دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی حسابداری

                        پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                     رشته حسابداری

عنوان:

مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده

در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

 دکتر کیهان آزادی 

پاییز ۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
عنوان                                                                                                                                                                                            صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱ . مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………  ۲
۱-۲ . بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………… ۲
۱-۳ . اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………………..  ۴
۱- ۴ . اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….  ۴
۱-۴-۱ . اهداف علمی ……………………………………………………………………………………………………..  ۴
۱-۴-۲ . اهداف کلی و فرعی ……………………………………………………………………………………………  ۵
۱-۴-۳ . اهداف کاربردی ………………………………………………………………………………………………….  ۵
۱-۵ . سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………  ۶
۱-۶ . فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….  ۶
۱-۷ . روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….  ۶
۱- ۸ . جامعه آماری و روش گرد آوری اطلاعات و داده ها …………………………………………………………….  ۷
۱-۸-۱ . قلمرو زمانی و مکانی تحقیق…………………………………………………………………………………  ۷
۱-۸-۲ . جامعــه و نمونه آمـــــاری…………………………………………………………………………………  ۷
۱-۸-۳ . روش گــرد آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………..  ۷
۱-۸-۴ . ابزار گرد آوری اطلاعـــات ………………………………………………………………………………..  ۷
۱-۹ . تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………………..  ۸
۱-۱۰ . تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی ( به صورت مفهومی )…………………………………….  ۸
۱-۱۱ . ساختار کلی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… ۱۰
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱ . مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲
۲-۲ . تاریخچه حسابرسی ……………………………………………………………………………………………………..
۲-۲-۱ . حسابرسی های پیش از تشکل حرفه ای……………………………………………………………….. ۱۲
۲-۲-۲ . حسابرسی های بعد از تشکل حرفه ای  ………………………………………………………………  ۱۳
۲-۲-۳ . حسابرسی در ایران ……………………………………………………………………………………………  ۱۴
۲-۳ . نقش حسابرسی در اقتصاد ………………………………………………………………………………………………..  ۱۹
۲-۴ . کیفیت حسابرسی ……………………………………………………………………………………………………………  ۲۰
۲-۴-۱ . تعریف کیفیت حسابرسی……………………………………………………………………………………  ۲۱
۲-۴-۱-۱ . استقلال حسابرسی ازمنظر قانونی : یک رویکرد صفر و یکی …………………..  ۲۴
۲-۴-۱-۲ . استقلال و کیفیت کار حسابرسی به عنوان یک طیف ………………………………  ۲۵
۲-۴-۲ . برداشت از استقلال حسابرسی ، کیفیت واقعی حسابرسی و متغیر اندازه …………………… ۳۴
۲-۴-۲-۱ . نقش استاندارد های حسابرسی در استقلال حسابرسی …………………………..  ۳۶
۲-۴-۳ . انگیزه عرضه حسابرسی با کیفیت بالا …………………………………………………………………   ۳۸
۲-۴-۴ . چارچوب خدمات حسابرسی ……………………………………………………………………………   ۳۹
۲-۴-۵ . رتبه بندی موسسات حسابرسی …………………………………………………………………………   ۴۰
۲-۴-۵-۱ . رتبه بندی موسسات حسابرسی در جهان ………………………………………………  ۴۰
۲-۴-۵-۲ . رتبه بندی موسسات حسابرسی در ایران ……………………………………………….  ۴۱
