دانلود پایان نامه ارشد : مدل سازی سینتیک خشک کردن چای با بهره گرفتن از شبکه های عصبی مصنوعی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی

عنوان : مدل سازی سینتیک خشک کردن چای با بهره گرفتن از شبکه های عصبی مصنوعی

وزارت علوم،تحقیقات وفناوری

دانشگاه علوم وفنون مازندران

پایان نامه

مقطع کارشناسی ارشد

 

رشته : مهندسی شیمی

عنوان  : مدل سازی سینتیک خشک کردن چای با بهره گرفتن از شبکه های عصبی مصنوعی

استاد راهنما : دکتر حسین قنادزاده

استاد مشاور : دکتر بهروز عباسی سورکی

مرداد ۱۳۹۲

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
چای امروزه یکی از پرطرفدارترین نوشیدنی ها در بین مردم جهان به خصوص ایران است به همین دلیل خشک کردنبرگ چای برای نگهداری طولانی مدت از ملزومات می باشد. در این تحقیق هم یک برگ چای وهم توده ای از آن مورد بررسی و خشک شدن قرار گرفتند. برگ سبز چای درمحدوده دمایی ۳۵تا۵۵ درجه سلسیوس وسرعت های۵/۰و۷/۰متربرثانیه هوای ورودی وبازه ی زمانی ۰تا ۱۴۰ دقیقه در یک فرآیند خشک کن  بستر ثابت آزمایشگاهی خشک شد.بدین منظور،۴ نمونه برای هر دما درنظر گرفته شد.درهرآزمایش وزن نمونه ها طی فرآیند خشک شدن به طور پیوسته ثبت می شود،تا زمانی که تغییرات جرم نمونه ها به صفر نزدیک شود.سینتیک خشک شدن چای مورد بررسی قرار گرفت و تأثیر پارامترهایی  مثل دما و سرعت بر نرخ خشک شدن با رسم نمودارهایی نشان داده شده است .سپس فرآیند خشک کردن چای به روش  شبکه های عصبی با چهار بردار ورودی (زمان،دما،سرعت و رطوبت) و یک بردار خروجی (نسبت رطوبت) مدلسازی شده است.این رویه برای توده ای از چای هم انجام گرفته است .نتایج به دست آمده از شبکه با داده های تجربی مقایسه شدند.بهترین نتیجه برای خشک کردن یک برگ چای توسط شبکه عصبی پس انتشار پیشخوربا الگوریتم آموزش لونبرگ-مارکوارت وتابع فعالسازی تانژانت سیگموئیدبا چهارنرون ورودی و یازده نرون در لایه ی پنهان و یک نرون خروجی به دست آمد ودرصد خطای نسبی میانگین وضریب تعیین ومجذورخطای مربعات میانگین به ترتیب ۳۰/۱،۹۹۹۸/۰ و ۰۰۰۰۸۴/۰ می باشدو بهترین نتیجه برای خشک کردن توده ای از چای توسط شبکه ی عصبی پس انتشار پیشخور با چهار نرون ورودی و بیست نرون در لایه ی پنهان و یک خروجی و درصدخطاینسبی میانگین وضریب تعیین  و مجذور خطای مربعات میانگینوخطای مربعات میانگین به ترتیب ۴۲/۵ ،۹۹۹۶/۰ ،۰۰۰۰۸۲/۰ و۰۰۰۱۷۰/۰ به دست آمد که نشان دهنده ی دقت بالای شبکه عصبی است .
 
