متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

گرایش : M.A

عنوان : مدیریت سود و سیاست های تقسیم سود در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

دانشکده علوم انسانی

گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

 گرایش: حسابداری

 

عنوان:

مدیریت سود و سیاست های تقسیم سود در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

استاد راهنما :

دکتر وهاب رستمی

 

استاد مشاور:

دکتر بهزاد قربانی

  

پاییز ۱۳۹۲


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                  صفحه
چکیده: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱
مقدمه: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴
۱-۲- بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………… ۵
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………………… ۷
۱-۴- اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………. ۸
۱-۵- چارچوب نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… ۹
۱-۶- فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… ۱۰
۱-۷- روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰
۱-۸- قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰
۱-۹- جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱
۱-۱۰- متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۱
۱-۱۱- تعریف واژه ها و اصطلاحات ………………………………………………………………………………………….. ۱۲
۱-۱۲- ساختار کلی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… ۱۳
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
۲-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶
۲-۲-۱- مفاهیم مختلف سود …………………………………………………………………………………………………….. ۱۷
۲-۲-۱-۱-  سود ……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷
۲-۲-۱-۲- اهداف گزارشگری سود …………………………………………………………………………………………… ۱۷
۲-۲-۱-۳- پیش بینی سود و استفاده کنندگان پیش بینی سود ………………………………………………………… ۱۸
۲-۲-۱-۴- فواید سود برای سرمایه گذاران …………………………………………………………………………………. ۱۹
۲-۲-۲- مفاهیم مدیریت سود ……………………………………………………………………………………………………. ۲۰
۲-۲-۳- انگیزه های مدیریت سود ……………………………………………………………………………………………… ۲۳
۲-۲-۳-۱- قراردادهای بین مدیران و مالکان ……………………………………………………………………………….. ۲۳
۲-۲-۳-۲- قراردادهای بین مدیران و بستانکاران ………………………………………………………………………….. ۲۴
۲-۲-۳-۳- انگیزه های سیاسی …………………………………………………………………………………………………… ۲۴
۲-۲-۳-۴- انگیزه های مالیاتی …………………………………………………………………………………………………… ۲۵
۲-۲-۳-۵- تغییرات در مدیران ارشد اجرایی ……………………………………………………………………………….. ۲۵
۲-۲-۳-۶- انگیزه های مربوط به نخستین عرضه عمومی ………………………………………………………………. ۲۵
۲-۲-۳-۷- کاستن از هزینه های معاملاتی …………………………………………………………………………………… ۲۶
۲-۲-۳-۸- برآوردن انتظارات ……………………………………………………………………………………………………. ۲۶
۲-۲-۴- الگوهای مدیریت سود …………………………………………………………………………………………………. ۲۶
۲-۲-۴-۱- الگوی به دست آوردن آرامش …………………………………………………………………………………… ۲۶
۲-۲-۴-۲- الگوی حداکثر کردن سود …………………………………………………………………………………………. ۲۷
۲-۲-۴-۳- الگوی حداقل کردن سود ………………………………………………………………………………………….. ۲۷
۲-۲-۴-۴- الگوی هموارسازی سود …………………………………………………………………………………………… ۲۷
۲-۲-۵- طبقه بندی مدیریت سود ………………………………………………………………………………………………. ۲۸
