پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش : ” بازاریابی بین المللی”

 

عنوان :

بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت تولید ماشین آلات راهسازی

 

استاد راهنما :

دکتر علی محمدیان

 

استاد مشاور :

دکتر لیلا فرجو

بهار ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

پژوهش حاضر به بحث پیرامون تأثیرات ناشی از جهانی شدن بر صنعت تولید ماشین آلات راهسازی کشور می پردازد. فرضیه های مطرح شده در این پژوهش، توسط آزمون PLS مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصله بیانگر این است که عضویت به سازمان تجارت جهانی بر منابع داخلی صنعت، موقعیت در بازارهای جهانی و توان خلاقیت و نوآوری صنعت تولید ماشین آلات راهسازی اثر خواهد داشت و در نهایت به این نتیجه می رسیم که توان رقابت پذیری صنعت تولید ماشین آلات راهسازی از عضویت کشور به سازمان تجارت جهانی اثر می پذیرد. مهمترین راهکارها برای بهبود وضعیت فعلی این صنعت در روند الحاق به WTO عبارتند از: افزایش تحقیقات بازاریابی، شرکت در نمایشگاه های بین المللی، تولید محصول مطابق با سلایق و نیازهای مشتریان جهانی، سرمایه گذاری مشترک داخلی و خارجی، آشنا کردن تجار با فنون نوین بازاریابی بین المللی، صادرات و تجارت الکترونیک جهت حفظ و گسترش سهم بازار.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اولکلیات طرح
۱-۱) مقدمه ۲
۱-۲) بیان مساله تحقیق ۳
۱-۴) اهداف تحقیق ۵
۱-۵) چهارچوب نظری ۶
نمودار۱-۱- مدل اندازه گیری رقابت پذیری ۶
۱-۶) مدل تحقیق: ۶
نمودار۱-۲- مدل مفهومی تحقیق ۷
۱-۷) فرضیات یا سوالات تحقیق: ۷
۱-۸) روش تحقیق ۸
۱-۹) جامعه تحقیق ۸
۱-۹-۱) قلمرو مکانی ۸
۱-۹-۲) قلمرو زمانی ۹
۱-۹-۳) قلمرو موضوعی ۹
۱-۱۰) جامعه آماری ۹
۱-۱۱) روش و ابزار جمع آوری اطلاعات ۹
۱-۱۲) روش تجزیه وتحلیل ۹
۱-۱۳) تعاریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق ۱۰
۱-۱۳-۱)گات ۱۰
۱-۱۳-۲) سازمان تجارت جهانی ۱۰
۱-۱۳-۳) رقابت پذیری ۱۰
۱-۱۳-۴) منابع داخلی ۱۱
۱-۱۳-۵) موقعیت در بازار ۱۱
۱-۱۳-۶) توان خلاقیت ۱۱
فصل دوممطالعات نظری
گفتار اول- ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮﻱ
۲-۱-۱) مقدمه ۱۳
۲-۱-۲) ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻫﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮﻱ ۱۵
۲-۱-۲-۱) دیدگاه مبتنی بر منابع ۱۷
۲-۱-۲-۱-۱) سرمایه سازمانی ۱۸
۲-۱-۲-۱-۲) سرمایه انسانی ۲۰
۲-۱-۲-۱-۳) سرمایه مالی ۲۰
۲-۱-۲-۲) دیدگاه موقعیت در بازار ۲۱
۲-۱-۲-۲-۱) سرمایه مشتری ۲۲
۲-۱-۲-۲-۲) هوشمندی رقابتی ۲۲
۲-۱-۲-۳) دیدگاه مبتنی بر توان خلاقیت و نوآوری ۲۳
۲-۱-۲-۳-۱) سرمایه نوآوری ۲۳
۲-۱-۲-۳-۲) توان فناوری اطلاعات ۲۴
۲-۱-۲-۳-۳) مدیریت دانش ۲۴
