دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر اختلالات ذهنی و شخصیتی در ارتکاب جرم با مطالعه ی زندانیان شهرستان شیراز

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته

گرایش : حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : تاثیر اختلالات ذهنی و شخصیتی در ارتکاب جرم با مطالعه ی زندانیان شهرستان شیراز

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین المللی خلیج فارس هرمزگان

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: حقوق (M.A)

 

گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی

 

موضوع :

تاثیر اختلالات ذهنی و شخصیتی در ارتکاب جرم با مطالعه ی زندانیان شهرستان شیراز

 

استاد راهنما:

دکتر حسین آقائی جنت مکان

استاد مشاور:

دکتر امیر دیبائی

زمستان ۹۰

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان                                                                                                      صفحه

چکیده

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول: جرم شناسی و روان شناسی جنایی

مبحث اول: جرم……………………………………………………………………………………………… ۱۰۲

گفتار اول: جرم شناسی………………………………………………………………………………………. ۱۰۵

گفتار دوم: روان شناسی و جرم شناسی………………………………………………………………….. ۱۰۷

مبحث دوم: اختلال های روانی و جرم…………………………………………………………………… ۱۰۹

گفتار اول: اختلال شخصیت ضد اجتماعی و جرم…………………………………………………….. ۱۲۰

بند ۱: پرخاشگری و خشونت………………………………………………………………………………. ۱۲۴

بند ۲: اعتیاد…………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۶

گفتار دوم: پیشگیری از جرائم……………………………………………………………………………… ۱۴۲

بند ۱: درمانگری مجرمان پرخاشگر……………………………………………………………………….. ۱۴۵

بند ۲: درمانگری در اختلال شخصیت ضد اجتماعی………………………………………………….. ۱۵۲

فصل دوم: مفهوم بیماری های روانی

مبحث اول: اختلالات تفکر……………………………………………………………………………………. ۵

گفتار اول: موضوع هذیانی و انواع آن………………………………………………………………………… ۷

بند۱: اختلال هذیانی و اسکیزوفرنی………………………………………………………………………… ۱۷

بند ۲: درمان……………………………………………………………………………………………………… ۳۰

گفتار دوم: اسکیزوفرنی……………………………………………………………………………………….. ۳۱

بند۱: انواع و علل اسکیزوفرنی………………………………………………………………………………. ۴۶

بند ۲: پیسکوزهای عضوی……………………………………………………………………………………. ۹۲

بند ۳: پیسکوزهای الکلی……………………………………………………………………………………… ۹۴

بند ۴: درمان……………………………………………………………………………………………………… ۶۴

مبحث دوم: شخصیت ضد اجتماعی……………………………………………………………………….. ۷۶

گفتار اول: توصیف اختلال شخصیت ضد اجتماعی……………………………………………………… ۷۸

بند ۱: خصایص بالینی و تشخیص افتراقی………………………………………………………………… ۸۲

بند ۲: درمان……………………………………………………………………………………………………… ۸۹

گفتار دوم: روان پریشی، روان رنجوری و جنون………………………………………………………… ۹۱

فصل سوم: تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده های آماری

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۰

بخش اول: تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………….. ۱۶۱

مبحث اول: روش کار……………………………………………………………………………………….. ۱۶۱

گفتار اول: روش آماری……………………………………………………………………………………… ۱۶۱

گفتار دوم: بررسی نتایج اماری……………………………………………………………………………. ۱۶۲

بخش دوم: بررسی نتایج مطالعات سایر کشورها………………………………………………………. ۲۰۵

مبحث اول: مطالعه شیوع میزان ابتلا به بیماریهای روانی در زندانیان ایران……………………….. ۲۰۵

گفتار اول: شیوع بیماری های روانی در بین زندانیان اسکاتلند………………………………………. ۲۰۶

گفتار دوم: فشارهای روانی و شیوع بیماریهای روانی در زنان زندانی…………………………….. ۲۰۷

پیشنهادات و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………. ۲۰۸

نمونه پرسشنامه………………………………………………………………………………………………… ۲۱۲

منابع……………………………………………………………………………………………………………… ۲۱۵

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱۸

فهرست جداول

جدول ۱- جدول توزیع فراوانی سطوح پسیکوز در بین مجرمین…………………………………………………………………۱۶۲

جدول ۲- جدول توزیع فراوانی سطوح شخصیت  ضد اجتماعی در بین مجرمین………………………………………….۱۶۳

