دانلود پایان نامه ارشد :رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه

گرایش :

عنوان :رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده مدیریت و حسابداری

 

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی گرایش برنامه ریزی و توسعه

رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه

 

 

استاد راهنما

دکتر  سید مجتبی محمود زاده

استاد مشاور

دکتر محمود ضیایی

 

 

زمستان ۱۳۹۲

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

     
    Widget not in any sidebars
       

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
محیط روستایی از مهمترین دارایی های هر منطقه به شمار می آید و دلیلی برای آغاز بسیاری از سفرهای تفریحی و سفرهای یک روزه در سراسر جهان می باشد. که شکل گیری گونه های جدید گردشگری و تغییر در اشکال عرضه و تقاضای گردشکری بر اهمیت آن افزوده است. این افزایش تقاضا در دهه های اخیر با آسیب های محیطی و فرهنگی اجتماعی ناشی از بهره اقتصادی و تأثیرات ناشی از حضور گردشگران در محیط آسیب پذیر روستایی منجر به افزایش روز افزون توجه به مسائل پایداری توسعه در گردشگری روستایی گشته است.
با توجه به اهمیت موضوع توسعه پایدار گردشگری روستایی در این پژوهش بر آنیم که ببینیم آیا می توان با بهره گرفتن از سرمایه اجتماعی موجود در بین ساکنان روستا، دستیابی به توسعه پایدار گردشگری را تسهیل کرد و هزینه های لازم برای دستیابی به این هدف را کاهش داد.
در همین راستا روستای ابیانه به عنوان یکی از مقاصدی که در سال های اخیر با استقبال گسترده گردشگران رو به رو شده است اما متأسفانه به دلیل نبود برنامه ای منسجم برای توسعه پایدار گردشگری شاهد بروز آثار منفی اقتصادی و فرهنگی  بوده است، برای مطالعه انتخاب شد. جامعه آماری بر طبق سرشماری سال ۱۳۹۰ ، ۲۹۴ نفر بودند که از این تعداد،  ۱۷۰ نفر به عنوان نمونه در دسترس انتخاب شدند. ابزار به کار رفته در این پژوهش پرسشنامه بوده است و سوالات بر اساس طیف ۵ تایی لیکرت سنجیده شدند. برای ارزیابی مدل پژوهش از               نرم افزارهای آماری لیزرل و SPSS استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که بیشترین همبستگی بین شاخص همکاری سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار وجود دارد. در مجموع از تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت سرمایه اجتماعی بر دستیابی به توسعه پایدار گردشگری تأثیر دارد.
 
واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی[۱]، توسعه پایدار گردشگری[۲]، روستای ابیانه[۳]

فهرست موضوعات

صفحه
 
عنوان
                 فصل اول:کلیات تحقیق
 
۱۱-۱-مقدمه
۲۲-۱-بیان مساله
۳۳-۱-اهمیت و ضرورت موضوع
۴۴-۱- گزاره های تحقیق
۴۱-۴-۱-پرسش های اصلی
۴۲-۴-۱-فرضیه های تحقیق
۴۱-۲-۴-۱-فرضیه های اصلی
۴۲-۲-۴-۱-فرضیه های فرعی
۴۵-۱-هدف های تحقیق
۵۶-۱-روش کلی تحقیق
۵۷-۱-قلمرو مکانی جامعه تحقیق
۵۸-۱-قلمرو زمانی تحقیق
۵۹-۱-روش های نمونه گیری و تخمین حجم جامعه
۵۱۰-۱-روش های گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده آنها
۶۱۱-۱-روش های تحلیل داده ها
۶۱۲-۱-موانع و محدودیت های تحقیق
۷۱۳-۱-چارچوب کلان نظری
۸۱۴-۱نقشه راه
۹۱۵-۱-شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق
 
فصل دوم: ادبیات تحقیق
 
۱۰۱-۲- مقدمه
۱۰۲-۲-بخش اول: سرمایه اجتماعی
۱۹۱-۲-۲-تاریخچه سرمایه اجتماعی
۱۹۲-۲-۲- ماهیت سرمایه اجتماعی
۲۱۳-۲-۲-انواع سرمایه اجتماعی
۲۲۱-۳-۲-۲- سرمایه اجتماعی رسمی و غیر رسمی
۲۲۲-۳-۲-۲- سرمایه اجتماعی متراکم و غیر متراکم
۲۲۳-۳-۲-۲- سرمایه اجتماعی درون نگر و برون نگر
۲۳۴-۳-۲-۲- سرمایه اجتماعی گسسته و پیوسته
۲۴۵-۳-۲-۲- سرمایه اجتماعی زنجیره ای
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۷
۲۸
۳۰
۳۱
۳۱
۳۲
۳۲
 
