دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه خنک کاری مغز به منظور کاهش آسیب های وارده با بهره گرفتن از روش انتفال حرارت معکوس

عنوان : مطالعه خنک کاری مغز به منظور کاهش آسیب های وارده با بهره گرفتن از روش انتفال حرارت معکوس

دانشگاه صنعتی شاهرود

دانشکده : مکانیک

گروه : سیالات

 

مطالعه خنک کاری مغز به منظور کاهش آسیب های وارده با بهره گرفتن از روش انتفال حرارت معکوس

 

اساتید راهنما :

دکتر پوریا اکبر­زاده

دکتر علی عباس­نژاد

استاد مشاور:

دکتر محمد محمدیون

پایان نامه ارشد جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

اردیبهشت ۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است
چکیده
در تحقیق حاضر مسئله خنک کاری مغز به روش انتقال حرارت معکوس به منظور کاهش آسیب های احتمالی مورد بررسی قرار گرفته است. کاهش دمای مغزفواید بسیاری در مقابل آسیب های تراماتیک و ایشکمیک مغز دارد و می تواند بیمار را مدت بیشتری در وضعیت حیاتی نگه دارد. هندسه مغز به عنوان یک فرض ساده کننده، به صورت یک نیمکره متقارن در نظر گرفته شده است. مسئله معکوس با روش گرادیان مزدوج حل شده است.اساس روش بر مبنای مینیمم سازی تابع هدفی است که که به صورت مجموع مربعات تفاضل دماهای محاسبه شده و دماهای اندازه گیری شده از آزمایش بر روی مرز خارجی مغز تعریف می گردد.  با حدس یک شار اولیه مسئله را حل کرده، توزیع دما و شار حرارتی مورد نظر به منظور کاهش دمای مرکز مغز به میزان ۵ درجه ( رسیدن به دمای ۳۳ درجه)، به دست آمده اند. توابع محاسبه شده با بهره گرفتن از روش معکوس با توابع دقیق مقایسه شده ­اند.
فهرست علائم و اختصارات:
 

 Cگرمای ویژه، 
 dجهت گام بهینه 
  خطای RMS 
 kهدایت گرمایی بافت، W/m °C 
 Nsتعداد سنسور­ها 
 nبردار عمود بر سطح 
 qشار حرارتی 
  نرخ تولید گرمای متابولیک 
 Rشعاع سر  m 
 Sتابع هدف 
 Tدما 
  دمای مرکزی بدن 
 tزمان 
  نرخ خون تزیق وریدی 
 Yدمای مورد نظر(اندازه ­گیری شده) 
Greek letters 
  نفوذپذیری گرمایی 
  اندازه گام حل 
  ضریب الحاقی 
  پارامتر توقف 
  زمان بی­بعد 
  متغیر مسئله حساسیت 
  چگالی بافت زنده 
 bخون 
  مشتق نسبت به 
  مشتق نسبت به 
  مشتق نسبت به 
  مشتق نسبت به 
 Superscripts  
 kتعداد تکرار­ها 

فهرست مطالب
عنوان                                                                                         شماره صفحه
فصل اول: مقدمه. ۱
۱-۱ مقدمه: ۲
۱-۲- تاریخچه: ۷
فصل دوم: بررسی روش های بهینه سازی توابع   ۱۵
۲-۱ مسائل بهینه سازی.. ۱۶
۲-۲ دسته بندی روش های بهینه سازی.. ۱۷
۲-۳ راه حل کلی.. ۱۸
۲-۴ نرخ هم گرائی.. ۱۹
۲-۵-۱ محاسبه گرادیان. ۲۲
۲-۵-۲ تعیین طول گام بهینه در جهت کاهش تابع. ۲۳
۲-۶ معیار هم گرائی.. ۲۴
۲-۷ روش کاهش سریع. ۲۵
۲-۸ مقدمه ای بر روش انتقال حرارت معکوس… ۲۵
۲-۸-۱  مقدمه. ۲۵
۲-۸-۲  مشکلات حل مسائل انتقال حرارت معکوس… ۲۷
۲-۸-۳  ارزیابی روش های مسائل معکوس حرارتی.. ۳۱
۲-۸-۴  تکنیک های حل مسائل انتقال حرارت معکوس… ۳۲
۲-۸-۵  تکنیک I 34
۲-۸-۵-۱ شرح تکنیک… ۳۴
۲-۸-۵-۲ روش های محاسبه ضرایب حساسیت.. ۳۷
۲-۸-۶  تکنیک II 38
۲-۸-۶-۱ متد گرادیان مزدوج. ۳۸
۲-۸-۶-۲  الگوریتم محاسباتی تکنیک دوم. ۴۴
۲-۸-۶-۳  اندازه گیری پیوسته. ۴۵
۲-۸-۷ تکنیک III 46
۲-۸-۷-۱ روش گرادیان مزدوج با مسئله اضافی جهت تخمین پارامترها ۴۶
۲-۸-۷-۲  الگوریتم محاسباتی تکنیک سوم. ۴۹
۲-۸-۸  تکنیک IV.. 50
۲-۸-۸-۱  گرادیان مزدوج با مسئله الحاقی برای تخمین توابع. ۵۰
۲-۸-۸-۲  الگوریتم محاسباتی تکنیک چهارم. ۵۲
فصل سوم: مدل ریاضی.. ۵۴
۳-۱ مقدمه. ۵۵
۳-۲ مدل های هدایت گرمایی.. ۵۵
۳-۲-۱ مدل پنز. ۵۵