۲-۵ . هزینه و انواع آن ……………………………………………………………………………………………………………..  ۴۲
۲-۵-۱ . طبقه بندی هزینه ها ………………………………………………………………………………………….  ۴۲
۲-۵-۲ . هزینه حسابرسی جز کدام هزینه ها طبقه بندی می شود؟ ……………………………………….  ۴۸
۲-۵-۳ . حق الزحمه حسابرسان ……………………………………………………………………………………..  ۴۸
۲-۵-۴ . هزینه های حسابرسـی ………………………………………………………………………………………  ۵۰
۲-۶٫ مبانی نظری حاکمیت شرکتی ……………………………………………………………………………………………..  ۵۲
۲-۶-۱٫ تاریخچه حاکمیت شرکتی …………………………………………………………………………………..  ۵۲
۲-۶-۲ . نظریه های مطرح در حاکمیت سازمانی ( شرکتی )………………………………………………..  ۵۲
۲-۶-۲-۱٫ نظریه عاملیت ( تئوری نمایندگی )…………………………………………………………  ۵۳
۲-۶-۲-۲ . نظریه برتری سهامداران ………………………………………………………………………  ۵۴
۲-۶-۲-۳ . نظریه ذینفعان ……………………………………………………………………………………  ۵۵
۲-۶-۲-۴ . نظریه وابستگی منابع ………………………………………………………………………….  ۵۸
۲-۶-۲-۵ . نظریه تسلط مدیریت ………………………………………………………………………….  ۵۸
۲-۶-۲-۶ . نظریه انتخاب استراتژیک …………………………………………………………………….  ۵۹
۲-۶-۲-۷ . نظریه سازمانی …………………………………………………………………………………..  ۶۰
۲-۶-۲-۸ . نظریه قانون گرایی………………………………………………………………………………  ۶۰
۲-۶-۲-۹ . نظریه خادمیت …………………………………………………………………………………..  ۶۱
۲-۶-۲-۱۰ . نظریه نهادی……………………………………………………………………………………..  ۶۲
۲-۶-۳ . حاکمیت شرکتی به معنای امروزی……………………………………………………………………….  ۶۴
۲-۶-۴ . ضرورت شناخت و کنترل حاکمیت شرکتی ………………………………………………………….. ۶۵
۲-۶-۵ . مفاهیم حاکمیت شرکتی …………………………………………………………………………………….  ۶۸
۲-۶-۶ . نگاهی تطبیقی به نظام های راهبری ( حاکمیت ) شرکتی ……………………………………….  ۶۸
۲-۶-۷ . ویژگی های حاکمیت شرکتی …………………………………………………………………………….  ۷۰
۲-۶-۷-۱ . تمرکز مالکیت (OWNCON)………………………………………………………………. 70
۲-۶-۷-۲ . مالکیت نهادی ( INSOWN) ………………………………………………………………  ۷۱
۲-۶-۷-۳ . استقلال هیأت مدیره ( BRDIND)……………………………………………………….  ۷۳
۲-۶-۷-۴ . دوگانگی وظایف مدیرعامل (DUAL)…………………………………………………… 75
۲-۶-۹ . حاکمیت شرکتی در ایران …………………………………………………………………………………… ۷۵
۲-۶-۹-۱ . حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه ایران…………………………………………………..  ۷۵
۲-۶-۹-۲ . نظام حاکمیت ( راهبری ) شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران ……………….  ۷۷
۲-۷ . حاکمیت شرکتی و حق الزحمه حسابرسی ………………………………………………………………………….  ۷۸
۲-۷-۱ . عوامل مربوط به حق الزحمه حسابرسی ………………………………………………………………  ۷۹
۲-۷-۲ . نظام راهبری شرکت چه تأثیری بر هزینه حسابرسی دارد ؟……………………………………..  ۸۰
۲-۷-۲-۱ . اندازه هیأت مدیره ……………………………………………………………………………..  ۸۰
۲-۷-۲-۲ . نسبت اعضاء غیر موظف هیأت مدیره به کل …………………………………………  ۸۱
۲-۷-۲-۳ . درصد مالکیت سهامداران عهده ……………………………………………………………  ۸۱
۲-۷-۲-۴ . میزان سهام شناور آزاد ………………………………………………………………………..  ۸۱
۲-۷-۲- ۵ . درصد مالکیت نهادهای دولتی و شبه دولتی…………………………………………..  ۸۲
۲-۷-۲-۶ . نوع حسابرسی …………………………………………………………………………………..  ۸۲
۲-۷-۲-۷ . میزان افشای معامله با اشخاص وابسته ………………………………………………….  ۸۲
۲-۷-۳ . مبانی نظری و هزینه ها ……………………………………………………………………………………..  ۸۲
۲-۸ . پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………… ۸۴
۲-۸-۱ . پژوهش های خارجی…………………………………………………………………………………………. ۸۴
۲-۸-۲ . پژوهش های داخلی ………………………………………………………………………………………….  ۸۹
۲-۹ . خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………….  ۹۵