۲-۱-۳) ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﭘﻴﺸﻴﻦ ۲۵
ﺟﺪﻭﻝ ۲-۱-۱ ‐ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ۲۸
گفتار دوم- سازمان تجارت جهانی
۲-۲-۱) مقدمه ۳۱
۲-۲-۲) مبانی نظری ۳۲
۲-۲-۲-۱) نظریه مرکانتیلیسم ۳۲
۲-۲-۲-۲) نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت ۳۲
۲-۲-۲-۳) نظریه مزیت نسبی ریکاردو ۳۳
۲-۲-۲-۴) نظریه هزینه فرصت ۳۵
۲-۲-۲-۵) نظریه مزیت نسبی هکشر و اوهلین ۳۶
۲-۲-۲-۶) نظریه مزیت نسبی لیندر ۳۸
۲-۲-۲-۷) آزمون تجربی لئونتیف ۳۹
۲-۲-۲) موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت ۴۰
۲-۲-۳-۱)  اصل عدم تبعیض ۴۱
۲-۲-۳-۲) اصل تثبیت و کاهش تعرفه ۴۲
۲-۲-۳-۳) اصل مشورت ۴۲
۲-۲-۳-۴) اصل حفاظتها ۴۲
۲-۲-۴) مذاکرات چند جانبه گات ۴۳
۲-۲-۵) ایجاد سازمان تجارت جهانی ۴۴
۲-۲-۶) تفاوتهای گات با سازمان تجارت جهانی ۴۵
۲-۲-۷) ساختار سازمان جهانی تجارت ۴۶
۲-۲-۷-۱) کنفرانس وزیران ۴۶
۲-۲-۷-۲) شورای عمومی ۴۶
۲-۲-۷-۳) کمیته ها ۴۷
۲-۲-۷-۴) دبیرخانه ۴۷
۲-۲-۷-۵) رویه تصمیم گیری ۴۸
۲-۲-۸) اهداف و وظایف سازمان تجارت جهانی ۴۸
۲-۲-۹) مذاکرات تجاری پس از تأسیس ۴۹
۲-۲-۱۰ )عضویت در سازمان تجارت جهانی ۵۳
۲-۲-۱۰-۱ ) مشکلات و پیچیدگیهای الحاق ۵۴
۲-۲-۱۰-۲ ) نقش و وظیفه آنکتاد ۵۵
۲-۲-۱۰-۳) فرایند الحاق ۵۵
۲-۲-۱۰-۴) اعضای اصلی ۵۶
۲-۲-۱۰-۵)  اعضای ناظر ۵۶
۲-۲-۱۰-۶) اعضای دوفاکتو ۵۷
۲-۲-۱۰-۷) عضویت موقت ۵۷
نمودار (۲-۲-۲) تشریفات الحاق ۵۸
۲-۲-۱۱) سازمان تجارت جهانی و کشورهای در حال توسعه ۵۸
۲-۲-۱۲) ایران و سازمان تجارت جهانی ۶۰
۲-۱-۱۲-۱) الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی ۶۰
۲-۲-۱۲-۲) مراحل هفت گانه عضویت ایران ۶۱
۲-۲-۱۲-۳) گاه شمار الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت ۶۳
۲-۲-۱۳) مزیتهای عضویت در سازمان تجارت جهانی ۶۹
۲-۲-۱۴) چالشها و فرصتها در فرایند جهانی شدن اقتصاد ۷۰
الف ) چالشها ۷۰
ب ) فرصتها ۷۱
گفتار سوم- تولید ماشین آلات راهسازی
۲-۳-۱) مقدمه ۷۵
۲-۳-۲) سابقه تاریخی تولید ماشین آلات راهسازی ۷۵
جدول ۲-۳-۱ ارزش واردات بر اساس دلار آمریکا ۷۸
گفتار چهارم – پیشینه تحقیق
۲-۴-۱) مقدمه ۷۹
جدول ۲-۴-۱ مقایسه پژوهش های پیشین ۸۶
فصل سومروش شناسی تحقیق
۳-۱) مقدمه ۸۸
نمودار ۳-۱  مراحل انجام تحقیق ۸۹
۳-۲-۱) طبقه بندی تحقیق بر مبنای روش ۹۰
۳-۲-۲)  نوع پژوهش از نظر اجرا ۹۱
۳-۳-۱) قلمرو موضوعی ۹۱
۳-۳-۲)  قلمرو زمانی ۹۱
۳-۳-۳) قلمرو مکانی ۹۱
۳-۵) روش گردآوری داده ها و اطلاعات ۹۲
جدول ۳-۲ ساختار کلی پرسشنامه ها ۹۴
۳-۶) ابزار گردآوری داده ها ۹۴
۳-۶-۱) مقیاس و طیف ابزار اندازه گیری تحقیق ۹۵
۳-۷-۱)  روایی( اعتبار) ابزار پژوهش ۹۷
۳-۷-۱-۱) روایی صوری ۹۸
۳-۷-۱-۲) روایی محتوا ۹۸