۲-۲-۵-۱- انواع روش های مدیریت سود ………………………………………………………………………………….. ۲۸
۲-۲-۵-۱-۱- اندوخته ارزیابی یا ذخیره ارزیابی ………………………………………………………………………….. ۲۹
۲-۲-۵-۱-۲- انتخاب روش های حسابداری ………………………………………………………………………………. ۲۹
۲-۲-۵-۱-۳- برآوردهای حسابداری …………………………………………………………………………………………. ۳۰
۲-۲-۵-۱-۴- تصمیمات اقتصادی …………………………………………………………………………………………….. ۳۰
۲-۲-۶- انواع مدیریت سود ……………………………………………………………………………………………………… ۳۲
۲-۲-۶-۱- مدیریت سود خوب در برابر مدیریت سود بد …………………………………………………………….. ۳۳
۲-۲-۷- هموارسازی سود …………………………………………………………………………………………………………. ۳۴
۲-۲-۸- نظریه مدیریت سود ……………………………………………………………………………………………………… ۳۷
۲-۲-۸-۱- ارتباط ارزشی سود و نظریه های مدیریت سود ……………………………………………………………. ۳۸
۲-۲-۸-۲- منتخب نظریه های رقیب ………………………………………………………………………………………….. ۳۸
۲-۲-۹- روش های مدیریت سود ۴۱
۲-۲-۹-۱- تنظیم زمان معامله ۴۲
۲-۲-۹-۲- روش های تسهیم هزینه ۴۲
۲-۲-۹-۳- پیش بینی اجزای اختیاری اقلام تعهدی به کمک متغیرهای حسابداری ۴۳
۲-۲-۹-۴- پیش بینی روابط بین اقلام تعهدی و جریان‏های نقدی ۴۴
۲-۲-۱۰- اقلام تعهدی اختیاری …………………………………………………………………………………………………. ۴۵
۲-۲-۱۰-۱- هدف از حسابداری بر مبنای تعهدی چیست؟ …………………………………………………………… ۴۵
۲-۲-۱۰-۲- اقلام تعهدی …………………………………………………………………………………………………………. ۴۵
۲-۲-۱۱- کشف و اندازه گیری مدیریت سود با اقلام تعهدی اختیاری ……………………………………………. ۴۷
۲-۲-۱۱-۱- روش های اندازه گیری مدیریت سود ۴۹
۲-۳- بخش دوم- سیاست های تقسیم سود ۵۱
۲-۳-۱- چرا شرکت ها سود پرداخت می کنند؟ ۵۱
۲-۳-۲- روش های پرداخت سود سهام ……………………………………………………………………………………… ۵۲
۲-۳-۲-۱- سود نقدی ……………………………………………………………………………………………………………… ۵۲
۲-۳-۲-۲- گواهی موقت سود سهام ………………………………………………………………………………………….  ۵۲
۲-۳-۲-۳- پرداخت به صورت دارایی ………………………………………………………………………………………… ۵۳
۲-۳-۲-۴- سود سهمی …………………………………………………………………………………………………………….. ۵۳
۲-۳-۳- پرداخت سود سهام ……………………………………………………………………………………………………..  ۵۳
۲-۳-۴- سیاست های متداول تقسیم سود …………………………………………………………………………………… ۵۵
۲-۳-۴-۱- توجیه ثبات سود سهام ……………………………………………………………………………………………… ۵۶
۲-۳-۴-۲- نسبت پرداخت سود سهام در بلند مدت …………………………………………………………………….. ۵۷
۲-۳-۴-۳- موارد درخور توجه در طرح خط مشی تقسیم سود ۵۷
۲-۳-۴-۴- نظریه های سیاست تقسیم سود ۵۷
۲-۳-۴-۵- عوامل موثر بر سیاست های تقسیم سود ۶۱
۲-۳-۴-۶- دلایل تمایل سهامداران به دریافت سود سهام به صورت نقدی ۶۴
۲-۳-۴-۷- بهبود و توسعه خط مشی های سود سهام ۶۵
۲-۳-۴-۷-۱- پرداخت سود سهام باثبات (بدون تغییر) ۶۵
۲-۳-۴-۷-۲- پرداخت سود سهام پایدار در سطح کمتر ۶۵
۲-۳-۴-۷-۳- پرداخت سود سهام پایدار در سطح بالاتر ۶۶
۲-۳-۴-۷-۴- تغییرات سود سهام متناسب با تغییرات درآمد ۶۶
۲-۳-۴-۷-۴- تغییرات سود سهام متناسب با تغییرات درآمد ۶۶
۲-۳-۴-۷-۵- سود سهام پایین به اضافه سودهای سهام فوق العاده ۶۶
۲-۳-۴-۷-۶- عدم پرداخت سود سهام برای یک دوره بلند مدت ۶۶
۲-۳-۴-۷-۷- محتوای اطلاعاتی سود سهام ۶۶
۲-۳-۴-۸- مکاتب فکری در مورد تقسیم سود ۶۷
۲-۴- ارتباط بین مدیریت سود و سیاست های تقسیم سود ۶۸
۲-۵- بخش سوم: پیشینه تحقیق ۶۸
۲-۵-۱- تحقیقات داخلی ۶۹
۲-۵-۱-۱- تحقیقات انجام شده پیرامون مدیریت سود ۶۹
۲-۵-۱-۲- تحقیقات انجام شده پیرامون سیاست های تقسیم سود ۷۳
۲-۵-۲- تحقیقات خارجی ۸۰