فصل سوم : روش تحقیق
۳-۱ . مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….  ۹۷
۳-۲ . روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………… ۹۷
۳-۲-۱ . قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. ۹۷
۳-۲-۱-۱ . قلمرو زمانی تحقیق ……………………………………………………………………………  ۹۸
۳-۲-۱-۲ . قلمرو مکانی تحقیق ……………………………………………………………………………  ۹۸
۳-۳ . فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… ۹۸
۳-۳-۱ . تبدیل فرضیه های پژوهش به آماری …………………………………………………………………..  ۹۹
۳-۴ . جامعه آماری ، روش نمونه گیری و گرد آوری داده ها ………………………………………………………..  ۹۹
۳-۴-۱ . جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………  ۹۹
۳-۴-۲ . روش گرد آوری داده ها ………………………………………………………………………………….  ۱۰۰
۳-۵ . روش های تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………….  ۱۰۰
۳-۵-۱ . روش آماری …………………………………………………………………………………………………..  ۱۰۰
۳-۵-۲ . متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آنها ………………………………………………………….  ۱۰۱
۳-۶ . تجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی …………………………………………………………………………….  ۱۰۲
-۶-۱٫ مدلهای رگرسیون …………………………………………………………………………………………….  ۱۰۲
۳-۶-۲ . همبستگی ………………………………………………………………………………………………………  ۱۰۳
۳-۶-۳ . روش آزمون فرضیه ها(روش داده های پانل)………………………………………………………  ۱۰۴
۳-۶-۳-۱ . روش اثرات ثابت………………………………………………………………………………. ۱۰۵
۳-۶-۳-۲ . آزمون چاو یا F مفید ………………………………………………………………………… ۱۰۵
۳-۶-۳-۳ . آزمون هاسمن ………………………………………………………………………………….. ۱۰۶
۳-۶-۴ . آزمونهای معنادار بودن در الگوهای رگرسیون …………………………………………………….. ۱۰۶
۳-۶-۵ . آزمون خودهمبستگی جملات خطا …………………………………………………………………… ۱۰۷
۳-۷ . خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………..  ۱۰۸
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱ . مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۰
۴-۲ . آمار توصیفی داده ها ………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۰
۴-۳ . آزمون نرمال بودن داده های تحقیق ………………………………………………………………………………….  ۱۱۲
۴-۳-۱ . آزمون نرمال بودن برای هزینه حسابرسی…………………………………………………………….  ۱۱۲
۴-۳-۲ . آزمون نرمال بودن برای استقلال هیأت مدیره ……………………………………………………… ۱۱۳
۴-۳-۳ . آزمون نرمال بودن برای درصد مالکیت مدیران اجرایی و اعضای هیأت مدیره ………… ۱۱۴
۴-۳-۴ . آزمون نرمال بودن برای درصد مالکیت نهادی …………………………………………………….. ۱۱۵
۴-۳-۵ . آزمون نرمال بودن برای ارزش بازار به ارزش دفتری ……………………………………………. ۱۱۶
۴-۳-۶ . آزمون نرمال بودن برای اندازه شرکت ………………………………………………………………… ۱۱۷
۴-۳-۷ . آزمون نرمال بودن برای نسبت حسابهای دریافتی به کل دارایی………………………………. ۱۱۸
۴-۳-۸ . آزمون نرمال بودن برای نسبت موجودی کالا به کل دارایی……………………………………. ۱۱۹
۴-۴ . نتایج حاصل از آزمون فرضیه ………………………………………………………………………………………….  ۱۲۰
۴-۴-۱ . بررسی همبستگی بین متغیرها …………………………………………………………………………… ۱۲۰
۴-۴-۲ . بررسی مانایی متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………. ۱۲۱
۴-۴-۳ . آزمون F لیمر و آزمون هاسمن …………………………………………………………………………. ۱۲۳
-۴-۴ . تخمین مدل و تجزیه و تحلیل نتایج ………………………………………………………………….. ۱۲۳
۴-۵ . خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۵
فصل پنجم : بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱ . مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….  ۱۲۷