 
۴-۲-۲- سطوح خرد و کلان سرمایه اجتماعی
۵-۲-۲- مؤلفه های سرمایه اجتماعی
۶-۲-۲- منابع سازنده سرمایه اجتماعی
۷-۲-۲-قالب و ظرف شکل گیری سرمایه اجتماعی
۸-۲-۲-نتایج و آثار وجود سرمایه اجتماعی
۱-۸-۲-۲-اثرات مثبت سرمایه اجتماعی
۲-۸-۲-۲- اثرات منفی سرمایه اجتماعی
۹-۲-۲- نظریه های سرمایه اجتماعی
۱-۹-۲-۲- نظریه سرمایه اجتماعی جیمز کلمن
۲-۹-۲-۲- نظریه بوردیو
۳-۹-۲-۲- نظریه رابرت دی پوتنام
 
۳۳۳-۲-بخش دوم: توسعه پایدار گردشگری
۳۴
۳۶
۱-۳-۲-ابعاد توسعه پایدار
۲-۳-۲- اصول گردشگری پایدار
۳۸
۴۰
۴۲
۳-۳-۲-ابعاد گردشگری پایدار
۴-۲- بخش سوم : رابطه توسعه پایدار گردشگری و سرمایه اجتماعی
۵-۲- پیشینه تحقیق
 
فصل سوم: روش تحقیق
 
۴۵۱-۳- مقدمه
۴۵۲-۳- روش تحقیق
۴۵۳-۳- جامعه آماری و ویژگی های آن
۴۵۴-۳- حجم نمونه و روش نمونه گیری
۴۶۵-۳- متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق
۴۷۶-۳- سوالات و فرضیات تحقیق
۴۷۷-۳- ابزار گردآوری داده ها
۴۷۸-۳- تخصیص سوالات پرسش نامه
۴۸۹-۳- روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها
۴۸۱-۹-۳- روایی پرسش نامه
۴۹۲-۹-۳- پایایی پرسش نامه
۴۹۱-۲-۹-۳- ضریب آلفای کرونباخ
۵۰۱۰-۳- روش تجزیه و تحلیل داده ها
۵۰۱ -۱۰-۳-آزمون رگرسیون خطی ساده با نرم افزار SPSS19
۵۰۲-۱۰-۳- تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول با نرم افزار LISREL8.8
۵۱۳-۱۰-۳-تحلیل مدل معادلات ساختاری با نرم افزار LISREL8.8
۵۲۴-۱۰-۳-شاخص های نکوئی برازش
۵۳۱۱-۳-جمع بندی فصل سوم
 
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
 
۵۴۱-۴-مقدمه
۵۴۲-۴-آمارتوصیفی
۵۴۱-۲-۴-تحلیل وضعیت جامعه پاسخ گویان تحقیق
۵۵۱-۱-۲-۴-جنسیت
۵۵۲-۱-۲-۴- سن
۵۶۳-۱-۲-۴-فعالیت اصلی
۵۷۴-۱-۲-۴- تحصیلات
۵۹۵-۱-۲-۴- فعالیت در بخش گردشگری
۶۰۶- ۱- ۲-۴- میزان در آمد حاصل از گردشگری
۶۱۷-۱- ۲-۴-نوع فعالیت در بخش گردشگری
۶۳۳-۴- آمار استنباطی
۶۳۱-۳-۴-آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش
۶۳۲-۳-۴- آزمون فرضیات فرعی پژوهش با بهره گرفتن از روش رگرسیون خطی ساده
۶۵۳-۳-۴- رتبه بندی روابط میان متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش
۶۶۴-۳-۴- تحلیل عاملی تاییدی  گویه ها و شاخص های پژوهش
۸۲۵-۳-۴- سهم و رتبه هرشاخص و الویت بندی آنها
۸۲۶-۳-۴- مدل سازی معادلات ساختاری
۸۴۷-۳-۴- برازش مدل مفهومی پژوهش
۸۴۸-۳-۴- مدل مفهومی پژوهش بعد از بررسی
۸۵۹-۳-۴- پاسخ به فرضیه های  اصلی پژوهش بر اساس روش معادلات ساختاری
 