کلمات کلیدی: خشک کردن برگچای، شبکه عصبی پس انتشار پیشخور و پیشرو، الگوریتم لونبرگ–مارکوارت
عنوان                                                                                                        صفحه
فهرست جداول……………………………………………………………………………………………………………………ز
فهرست تصاویر و نمودارها …………………………………………………………………………………………………ح
فهرست علائم اختصاری……………………………………………………………………………………………………..ک
 
فصل اول: مقدمه وکلیات تحقیق                                                                          ۱
۱-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….۲
۱-۲ تاریخچه پیدایش چای………………………………………………………………………………………………….۳
۱-۳ مشخصات گیاه شناسی………………………………………………………………………………………………….۴
۱-۴ ترکیبات چای……………………………………………………………………………………………………………….۵
۱-۵چگونگی پرورش چای در ایران……………………………………………………………………………………..۵
۱-۶ارقام چای  قابل کشت در ایران………………………………………………………………………………………۶
۱-۷ کاشت چای………………………………………………………………………………………………………………….۶
۱-۸عوامل مؤثر در رویش گیاه چای……………………………………………………………………………………..۶
۱-۸-۱درجه حرارت……………………………………………………………………………………………………………۶
۱-۸-۲ نور…………………………………………………………………………………………………………………………۷
۱-۸-۳میزان آب…………………………………………………………………………………………………………………۷
۱-۸-۴کود…………………………………………………………………………………………………………………………۷
۱-۹برداشت محصول (برگ چینی)……………………………………………………………………………………….۷
۱-۹-۱انواع برداشت (چین)…………………………………………………………………………………………………۹
۱-۹-۲طول مدت برداشت (دوره برگ چینی )……………………………………………………………………….۹
۱-۱۰نکاتی برای داشتن چای مطلوب…………………………………………………………………………………..۱۱
۱-۱۱خشک  کردن ……………………………………………………………………………………………………………۱۳
۱-۱۱-۱انواع چای بر حسب خشک شدن……………………………………………………………………………۱۴
۱-۱۱-۲روش های تولید چای…………………………………………………………………………………………….۱۵
۱-۱۱-۳مراحل خشک کردن چای در کارخانه……………………………………………………………………….۱۶
۱-۱۱-۳-۱پلاس……………………………………………………………………………………………………………….۱۶
۱-۱۱-۳-۲مالش………………………………………………………………………………………………………………۱۸
۱-۱۱-۳-۳ تخمیر……………………………………………………………………………………………………………..۱۹
۱-۱۱-۳-۴ خشک…………………………………………………………………………………………………………….۱۹
۱-۱۲نحوه کار با خشک کن آزمایشگاهی…………………………………………………………………………….۲۴
۱-۱۳شبکه عصبی مصنوعی……………………………………………………………………………………………….۲۶
۱-۱۴بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………..۲۷
۱-۱۵اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..۲۷
۱-۱۶مراحل انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………….۲۸
۱-۱۷ساختار تحقیق………………………………………………………………………………………………………….۲۹
 
فصل دوم: ادبیات وپیشینه تحقیق                                                                       ۳۰
۲-۱پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..۳۱
 
فصل سوم: روش تحقیق                                                                                    ۳۶
۳-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..۳۷
۳-۲تاریخچه پیدایش شبکه های عصبی مصنوعی………………………………………………………………….۳۷
۳-۳مزایای استفاده از شبکه های عصبی ……………………………………………………………………………..۴۰
۳-۴شبکه عصبی چندلایه……………………………………………………………………………………………………۴۱
۳-۴-۱-۱ الگوریتم پس انتشار خطا……………………………………………………………………………………..۴۲
۳-۴-۲ مدلسازی خشک کردن چای توسط شبکه عصبی پرسپترون………………………………………….۴۴
۳-۴-۲-۱ انتخاب داده های ورودی به شبکه…………………………………………………………………………۴۵
۳-۴-۲-۲ پیکربندی شبکه عصبی………………………………………………………………………………………..۴۵
۳-۴-۳توابع فعالسازی……………………………………………………………………………………………………….۴۸
۳-۴-۴توپولوژی………………………………………………………………………………………………………………..۴۹
۳-۴- ۵روش الگوریتم لونبرگ – مارکوارت ………………………………………………………………………..۴۹
۳-۵ بررسی عملکرد شبکه………………………………………………………………………………………………….۴۹ ۳-۶ جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………۵۰