۵-۲ . نتایج حاصل از بررسی تحقیق ………………………………………………………………………………………..  ۱۲۸
۵-۲-۱ . خلاصه ای از مبانی نظری ………………………………………………………………………………… ۱۲۸
۵-۲-۲ . خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها ………………………………………………………………………….  ۱۳۰
۵-۳ . نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………..  ۱۳۱
۵-۴ . محدودیت های محقق ……………………………………………………………………………………………………. ۱۳۳
۵-۵ . پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق …………………………………………………………………………………….. ۱۳۳
۵-۶ . پیشنهادها برای تحقیقات آتی ………………………………………………………………………………………….. ۱۳۴
فهرست منابع
الف) منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۵
ب) منابع انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۷
پیوست ها
پیوست الف) فهرست شرکت های نمونه آماری تحقیق ……………………………………………………………….. ۱۴۰
پیوست ب) خروجی نرم افزار Eviews …………………………………………………………………………………… 141
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۶
فهرست جداول
ــــــــــ
عنوان                                                                                                                                                                                           صفحه
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
جدول ۲-۱ . خلاصه نظریه های حاکمیت شرکتی ………………………………………………………………………   ۶۳
جدول ۲-۲٫ میزان اجماع در مورد حاکمیت شرکتی …………………………………………………………………….   ۶۷
جدول ۲-۳ . ویژگی های سیستم های درونی و بیرونی ………………………………………………………………    ۶۹
فصل سوم : روش تحقیق
جدول ۳-۱ . انتخاب نمونه براساس محدودیت های تحقیق        ……………………………………………………….   ۱۰۰
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
جدول ۴-۱ . آمار توصیفی داده های تحقیق ……………………………………………………………………………..   ۱۱۱
جدول ۴-۲ . آزمون نرمال کولموگوروف-اسمیرنوف برای هزینه حسابرسی …………………………………   ۱۱۲
جدول ۴-۳ . آزمون نرمال کولموگوروف-اسمیرنوف برای هزینه حسابرسی …………………………………   ۱۱۳
جدول ۴-۴ . آزمون نرمال کولموگوروف-اسمیرنوف برای استقلال هیئت مدیره …………………………..   ۱۱۳
جدول ۴-۵ . آزمون نرمال کولموگوروف-اسمیرنوف برای استقلال هیئت مدیره …………………………..   ۱۱۴
جدول ۴-۶ . آزمون نرمال کولموگوروف-اسمیرنوف برای درصد مالکیت مدیران اجرایی و اعضای هیئت مدیره …..  ۱۱۴
جدول ۴-۷ . آزمون نرمال کولموگوروف-اسمیرنوف برای درصد مالکیت مدیران اجرایی و اعضای هیئت مدیره …..  ۱۱۵
جدول ۴-۸ . آزمون نرمال کولموگوروف-اسمیرنوف برای درصد مالکیت نهادی ……………………………  ۱۱۵
جدول ۴-۹ . آزمون نرمال کولموگوروف-اسمیرنوف برای درصد مالکیت نهادی ……………………………  ۱۱۶
جدول ۴-۱۰ . آزمون نرمال کولموگوروف-اسمیرنوف برای ارزش بازار به ارزش دفتری ………………..  ۱۱۶
جدول ۴-۱۱ . آزمون نرمال کولموگوروف-اسمیرنوف برای ارزش بازار به ارزش دفتری ………………..  ۱۱۷
جدول ۴-۱۲ . آزمون نرمال کولموگوروف-اسمیرنوف برای اندازه شرکت …………………………………….  ۱۱۷
جدول ۴-۱۳ . آزمون نرمال کولموگوروف-اسمیرنوف برای اندازه شرکت …………………………………….  ۱۱۸
جدول ۴-۱۴ آزمون نرمال کولموگوروف-اسمیرنوف برای نسبت حسابهای دریافتنی به کل دارایی ها ……………………  ۱۱۸
جدول ۴- ۱۵ . آزمون نرمال کولموگوروف-اسمیرنوف برای نسبت حسابهای دریافتنی به کل دارایی ها ……………..   ۱۱۹
جدول ۴-۱۶ . آزمون نرمال کولموگوروف-اسمیرنوف برای نسبت موجودی کالا به کل دارایی ها…….. ۱۱۹
جدول ۴-۱۷ . آزمون نرمال کولموگوروف-اسمیرنوف برای نسبت موجودی کالا به کل دارایی ها……… ۱۲۰
جدول ۴-۱۸ . رابطه بین حاکمیت شرکتی و هزینه حسابرسی (همبستگی پیرسون)………………………….. ۱۲۱