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
 
۸۶۱-۵-مقدمه
۸۶۲-۵-بررسی نتایج فرضیه ها و آزمون های آماری
۸۶۱-۲-۵-بخش اول: نتایج مرتبط با سرمایه اجتماعی در روستای ابیانه
۸۷۲-۲-۵-بخش دوم : نتایج مرتبط با توسعه پایدار در روستای ابیانه
۸۷۳-۲-۵-بخش سوم: نتایج مرتبط با رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار
۸۷۳-۵-بررسی نتایج فرضیات فرعی پژوهش
۸۷۴-۵- -بررسی نتایج فرضیه اصلی
۸۹۵-۵-نتیجه گیری نهایی
۸۹۶-۵-جنبه های نوآوری پژوهش
۹۱۷-۵-محدودیت های تحقیق
۹۱۸-۵-ارائه پیشنهادبه مدیران بر مبنای یافته های تحقیق
۹۱۹-۵-ارائه پیشنهادها برای تحقیقات آتی
۹۲۶- منابع و مآخذ
۹۳۷- پیوست ها
i۱-۷- پرسش نامه های پژوهش
v۲-۷-خروجی نرم افزارهای آماری SPSS  و LISREL

فهرست  شکل ها

صفحه
 
عنوان
۳شکل۱- ۱ : رابطه جامعه میزبان ، محیط و گردشگران (قادری،۱۳۸۲،۱۳۵)
۷شکل۲-۱ : چارچوب نظری تحقیق
۸شکل۳-۱ : نقشه راه
۱۳شکل ۱- ۲  : ابعاد سرمایه اجتماعی (گروتات و باستلر ۲۰۰۱)
۲۰شکل۲- ۲  : مدل ارتباطی کلمن
۲۱شکل۳-۲ : جامعه، شبکه های اجتماعی، کنش جمعی، کنش بین فردی
۳۴شکل۴-۲ : ابعاد توسعه پایدار سازمان ملل (زاهدی، ۱۳۹۰)
۶۷شکل۱- ۴  : مدل در حالت تخمین ضرایب استاندارد برای گویه های همکاری
۶۸شکل۲- ۴  : مدل درحالت معناداری برای گویه های همکاری
۶۹شکل۳- ۴  : مدل در حالت تخمین ضرایب استانداردبرای گویه های شبکه های اجتماعی
۶۹شکل۴- ۴  : مدل درحالت معناداری برای گویه های شبکه های اجتماعی
۷۰شکل۵- ۴  : مدل در حالت تخمین ضرایب استاندارد برای گویه های اعتماد
۷۱شکل۶- ۴  : مدل درحالت معناداری برای گویه های اعتماد
۷۲شکل۷- ۴  : مدل در حالت تخمین ضرایب استاندارد برای گویه های ارزش های اجتماعی
۷۲شکل۸- ۴  : مدل درحالت معناداری برای گویه های ارزش های اجتماعی
۷۳شکل۹- ۴  : مدل در حالت تخمین ضرایب استاندارد برای گویه های بعد فرهنگی
۷۴شکل۱۰- ۴  : مدل درحالت معناداری برای گویه های بعد فرهنگی
۷۵شکل۱۱- ۴  : مدل در حالت تخمین ضرایب استاندارد برای گویه های بعد زیست محیطی
۷۵شکل۱۲- ۴  : مدل درحالت معناداری برای گویه های بعد زیست محیطی
۷۶شکل۱۳- ۴  : مدل در حالت تخمین ضرایب استاندارد برای گویه های بعد اقتصادی
۷۷شکل۱۴- ۴  : مدل درحالت معناداری برای گویه های بعد اقتصادی
۷۸شکل۱۵- ۴  : مدل در حالت تخمین ضرایب استانداردبرای گویه های بعد اجتماعی
۷۸شکل۱۶- ۴  : مدل درحالت معناداری برای گویه های بعد اجتماعی
۷۹شکل۱۷- ۴  : مدل در حالت تخمین ضرایب استاندارد برای شاخص های سرمایه اجتماعی
۸۰شکل۱۸- ۴  : مدل درحالت معناداری برای شاخص های سرمایه اجتماعی
۸۱شکل۱۹- ۴  : مدل در حالت تخمین ضرایب استانداردبرای شاخص های توسعه پایدار
۸۱شکل۲۰- ۴  : مدل درحالت معناداری برای شاخص های توسعه پایدار
۸۳شکل۲۱- ۴  : مدلسازی معادلات ساختاری مدل مفهومی تحقیق (تخمین استاندارد)
۸۳شکل۲۲- ۴  : مدلسازی معادلات ساختاری مدل مفهومی تحقیق (معناداری ضرایب)
۸۵شکل۲۳- ۴  : مدل نهایی پژوهش