جدول ۳- جدول توزیع فراوانی درجات پسیکوز بر اساس جنسیت…………………………………………………………….۱۶۴

جدول ۴- جدول توزیع فراوانی درجات پسیکوز بر اساس وضعیت تأهل مجرمین………………………………………..۱۶۵

جدول ۵- جدول توزیع فراوانی وجود یا عدم وجود پسیکوز در زنان و مردان مجرم…………………………………….۱۶۶

جدول ۶- جدول توزیع فراوانی وجود یا عدم وجود پسیکوز بر اساس وضعیت تأهل مجرمین………………………۱۶۷

جدول ۷- جدول توزیع فراوانی درجات شخصیت ضد اجتماعی بر اساس جنسیت………………………………………۱۶۸

جدول ۸- جدول توزیع فراوانی وجود یا عدم وجود شخصیت ضد اجتماعی در زنان و مردان مجرم ……………..۱۶۹

جدول ۹- جدول توزیع فراوانی درجات شخصیت ضد اجتماعی بر اساس وضعیت تأهل مجرمین …………………۱۶۹

جدول ۱۰- جدول توزیع فراوانی وجود یا عدم وجود شخصیت ضد اجتماعی بر اساس وضعیت تأهل مجرمین.۱۷۱

جدول ۱۱- جدول توزیع فراوانی میزان تحصیلات افراد مجرم…………………………………………………………………….۱۷۲

جدول ۱۲- جدول توزیع فراوانی وضعیت تأهل افراد مجرم………………………………………………………………………..۱۷۲

جدول ۱۳- جدول توزیع فراوانی وضعیت دین افراد مجرم……………………………………………………………………….. ۱۷۳

جدول ۱۴- جدول توزیع فراوانی وضعیت جنسی افراد مجرم در این تحقیق…………………………………………………۱۷۳

جدول ۱۵- جدول توزیع فراوانی انواع جرم در مردان و زنان مجرم…………………………………………………………….۱۷۴

جدول ۱۶- جدول توزیع فراوانی وضعیت افراد مجرم از نظر متهم یا محکوم بودن………………………………………..۱۷۵

جدول ۱۷- جدول وضعیت پسیکوز و شخصیت ضد اجتماعی در افراد مجرم………………………………………………۱۷۵

جدول ۱۸- جدول توزیع فراوانی انواع جرم در مردان و زنان مجرم……………………………………………………………..۱۷۵

جدول ۱۹- جدول توزیع فراوانی وضعیت مردان و زنان مجرم از نظر متهم یا محکوم بودن…………………………….۱۷۷

جدول ۲۰- جدول وضعیت پسیکوز و شخصیت ضد اجتماعی در مردان و زنان مجرم……………………………………۱۷۸

جدول ۲۱- جدول وضعیت پسیکوز و شخصیت ضد اجتماعی در بین متهمین و محکومین…………………………..۱۷۹

جدول ۲۲- جدول وضعیت پسیکوز و شخصیت ضد اجتماعی به تفکیک سطوح تحصیلی……………………………۱۸۱

جدول ۲۳- جدول وضعیت پسیکوز و شخصیت ضد اجتماعی به تفکیک وضعیت تأهل………………………………۱۸۳

جدول ۲۴- جدول توزیع فراوانی اختلال پارانوئید در بین مجرمین…………………………………………………………….۱۸۶

جدول ۲۵- جدول توزیع فراوانی اختلال پارانوئید در بین مردان و زنان مجرم……………………………………………..۱۸۶

جدول ۲۶- جدول وضعیت پسیکوز و شخصیت ضد اجتماعی با توجه به مصرف حشیش در بین مجرمین…….۱۸۷

جدول ۲۷- جدول وضعیت پسیکوز و شخصیت ضد اجتماعی با توجه به مصرف الکل در بین مجرمین…………۱۸۸

جدول ۲۸- جدول بررسی همبستگی سن ، مدت بازداشت ، مدت محکومیت با پسیکوز …………………………….۱۸۹

جدول ۲۹- جدول بررسی همبستگی سن ، مدت بازداشت ، مدت محکومیت با شخصیت ضد اجتماعی……….۱۹۰

جدول ۳۰- جدول وضعیت پسیکوز و شخصیت ضد اجتماعی با توجه به مصرف مواد مخدر………………………۱۹۰

جدول ۳۱- جدول وضعیت پسیکوز و شخصیت ضد اجتماعی با توجه به سعی به خود کشی در بین مجرمین..۱۹۱

جدول ۳۲- جدول وضعیت پسیکوز و شخصیت ضد اجتماعی در بین جرائم مختلف…………………………………..۱۹۲