جدول ۴-۱۹ . نتایج آزمون مانایی متغیر های پژوهش………………………………………………………………….. ۱۲۲
جدول ۴-۲۰ . نتایج حاصل از آزمون F لیمر و آزمون هاسمن ……………………………………………………… ۱۲۳
جدول ۴-۲۱ . نتایج تخمین مدل سیمونیک ۱۹۸۰ ………………………………………………………………………. ۱۲۴
فصل پنجم : بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادات
جدول ۵-۱ . خلاصه نتایج به دست آمده از آزمون فرضیات ………………………………………………………… ۱۳۲
چکیده:
موسسات حسابرسی مفاهیم نظری و تجربی مهمی برای تعیین حق الزحمه حسابرسی دارند. آنها جهت قیمت گذاری خدمات حسابرسی از عوامل گوناگونی استفاده می کنند و تحقیقات زیادی نیز در رابطه با شناسایی و ارزیابی این عوامل انجام شده است. عواملی که در اغلب مطالعات مدنظر قرار گرفته اند شامل عوامل ریسک، حجم و پیچیدگی عملیات واحد مورد رسیدگی بوده است. یکی از عوامل مهم تعیین ریسک حسابرسی، ساختار حاکمیت شرکتی می باشد که باید به آن توجه شود.البته هنوز معلوم نیست که حاکمیت شرکتی تاثیری بر حق الزحمه حسابرسی دارد یا نه و اگر دارد چگونه حق الزحمه حسابرسی را تحت تاثیر قرار می دهد. حداقل دو استدلال در مورد رابطه حاکمیت شرکتی و حق الزحمه های حسابرسان وجود دارد. در استدلال اول فرض بر این است که ساختار داخلی حاکمیت شرکتی شرکت ها کامل است. در نتیجه هزینه های نمایندگی و ریسک موسسات حسابرسی کاهش یافته و این باعث کاهش حق الزحمه حسابرس و هزینه های حسابرسی شرکت می شود. به عبارتی حسابرسی به عنوان شکلی از حاکمیت شرکتی خارجی ممکن است حاکمیت شرکتی داخلی موثر را جایگزین خود بیند. در استدلال دوم فرض می شود مدیران جهت نشان دادن سطح بالای ساختار حاکمیت شرکتی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، از موسسات حسابرسی بزرگ و با کیفیت بالاتر استفاده کنند که ممکن است باعث افزایش حق الزحمه حسابرسی شود.
در تحقیق پیش رو با توجه به روش حذف سیستمـاتیک در خصوص انتخــاب نمونه و افشاء شرکت ها در خصوص هزینه های حسابرسی طی سالهای ۱۳۸۷ الی آخر سال ۱۳۹۱، ۹۶ شرکت در قالب ۴۸۰  مشاهده مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه آزمون مدل نشان می دهد که، در سطح معنی داری متغیر مستقل؛ حاکمیت شرکتی (مالکیت نهادی و استقلال هیات مدیره) با هزینه حسابرسی درسطح اطمینان ۹۵/۰  رابطه است. بنابراین فرضیه های اول و سوم تحقیق قبول می شود. با توجه به نتایج بدست آمده هر چه درصد مشارکت سهامدارن عمده و حرفه ای که بطور تخصصی در شرکت سرمایه گذاری نموده اند، افزایش یابد، هزینه های حسابرسی کاهش خواهد یافت. همچنین هرچه درصد استقلال اعضاء هیات مدیره افزایش یابد (تعداد غیر موظف هیات مدیره بیشتر باشد)، هزینه های حسابرسی افزایش خواهد یافت.
– مقدمه
حسابرسی مستقل از طریق بهبود قابلیت اتکا و افزایش اعتبار فرایند گزارشگری مالی، به سودمندی این فرایند و کارایی بازارهای سرمایه کمک می کند. کیفیت حسابرسی به عوامل متعددی به خصوص استقلال حسابرس بستگی دارد. لذا، کاهش استقلال حسابرس بر کیفیت فرایند حسابرسی و اظهار نظر وی تأثیر مستقیم می گذارد. به همین دلیل، مجامع حرفه ای توجه جدی به تهدیدهای استقلال حسابرس دارند. برای استقلال دو بعد در نظر گرفته اند . بعد ظاهری که استقلال ظاهری نام داشته ، متکی بر پرهیز از حالاتی است که باعث شک و تردید یک فرد منطقی و آگاه از تمام شرایط و حالات نسبت به بی طرفی حسابرسی می شود. بعد باطنی، معنوی یا فکری که به خود حسابرس بستگی داشته و قابل اندازه گیری یا مشاهده ی مستقیم نیست (شریعت پناهی و نهندی، ۱۳۸۴، ۷۷). شرکت ها که متقاضی انجام حسابرسی هستند اهداف متفاوتی را دنبال می کنند.