  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

     
    Widget not in any sidebars
       

جدول ۳-۴ حداقل CVR مورد قبول ۹۹
جدول ۳-۵  نتایج مرتبط با نسبت اعتبار محتوا ۹۹
۳-۷-۲) پایایی (قابلیت اعتماد) ابزار پژوهش ۱۰۰
جدول ۳-۶: ضریب آلفای کرونباخ ۱۰۱
۳-۷-۳) روایی و اعتبار مرکب ۱۰۲
جدول شماره ۳-۷: مقادیر پایایی مرکب و روایی همگرا ۱۰۲
۳-۸-۱)  تقسیم بندی متغیرها براساس رابطه ۱۰۳
۳-۸-۲)  تعریف عملیاتی متغیرها ۱۰۳
جدول ۳-۸  شاخص های متغیرهای تحقیق ۱۰۴
۳-۹-۱)  معرفی روش PLS 105
فصل چهارمتجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
۴-۱) مقدمه ۱۰۹
۴-۲) آمار توصیفی ۱۰۹
۴-۲-۱) توصیف ویژگی های جمعیت شناختی ۱۰۹
جدول (۴-۱). توزیع فراوانی پاسخدهندگان برحسب جنسیت ۱۱۰
نمودار (۴-۱). درصد فراوانی پاسخدهندگان برحسب جنسیت ۱۱۰
جدول (۴-۲). توزیع فراوانی پاسخدهندگان برحسب سن ۱۱۰
نمودار (۴-۲). درصد فراوانی پاسخدهندگان برحسب سن ۱۱۱
جدول (۴-۳). توزیع فراوانی پاسخدهندگان برحسب تحصیلات ۱۱۱
نمودار (۴-۳). درصد فراوانی پاسخدهندگان برحسب میزان تحصیلات ۱۱۲
جدول (۴-۴). توزیع فراوانی پاسخدهندگان برحسب سابقه خدمت ۱۱۲
نمودار (۴-۴). درصد فراوانی پاسخدهندگان برحسب سابقه کار ۱۱۳
۴-۲-۲) جداول توافقی ۱۱۳
۴-۲-۲-۱) جدول توافقی جنسیت، سن و رقابت پذیری ۱۱۳
جدول ۴-۵- جدول توافقی جنسیت، سن و رقابت پذیری ۱۱۳
۴-۲-۲-۲) جدول توافقی تحصیلات، سن و رقابت پذیری ۱۱۴
جدول ۴-۶- جدول توافقی سن، تحصیلات و رقابت پذیری ۱۱۴
۴-۲-۲-۳) جدول توافقی سابقه کاری، جنسیت و رقابت پذیری ۱۱۵
جدول ۴-۷- جدول توافقی جنسیت، سابقه کاری و رقابت پذیری ۱۱۵
۴-۲-۳) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق ۱۱۶
جدول ۴-۸- شاخصهای مرکزی، پراکندگی و توزیع متغیرها ۱۱۶
۴-۳) آمار استنباطی ۱۱۷
جدول ۴-۹- سطح معنی داری آزمون کولموگروف – اسمیرنف ۱۱۸
۴-۳-۲) آزمون فرضیات تحقیق ۱۱۸
۴-۳- ۲-۱) مدل بیرونی (مدل اندازه گیری) ۱۱۹
جدول ۴-۱۰- کدگذاری متغیرها ۱۲۰
نمودار ۴-۵- مدل کلی پژوهش با تکنیک حداقل مربعات جزئی ۱۲۱
نمودار ۴-۶- آماره تی مدل کلی پژوهش ۱۲۲
جدول ۴-۱۱- مدل بیرونی حداقل مربعات جزئی ۱۲۲
جدول ۴-۱۲- مقدار بوت استراپینگ حداقل مربعات جزئی ۱۲۲
۴-۴) آزمون فرضیه های پژوهش ۱۲۳
۴-۴-۱) ارزیابی مدل ساختاری ۱۲۳
۴-۴-۲) معیار نیکویی برازش ۱۲۴
جدول شماره ۴-۱۳: نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری ۱۲۵
۴-۴-۳) آزمون فرضیات تحقیق ۱۲۵
۴-۵) رتبه بندی ابعاد ۱۲۷
جدول ۴-۱۴- رتبه بندی ابعاد متأثر از الحاق به WTO 127
فصل پنجمنتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱) مقدمه ۱۲۹
۵-۲) نتایج تحقیق ۱۲۹
۵-۲-۱) منابع داخل صنعت ۱۳۰
۵-۲-۲) موقعیت در بازار ۱۳۰
۵-۲-۳) توان خلاقیت و نوآوری ۱۳۱
جدول ۵-۱ مقایسه نتایج با تحقیقات پیشین ۱۳۱
۵-۳)  پیشنهادات ۱۳۳
۵-۴) پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۱۳۵
۵-۵) مشکلات تحقیق ۱۳۵
فهرست منابع و مآخذ ۱۳۷
الف) منابع فارسی ۱۳۷
ب) منابع لاتین ۱۴۱
ج) وبسایت ها ۱۴۳
پیوست ۱۴۴
 