جدول ۳۳- جدول وضعیت پسیکوز و شخصیت ضد اجتماعی با توجه به سابقه بستری در بین مجرمین…………۱۹۴

جدول ۳۴- جدول وضعیت پسیکوز و شخصیت ضد اجتماعی با توجه به اختلال پارانوئید در بین مجرمین…….۱۹۵

جدول ۳۵-جدول توزیع فراوانی وجود یا عدم وجود پسیکوز در بین مجرمین…………………………………………….۱۹۷

جدول ۳۶- جدول توزیع فراوانی وجود یا عدم وجود شخصیت ضد اجتماعی در بین مجرمین……………………..۱۹۷

جدول ۳۷- جدول توزیع فراوانی وجود یا عدم وجود پسیکوز در بین جرم های مختلف……………………………..۱۹۷

جدول ۳۸-جدول توزیع فراوانی درجات پسیکوز در جرم های مختلف……………………………………………………..۱۹۹

جدول ۳۹- جدول توزیع فراوانی وجود یا عدم وجود شخصیت ضد اجتماعی در بین جرم های مختلف…………۲۰۱

جدول ۴۰- جدول توزیع فراوانی سطوح مختلف شخصیت ضد اجتماعی در بین جرم های مختلف………………۲۰۳

فهرست نمودار

عنوان                                                                                صفحه

۱- بررسی سطوح مختلف پسیکوز در بین مجرمین…………………………………………………………………………………۱۶۳

۲- بررسی سطوح شخصیت ضد اجتماعی در بین مجرمین………………………………………………………………………۱۶۴

۳- بررسی درجات پسیکوز بر اساس جنسیت ………………………………………………………………………………………۱۶۵

۴- بررسی وضعیت شخصیت ضد اجتماعی بر اساس جنسیت…………………………………………………………………۱۶۸

۵-بررسی سطوح شخصیت ضد اجتماعی بر اساس وضعیت تأهل مجرمین……………………………………………….۱۷۰

۶- مقایسه میانگین پسیکوز و شخصیت ضد اجتماعی در بین زنان و مردان مجرم………………………………………۱۷۸

۷-  مقایسه میانگین پسیکوز و شخصیت ضد اجتماعی در بین متهمین و محکومین……………………………………۱۸۰

۸- مقایسه میانگین پسیکوز به تفکیک سطوح تحصیلی مختلف……………………………………………………………….۱۸۲

۹- مقایسه میانگین شخصیت ضد اجتماعی به تفکیک سطوح تحصیلی مختلف………………………………………. ۱۸۳

۱۰- بررسی سطوح پسیکوز بر اساس وضعیت تأهل مجرمین…………………………………………………………………۱۸۴

۱۱-  مقایسه میانگین شخصیت ضد اجتماعی بر اساس وضعیت تأهل…………………………………………………….۱۸۵

۱۲- مقایسه میانگین پسیکوز بر اساس وضعیت تأهل…………………………………………………………………………….۱۸۶

۱۳- مقایسه میانگین پسیکوز و شخصیت ضد اجتماعی بر اساس مصرف حشیش…………………………………….۱۸۷

۱۴- مقایسه میانگین پسیکوز و شخصیت ضد اجتماعی بر اساس مصرف الکل…………………………………………۱۸۸

۱۵- مقایسه میانگین پسیکوز و شخصیت ضد اجتماعی بر اساس مصرف مواد مخدر………………………………..۱۹۱

۱۶- مقایسه میانگین پسیکوز و شخصیت ضد اجتماعی از نظر سعی به خود کشی……………………………………۱۹۲

۱۷- مقایسه میانگین پسیکوز و شخصیت ضد اجتماعی از نظر سابقه بستری در بیمارستان روانی………………..۱۹۵

۱۸- مقایسه میانگین پسیکوز و شخصیت ضد اجتماعی از نظر پارانوئید…………………………………………………..۱۹۶

چکیده:

یکی از راه های بررسی رابطه اختلال های روانی با جرائم، تعیین فراوانی چنین اختلال هایی در مجرمان است.از آنجا که بسیاری از مردم، ارتباط بین بیماری های روانی با جرم را می پذیرند و نه تنها بیماران روانی را به علت ارتکاب اعمال خشونت آمیز، بی معنا و غیر قابل درک، خطرناک می پندارند بلکه مبادرت به جرایم وخیم را نیز ناشی از بیماری روانی می دانند.در این تحقیق پس از معرفی پسیکوز و انواع آن و همچنین معرفی شخصیت ضد اجتماعی و علائم آن و با توجه به تحقیقات اندک در این زمینه در ایران به بررسی شیوع بیماری های ذهنی و شخصیتی در زندانیان شهر شیراز و تعیین ریسک فاکتورهای آن ها پرداختیم تا با شناسایی بیماران روانی  و درمان آنها از وقوع جرم جلوگیری کنیم و گامی در حل این معضل در جامعه برداریم.برای این امر تعداد ۴۵۸نفر زندانی انتخاب شدند که از این تعداد ۳۲۸ نفر مرد و ۱۳۰ نفر زن بودند.کلیه این افراد توسط پرسشنامه SADS  بررسی شدند.این پرسشنامه که حاوی ۴۵ سوال است که ۲۰ سوال آن مربوط به پسیکوز و ۲۵ سوال آن مربوط به شخصیت ضد اجتماعی است. با توجه به طرح پسیکوز افرادی که یک چهارم سوالات مربوط به پسیکوز را پاسخ مثبت داده بودند به عنوان پسیکوز خفیف،افرادی که دو چهارم سوالات را پاسخ مثبت داده بودند به عنوان پسیکوز متوسط، افرادی که سه چهارم را پاسخ داده بودند به عنوان پسیکوز شدیددر نظر گرفتیم.بدیهی است افرادی که اصلا پاسخ مثبت نداده بودند را فاقد پسیکوز و افرادی را که به صورت کامل پاسخ مثبت داده بودند را به عنوان پسیکوز کامل در نظر گرفتیم.این روش در رابطه با پاسخ به سوالات شخصت ضد اجتماعی نیز صدق می کند.نتیجه حاصل نشان می دهد که شخصیت ضد اجتماعی با سطوح مختلف تحصیلی ،وضعیت تاهل مجرمین،مصرف حشیش،مصرف الکل،مصرف مواد مخدر، سعی به خودکشی،سابقه بستری در بیمارستان روانی،وجود علائم پارانوئید همچنین درجات مختلف شخصیت ضد اجتماعی بر اساس جنسیت و وجود یا عدم وجود شخصیت ضد اجتماعی در زنان و مردان مجرم رابطه معنی‌دار نشان می دهد. پسیکوز نیز با مصرف حشیش، مصرف الکل، مصرف مواد مخدر، سعی به خودکشی، سابقه بستری در بیمارستان روانی، وجود علائم پارانوئید،درجات پسیکوز بر اساس وضعیت تاهل رابطه معنی دار نشان می دهد.

همچنین سطوح متوسط پسیکوز دارای بیشترین فراوانی ۵۱% و سطوح فاقد پسیکوز ۶/۲% دارای کمترین فراوانی بود.در رابطه با شخصیت ضد اجتماعی نیز سطوح متوسط شخصیت ضد اجتماعی دارای بیشترین فراوانی ۴۷% و سطوح فاقد شخصیت ضد اجتماعی ۸/۱% دارای کمترین فراوانی بود.

پس می توان با شناسایی این بیماران و همچنین شناسایی روش های پیشگیری از جرائم و شناسایی شیوه‌های مختلف درمانگری مجرمان و به وجود آوردن مراکز درمانی و روان شناسی در زندان ها از افزایش این اختلالات در زندان ها جلوگیری کرده و با شناسایی افراد بیمار در جامعه و درمان آنها از وقوع جرم و جنایات در جامعه جلوگیری کنیم.

کلید واژگان:

اسکیزوفرنی، شخصیت ضد اجتماعی، اختلالات روانی، مجرم

مقدمه

عقل (شعور) دستگاه سنجش یا به عبارت دیگر عیار سنجش گفتار و کردار و روابط بین انسانها از یکسو و دنیای خارج از سوی دیگر است .

طبعا با کمترین آشفتگی و پریشانی آن ، انسان قدرت تمیز نیک و بد ، سود و زیان گفتار و کردار‌خود را از دست داده و روابط او نسبت به محیط و مردم نسنجیده و سازگاری او مختل و واکنش هایش غیر عادی می گردد. وقتی که پریشانی و آشفتگی در قلمرو شعور بروز می کند جنون حاصله را پسیکوز می نامند که در حقیقت به جنون های پیشرفته اطلاق می شود دراین حالت بیمار واقف به گفتار و کردار و بیماری خود نیست و به آنچه که در درون و یا اطراف او می گذرد بی اعتنا و بی اطلاع است .