 

 
 
فصل چهارم :محاسبات و یافته های تحقیق                                                                  ۵۲
۴-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..۵۳
۴-۲ تأثیر متغیرها بر خشک شدن…………………………………………………………………………………………۵۳
۴-۳نتایج حاصل از مدلسازی توسط شبکه عصبی پیشخور و پیشرو……………………………………….۶۳
۴-۴ جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………۸۴
 
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها                                                                          ۸۵
۵-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….۸۶
۵-۲ نتایج تحقیق………………………………………………………………………………………………………………۸۶
۵-۳ پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………………۸۷
مراجع                                                                                                              ۸۸
چکیده انگلیسی                                                                                                  ۹۳
 
 

 

فهرست جدول ها
 
۴-۱برخی از معادلات ترمودینامیکی……………………………………………………………………………………۵۹
۴-۲میزان تغییرضریب نفوذبا افزایش دما………………………………………………………………………………۶۰
۴-۳ معماری شبکه های عصبی مدل سازی شده برای یک برگ چای و توده ای از چای…………..۶۲
۴-۴نتایج آنالیز شبکه پس انتشار پیشخور برای یک برگ چای با تعدادلایه های پنهان وتعداد
نرون های متفاوت درهرلایه دردماهاوسرعت های متفاوت هوای خشک کردن………………………..۶۳
۴-۵نتایج آنالیز شبکه پس انتشار پیشرو برای یک برگ چای با تعدادلایه های پنهان وتعداد
نرون های متفاوت درهرلایه دردماهاوسرعت های متفاوت هوای خشک کردن………………………..۶۵
۴-۶نتایج آنالیز شبکه پس انتشار پیشخور برای توده ای ازچای با تعدادلایه های پنهان وتعداد
نرون های متفاوت درهرلایه دردماهاوسرعت های متفاوت هوای خشک کردن………………………..۶۷
۴-۷نتایج آنالیز شبکه پس انتشار پیشرو برای توده ای از چای با تعدادلایه های پنهان وتعداد
نرون های متفاوت درهرلایه دردماهاوسرعت های متفاوت هوای خشک کردن………………………..۶۹
۴-۸ نتایج مراحل تست و آموزش……………………………………………………………………………………..۸۱
۴-۹مقایسه بین نتایج شبکه عصبی با روابط تجربی………………………………………………………………۸۲
۴-۱۰نتایج حاصل از دو نوع شبکه عصبی…………………………………………………………………………..۸۲
 
 

 

 
 