۲-۵-۲-۱- تحقیقات انجام شده پیرامون مدیریت سود ۸۰
۲-۵-۲-۲- تحقیقات انجام شده پیرامون سیاست های تقسیم سود ۸۲
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
۳-۱- مقدمه ۹۰
۳-۲- طرح تحقیق ۹۰
۳-۳- روش تحقیق ۹۱
۳-۳-۱- فرضیه های تحقیق ۹۱
۳-۳-۲- متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آن ها ۹۲
۳-۳-۲-۱- متغیر وابسته ۹۲
۳-۳-۲-۲- متغیر مستقل ۹۲
۳-۳-۲-۲-۱- اندازه گیری اقلام تعهدی اختیاری ۹۴
۳-۳-۲-۳- متغیرهای کنترل ۹۵
۳-۳-۳- مدل تحقیق ۹۶
۳-۳-۳-۱- مدل مفهومی تحقیق ۹۷
۳-۳-۴- جامعه آماری و نمونه آماری ۹۸
۳-۳-۴-۱- محاسبه حجم نمونه و روش نمونه گیری  ۹۸
۳-۳-۵- قلمرو تحقیق ۹۹
۳-۳-۶- روش جمع آوری اطلاعات  ۹۹
۳-۳-۷- آمار توصیفی  ۱۰۰
۳-۳-۸- آزمون های انتخاب روش مناسب  ۱۰۰
۳-۳-۸-۱- آزمون F لیمر  ۱۰۰
۳-۳-۸-۲- آزمون هاسمن  ۱۰۱
۳-۳-۹- تابع آماره ۱۰۱
۳-۳-۱۰- تحلیل رگرسیون ۱۰۲
۳-۳-۱۰-۱- آزمون برای معنی دار بودن رگرسیون و تایید یا رد فرضیه ۱۰۲
۳-۳-۱۰-۲- ضریب همبستگی پیرسون ۱۰۳
۳-۳-۱۰-۳- آزمون دوربین- واتسون ۱۰۳
۳-۳-۱۰-۴- آزمون همخطی ۱۰۴
۳-۴- خلاصه فصل ۱۰۴
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه‏ ۱۰۶
۴-۲- شاخص های توصیفی متغیرها ۱۰۷
۴-۳- برآورد پارامترهای مربوط به اندازه گیری اقلام تعهدی اختیاری ۱۰۹
۴-۳-۱- برآورد مدل در قلمرو زمانی پژوهش  ۱۰۹
۴-۴- آزمون نرمال بودن داده ها ۱۱۳
۴-۴-۱- آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای متغیر وابسته سود تقسیمی ۱۱۳
۴-۴-۲- آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای متغیر وابسته تغییرات سود تقسیمی ۱۱۴
۴-۵- آزمون فرضیه های تحقیق ۱۱۶
۴-۵-۱- بررسی ایستایی (مانایی) متغیرهای پژوهش  ۱۱۶
۴-۵-۲- بررسی ضریب همبستگی بین متغیرها ۱۱۷
۴-۵-۳- بررسی اعتبار مدل ۱۱۹
۴-۵-۴- آزمون فرضیه اول ۱۱۹
۴-۵-۴-۱- مدل رگرسیون برای آزمون فرضیه اول ۱۲۰
۴-۵-۴-۲- آزمون های انتخاب مدل مناسب ۱۲۰
۴-۵-۴-۳- ضریب همبستگی پیرسون متغیرها در آزمون فرضیه اول ۱۲۱
۴-۵-۴-۴- تحلیل رگرسیونی فرضیه اول (آزمون دوربین- واتسون)   ۱۲۳
۴-۵-۴-۵- آزمون معنادار بودن مدل رگرسیون (ANOVA)   ۱۲۴
۴-۵-۴-۶- آزمون معنادار بودن ضرایب رگرسیونی فرضیه اول (Coefficients)   ۱۲۵
۴-۵-۴-۷- آزمون همخطی   ۱۲۵
۴-۵-۵- آزمون فرضیه دوم ۱۲۷
۴-۵-۵-۱- مدل رگرسیون برای آزمون فرضیه دوم …………………………………………………………………….. ۱۲۷
۴-۵-۵-۲- آزمون انتخاب مدل مناسب …………………………………………………………………………………….. ۱۲۸
۴-۵-۵-۳- تحلیل رگرسیونی فرضیه دوم (آزمون دوربین- واتسون)  ۱۳۰
۴-۵-۵-۴- آزمون معنادار بودن مدل رگرسیون (ANOVA)   ۱۳۱
۴-۵-۵-۵- آزمون معنادار بودن ضرایب رگرسیونی فرضیه دوم (Coefficients)   ۱۳۲
۴-۵-۵-۶- آزمون همخطی   ۱۳۲
۴-۵-۶- خلاصه فصل ۱۳۵
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۷
۵-۲- خلاصه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۷
۵-۳- خلاصه نتایج حاصل از پژوهش  ۱۳۸
۵-۳-۱- تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها ۱۳۹
۵-۴- نتیجه گیری کلی تحقیق ۱۴۱
۵-۵- پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………  ۱۴۲
۵-۵-۱- پیشنهادهایی در راستای یافته های پژوهش ۱۴۲
۵-۵-۲- پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی ۱۴۳
۵-۶- محدودیت های تحقیق ۱۴۴
پیوست ها:
پیوست شماره یک: نام شرکت های نمونه تحقیق ۱۴۶
پیوست شماره دو: اقلام تعهدی اختیاری  ۱۴۷
پیوست شماره سه: خروجی نرم افزار ۱۴۸
منابع و ماخذ:
منابع فارسی: ۱۵۹
منابع لاتین: ۱۶۴
منابع اینترنتی: ۱۶۷