اهدافی از قبیل داشتن گزارش حسابرسی برای شرکت در مزایده و مناقصات،اهداف ارائه به اداره امور مالیاتی، ارائه گزارش به مجمع عمومی صاحبان سهام و … اهدافی است که متقاضیان انجام، به دنبال آن هستند.طبیعی است که این متقاضیان با توجه به اهداف به دنبال پرداخت حداقل حق الزحمه برای انجام اینکار هستند و حسابرسان نیز با در نظر گرفتن حجم کار و ملاحظات حرفه ای به دنبال انجام کار با کیفیت متفاوت و نوع گزارش متفاوتند.جان کلام اینکه خواستن کیفیت بالاتر حسابرسی و دریافت گزارش مطلوبتر مستلزم انجام هزینه بیشتر و پرداخت حق الزحمه حسابرسی بیشتر است و همچنین کیفیت مطلوب تر حسابرسی به سیستم حسابداری و کنترل های داخلی و مستندات مطلوب تری احتیاج دارد.بنابراین برای ایجاد اطمینان خاطر در مدیران و سهامداران و سایر ذی نفعان شرکت،  اولا” به سیستم حسابداری خوب و ثانیا” یک حسابرسی خوب احتیاج است.
۱-۲- بیان مساله
در دنیای صنعتی امروز وجود اطلاعات مالی قابل اتکا از اهمیت حیاتی برخوردار است. اقتصاد بسیاری از کشورها درکنترل شرکتهای سهامی بزرگی قرار دارد که سرمایه مورد نیاز خود را از میلیونها سرمایه گذار تامین کرده اند. سرمایه گذاران که پس اندازهای خود را در اختیار شرکتهای سهامی قرار داده اند با توجه به صورتهای مالی سالیانه یا فصلی که توسط شرکتها انتشار می یابد از استفاده درست و موثر وجوه سرمایه گذاری شده خود اطمینان حاصل می کنند، اطلاعات منعکس در صورتهای مالی زمانی برای استفاده کنندگان مفید و موثر است که از وی‍ژگیهای کیفی لازم برخوردار باشد. یکی از ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی، قابلیت اعتماد است. اطلاعات مالی هنگامی قابل اعتماد و اتکاست که آثارمالی معاملات و سایر رویدادهای مالی به گونه ای بیطرفانه اندازه گیری شده و نتایج اندازه گیری ها معتبر و قابل تایید مجدد باشد. استفاده کنندگان از صورتهای مالی هنگامی می توانند به اطلاعات مالی منعکس در صورتهای مالی اتکا کنند که شخصی مستقل، ذیصلاح و بیطرف نسبت به میزان اعتبار این اطلاعات، نظر حرفه ای ارائه کرده باشد. در سیستمهای اجتماعی – اقتصادی کنونی، وظیفه اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی به حسابرسان مستقل واگذار شده است و فعالیت حسابرسان مستقل بیشتر در قالب موسسات حسابرسی انجام می گیرد. (استانداردهای حسابرسی، ۱۳۸۳،پیشگفتار)
برای سالیان متمادی در گذشته، اقتصاددانان فرض می کردند که تمامی گروه های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند؛ اما در سی سال گذشته، اقتصاددانان موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شرکت ها با این گونه تضادها را مطرح کرده اند. به طور کلی این موارد، تحت عنوان «حاکمیت شرکتی» در حسابداری بیان می شود. طبق تعریف حساس یگانه و باغومیان: “حاکمیت شرکتی، قوانین و مقررات، ساختارها، فرایندها، فرهنگ ها و سیستم هایی است که موجب دستیابی به هدف های پاسخ گویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود”. تأکید مبانی اولیه حاکمیت شرکتی، بیشتر بر موضوع راهبرد شرکت ها و حقوق سهامداران قرار داشت و بعدها با طرح دیدگاه های جدیدتر، به سمت توجه جدی به حقوق کلیه ذینفعان و اجتماع گرایش یافت. فروپاشی شرکت های بزرگی مانند انرون و ورلدکام در آمریکا توجه همگان را به نقش برجسته حاکمیت شرکتی و توجه جدی به اصول نام برده درمورد پیشگیری از وقوع چنین فروپاشی هایی جلب کرده است .