فهرست تصاویر ونمودارها
 
۱-۱ گل چای کاملیا……………………………………………………………………………………………………………۴
۱-۲ نمایی از یک شاخساره ……………………………………………………………………………………………….۱۰
۱-۳نمایی ازدستگاه پلاس…………………………………………………………………………………………………..۱۷
۱-۴نمایی از دستگاه مالش…………………………………………………………………………………………………..۱۸
۱-۵ شمایی از خشک کن بستر سیال……………………………………………………………………………………۲۳
۱-۶ نمونه برگ سبز چای…………………………………………………………………………………………………..۲۵
۱-۷ عکس (الف) و نمای شماتیک (ب)  خشک کن پیشتاز ساخته شده جهت انجام…………………۲۸
۱-۸دستگاه سرعت سنج هوا……………………………………………………………………………………………….۲۹
۱-۹ترازوی دیجیتال با سه رقم اعشار…………………………………………………………………………………..۲۹
۱-۱۰دماسنج اشعه ای………………………………………………………………………………………………………..۳۰
۱-۱۱آون (کوره) خشک کن……………………………………………………………………………………………….۳۰
۳-۱ مدل نرون(دموث و بیل)………………………………………………………………………………………………۴۱
۳-۲ طرحواره کلی از شبکه عصبی مورد استفاده…………………………………………………………………….۴۴
۳-۳ تابع فعال سازی تانژانت سیگموئید………………………………………………………………………………..۴۸
۴-۱ تغییرات کاهش وزن چهارنمونه با زمان خشک شدن در دمای ۳۵ درجه و سرعت ۰٫۷  متر برثانیه برای یک برگ چای …………………………………………………………………………………………………۵۴
۴-۲ تغییرات کاهش وزن میانگین نمونه ها بازمان خشک شدن دردمای ۳۵ درجه و سرعت۰٫۷
متر برثانیه برای یک برگ چای…………………………………………………………………………………………….۵۴
۴-۳ تغییرات کاهش وزن چهارنمونه بازمان خشک شدن در دمای ۴۵ درجه و سرعت۰٫۷ متربر
ثانیه برای یک برگ چای ……………………………………………………………………………………………………۵۵
۴-۴ تغییرات کاهش وزن میانگین نمونه ها بازمان خشک شدن در دمای ۴۵ درجه و سرعت۰٫۷
متربرثانیه برای یک برگ چای…………………………………………………………………………………………….۵۵
۴-۵ تغییرات کاهش وزن چهارنمونه بازمان خشک شدن در دمای ۵۵ درجه و سرعت۰٫۷ متر بر
ثانیه برای یک برگ چای……………………………………………………………………………………………………۵۶
۴-۶ تغییرات کاهش وزن میانگین نمونه ها با زمان خشک شدن در دمای ۵۵ درجه و سرعت۰٫۷
متر برثانیه برای یک برگ چای……………………………………………………………………………………………۵۶
۴-۷  تغییرات رطوبت (kg/kg) با زمان در سرعت ۷/۰ متر بر ثانیه برای یک برگ چای………………۵۷
۴-۸ تغییرات نسبت رطوبت (بی بعد ) با زمان در سرعت ۷/۰ متر برثانیه برای یک برگ چای……….۵۷
۴-۹تغییرات نسبت رطوبت (بی بعد)بازمان درسرعت های متفاوت ودردمای ثابت ۳۵درجه برای
یک برگ چای…………………………………………………………………………………………………………………..۵۸
۴-۱۰تغییرات  ln(MR)بازمان در سرعت۷/۰ متر بر ثانیه ودر سه دمای متفاوت برای یک برگ چای…………………………………………………………………………………………………………………………………۵۹
۴-۱۱ نمودارln(MR)برحسب زمان در دمای ۳۵ درجه و سرعت ۰٫۷متر بر ثانیه برای یک
برگ چای………………………………………………………………………………………………………………………۶۰
۴-۱۲ نمودارln(MR)برحسب زمان در دمای ۴۵ درجه و سرعت ۰٫۷ متر بر ثانیه برای یک
برگ چای……………………………………………………………………………………………………………………….۶۱