 •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

   
  Widget not in any sidebars
     

چکیده انگلیسی: ۱۶۸
فهرست جداول:
جدول (۲-۱): شاخص های اقلام تعهدی اختیاری  ۵۰
جدول (۲-۲): مراحل محاسبه تا پرداخت سود سهام  ۵۴
جدول (۲-۳): خلاصه تحقیقات انجام شده در زمینه مدیریت سود  ۸۵
جدول (۲-۴): خلاصه تحقیقات انجام شده در زمینه سیاست های تقسیم سود  ۸۷
جدول (۳-۱): مدل مفهومی تحقیق  ۹۷
جدول (۴-۱): شاخص های توصیفی متغیرها  ۱۰۸
جدول (۴-۲): آزمون F لیمر برای انتخاب داده های تابلویی در برابر داده های تلفیقی  ۱۱۰
جدول (۴-۳): آزمون هاسمن برای انتخاب الگوی اثرات ثابت در برابر الگوی اثرات تصادفی  ۱۱۰
 جدول (۴-۴): خلاصه مدل رگرسیونی الگوی اثرات تصادفی متغیرهای اقلام تعهدی  ۱۱۱
جدول (۴-۵): آزمون کولموگروف- اسمیرنف (KS) سود تقسیمی ۱۱۳
جدول (۴-۶): آزمون کولموگروف-اسمیرنف سود تقسیمی تبدیل شده  ۱۱۴
جدول (۴-۷): آزمون کولموگروف-اسمیرنف (KS) تغییرات سود تقسیمی  ۱۱۵
جدول (۴-۸): آزمون کولموگروف-اسمیرنف تبدیل لگاریتمی تغییرات سود تقسیمی  ۱۱۵
جدول (۴-۹): بررسی نرمال بودن توزیع متغیر وابسته  ۱۱۶
جدول (۴-۱۰): آزمون ایستایی (پایایی) متغیرهای پژوهش  ۱۱۷
جدول (۴-۱۱): آزمون F لیمر برای انتخاب داده های تابلویی در برابر داده های تلفیقی  ۱۲۰
جدول (۴-۱۲): آزمون هاسمن برای انتخاب الگوی اثرات ثابت در برابر الگوی اثرات تصادفی  ۱۲۱
جدول (۴-۱۳): ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای فرضیه اول  ۱۲۲
جدول (۴-۱۴): نتایج آزمون فرضیه اول بر اساس ضریب همبستگی پیرسون  ۱۲۳
جدول (۴-۱۵): خلاصه مدل خطی فرضیه اول و آزمون دوربین- واتسون  ۱۲۳
جدول (۴-۱۶): تحلیل واریانس مدل رگرسیونی فرضیه اول (ANOVA)  ۱۲۴
جدول (۴-۱۷): ضرایب رگرسیونی فرضیه اول  ۱۲۵
جدول (۴-۱۸): بررسی همخطی بین متغیرهای مستقل در فرضیه اول  ۱۲۶
جدول (۴-۱۹): آزمون F لیمر برای انتخاب داده های تابلویی در برابر داده های تلفیقی  ۱۲۸
جدول (۴-۲۰): ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای فرضیه دوم  ۱۲۹
جدول (۴-۲۱): نتایج آزمون فرضیه دوم بر اساس ضریب همبستگی پیرسون  ۱۳۰
جدول (۴-۲۲): خلاصه تحلیل رگرسیونی فرضیه دوم  ۱۳۰
جدول (۴-۲۳): تحلیل واریانس مدل رگرسیونی فرضیه دوم (ANOVA)  ۱۳۱
جدول (۴-۲۴): ضرایب رگرسیونی فرضیه دوم  ۱۳۲
جدول (۴-۲۵): بررسی همخطی بین متغیرهای مستقل در فرضیه دوم  ۱۳۳
جدول (۴-۲۶): خلاصه یافته های حاصل از آزمون فرضیه ها  ۱۳۴
جدول (۵-۱): خلاصه یافته های تحقیق  ۱۴۱
فهرست نمودارها:
نمودار (۲-۱): انواع هموارسازی سود  ۳۶
نمودار (۲-۲): مکاتب فکری در مورد تقسیم سود ۶۷
فهرست شکل ها:
شکل (۴-۱): پراکنش باقیمانده ها در مقابل مقادیر پیش بینی  ۱۱۲
شکل (۴-۲): برآورد پارامتر λ در داده های سود تقسیمی برای تبدیل نرمال  ۱۱۴
شکل (۴-۳): ناحیه رد و قبول فرض صفر در سطح اطمینان ۹۵%  ۱۱۸
شکل (۴-۴): نمودار پراکنش بین متغیرهای شامل در مدل رگرسیونی فرضیه اول ۱۲۱
شکل (۴-۵): نمودار باقیمانده ها در مقابل مقادیر برازش شده ۱۲۷
شکل (۴-۶): نمودار پراکنش متغیرهای مربوط به مدل رگرسیونی فرضیه دوم ۱۲۸
شکل (۴-۷): نمودار باقیمانده ها در مقابل مقادیر برازش شده ۱۳۴
 