فهرست جدول ها

صفحهعنوان
۱۵جدول۱-۲: بررسی تعاریف سرمایه اجتماعی و ابعاد موضوع
۱۸جدول۲-۲: صورتبندی مفهوم سرمایه اجتماعی در ابعاد و سطوح مختلف (علمباز، ۱۳۸۸)
۴۶جدول۱- ۳ : متغیرهای مستقل تحقیق
۴۶جدول۲- ۳: متغیرهای وابسته تحقیق
۴۷جدول ۳- ۳  : چگونگی تخصیص سوالات پرسش نامه های پژوهش
۴۹جدول ۴ – ۳ : آلفای کرونباخ برای شاخص های تحقیق
۵۰جدول۵- ۳ : آلفای کرونباخ برای کل پرسش نامه ها
۵۳جدول۶- ۳ : روش های آماری پژوهش
۵۵جدول۱-۴:توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان
۵۶جدول۲-۴: توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان
۵۷جدول۳-۴: توزیع فراوانی فعالیت اصلی
۵۸جدول۴-۴:توزیع فراوانی مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان
۵۹جدول۵-۴:توزیع فراوانی مربوط به فعالیت در بخش گردشگری
۶۰جدول۶-۴:توزیع فراوانی مربوط به درآمد حاصل از گردشگری
۶۱جدول۷-۴:توزیع فراوانی مربوط به نوع فعالیت در بخش گردشگری
۶۴جدول۸-۴: نتایج آزمون رگرسیون بین همکاری و توسعه پایدار گردشگری
۶۴جدول۹-  ۴ نتایج آزمون رگرسیون بین شبکه و توسعه پایدار گردشگری
۶۵جدول۱۰-۴ : نتایج آزمون رگرسیون بین اعتماد و توسعه پایدار گردشگری
۶۵جدول۱۱-۴ : نتایج آزمون رگرسیون بین ارزش و توسعه پایدار گردشگری
۶۶جدول۱۲-۴ : رتبه بندی روابط میان متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش
۸۲جدول۱۳- ۴ : اولویت بندی شاخص های تحقیق
۸۴جدول۱۴- ۴ : شاخص های نکوئی برازش مدل پژوهش و نتایج آن

فهرست نمودارها

صفحه
 
عنوان
۵۵نمودار ۱- ۴: نموداردایره ای مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان
۵۶نمودار ۲-۴: نموداردایره ای مربوط به سن پاسخ دهندگان
۵۷نمودار ۳- ۴: نموداردایره ای مربوط به فعالیت اصلی پاسخ دهندگان
۵۸نمودار۴- ۴: نمودار دایره ای مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان
۵۹نمودار۵- ۴: نمودار دایره ای مربوط به فعالیت در بخش گردشگری
۶۰نمودار۶- ۴: نمودار دایره ای مربوط به میزان درآمد حاصل از گردشگری
۶۲نمودار۷- ۴: نمودار دایره ای مربوط به نوع فعالیت در بخش گردشگری

مقدمه
در عصر حاضر ،گردشگری و اقتصاد گردشگری در حال تبدیل شدن به یکی از سریع ترین صنایع رو به رشد جهان، ابزاری برای ایجاد درآمد ملی ،از اصلی ترین ارکان اقتصادی جهان و نیز از مفاهیم ، اشکال و ارکان توسعه پایدار قلمداد می شود.(راتناسوونگچی[۱]، ۱۹۹۸، ۲) این در حالی است که با آنکه مفاهیم توسعه پایدار از سال ۱۹۸۰ به بعد در نوشتارهای توسعه جهان به طور گسترده مورد توجه صاحبنظران واقع شده ،اما توجه به گردشگری پایدار از دهه ۱۹۶۰ با شناسایی تاثیر بالقوه گردشگری انبوه و توجه به تاثیر فعالیتهای گردشگری بر اقتصاد ،محیط زیست و فرهنگ مقاصد گردشگری (میزبان)،آغاز شد (چویی[۲]، ۲۰۰۳، ۷).  این روند در سال ۱۹۷۰ با شکل گیری و پیدایش مفهوم گردشگری سبز ادامه یافت و بیشتر بر حفاظت از منابع طبیعی و فرهنگی و سایر منابع گردشگری بر استفاده دائم نسل فعلی و نسل های آینده معطوف گردید.
در بحث سرمایه اجتماعی جوامعی که در آنها سرمایه اجتماعی به عنوان مولفه اساسی نقش دارد نسبت به سایر جوامع دارای پیشرفت و عملکرد بهتری در گردشگری پایدار می باشند. چرا که سرمایه اجتماعی از نوع سرمایه هایی است که در ارتباط با دیگران شکل می گیرد و همانطور که می دانیم گردشگری یک صنعت خدماتی است و افراد و ارتباطات آنها به عنوان بازیگران اصلی مطرح می شوند. بر این اساس سرمایه اجتماعی با ایجاد اعتماد متقابل و در گیر کردن افراد در شبکه های انسانی موجب بهبود روابط انسانی / پایبندی مردم به هنجارهای اجتماعی شده در نتیجه در جوامعی که از سرمایه اجتماعی بالاتر برخوردار هستند میزان بزهکاری و جرایم اجتماعی کاهش یافته در نتیجه افزایش امنیت جامعه را به همراه داشته که این خود زمینه جذب گردشگر را فراهم می کند.
در این راستا در این پژوهش محقق در نظر دارد با بهره گرفتن از شاخص های سرمایه اجتماعی ، میزان دستیابی به توسعه پایدار را در روستای ابیانه به عنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری روستایی کشور بررسی کند.
 