  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

     
    Widget not in any sidebars
       

۴-۱۳ نمودارln(MR)برحسب زمان در دمای ۵۵ درجه و سرعت ۰٫۷متر بر ثانیه برای یک
برگ چای……………………………………………………………………………………………………………………….۶۱
۴-۱۴ تغییرات رطوبت (kg/kg) با زمان برای توده ای از چای در سرعت ۷/۰ متربرثانیه……………۶۷
۴-۱۵ تغییرات نسبت رطوبت (بی بعد) با زمان برای توده ای از چای  در سرعت ۷/۰ متر
برثانیه ……………………………………………………………………………………………………………………………۶۷
۴-۱۶ تغییرات رطوبت (kg/kg) با زمان برای توده ای از چای در سرعت۱ متربرثانیه……………….۶۸
۴-۱۷ تغییرات نسبت رطوبت (بی بعد) با زمان برای توده ای از چای  در سرعت ۱ متر
برثانیه……………………………………………………………………………………………………………………………..۶۸
۴-۱۸ تغییرات نسبت رطوبت با زمان در دو سرعت متفاوت ودمای ثابت ۵۵ درجه برای
توده ای از چای……………………………………………………………………………………………………………….۶۹
۴-۱۹چگونگی یادگیری شبکهءFFBP برای یک برگ چای ،الگوریتم یادگیری LM ،تابع آستانه TANSIG با توپولوژی۱-۱۱-۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۷۴
۴-۲۰مقایسه نسبت رطوبت پیش بینی شده با نسبت رطوبت تجربی در مرحلهء آموزش
برای یک برگ چای……………………………………………………………………………………………………….۷۵
۴-۲۱مقایسه نسبت رطوبت پیش بینی شده با نسبت رطوبت تجربی در مرحلهء ارزیابی برای
یک برگ چای……………………………………………………………………………………………………………….۷۵
۴-۲۲مقایسه نسبت رطوبت پیش بینی شده با نسبت رطوبت تجربی در مرحلهءاعتبارسنجی
برای یک برگ چای……………………………………………………………………………………………………….۷۶
۴-۲۳مقایسه نسبت رطوبت پیش بینی شده با نسبت رطوبت تجربی درکل مراحل برای یک
برگ چای………………………………………………………………………………………………………………………۷۶
۴-۲۴ مقایسه نتایج داده های تجربی با خروجی شبکه عصبی برای یک برگ چای با تعداد
نرون های بهینه یازده در لایه پنهان…………………………………………………………………………………..۷۷
۴-۲۵ چگونگی یادگیری شبکهءFFBP برای توده ای از چای ،الگوریتم یادگیری LM ،تابع آستانه TANSIG با توپولوژی۱-۲۰-۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۷۸
۴-۲۶مقایسه نسبت رطوبت پیش بینی شده بانسبت رطوبت تجربی درمرحلهء آموزش برای
توده ای از چای…………………………………………………………………………………………………………….۷۹
۴-۲۷مقایسه نسبت رطوبت پیش بینی شده بانسبت رطوبت تجربی درمرحلهء ارزیابی برای
توده ای از چای……………………………………………………………………………………………………………..۷۹
۴-۲۸مقایسه نسبت رطوبت پیش بینی شده با نسبت رطوبت تجربی در مرحلهء اعتبارسنجی
برای توده ای از چای…………………………………………………………………………………………………….۸۰
۴-۲۹مقایسه نسبت رطوبت پیش بینی شده با نسبت رطوبت تجربی در کل مراحل برای
توده ای از چای……………………………………………………………………………………………………………۸۰
۴-۳۰ مقایسه نتایج داده های تجربی با خروجی شبکه عصبی برای توده ای از چای با تعداد
نرون های بهینه بیست در لایه پنهان…………………………………………………………………………………۸۱
۴-۳۱مقادیرMSEبرای یک برگ از چای باالگوریتم یادگیری LMوبرخی ازتوپولوﮊی های
شبکه FFBPو……………………………………………………………………………CFBP83
۴-۳۲مقادیرMSEبرای توده ای از چای باالگوریتم یادگیری LMوبرخی ازتوپولوﮊی های
شبکهFFBPو CFBP………………………………………………………………………………………………………83
 
 

 