چکیده
در پژوهش حاضر رابطه بین مدیریت سود و سیاست های تقسیم سود در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور نمونه ای از شرکت های حاضر در بورس که صورت‏های مالی و گزارش فعالیت هیات مدیره مربوط به پایان سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ را منتشر کرده بودند، به روش حذف سیستماتیک انتخاب و با توجه به محدودیت های تحقیق در نهایت شامل ۷۰ شرکت گردید. اقلام تعهدی اختیاری با بهره گرفتن از مدل تعدیل شده جونز (۱۹۹۵)، که در مطالعات قبلی (هاشمی و بهزادفر ، ۱۳۹۰ ، آقایی و دیگران ، ۱۳۹۱) نیز به کار رفته است به عنوان شاخصی برای اندازه‏گیری مدیریت سود در شرکت‏ها تعیین گردید و به منظور سنجش سیاست‏های تقسیم سود، از نسبت سود سهام پرداختی و مدل کاملا تعدیل شده لینتنر (۱۹۵۶) استفاده شد. فرضیه‏های پژوهش با بهره گرفتن از رگرسیون خطی چند متغیره مورد واکاوی قرار گرفته است. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که بین دامنه اتکا به فعالیت های مدیریت سود و نسبت پرداخت سود سهام رابطه معنی داری وجود ندارد. نتیجه دیگر اینکه بین فعالیت های مدیریت سود در شرکت‏هایی که تغییرات سود تقسیمی پایداری دارند رابطه معنی‏داری وجود دارد. به عبارت دیگر، در این‏گونه شرکت ها، مدیریت سود نسبت به سایر شرکت ها بیشتر است. یافته های پژوهش در انطباق با تحقیق جهانزیب و همکاران (۲۰۱۲) که مدیریت‏ سود و سیاست های تقسیم سود در بورس کراچی در پاکستان را مورد بررسی قرار دادند و نیز منطبق با تحقیق تحقیق تهرانی و ذاکری (۱۳۸۸) که به بررسی رابطه بین کیفیت سود و سود تقسیمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند است، اما با تحقیقات پورحیدری و دیگران (۱۳۸۸) و خدادادی و جان جانی (۱۳۹۰) که به ارزیابی مدیریت سود و سودآوری در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند، مغایر است.
 
کلید واژه: مدیریت سود، سیاست های تقسیم سود، اقلام تعهدی اختیاری، مدل تعدیل شده جونز
مقدمه
وجود بازارهای سرمایه، یکی از ابزارهای توسعه اقتصادی می باشد. بازارهای سرمایه و شرکت های سهامی این امکان را فراهم می آورند که تعداد زیادی از صاحبان سرمایه، با سرمایه های کوچک و بزرگ، در یک واحد اقتصادی مشارکت کنند و به این ترتیب، مشکل تأمین سرمایه های کلان برای ایجاد طرح های صنعتی بزرگ برطرف می گردد. هر کشوری می تواند با ایجاد بازار بورس مطمئن و امن، سرمایه های سرگردان جامعه را جمع آوری کرده و آن را در مسیرهای تولید و ایجاد ارزش افزوده هدایت کند و از طریق این ارزش افزوده (حقوق، سود سهام و سهم دولت به عنوان مالیات و غیره) گامی به طرف توسعه اقتصادی کشور بردارد. پژوهش هایی که در مورد مسائل مختلف مربوط به بورس صورت می گیرد، می‏تواند نقاط ضعف و قوت را مشخص نموده و کمک شایانی به سازمان بورس اوراق بهادار در ایفای نقش بزرگی که به عهده دارد بنماید، همچنین این پژوهش ها می تواند به تصمیم گیری صحیح سهامداران کمک کند و تخصیص بهینه منابع اقتصادی، به نحو مطلوب تری صورت گرفته و وضع سرمایه گذاری بهتر گردد.
سود متشکل از اقلام نقدی و تعهدی است و اقلام تعهدی سود تا حدود زیادی در کنترل مدیریت هستند و وی می ­تواند برای بهتر جلوه ­دادن عملکرد شرکت و افزایش قابلیت پیش بینی سودهای آینده در اقلام تعهدی سود دست برده و به اصطلاح امروزی سود را مدیریت کند. به بیان دیگر، مدیران تلاش می‏کنند تا با انتخاب روش­های مجاز حسابداری، نتایجی قابل پیش بینی و ثابت خلق کنند. زیرا اغلب سرمایه ­گذاران و مدیران اعتقاد دارند شرکت­هایی که روند سودآوری مناسبی دارند و سود آن­ها دچار تغییرات عمده نمی­ شود نسبت به شرکت­های مشابه، ارزش بیشتر و قابلیت پیش ­بینی و مقایسه­ بیشتری دارند. از سوی دیگر، با توجه به تئوری نمایندگی مدیران می توانند از انگیزه لازم برای دستکاری سود به منظور حداکثر کردن منافع خود برخوردار باشند. مدیریت سود، برآیند درجه‏ای از قابلیت انعطاف و اعمال نظری است که مدیران در گزارشگری خود دارند. مدیران ممکن است از این قدرت خود برای مدیریت فرصت طلبانه سود یا انتقال اطلاعات محرمانه درباره عملکرد آتی شرکت استفاده نمایند. بیشتر محققین دریافته اند که مدیریت سود با انگیزه گمراه کردن استفاده کنندگان از صورت های مالی و یا انحراف از نتایج قراردادی که بستگی به سودهای حسابداری دارد انجام می شود. معمولا سود به عنوان عاملی برای تدوین سیاست های تقسیم سود و راهنمایی برای سرمایه گذاری و بالاخره عاملی برای پیش بینی به شمار می آید.
مدیران، تحلیل گران و سرمایه گذاران بیشترین توجه خود را به سود گزارش شده شرکت ها اختصاص داده ‏اند. مدیران، از حفظ روند رو به رشد سود منتفع می شوند، زیرا پاداش آن ها به میزان سود شرکت ها بستگی دارد. مدیریت سود به یکی از عوامل موثر در رسوایی اخیر برخی شرکت های بزرگ دنیا تبدیل شده است، از این رو از آن، به عنوان یک عامل زیان بخش برای شرکت ها قضاوت می شود. انرون و ورلدکام[۱] هر کدام به نحوی با فرصت هایی از مدیریت سود مواجه شدند که منجر به ورشکستگی آنان شد به طوری که از آنها به عنوان بزرگترین ورشکستگی در تاریخ ایالات متحده یاد می شود. به هر ترتیب برخی معتقدند که مدیریت سود می تواند سودمند باشد چرا که آن، با انتقال اطلاعات خصوصی به سهامداران و دولت، ارزش اطلاعات را بالا می برد.
 
