصل تنظیم شده است، فصل اول (کلیات) که در آن به طرح موضوع، اهمیت موضوع، هدف تحقیق، سؤالات و فرضیه های تحقیق پرداخته شده است و فصل دوم به مباحثی همچون مفهوم پیشگیری، معانی لغوی و تعریف و انواع و فایده پیشگیری در فصل سوم به ساختار و بررسی اهداف تشکیل وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در پیشگیری از جرم مورد بررسی قرار گرفته.
در هرصورت با وجود تلاش های زیاد پژوهشگر، این اثر خالی از نقص و کاستی نمی باشد که البته نکات فوق و مثبت آن را مدیون اساتید محترم می باشد و نکات ضعف و کاستی آن به نگارنده اثر برمی گردد.
فصل اول: کلیات
۱-۱- طرح موضوع
مسئله بزهکاری و انحراف اطفال و نوجوانان از دیرباز در جامعه بشری مورد توجه اندیشمندان بوده است همزمان با گسترش انقلاب صنعتی وسعت دامنه نیازمندیها، محرومیت هایخاص از عدم امکان تأمین خواستها و احتیاجات زندگی موجب توسعه و دامنه دار فساد، عصیان، دزدی و… در اطفال و نوجوانان شده است.
هرروز صفحه حوادث از متنوع ترین صفحات روزنامه ها است که خوانندگان بسیاری دارد. آمار جرم و جنایت خشونت، طلاق و… بی محابا در آنها نوشته می شود. برخی از دانشمندان عوامل محیطی و اجتماعی را منشأ جرم تلقی کردند. لذا این گونه مسایل امروزه برای کشور ما هم مطرح است و آثار مهلت آنها در سیمای جامعه آشکار است کودکان و نوجوانان سرمایه های جامعه هستند و سلامت روح و جسم آنها تضمین کننده سلامت جامعه آینده است.
با عنایت به نکته فوق پیشگیری از بزهکاری و انحراف اطفال و نوجوانان در حقوق ایران وجاهت قانونی دارد چرا که خبرگان قانون اساسی و قانونگذار در افکار حقوق جزا مبانی قانون پیشگیری از جرم را پیش بینی کرده اند.
قطعاً پیشگیری از وقوع جرم در کاهش جرایم، بستن مفاسد جرم زا و کاهش ورودی پرونده ها بسیار مؤثر است اما مسلماً حرکت در این مسیر نیازمند همکاری مشترک سه قوه است تا نتیجه مطلوب در پیشگیری از وقوع جرم حاصل شود.
درک این واقعیت کافی است تا نیاز به تحقیق جامعی که نقش وزارت رفاه و تأمین اجتماعی که به مثابه اصلی ترین و تأثیرگذارترین نهاد جامعه مدرن در زمینه رفاه و مسائل اجتماعی است و نقش مؤثری در پیشگیری از جرم دارد گردآوری نموده و به تجزیه و تحلیل آن بپردازد.
در این تحقیق سعی شده تا تمامی راهبرها و سیاستها و برنامه هایی که وزارترفاه و تأمین اجتماعی در مقوله پیشگیری از جرم بکار برده را به صورت یکجا در دسترس علاقمندان و پژوهشگران قرار گیرد.
۲-۱- پیشینه تحقیق
تاکنون تحقیقی به عنوان «نقش وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در پیشگیریاز جرم» وجود نداشته و یا حداقل نگارنده علیرغم تفحص موفق به پیدا کردن آن نشده است.
فقدان چنین تحقیق خود حاکی از ضرورت انجام آن است. در موضوع پیشگیری از جرم کتابها و مقالاتی تدوین شده است اما هیچ یک از این کتب و مقالات به بررسی نقش این وزارتخانه در پیشگیری از جرم نپرداخته است.
۳-۱- اهداف تحقیق
هدف از ارائه این اثر گردآوری و جمع بندی جامع و تحقیق و علمی و در عین حال مختصر از برنامه های پیشگیری از آسیب های اجتماعی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی از ابتدا تاکنون است.
اگرچه علم پیشگیری از جرم تاریخچه بسیار کوتاهی دارد ولی به سبب اهمیت مسئله از یک سو و از سوی دیگر به علت تحولی مبتنی بر علم در حال تکامل پیشگیری از حساسیت بسیاری برخوردار است با عنایت به این نکته موضوع پایان نامه ام را «نقش وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در پیشگیری از جرم» قرار داده ام و خواست قلبی ام این بوده که یادآور تکالیف و خدمات این وزارتخانه در برابر مردم باشم.

۴-۱- سوالات تحقیق
سؤالات اساسی این تحقیق در چند محور قابل طرح است.
۱- آیا وزارت رفاه تأمین اجتماعی نقش مؤثر در پیشگیری از جرم دارد.
۲- آیا پیشگیری از جرم در این وزارتخانه قبل از وقوع جرم است یا بعد از وقوع جرم.
۳- این وزارتخانه از چه نوع مدل پیشگیری استفاده می کند.
تعداد صفحه : ۱۹۲
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com