 •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

   
  Widget not in any sidebars
     

۳-۲-۲ مدل چن هلمز [۲۶]. ۶۰
فصل چهارم: تخمین شار حرارتی گذرا در حالت متقارن محوری.. ۶۱
۴-۱- فیزیک مسئله. ۶۲
۴-۲- محاسبه توزیع دما در حالت گذرا ۶۳
در این بخش به بررسی روش حل  معادلات انتقال حرارت متقارن محوری در حالت گذرا  پرداخته میشود. ۶۳
۴-۲-۱ معادله حاکم. ۶۳
۴-۲-۲- معادلات حاکم در دستگاه مختصات عمومی.. ۶۴
۴-۲-۳- متریک ها و ژاکوبین های تبدیل.. ۶۵
۴-۲-۴ تبدیل معادلات از صفحه فیزیکی به صفحه محاسباتی.. ۶۷
۴-۲-۵- گسسته سازی معادلات.. ۶۹
۴-۲-۶ شرایط مرزی مسئله. ۷۱
۴-۳ مسئله معکوس… ۷۴
۴-۳-۱ مسئله حساسیت.. ۷۵
۴-۳-۲ مسئله الحاقی.. ۷۶
۴-۳-۳ معادله گرادیان. ۷۶
۴-۳-۴ روش تکرار ۷۷
۴-۵: تخمین شار حرارتی مجهول در مدل سه لایه. ۷۷
۴-۵-۱ معادله حاکم. ۷۸
۴-۵-۲ شرایط مرزی مساله. ۷۸
۴-۵-۳ مسئله معکوس… ۸۰
۴-۵-۳-۱ مسئله حساسیت.. ۸۰
۴-۵-۳-۲ مسئله الحاقی.. ۸۱
فصل پنجم: نتایج.. ۸۲
نتیجه گیری: ۹۴
پیوست الف.. ۹۵
پیوست ب.. ۹۶
اعتبارسنجی حل مستقیم. ۹۶
مراجع: ۱۱۵
 