۱-۲- بیان مسئله
در سال های اخیر در حوزه تحقیقات حسابداری، موضوع مدیریت سود مورد توجه حسابداران قرار گرفته است. پژوهشگران عموما بر این باورند که مدیران به منظور نشان دادن تصویری ثابت از روند سودآوری در چارچوب منعطف اصول و روش های حسابداری، به مدیریت سود دست می زنند. بنابراین به نظر می رسد مدیران شرکت هایی که عملکرد اجرایی ضعیف دارند و از آن ها عملکرد اجرایی ضعیف یا خوب در آینده انتظار می رود، با مصلحت اندیشی درآمد شرکت را افزایش یا کاهش می دهند تا با تهدید از دست دادن شغل‏شان مبارزه کنند. تا کنون تعریف واحدی از مدیریت سود صورت نگرفته است. دی جورج[۲] (۱۹۹۹) مدیریت سود را نوعی دستکاری مصنوعی سود توسط مدیریت، جهت حصول به سطح مورد انتظار سود برای بعضی از تصمیم‏های خاص، مثل برآورد روند سودهای قبلی برای پیش بینی سودهای آتی تعریف کرده است. بطور کلی مدیریت سود به عنوان اقدامات آگاهانه به عمل آمده توسط مدیریت جهت رسیدن به اهداف خاص در چارچوب رویه های حسابداری تعریف می شود (اسکات[۳] ، ۲۰۰۳). حداکثر سازی سود و شیوه توزیع آن از جمله موضوعات مهمی هستند که مدیریت هر واحد تجاری باید بررسی و تفکر در مورد آن ها را به عنوان مهم ترین وظیفه خود در نظر داشته باشد. اگر یک واحد تجاری در تحصیل سود و برنامه ریزی وجوه نقد ناموفق بوده و قدرت بازپرداخت دیون و تعهدات در هنگام سررسید و توزیع سود سهام به موقع را نداشته باشد، قطعا قادر به نیل به اهداف مورد نظر نبوده و تداوم فعالیت آن زیر سوال خواهد رفت.
محرک های اساسی پدیده هموارسازی سود سهام که ابتدا لینتنر[۴] (۱۹۵۶) آن را مطرح کرد، هنوز شناخته نشده است. با وجود آن که مدل لینتنر بهترین توضیح ارائه شده از فرایند تعیین سود سهام است، اما توجیه نظری ندارد. علاوه بر این درک درستی از علت تغییر سود سهام وجود ندارد، به ویژه زمانی که شرکت ها سود تقسیمی را افزایش می دهند. موضوع سیاست تقسیم سود سال ها است که موضوع جالب و بحث برانگیز در مدیریت مالی می باشد که تا کنون پاسخ مشخصی برای آن ارائه نشده است، تا جایی که فیشر بلک[۵] (۱۹۷۶) از آن به عنوان معمای سود سهام یاد می کند. برای مثال هنوز روشن نشده است که چرا شرکت ها سود تقسیم می کنند یا چرا سود تقسیمی خود را تغییر می دهند و هنوز معلوم نیست که چرا شرکت ها بخش زیادی از سود خود را تقسیم می کنند، در حالی که مودیلیانی و میلر [۶](۱۹۶۱) نشان داده ‏اند که چگونگی تقسیم کردن سود تاثیری بر ارزش شرکت ندارد. سیاست تقسیم سود را می توان ایجاد تعادل بین سود انباشته شرکت از یک طرف و پرداخت وجه نقد و انتشار سهام جدید از طرف دیگر تعریف کرد (خدادادی ، ۱۳۸۸: ‏۱۰۷). سرمایه گذاران معتقدند که سود ثابت در مقابل سود دارای نوسان، پرداخت سود تقسیمی بالاتری را تضمین می کند. همچنین نوسانات سود به عنوان یک معیار مهم از ریسک کلی شرکت قلمداد می شود و شرکت های دارای سود هموارتر دارای ریسک کمتری می باشد. بنابراین شرکت‏هایی که از سود ثابتی برخوردارند، بیشتر مورد علاقه سرمایه گذاران بوده و از نظر آن ها محل مناسب‏تری برای سرمایه گذاری محسوب می شوند. سود حسابداری بر اساس مبنای تعهدی شناسایی می‏گردد. معمولا استفاده از مبنای تعهدی موجب متفاوت شدن میزان سود عملیاتی گزارش شده با خالص جریان های نقدی حاصل از عملیات و گزارش یک سری اقلام تعهدی در صورت های مالی می شود (ثقفی و هاشمی ، ۱۳۷۳ ، مشایخی و ایوری ، ۱۳۸۸). مدیریت سود در شرکت هایی رخ می دهد که از طریق اقلام تعهدی اختیاری تصویر مطلوبی از عملکرد شرکت و وضعیت مالی آن ارائه نمایند. بطور کلی تشخیص سیاست های تقسیم سود (تغییرات تقسیم سود) و هم چنین منبع مالی جهت توزیع سود سهام برای مدیران، سهامداران و سرمایه‏گذاران شرکت های بزرگ و شرکت های دارای فرصت های سرمایه گذاری سودآور حائز اهمیت است که در تحقیق حاضر به بررسی امکان وجود رابطه بین مدیریت سود و سیاست های تقسیم سود در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. در این پژوهش، پژوهشگر در تلاش است تا به پرسش های زیر پاسخ دهد :
۱) آیا شرکت هایی که بیشتر به فعالیت های مدیریت سود مبادرت می ورزند، نسبت پرداخت سود بالایی دارند؟
۲) آیا شرکت هایی که مدیریت سود بالایی دارند، سود با ثبات تری توزیع می کنند؟
 