فصل اول

 

کلیات طرح

 
 

۱-۱) مقدمه

با گسترش روز افزون تجارت بین الملل، صنایع مختلف در جهان نیز در حال تغییر و تحولات سریعی است و رقابت بین المللی روز به روز در بازارهای مختلف گسترش می یابد. آزاد سازی و گسترش رقابت در این بازارها، یکی از جنبه های مهم در روند جهانی شدن است. حرکت به سمت رقابت بیشتر، کشورهای مختلف را به تجدید ساختار بازارها و نظام مقرراتی آنها سوق می دهد. این امر توجه صنعت گران و نهادهای نظارتی بازارهای مربوطه را به لزوم تأکید بیشتر بر افزایش کمی و کیفی تولید ،کارایی، کیفیت خدمات پس از فروش، تنوع بخشی محصولات، بهبود در تکنولوژی تولید و ساختار عملیاتی، شایسته سالاری در گزینش کارکنان و غیره معطوف می سازد.
صنعت ماشین آلات راهسازی می تواند از منابع کسب درآمد ارزی برای اقتصاد ملی نیز به شمار آید مشروط بر اینکه از ظرفیت و توان لازم برای فعالیت در بازارهای بین المللی و به خصوص بازارهای کشورهای منطقه بر خوردار باشد و بتواند متناسب با تقاضای این بازارها محصولات را تطبیق و قابل عرضه نماید، از طرفی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی تبدیل به یک فرآیند بلند مدت گشته است که پس از سالها و پس از ۲۲ بار درخواست در سال ۱۳۸۴ ایران توانست با جلب نظر اعضا طی یک دوره ۱۰ ساله به عنوان عضو ناظر پذیرفته شود که در دهه ۸۰ شمسی و با تشدید تحریم ها و وضع تحریم های یکجانبه و چند جانبه این عضویت کمرنگ تر از گذشته شد، اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و بحث توسعه روابط مبتنی بر احترام با سایر کشورها و در اولویت قرار گرفتن عضویت ایران در این سازمان در برنامه های اعلام شده از طرف وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، مجددا بحث الحاق ایران به این سازمان مطرح گردیده است، بر همین اساس این تحقیق ضمن بررسی و مروری بر جایگاه و نقش سازمان تجارت جهانی (WTO)، در پی بررسی اثرات الحاق ایران به این سازمان بر روی رقابت پذیری صنعت تولید ماشین آلات راهسازی خواهد بود.
 