فهرست جداول
جدول۲-۱- دسته بندی روش های بهینه سازی……………………………………………………………………………. ۱۸
جدول ۴-۱٫ خواص لایه های استفاده شده………………………………………………………………………………… ۷۹
جدول۵-۱٫ خطایRMS برای توابع مختلف در نظر گرفته شده برای شار حرارتی   ۸۸
فهرست اشکال
شکل ۲-۱- نمودار روند بهینه سازی تابع هدف………………………………………………………………………….. ۱۹
شکل ۲-۲- جهت های سریع ترین افزایش…………………………………………………………………………………… ۲۱
شکل۳-۱٫ المان در نظر گرفته شده برای به دست آوردن معادله انتقال حرارت زیستی پنز….. ۵۶
شکل ۴-۱ نمایش فیزیک مسئله…………………………………………………………………………………………………. ۶۲
شکل ۴-۲ – نمایش صفحه مختصات فیزیکی و محاسباتی………………………………………………………. ۶۴
شکل ۴-۳-نمایش گره مرکزی و هشت گره همسایه آن………………………………………………………….. ۷۰
شکل ۴-۴- نمایش صفحه محاسباتی………………………………………………………………………………………….. ۷۱
شکل ۴-۵-  نمایش شرایط مرزی در صفحه فیزیکی………………………………………………………………… ۷۱
شکل ۴-۶- نمایش مساله سه لایه در صفحه محاسباتی…………………………………………………………… ۷۸
شکل ۴-۷- نمایش هندسه مساله متشکل از سه لایه مختلف بافت مغز، استخوان و پوست سر ۸۰
شکل۵-۱ شبکه مورد استفاده در حل مسئله و موقعت سنسورها……………………………………………. ۸۳
شکل ۵-۲٫ مقایسه شار حرارتی محاسبه شده با شار حرارتی دقیق که به­صورت تابع خطی می­باشد   ۸۵
شکل ۵-۳٫ مقایسه شار حرارتی محاسبه شده با شار حرارتی دقیق که به­صورت تابع پله می­باشد…….. ۸۵
شکل ۵-۴٫ مقایسه شار حرارتی محاسبه شده با شار حرارتی دقیق که به­صورت تابعی ترکیبی از  sin و cos می­باشد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۶
شکل۵-۵٫ مقایسه شار حرارتی محاسبه شده با بهره گرفتن از داده های نویزدار با شار حرارتی دقیق که به­صورت تابع خطی می­باشد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۶
شکل ۵-۶٫ مقایسه شار حرارتی محاسبه شده با بهره گرفتن از داده های نویزدار با شار حرارتی دقیق که به­صورت تابع پله­ای می­باشد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۷
شکل۵-۷٫ مقایسه شار حرارتی محاسبه شده با بهره گرفتن از داده های نویزدار با شار حرارتی دقیق که به­صورت تابعی ترکیبی از  sin و cos می­باشد……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۷
شکل ۵-۸٫ مقایسه شار حرارتی محاسبه شده با شار حرارتی دقیق که به­صورت تابع خطی می­باشد   ۸۹
شکل ۵-۹٫ مقایسه شار حرارتی محاسبه شده با شار حرارتی دقیق که به­صورت تابع پله می­باشد…….. ۸۹
شکل ۵-۱۰٫ مقایسه شار حرارتی محاسبه شده با شار حرارتی دقیق که به­صورت تابع سینوس و کسینوس می­باشد   ۹۰
شکل ۵-۱۱٫ مقایسه شار حرارتی محاسبه شده با بهره گرفتن از داده های نویزدار با شار حرارتی دقیق که به­صورت تابع خطی می­باشد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۰
شکل ۵-۱۲٫ مقایسه شار حرارتی محاسبه شده با بهره گرفتن از داده های نویزدار با شار حرارتی دقیق که به­صورت تابع پله می­باشد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۱