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه مدیریت سود یکی از موضوعات بحث برانگیز و جذاب در پژوهش های حسابداری به شمار می‏رود. به دلیل این که سرمایه گذاران به عنوان یکی از فاکتورهای مهم تصمیم گیری، به رقم سود توجه خاصی دارند. پژوهش ها نشان داده است که نوسان کم و پایدار سود، حکایت از کیفیت آن دارد. به این ترتیب، سیاست سود تقسیمی با ثبات به سرمایه گذاران امکان می دهد که با اطمینان خاطر بیشتر در سهام شرکت هایی سرمایه گذاری کنند که روند سود آنها باثبات تر است. یکی از روش هایی که گاهی اوقات برای آرایش اطلاع رسانی وضعیت مطلوب شرکت ها مورد استفاده قرارمی گیرد، مدیریت سود می باشد. مدیریت سود به مداخله عمومی مدیریت در فرایند تعیین سود که غالباً در راستای اهداف دلخواه مدیریت می باشد اطلاق می گردد. مدیریت سود روشی است که توسط مدیریت جهت دستکاری داده ها به کار می‏رود. به عنوان مثال، هموار نمودن سود برای کسب اطمینان بیشتر سرمایه گذاران از پایداری سود، نمونه‏ای از دستکاری داده ها محسوب می شود. این قبیل اقدامات ممکن است داده های موجود در صورت‏های مالی را به میزان قابل ملاحظه ای تحت تأثیر قرار دهد. مدیران شرکت ها ممکن است به منظور نشان دادن ثبات در بهبود و کارایی مدیریت، اقدام به دستکاری در ثبت های حسابداری معاملات شرکت نمایند و در این ارتباط برای خود اعتبار کاذبی ایجاد کنند. هدف مدیریت این است که شرکت را در نظر سرمایه گذاران و بازار سرمایه با ثبات و پویا نشان دهد. از طرفی سودآوری یکی از معیارهای اصلی سنجش عملکرد مدیریت واحد انتفاعی محسوب می شود. علاوه بر آن مبنا و معیار ارزش گذاری سهام واحدهای انتفاعی که در نهایت موجب تحقق حداکثر شدن ثروت سهامداران است، نیز می باشد. سیاست تقسیم سود در بین سهامداران، تداوم فعالیت شرکت را ممکن می سازد و حداکثر نمودن ثروت سهامداران را تحقق می‏بخشد و بر انتظار سهامداران، منابع نقد در دسترس، شیوه تامین مالی، ساختار مالی و تداوم فعالیت واحد انتفاعی تاثیر مستقیم دارد. آشنایی با روش های تقسیم سود و آگاهی از تاثیر این سیاست ها بر وضعیت مالی شرکت و فعالیت های کوتاه مدت و بلند مدت واحد تجاری، کارایی و اثر بخشی سیاست های تقسیم سود را ارتقا می‏بخشد (رضوانی راز ، ۱۳۸۸: ۹۳). پژوهش های وسیعی در مدیریت سود انجام شده است، اما پژوهش در خصوص عوامل تأثیرگذار در انتخاب نوع خاصی از مدیریت سود کاملاً کم است و به طور کلی اهمیت و ضرورت این پژوهش این است که به گونه تجربی به سرمایه گذاران و صاحبان سود نشان دهد که مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چه نوع مدیریت سودی را اعمال می کنند تا بدان وسیله با اتخاذ سیاست های تقسیم سود مناسب بیشترین منافع را برای سهامداران داشته باشد. با توجه به موارد ذکر شده می توان به اهمیت و ضرورت تحقیق حاضر پی برد و انجام این‏گونه پژوهش ها را ضروری دانست.
 