در حاکمیت شرکتی، هدف، برخورداری از یک هیئت مدیره مؤثر و کارا است و دستیابی به این هدف، مستلزم ارزیابی خصوصیات هیئت مدیره(به ویژه مطلوب) است. در این صورت، سؤال مطرح این است که آیا متفاوت بودن خصوصیات هیئت مدیره شرکت ها می تواند در تعیین حق الزحمه حسابرسان مستقل اثرگذار باشد؟ یعنی اگر ویژگی هایی از جمله تعداد اعضای هیئت مدیره، نسبت غیراجرایی اعضای هیئت مدیره، نمایندگی اعضای هیئت مدیره از بُعد دولتی یا خصوصی بودن آن، وجود مدرک تحصیلی دکتری در بین اعضای هیئت مدیره، وجود مدرک تحصیلی مالی یا حسابداری در بین اعضای هیئت مدیره، تغییر در اعضای هیئت مدیره سال و تغییر حسابرس می تواند بر هزینه های حسابرسی و حق الزحمه حسابرسان مستقل تأثیرگذار باشد؟ با دستیابی به جواب این سؤال ها می توان به منظور بهبود عملکرد شرکت، اقدامات مناسب تری را به عمل آورد و سهامداران را به انتخاب هیئت مدیره مطلوب تر هدایت کرد.(عباس زاده و منظرزاده ، ۱۳۹۰ ، دوره۱۸ ، شماره ۶۳)
موسسات حسابرسی مفاهیم نظری و تجربی مهمی برای تعیین حق الزحمه حسابرسی دارند. آنها جهت قیمت گذاری خدمات حسابرسی از عوامل گوناگونی استفاده می کنند و تحقیقات زیادی نیز در رابطه با شناسایی و ارزیابی این عوامل انجام شده است. عواملی که در اغلب مطالعــات مدنظر قرار گرفته اند شامل عوامل ریسک، حجم و پیچیدگی عملیات واحد مورد رسیدگی بوده است. یکی از عوامل مهم تعیین ریسک حسابرسی ساختار حاکمیت شرکتی می باشد که باید به آن توجه شود.البته هنوز معلوم نیست که حاکمیت شرکتی تاثیری بر حق الزحمه حسابرسی دارد یا نه و اگر دارد چگونه حق الزحمه حسابرسی را تحت تاثیر قرار می دهد. حداقل دو استدلال در مورد رابطه حاکمیت شرکتی و حق الزحمه های حسابرسان وجود دارد. در استدلال اول فرض بر این است که ساختار داخلی حاکمیت شرکتی شرکت ها کامل است. در نتیجه هزینه های نمایندگی و ریسک موسسات حسابرسی کاهش یافته و این باعث کاهش حق الزحمه حسابرس و هزینه های حسابرسی شرکت می شود. به عبارتی حسابرسی به عنوان شکلی از حاکمیت شرکتی خارجی ممکن است حاکمیت شرکتی داخلی موثر را جایگزین خود بیند. در استدلال دوم فرض می شود مدیران جهت نشان دادن سطح بالای ساختار حاکمیت شرکتی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، از موسسات حسابرسی بزرگ و با کیفیت بالاتر استفاده کنند که ممکن است باعث افزایش حق الزحمه حسابرسی شود. تحقیقات تجربی تاکنون جوابی در مورد اینکه کدام استدلال بهتر عمل می کند ارائه نکرده است.در این تحقیق سعی میشود تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر هزینه های حسابرسی مورد بررسی قرار گیرد.  بنابراین سوال اصلی تحقیق؛ این است که آیا ساختار حاکمیت شرکتی بر هزینه های حسابرسی تاثیر دارد؟
۱-۳- اهمیت و  ضرورت تحقیق
برای تصمیم گیری های اقتصادی نیاز به اطلاعاتی است که بتوان با کمک آنها منابع موجود و در دسترس را به نحوی مطلوب تخصیص داد. یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری صحیح، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است که اگر به درستی فراهم و پردازش نشوند، اثرات منفی برای فرد تصمیم گیرنده در پی خواهد داشت (اکبری، ۱۳۸۹: ۱۱). با توجه به تمرکز مالکیت کمتر در موسسات بزرگ و وجود اعضای غیر موظف در هیئت مدیره، مشکلات نمایندگی در شرکتها بوجود می آید و نیاز به وجود حسابرسی خارجی را افزایش می دهد. از این رو این تحقیق بررسی می کند که آیا  نیاز است  حسابرسی با کیفیت تر و با هزینه های بیشتر انجام گیرد یا خیر.
۱-۴- اهداف تحقیق
۱-۴-۱-  اهداف علمی
هدف علمی تحقیق مطالعه تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر هزینه های حسابرسی مورد بررسی است.  بنابراین محقق بر اساس آمار و داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در پی پاسخ منطقی این سوال است که؛ ساختار حاکمیت شرکتی بر هزینه های حسابرسی چه تاثیری دارد؟
 