فهرست علائم اختصاری
 
زمان………………………………………………………………………………………………………………………. (min)t
دما…………………………………………………………………………………………………………………………. T (°c)
رطوبت……………………………………………………………………………………………………………… X(kg/kg)
رطوبت اولیه(در لحظه صفر)………………………………………………………………………………………….
رطوبت تعادلی…………………………………………………………………………………………………………….
نسبت رطوبت…………………………………………………………………………………………… (بدون بعد) MR
سرعت…………………………………………………………………………………………………………………. m/s))V
وزن نمونه در هر لحظه…………………………………………………………………………………………. kg))
وزن نمونه خشک شده…………………………………………………………………………………………. kg))
لایه پنهان……………………………………………………………………………………………………………………… Z ورودی لایه مخفی……………………………………………………………………………………………….    z _
خروجی لایه مخفی………………………………………………………………………………………………………..
ورودی به لایه خروجی……………………………………………………………………………………… y _
خروجی لایه خروجی…………………………………………………………………………………………………..
بایاس در لایه مخفی ……………………………………………………………………………………………………
بایاس در لایه خروجی…………………………………………………………………………………………………
پس انتشار خطا……………………………………………………………………………………………………………. BP
ورودی شبکه(تجربی)……………………………………………………………………………………………..
خروجی شبکه(پیش بینی شده)………………………………………………………………………………….
تابع سیگموئید………………………………………………………………………………………………………….. F(X)
ضریب نفوذ………………………………………………………………………………………………………….  (m/s)D
ثابت تعادل…………………………………………………………………………………………………………………… K
ورودی های خطا(دلتا(…………………………………………………………………………………………….. _
وزن هر نرون……………………………………………………………………………………………………………….. W
خطا……………………………………………………………………………………………………………………………
۱ مقدمه:
محصولات کشاورزی در مقادیر بالا تولید می شوند ولی بلافاصله مصرف نمی شوند با این حال بسیاری از این محصولات را می توان با بهره گرفتن از پردازش های خاص حفظ کرد.یکی از این روش ها خشک کردن است .]۲۱[
خشک کردن قدیمی ترین روش برای جلوگیری از فساد غذاست .خشک کردن فرآیندی است برای افزایش عمر مفید محصولات کشاورزی بدون از دست دادن خواص مغذی قبل ازمصرف. خشک کردن به عنوان یک روش کاربردی نگهداری در مقیاس صنعتی به منظور به حداقل رساندن فساد بیوشیمیائی ،شیمیائی و میکرو بیولوژی با کاهش مقدار آب و فعالیت آب از مواد تعریف میشود. در فرآیند خشک کردن،آب از درون مواد غذایی توسط نفوذ به سطح مواد به وسیله ی هوا منتقل می شود و از آنجا به وسیله ی جابجایی به جریان هوا منتقل می شود .]۲۱،۲۲[
ماده ای که در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته است چای می باشد .چای ،بهترین نوشیدنی پس از آب است .امروزه چای دم کرده یکی از پرطرفدارترین نوشیدنی های غیرالکلی در جهان است وتقریباً مصرف آن هم ردیف بامصرف قهوه (کافه)است.]۲۳[
چای ارزش غذائی فراوانی دارد زیرا علاوه بر کافئین و پلی فنول های اکسید شده ،مقادیری مواد پروتئینی وهیدرات های کربن نیز دارد و به همین سبب ارزش واقعی گرمازائی یک فنجان چای حدود ۴کیلوکالری (۱۷۰گرم) است .چای ویتامین های متعددی دارد که جزو ویتامین Bمرکب محسوب می شوند .چای بر حسب خشک کردن انواع مختلفی دارد چای سبز،چای سیاه ونیمه تخمیری]۵[
مصرف تیانین موجود در چای، در کاهش میزان فشارخون بالا مؤثراست.چای واژه ای است چینی و در گویش چینی جنوبی چای تلفظ می شود وبا همان تلفظ چای وارد زبان فارسی شده است.در گویش چینی شمالی،تی تلفظ می شودو ارتفاع آن گاهی تا۸ متر می رسد.چای تقریباً بدون چربی است ودارای طعمی کمی تلخ و گس است ومهم ترین خواص آن عبارتند ازضدافسردگی ضدقند خون،ضد باکتری ،ضد سرطان ،ضد ویروس ،مقوی قلب،محافظ کبد ،کاهنده ی پرفشاری خون ،کاهش دهنده ی چربی خون ،کاهش دهنده ی تری گلیسیرید و جلوگیری از پوسیدگی دندان]۴[
تعداد صفحه : ۱۲۱
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com