شکل ۵-۱۳٫ مقایسه شار حرارتی محاسبه شده با بهره گرفتن از داده های نویزدار با شار حرارتی دقیق که به­صورت تابع سینوس-کسینوس می­باشد………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۱
شکل ۵-۱۴٫ مقایسه دمای محاسبه شده و دمای دقیق…………………………………………………………….. ۹۲
شکل ۵-۱۵٫ شار محاسبه شده……………………………………………………………………………………………………. ۹۲
ضمائم:
شکل۱- هندسه مستطیلی با شرایط مرزی دما ، عایق و شار حرارت………………………………………. ۹۶
شکل۲- مقایسه منحنی های توزیع دمای گره ۱ پس از ۱۲ ثانیه…………………………………………….. ۹۷
شکل۳- مقایسه منحنی های توزیع دمای گره ۲ پس از ۱۲ ثانیه…………………………………………….. ۹۸
شکل۴- مقایسه منحنی های توزیع دمای گره ۴ پس از ۱۲ ثانیه…………………………………………….. ۹۸
شکل۵- مقایسه منحنی های توزیع دمای گره ۵ پس از ۱۲ ثانیه…………………………………………….. ۹۹
شکل۶- مقایسه منحنی های توزیع دمای گره۷  پس از ۱۲ ثانیه…………………………………………….. ۹۹
شکل۷- مقایسه منحنی های توزیع دمای گره ۸  پس از ۱۲ ثانیه………………………………………… ۱۰۰
شکل۸-  هندسه منحنی با شرایط مرزی عایق و شار حرارتی………………………………………………. ۱۰۱
شکل۹- مقایسه منحنی توزیع دما برای گره میانی پس از ۶۰ ثانیه…………………………………….. ۱۰۱
شکل ۱۰- نمایش هندسه منحنی متشکل از سه لایه مختلف آزبست ، فولاد و آلومینیم…. ۱۰۲
شکل ۱۱- نمایش کانتورهای توزیع دمای کد حاضر برای مسئله چندلایه…………………………… ۱۰۳
شکل ۱۲- نمایش کانتورهای توزیع دمای FLUENT  برای مسئله چندلایه…………………… ۱۰۳
شکل ۱۳- نمایش شبکه ۳۰*۳۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۰۴
شکل ۱۴- نمایش شبکه ۴۰*۴۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۰۵
شکل ۱۵- نمایش شبکه ۵۰*۵۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۰۵
شکل ۱۶- نمایش کانتورهای توزیع دما برای شبکه ۳۰*۳۰ در مسئله یک لایه………………… ۱۰۶
شکل ۱۷- نمایش کانتورهای توزیع دما برای شبکه ۳۰*۳۰ در مسئله دولایه………………….. ۱۰۶
شکل ۱۸- نمایش کانتورهای توزیع دما برای شبکه ۳۰*۳۰ در مسئله سه لایه……………….. ۱۰۷
شکل ۱۹- نمایش کانتورهای توزیع دما برای شبکه ۴۰*۴۰ در مسئله یک لایه………………… ۱۰۷
شکل ۲۰- نمایش کانتورهای توزیع دما برای شبکه ۴۰*۴۰ در مسئله دولایه………………….. ۱۰۸
شکل ۲۱- نمایش کانتورهای توزیع دما برای شبکه ۴۰*۴۰ در مسئله سه لایه……………….. ۱۰۸
شکل ۲۲- نمایش منحنی­های توزیع دمای گره میانی در مسئله یک لایه…………………………….. ۱۰۹
شکل ۲۳- نمایش منحنی­های توزیع دمای گره میانی در مسئله دولایه………………………………. ۱۱۰
شکل ۲۴- نمایش منحنی­های توزیع دمای گره میانی در مسئله سه لایه……………………………. ۱۱۰
شکل ۲۵- نمایش کانتورهای توزیع دمای کد حاضر برای هندسه­ نامنظم با تقارن محوری.. ۱۱۱
شکل ۲۶- نمایش کانتورهای توزیع دمای FLUENT برای هندسه­ نامنظم با تقارن محوری ۱۱۲
شکل ۲۷- نمایش کانتورهای توزیع دمای کد حاضر………………………………………………………………. ۱۱۳
شکل ۲۸- نمایش منحنی­های توزیع دمای مرکز کره…………………………………………………………….. ۱۱۳
شکل ۲۹- نمایش منحنی­های توزیع دمای نقطه­ای که در موقعیت  قرارگرفته ۱۱۴
شکل ۳۰- نمایش منحنی­های توزیع دمای نقطه­ای که بر روی سطح کره قرارگرفته
است    ۱۱۴