 
 
 
۱-۴-۲-  اهداف کلی و فرعی
هدف اصلی تحقیق بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی می باشد.
اهداف فرعی:

 1. تعیین ارتباط میان درصد مالکیت نهادی و هزینه های حسابرسی.
 2. تعیین ارتباط میان درصد مشارکت مدیریت در مالکیت و هزینه های حسابرسی.
 3. تعیین ارتباط میان استقلال هیأت مدیره و هزینه های حسابرسی.
 4. تعیین ارتباط میان وجود حسابرس داخلی و هزینه های حسابرسی.

۱-۴-۳-  اهداف کاربردی
نتایج این تحقیق می ­تواند مورد استفاده گروه های متعددی قرار گیرد که موارد زیر از آن جمله هستند:
سازمان بورس اوراق بهادار: تعریف نظام راهبری مناسب برای شرکت های پذیرفته شده.
سرمــایه گذاران: با توجه به اهدافی که دارند، اعم از کوتاه مدت یـا بلند مدت، نتــایج این تحقیق می تواند در انتخاب سهام شرکتها برای سرمایه گذاری مورد توجه قرار گیرد و از آنجا که سرمایه گذاران با توجه به رویکرد تکیه گاه یابی به دنبال یک مبنای قابل اتکا هستند، نتایج این تحقیق می تواند آنها را در انتخاب این مبنای مطمئن یاری رساند و رفتار سرمایه گذاران را بهبود بخشیده و در نتیجه تصمیم گیری آنها از سودمندی قابل ملاحظه ای برخوردار باشد.
دانشگاه ها و مراکز پژوهشی : این تحقیق برای بیان بهتر و دقیقتر رویکردهای رفتاری و آثار آنها در پی تئوری های جدیدتر، مفید واقع می شود.
سهامداران : نتایج این تحقیق می تواند سهامداران را در ارزیابی سهام شرکت و انتخاب اعضاء هیات مدیره و کمیته حسابرسی برای آن یاری رساند و توجه آنها به طور غیر مستقیم به مدیریت بهینه هزینه هایی همچون هزینه حسابرسی باعث بهبود نظام راهبری شرکت می گردد.
مدیران : مدیریت در اهداف کوتاه مدت و علی الخصوص در اهداف بلند مدت شرکت ها و کنترل فعالیت های درون سازمان برای رسیدن به سود و رفاه بیشتر که در نهایت منجر به جلب رضایت سهامداران خواهد شد و نیز از آنجا که استقلال حسابرس و کیفیت گزارشات آن در مورد گزارش حسابداری می تواند بر انتظارهای ذهنی سرمایه گذاران (مبنی بر دستاوردهای محتمل آینده، از نظر سود خالص و سود تقسیمی) اثر بگذارد مدیر می تواند از طرق مختلف چون هموارسازی سود اثری مساعد و مطلوب بر ارزش سهام بگذارد.
 
 
۱-۵- سوالات تحقیق
سوال اصلی تحقیق:
حاکمیت شرکتی چه تاثیری برهزینه حسابرسی دارد؟
سوال فرعی تحقیق:

 1. آیا درصد مالکیت نهادی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
 2. آیا درصد مشارکت مدیریت در مالکیت بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
 3. آیا استقلال هیأت مدیره بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
 4. آیا وجود حسابرس داخلی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟

 
۱-۶- فرضیه های تحقیق
برای پاسخ به سوالات مطرح شده، فرضیه های زیر تدوین شده است:
فرضیه اصلی تحقیق:
مکانیزمهای حاکمیت شرکتی بر هزینه حسابرسی تاثیر دارند.
فرضیه فرعی تحقیق:

 1. درصد مالکیت نهادی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد.
 2. درصد مشارکت مدیریت در مالکیت بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد.
 3. استقلال هیأت مدیره بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد.
 4. وجود حسابرس داخلی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد.

تعداد صفحه : ۱۷۰

 •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

   
  Widget not in any sidebars
     

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

Share