۱-۲) بیان مساله تحقیق

تا کنون ۱۶۰ کشور جهان رسما به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمده اند و ۲۴ کشور جهان از جمله ایران جهت پیوستن کامل به آن به عنوان عضو ناظر مشغول به مذاکرات دو یا چند جانبه هستند، که در بین کشورهای غیر عضو ایران مهم ترین اقتصاد به شمار می آید و پیوستن به این سازمان یک ضرورت و الزام اجتناب ناپذیر برای کشورهای غیرعضو از جمله ایران در دنیای با تغییرات پرشتاب امروز که پیوسته با ادغامها و ترکیبهای اقتصادی همراه است، به حساب می آید.
از دیگر روی چشم انداز آتی صنعت تولید ماشین آلات راهسازی نمایانگر این واقعیت است که این صنعت در معرض تحولات اساسی در عرصه تکنولوژیک و سازمانی قرار دارد به طوری که پیش بینی می گردد که سالانه رشدی ۶ درصدی داشته باشد و ارزش این صنعت در سال ۲۰۱۷ به ۱۹۰ میلیارد دلار  در جهان خواهد رسید. در چهارچوب این تحولات از یکسو در زمینه مواد و قطعات مورد نیاز این ماشین آلات، نیروی محرکه آن و مجموعه های اصلی تشکیل دهنده آن دگرگونی های بنیادین در حال وقوع است و از سوی دیگر به اعتبار ملاحظات معطوف به روندهای جهانی سازی، دگرگونی های بنیادین در زمینه موازین رقابت در عرصه های ملی و بین المللی به وقوع خواهد پیوست. اولین و ساده ترین پیام این روند در صنعت ماشین آلات راهسازی در کشور ورورد ماشین آلات راهسازی با برندهای معتبر جهانی به کشور خواهد بود و از طرفی ورود قطعات اولیه با کیفیت بالاتر و هزینه کمتر جهت تولید این ماشین آلات را درپی خواهد داشت.
صنعت ساخت ماشین آلات راهسازی در طول تاریخ و در شرکت های بزرگ این صنعت از جمله کاترپیلار، لیبهر، کوماتسو، آلیسچالمرز  و اینترنشنال هیوج صاحب تکنولوژی و مرجع صدور استانداردهای ویژه خود بوده اند که به طراحی، مهندسی و تولید انواع لودر، بکهو لودر، بیل مکانیکی، بولدوزر، غلطک های راهسازی، گریدر، اسکریپر اقدام نموده اند، لذا این صنعت همواره به عنوان صنعتی مهم مطرح بوده و از لحاظ اشتغال زایی این نکته قابل تأمل است که به ازای هر دستگاه لودر به طور مستقیم و غیر مستقیم اشتغال ۱۲ نفر ایجاد خواهد شد و به واسطه ارتباطات بسیار گسترده و وسیع پیپشین و پسین که در طیف محصولات تولید شده بسیار وسیعی که دارند از جمله انواع لودرها، غلطک ها، بیل های مکانیکی، بولدوزرها و بسیاری دیگر  نیز  مورد توجه توسعه و نظام سیاستگزاری کشورهای جهان قرار داشته اند. (سترگ ، ۱۳۹۳، ش ۳ و ۴)
اهمیت این صنایع برای کشور و روند جهانی آن نشان می دهد که جهت گیری امروز صنعت ساخت ماشین آلات راهسازی و نیز ماشین آلات عمرانی و معدنی ایران چاره ای جز جهانی شدن ندارد و بطور کلی استراتژی جهانی شدن کشور و ورود به عرصه رقابت جهانی، بزرگترین چالش کشور در راه توسعه صنعتی است.
فعالیت در تولید ماشین آلات راهسازی، که به دلیل تقاضا، نقدینگی و سودآوری بالا امکان پذیر شده است، اگر با اصلاحات ساختاری و برنامه ریزی جهت ارتقای کیفی محصولات تولید شده و حضور در بازارهای منطقه ای و جهانی که به دلیل نیاز روز افزون در تولیدات زیرساخت های جدید در کشورهای مختلف و به خصوص کشورهای همسایه از جمله عراق و افغانستان، ترکمنستان استمرار پیدا کند، می تواند به صنعت رقابت مندی تبدیل شود.
با توجه به اینکه تا کنون هیچگونه تحقیقی درباره تأثیرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنعت تولید ماشین آلات راهسازی کشور انجام نپذیرفته است، لذا در این پژوهش با هدف بررسی تأثیرات این الحاق سعی دارد تا به این سؤال کلیدی پاسخ دهد که آیا پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت تولید ماشین آلات راهسازی کشور اثر خواهد داشت؟
 
تعداد صفحه : ۱۶۷
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

Share