مقدمه:

توسعه کامپیوتر و ابزار محاسباتی، رشد روش های عددی را برای مدل سازی پدیده های فیزیکی تسریع کرده است. برای مدل سازی یک پدیده فیزیکی به یک مدل ریاضی و یک روش حل نیاز است. مدل سازی مسائل هدایت حرارتی نیز به­مانند دیگر پدیده های فیزیکی با حل معادلات حاکم امکان پذیر است. برای حل مسائل هدایت حرارتی به اطلاعات زیر نیاز داریم:

 • هندسه ناحیه حل
 • شرایط اولیه
 • شرایط مرزی (دما یا شار حرارتی سطحی)
 • خواص ترموفیزیکی
 • محل و قدرت منبع حرارتی درصورتی که وجود داشته باشند.

پس از حل معادلات حاکم توزیع دما در داخل ناحیه حل به دست می­آید. این نوع مسائل را مسائل مستقیم حرارتی می گوییم. روش های حل مسائل مستقیم از سال ها پیش توسعه یافته اند. این روش ها شامل حل مسائلی با هندسه پیچیده و مسائل غیرخطی نیز می­گردند. علاوه بر این پایداری و یکتایی این روش ها نیز بررسی شده است. روش های اولیه عمدتاً بر مبنای حل های تحلیلی بوده ­اند.
این روش ها بیشتر برای مسائل خطی و با هندسه های ساده قابل استفاده هستند. برعکس، روش های عددی دارای این محدودیت نبوده و برای کاربردهای مهندسی بیشتر موردتوجه هستند.
دسته دیگر از این مسائل که در دهه های اخیر موردتوجه قرارگرفته اند، مسائل معکوس حرارتی هستند. در این نوع از مسائل یک یا تعدادی از اطلاعات موردنیاز برای حل مستقیم، دارای مقدار معلومی نمی باشند و ما قصد داریم از طریق اندازه گیری دما در یک یا چند نقطه از ناحیه موردنظر، به تخمین مقادیر مجهول بپردازیم.
به طورکلی می توان گفت که در مسائل مستقیم حرارتی، علت(شار حرارتی، هندسه و…) معلوم، و هدف یافتن معلول(میدان دما) است. اما در مسائل معکوس حرارتی، معلول(دما در بخش ها و یا تمام میدان)، معلوم است، و هدف یافتن علت (شار حرارتی، هندسه و…) است.
مسائل انتقال حرارت معکوس که IHTP[1] نیز نامیده می شوند با استناد بر اندازه گیری های دما و یا شار حرارتی، کمیت های مجهولی را که در آنالیز مسائل فیزیکی در مهندسی گرمایی ظاهر می شوند، تخمین می زنند. به عنوان مثال، در مسائل معکوسی که با هدایت حرارت مرتبط می باشند، با بهره گرفتن از اندازه گیری دما در جسم می توان شار حرارتی مرز را اندازه گیری نمود. این در حالی است که در مسائل هدایت حرارت مستقیم با داشتن شار حرارتی، میدان دمای جسم مشخص می شود. یکی از مهم ترین مزایای IHTP همکاری بسیار نزدیک میان تحقیقات آزمایشگاهی و تئوری است. به عنوان مثال در تحقیقات آزمایشگاهی با بهره گرفتن از حس گر می توان دمای جسم را تعیین نمود. این دما به عنوان داده های ورودی معادلات تئوری برای اندازه گیری شار حرارتی مورداستفاده قرار می گیرد. درنتیجه جواب های به دست آمده از روابط تئوری تطابق بسیار خوبی با جواب های حقیقی خواهند داشت.
هنگام حل IHTP همواره مشکلاتی وجود دارد که باید تشخیص داده شوند. به علت ناپایداری جواب های IHTP، این مسائل ازلحاظ ریاضی در گروه مسائل بدخیم دسته بندی می شوند. به عبارت دیگر، به واسطه وجود خطاهای اندازه گیری در آزمایش ها، ممکن است جواب کاملاً متفاوتی به دست آید. برای غلبه بر این مشکلات روش هایی پیشنهاد داده شده اند که حساسیت جواب مسئله به خطای موجود در داده های ورودی را کمتر می کند. ازجمله این روش ها می توان به استفاده از دماهای زمانه ای بعدی[۲]، فیلترهای هموارسازی دیجیتالی[۳] اشاره نمود.