۱-۴- اهداف تحقیق
پژوهش حاضر، در راستای احساس نیاز به غنی تر نمودن پژوهش های حسابداری در زمینه مدیریت سود و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است که شامل اهداف زیر می باشد:
الف) هدف کلی:
ارزیابی تأثیر دامنه فعالیت های مدیریت سود بر سیاست های تقسیم سود در میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
ب) اهداف ویژه:

 • توسعه ادبیات مرتبط با مدیریت سود به ویژه نتایج کاربرد مدل تعدیل شده جونز
 • توسعه ادبیات مرتبط با سیاست های تقسیم سود با کمک مدل کاملا تعدیل شده لینتنر
 • توسعه و ردیابی آثار و ارتباط سیاست پرداخت مبلغ ثابت سود سهام و ثبات در پرداخت نرخ سود سهام

ج) اهداف کاربردی:

 • ایجاد اطمینان و افزایش اعتماد سرمایه گذاران خرد: چنانچه اثر بخشی دامنه فعالیت های مدیریت سود بر سیاست های تقسیم سود مورد تأیید قرار گیرد، با برقراری سامانه های نظارتی و مقرراتی کارا در بازار سرمایه، ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد. در نتیجه سرمایه گذاران خرد با اطمینان بیشتر اقدام به تحصیل سهام شرکت هایی می نمایند که در آنها فعالیت های مدیریت سود کمتری توسط مدیران به کار رفته است.
 • کمک به هیأت های تدوین کننده استاندارد و مراجع تدوین کننده قوانین و مقررات: این مراجع با توجه به نتایج پژوهش، باید استانداردها و مقرراتی را وضع کنند که امکان مدیریت سود را به مدیران ندهد. به طور مثال تدوین کنندگان استاندارد باید در ارتباط با اقلام تعهدی اختیاری استانداردهایی را وضع کنند که اعمال مدیریت سود با دستکاری این اقلام توسط مدیریت امکان پذیر نباشد.


چارچوب نظری تحقیق
در این پژوهش مدیریت سود و سیاست های تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران مورد ارزیابی قرار می گیرد.
محور مباحث این پژوهش دامنه فعالیت های مدیریت سود و فرصت طلبانه یا کارآ بودن آن می باشد. در پژوهش حاضر تلاش می شود تا نوع مدیریت سود اعمال شده توسط مدیران شرکت ها بررسی شود. فلسفه مدیریت سود، بهره گیری از انعطاف روش استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری می باشد. البته تفسیرهای گوناگونی که می توان از روش های اجرایی یک استاندارد حسابداری برداشت کرد، از دیگر دلایل وجود مدیریت سود می باشد. این انعطاف پذیری دلیل اصلی تنوع موجود در روش های حسابداری است. در زمانی که تفسیر یک استاندارد بسیار انعطاف پذیر است، یکپارچگی داده های ارائه شده در صورت‏های مالی کمتر می شود. این پژوهش با بررسی ابعاد مختلف مدیریت سود به ارتقای سطح دانش بازار سرمایه کمک خواهد کرد. پژوهش های متعددی در زمینه مدیریت سود انجام شده است که چارچوب نظری تحقیق برگرفته از این پژوهش ها می باشد. سیاست تقسیم سود یکی از تصمیمات مهم مالی شرکت‏ها بوده و نظریات فراوانی در این زمینه وجود دارد. با توجه به شواهد موجود سیاست های تقسیم سود هنوز به عنوان یک معما در امور مالی شرکت ها مطرح می گردد (بلک ، ۱۹۷۶: ۱۱). بریلی و مایرز[۱] (۱۹۹۱) یکی از ده مسأله حل نشده در امور مالی شرکت ها را سیاست های تقسیم سود دانسته که با وجود نرخ مالیات و هزینه های معاملاتی پرداخت سود توسط شرکت ها قابل توجیه نیست. سیاست تقسیم سود عامل مهمی در تصمیم گیری سهامداران بالقوه و فعلی می باشد و سرمایه گذاران می خواهند بدانند که میزان سود پرداخت شده به آنها چه نسبتی با نتیجه حاصل شده از فعالیت شرکت داشته است، آیا عدم توزیع سود به علت وضع نامساعد مالی شرکت است و یا اینکه سود تحصیل شده در جهت بهبود وضع بنیه مالی شرکت به کار گرفته شده است که باعث سوددهی بهتر در آینده می شود لذا هر شرکت باید سیاست تقسیم سود مشخص داشته باشد. بدیهی است که داشتن سیاست مشخص باعث خواهد شد که ارزش سهام آن شرکت افزایش یابد. این سیاست باید بیانگر نیازهای شرکت و سهامداران آن باشد (رهنمای رودپشتی و دیگران ، ۱۳۸۵: ۲۷۶). به منظور آشنایی بیشتر با ادبیات موضوع، بیان دیدگاه های مختلف و مرور و بررسی یافته های تحقیقات پیشین، در فصل دوم پژوهش به تشریح و بررسی آنها خواهیم پرداخت.
 
تعداد صفحه : ۱۹۹
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

Share