در بیمار پسکوتیک عدم موازنه شخصیت شدید و انحراف و فقدان تماس بیمار با حقیقت بسیار آشکار است بیمار قادر نیست با دیگران و اطرافیان خود ارتباط صحیحی داشته و یا توافقی حاصل کند.

اصطلاح مجنون که معمولا به بیماران پسیکوز اطلاق می شود یک اصطلاح قانونی و اجتماعی است تا اصطلاح پزشکی و جرم شناسی .

در جنون اختلال عقل و اراده آن چنان شدید است که بیمار قادر به ایفای وظایف ، الزامات ومسئولیت های اجتماعی خود نبوده  و نمی تواند امور خود را به طور مناسب اداره کند. چون اراده ، دقت ، عاطفه ،‌ حافظه ‌و تمام پدیده های عالی مغز کم و بیش دچار بی نظمی و پریشانی می شود. بیمار به صورت انسانی  غیر اجتماعی در آمده و از بیماری خود رنج نبرده و به فکر سلامت و بهداشت خویش نمی باشد. گریه و خنده و گفته های بیمار ، خود به خود و بی اراده انجام می گیرد .

روانپزشکان تعریف وسیعتری از پیسیکوز نموده معتقدند که گاهی بیماران مبتلا به پسیکوز نیک و بد را تشخیص می دهند اما به علت ابتلا به اختلال روانی و فشار درونی که قدرت مقاومت را از آنان سلب می نماید مرکتب اعمال ضد اجتماعی شده برای حیات خود و دیگران خطرناک می شوند گاهی Neuroses ها با افزایش میزان عدم توازن ویا از هم پاشیدن سازمان شخصیت به طور نامحسوس و تدریجی تبدیل به پسیکوز می شوند. بیماران مبتلا به پسیکوز که دچار عدم تعادل شخصیت بوده و حقایق را نمی پذیرند و دچار رفتار غیر عادی و اوهام و هذیان هستندو هیچ گونه بصیرتی بر ماهیت کارهای خودندارند و برای اجتماع خطرناکند و اغلب موجب بروز حوادث خطرناک برای خود و اجتماع می گردند مثلا در پسیکوز های مزمن مثل اسکیزوفرنی در بدو شروع بیماری اسکیزوفرنها غالبا جرائم کم اهمیت از جمله ربودن اشیاء کم ارزش از مغازه ها را انجام می دهند بعد از پیشرفت بیماری جرائم مهم و خطرناکی را بدون انگیزه خاص مرتکب می شوند.

قتل بدون انگیزه ، پرخاشگری بی دلیل ، اعمال منافی عفت در انظار عمومی ایجاد حریق عمدی ‌نشانگر ابتلاء مجرم به اسکیزوفرنی است . این گونه افراد از عواقب عمل خود واهمه ای ندارند و حتی در حضور پلیس با اونیفرم نیز دست به ارتکاب جرم می زنند.

هر گاه جنایتی بدون هر گونه انگیزه ای انجام گیرد و مجرم با خونسردی و بدون واکنش از دستگیری خود تسلیم و اعتراف نماید ظن ابتلاء به اسکیزوفرنی بسیارقوى است.

از آنجا که که بسیاری از مردم،ارتباط بین بیماری های روانی با جرم را می پذیرند و نه تنها بیماران روانی را به علت ارتکاب اعمال خشونت آمیز بی معنا و غیر قابل درک ،‌خطرناک می پندارند بلکه مبادرت به جرایم وخیم را نیز ناشی از بیماری روانی می دانند. در این تحقیق پس از معرفی پسیکوز و انواع آن و همچنین معرفی شخصیت ضد اجتماعی و علائم آن و همچنین اشاره به مشکلاتی که در راه بررسی های علمی رفتارهای مجرمانه و بیماری های روانی در سطح تعریفها ، طبقه بندی ها و متغیرها وجود دارند ، نتایج پژوهشهای مطرح می شوند که اعتبار چنین فرض هایی را بررسی کرده اند .

بنابراین،ابتدا نتایج تحقیقاتی منعکس می شوند که به میزان فراوانی بیماری های روانی در مجرمان و شیوع جرم در بیماران روانی پرداخته اند . سپس بیماری های مثل اسکیزوفرنی اختلال های خلقی و شخصیت ضد اجتماعی که دارای همبستگی بیشتری با جرائم هستند بیان می شوند.

بنابراین باید با شناسایی این بیماران و درمان زودهنگام این افراد از وقوع جرم و جنایت در جامعه جلوگیری   به عمل آورد و سلامت جامعه را بیش از پیش افزایش دهیم .

تعداد صفحه : ۲۳۱

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***