در سالهای اخیر تمایل به استفاده از تئوری و کاربرد IHTP رو به افزایش است. IHTP ارتباط بسیار نزدیکی با بسیاری از شاخه های علوم و مهندسی دارد. مهندسان مکانیک، هوافضا، شیمی و هسته ای، ریاضی دانان، متخصصان فیزیک نجومی[۴]، فیزیکدانان و آماردانان[۵] همگی با کاربردهای متفاوتی که از IHTP در ذهن دارند، به این موضوع علاقه مند می باشند.
مغز در داخل استخوان جمجمه و نخاع در داخل ستون فقرات جای گرفته است. سه پرده که درمجموع منژ نامیده می­شوند، مغز و نخاع را از اطراف محافظت می کنند. مغز بیشترین انرژی بدن را مصرف می­ کند و منطقه­ی گرمی از بدن است. وزن مغز زن و مرد باهم متفاوت است. خوب است بدانیم که هنگام سکته مغزی فشار داخل جمجمه بالا می رود و داخل مغز به شدت گرم می شود پس باید به سرعت از فشار داخل جمجمه کاست تا بیمار دچار آسیب بیشتر نشود. همچنین، تخمین زده می شود در مغز انسان حدود یک صد میلیارد سلول عصبی یا نرون فعالیت می کنند . نرون یا سلول عصبی بر اساس مکانیسم الکتروشیمیایی فعالیت می کند ، اختلاف پتانسیل ناشی از افزایش و کاهش بار الکتریکی در یک نرون که از منفی ۷۰ میلی ولت تا مثبت ۷۰ میلی ولت در نوسان است باعث رها شدن یا ریلیز[۶] مواد مخدر طبیعی یا همان ناقل های عصبی از انتهای سلول عصبی یا آکسون می شود. فعالیت الکتریکی یک صد میلیارد سلول عصبی ، حرارت  بسیار زیادی تولید می کند.
مغز برای خنک کردن خود نیاز به یک سیستم خنک کننده قوی دارد. در مغز انسان حدود ۱۶ هزار کیلومتر رگ و مویرگ خونی وجود دارد. یکی از وظایف اصلی این سیستم علاوه بر تأمین سوخت میلیاردها سلول ،خنک کردن مغز است. به عبارتی حرارت مغز توسط این سیستم جذب می شود و با گردش خود درجاهایی مثل پیشانی، صورت و گوش ها آزاد می شود و خنک می شود. مصرف سیگار با افزایش غلظت خون باعث می شود تا حرکت خون در این مویرگ ها سخت شود و عملیات سوخت رسانی و خنک کردن مغز به درستی انجام نشود. به عبارتی افراد سیگاری مغزشان داغ تر از افراد غیر سیگاری است و سوخت کمتری به مغزشان می رسد. ریزش مو و دیرخواب رفتن یکی از نتایج بالا بودن دمای مغز است. اختلال در عملکرد سلول های عصبی و به دنبال آن اختلال در آزادسازی ناقل های عصبی و کنترل سیستم هورمونی از دیگر نتایج این وضعیت است.
از سوی دیگر، چندی پیش پزشکان برای نجات نوزادی از روش خنک کردن مغز استفاده  کردند که در نوع خودش بی نظیر و شگفت انگیز بود. نوزاد انگلیسی که هنگام تولد بند ناف به دور گردنش پیچیده شده بود و نفس نمی کشید، (اکسیژن کافی به مغزش نمی رسید) با فن خنک کردن مغز (به مدت ۳روز) به زندگی بازگشت. پزشکان برای کم کردن نیاز مغز این نوزاد به اکسیژن، با استفاده از گاز زنون مغز او را سرد کرند. برای این کار از دستگاه جدیدی استفاده شد. آنان با جای دادن آلتی در مغز نوزاد، سر نوزاد را خنک نگه داشتند.نوزاد که مغزش به مدت ۳ روز با این تکنیک خنک نگه داشته شد؛ در حال حاضر، در آغوش مادرش به زندگی لبخند می­زند.
ممکن است که تقلا برای خوابیدن، بعد از یک روز خسته کننده با سرشماری گوسفندان یا خوردن قرص­های خواب هم چندان مؤثر نباشد، اما پژوهشگران دانشکده پزشکی پتینزبورگ در آخرین اجلاس «خواب» سال ۲۰۱۱ روش جالبی را برای درمان بی­خوابی پیشنهاد کردند: خنک کردن مغز!