 
۲-۱- بیان مسئله
با کاهش صنایع سنتی روستایی[۳] مانند کشاورزی، استخراج معدن، جنگلبانی در طی چند دهه گذشته ، بسیاری از جوامع روستایی نیازمند اشکال جایگزین برای تقویت پایه های اقتصادی  خود شدند . بنابراین جوامع روستایی در پی یافتن صنایعی برای تقویت و متنوع ساختن اقتصاد خود بر آمدند. گردشگری روستایی به عنوان یکی از اولین صنایعی که می تواند به تنوع اقتصادی جوامع محلی کمک کند شناخته شد.  توسعه گردشگری همواره با آسیب رساندن به محیط زیست همراه بوده است و این تخریب ها می تواند منجر به از دست دادن منابع و سبب تضاد منافع بین ذینفعان مختلف شود .
زمانی که ساکنان جامعه در فرایند برنامه ریزی مشارکت کنند ، توسعه گردشگری به شکل مناسب توسط جامعه محلی پذیرفته می شود. مطالعات مختلف  نشان می دهند که سرمایه اجتماعی توسعه گردشگری را تحت تاثیر قرار می دهد .از جمله یون[۴] (۲۰۰۹) بیان کرده است که بیشتر اشکال سرمایه اجتماعی نگرش ساکنان و میزان حمایت آنان از توسعه پایدار گردشگری را تحت تاثیر قرار می دهند.
مکبث و همکاران [۵](۲۰۰۴) بیان کردند که توسعه گردشگری به سطح مشخصی از سرمایه اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی نیاز دارد تا بتواند یک ابزار موفق توسعه روستایی باشد و اینکه جوامع روستایی را پایدار نگه دارد.
همچنین پژوهش های قبلی  که در این زمینه انجام شده است  نشان می دهد که حسن انجام کار و همکاری ساکنان در جامعه میزبان از اولین اجزای اساسی توسعه پایدار هستند. و در طی زمان تجربیات نشان داده است که بدون همکاری ، حمایت و مشارکت جامعه محلی نمی توان صنعت پایدار گردشگری را ایجاد کرد ( چو و جمال[۶]، ۲۰۰۹).
شبکه های اجتماعی محلی هم می توانند بصورت افقی و عمودی خود را گسترش دهندو شبکه های اجتماعی افقی در خانواده ها و شبکه های اجتماعی عمودی در سازمان ها ، مناطق و کشور ها به وجود می آیند. جامعه ای که از شبکه های اجتماعی افقی قوی تشکیل شده است از سرمایه اجتماعی لازم برای ایجاد فرصت های جدید مانند توسعه گردشگری برخوردار خواهد بود . همچنین جامعه ای که دارای شبکه های اجتماعی عمودی قوی است، در برابر گردشگری ذهنیتی روشن تر و بازتر دارد (مکبث ، ۲۰۰۴، ۵۰۲-۵۲۲).
در همین راستا محقق در نظر دارد به بررسی امکان دستیابی به توسعه پایدار از طریق تقویت سرمایه اجتماعی افراد جامعه محلی بپردازد . چرا که هر جا سرمایه اجتماعی بالاتری وجود دارد می توان انتظار داشت سطح بالاتری از عملکرد تحقق یابد .

تعداد صفحه : ۱۴۹
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com