آن ها یک کلاه پلاستیکی خنک کننده ابداع کردند که قسمت های پیشانی را می­پوشاند و با پایین آوردن دمای مغز می تواند به خواب سریع فرد کمک کند. پزشکان در تحقیقی که روی افراد عادی و بیمارانی که از بی­خوابی رنج می­بردند انجام دادند، افراد بی­خواب بعد از پوشیدن این کلاه خاص، به طور میانگین در زمان ۱۳ دقیقه به خواب رفتند، یعنی زمانی برابر افراد  سالم. دانشمندان فکر می کنند که این کلاه با پایین آوردن دمای مغز  سبب کاهش سوخت وساز آن (به ویژه در ناحیه پیشانی مغز) می­شود و به خواب سریع­تر و راحت­تر فرد کمک می­ کند. هنوز این کلاه­ها به صورت تجاری وارد بازار نشده اند. همچنین عوارض احتمالی استفاده از آن ها مشخص نشده اند؛ مثلاً معلوم نیست که استفاده از این کلاه ها سبب تشدید علائم افراد مبتلابه سینوزیت خواهد شد یا نه؟ محققان دانشگاه نیویورک در پژوهش های مختلف خود دریافتند، خمیازه کشیدن نقش مهمی در تنظیم درجه حرارت مغز به عهده دارد. درصورتی که ناحیه سر «گرم» باشد، خمیازه با تحریک جریان خون و ضربان قلب گرمای بالای آن را کاهش می­دهد. چرخه خواب و استرس، تابع نوسان درجه حرارت مغز است و کار خمیازه آن که این دمای پیوسته در حال تغییر را تنظیم و متوازن کند. توضیح ساده محققان دانشگاه وین این است که ما با خمیازه کشیدن، دمای اطراف را دست کاری می کنیم. به تعبیر دیگر، دهن دره همانند ترموستات مغز عمل می کند. گروه تحقیقاتی دانشگاه وین برای بررسی این فرضیه، تناوب خمیازه کشیدن شهروندان در ماه های تابستانی و زمستانی را زیر نظر گرفت. مشابه همین بررسی در هوای خشک و ۳۷ درجه آریزونا انجام شد.
پژوهش ها نشان داد که مردم وین در تابستان بیشتر از زمستان خمیازه می کشند اما در آمریکا نتیجه کاملاً برعکس بود. علت روشن بود: متوسط دمای وین در تابستان ۲۰ درجه است و این متوسط حرارت زمستانی در آریزونا است. محققان آمریکایی و اتریشی بر این اساس فرضیه ای را طرح کردند: تعداد خمیازه ها به فصل سال یا بلندی و کوتاهی روز یا روشنایی و تاریکی محیط ربط ندارد بلکه موضوع به درجه حرارت ۲۰ درجه برمی گردد.
یک افشانه بینی که می تواند جان هزاران مبتلابه بیماری قلبی را نجات دهد توسط محققان انگلیسی مورد کار آزمایی قرارگرفته است. یک دستگاه ویژه برای پمپاژ سرد کننده پزشکی در بینی بیمار در حال انتقال به بیمارستان مورداستفاده قرار می گیرد. کارشناسان بر این باورند که این درمان می تواند جان افراد زیادی را نجات داده و از ابتلای تعداد زیادی از بیماران به آسیب های مغزی شدید و دائمی جلوگیری کند.
خدمات اورژانس ساحل جنوب شرفی بنیاد بهداشت انگلیس اولین سرویس آمبولانسی است که از این ابداع سوئیسی به عنوان بخشی از کار آزمایی پزشکان بیمارستان رویال ساسکس کانتی استفاده می کند. ماده سردکننده که توسط یک ماسک صورت منتقل می شود، جریان مداومی از مایع در حال تبخیر را به حفره بینی بیمار می فرستد. محققان توانسته اند پیشرفت های بزرگی را در نجات زندگی بیماران قلبی به دست آورند اما بسیاری با آسیب های چشمگیری در سلول های مغزی روبرو شده و در اثر کمبود اکسیژن ناشی از توقف عملکرد قلب می میرند.
ایده افشانه بینی، خنک سازی هر چه سریع تر مغز در محل تماس پایه مغز با مدخل بینی است. گفته می شود خنک کردن مغز می تواند از سلول های مغزی در زمان نبود اکسیژن در خون محافظت کند. اگر این درمان زودهنگام ارائه شود، بیمار شانس بهبود بیشتری داشته و این فناوری جدید به پیراپزشکان اجازه خواهد داد پیش از رسیدن بیمار به بیمارستان عملیات خنک سازی را آغاز کنند. در حال حاضر برخی از خدمات اورژانس انگلیس از شیوه های مختلف فرآیند خنک سازی مانند قطره نمکی سرد و پدهای خنک کننده پیش از رسیدن بیمار به بیمارستان استفاده می کنند. اما این روش ها به طور مستقیم مغز را هدف قرار نداده و به جای آن بر خنک سازی کل بدن و خون برای دستیابی به تأثیر مشابه تکیه دارند.

تعداد صفحه : ۱۳۹
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com