دانلود پایان نامه با موضوع مالکیت فکری، حق مالکیت، حقوق مالکیت فکری، حقوق مالکیت

نمی توان در هیچ یک از دسته های ارتباط موجود جا داد، از جمله این موارد می توان به حقوق مالکیت فکری اشاره کرد که با توجه به برخی تفاوت ها به دو گروه مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی تقسیم می شوند. در واقع موضوعات مربوط به مالکیت صنعتی هم چون حق اختراع، طرح های صنعتی، علائم تجاری و غیره به واسطه ی وجود عنصر یکسان در آن ها و تفاوت هایی که با سایر دسته های ارتباط دارند را می توان در یک دسته ی ارتباط مجزا قرار دارد.
ب-توصیف
در هر موردی که قاضی با یک مسأله تعارض قوانین برخورد می کند برای وی این مسأله مطرح می شود که رابطه ی حقوقی مورد بحث داخل در کدام یک از دسته های ارتباط است.
توصیف، عبارت است از تعیین نوع امر حقوقی که یک قاعده ی حقوق بین الملل خصوصی باید نسبت به آن اجرا گردد. در مورد حقوق مالکیت فکری نیز مسأله توصیف اهمیت به سزایی دارد زیرا این حق به لحاظ ماهیت ویژه ی خود تفاوت های بسیاری با حوزه های سنتی مانند دسته های ارتباط با اموال و یا اسناد دارد بنابراین برای تعیین قانون حاکم بر این گونه حقوق ابتدا باید ماهیت قضائی آن نهاد حقوقی برای قاضی روشن شود و این امر گامی اساسی جهت نیل به قانون حاکم بردعوا می باشد.

۱- مالکیت داشتن حق مالکیت فکری
از آن جایی که مال یک مفهوم عرفی است۱۲۲ تعریف و شناسایی آن وابسته به هیچ نظام حقوقی نیست و شاید از این جهت باشد که قانون مدنی ایران بدون ارائه تعریفی از مال به بیان انواع آن پرداخته است ((مال در اصطلاح حقوقی به چیزی گفته می شود که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظر اقتصادی ارزش مبادله داشته باشد.۱۲۳))
« مال چیزی است که به علت منافع واقعی یا اعتباری آن مورد رغبت عقلا واقع شده و در مقابل
آن نقدینه یا چیز دیگری می پردازند »۱۲۴
در این دو تعریف ارزش اقتصادی و قابلیت مبادله به عنوان ویژگی اصلی مال مورد نظر قرار گرفته است که هر دو خصوصیت در حق مالکیت فکری وجود دارد و بالاترین دلیل ما بر مال بودن حق مالکیت فکری همان شناسایی این حق از سوی عرف به عنوان مال می باشد.حال با توجه به این که اموال دارای انواع مختلف بوده و قرار گرفتن در هر یک از دسته های اموال قاعده ی حل تعارض مخصوص به خود را می طلبد در ادامه مشخص خواهیم نمود که حق مالکیت فکری جزء کدام دسته از اموال می باشد.
۲-منقول یا غیر منقول بودن حق مالکیت
از آن جایی که حق مالکیت فکری جزء اموال می باشد و اموال بر قسم است : منقول و غیر منقول۴ باید دید که حق مالکیت فکری جزء اموال منقول می باشد و یا غیر منقول . وصف منقول یا غیر منقول بودن حق مالکیت فکری گرچه جزء توصیفات فرعی می باشد شناسایی این وصف چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بین الملل خصوصی از حیث صلاحیت محاکم دارای اهمیت ویژه ای می باشد.
از آن جایی که قانون گذار ما در تعیین حقوق مالکیت فکری قضیه را مسکوت نهاده است ، به همین جهت راهی نیست جزء این که با توجه به تحلیل حقوقی وضعیت این دسته از حقوق را مشخص نماییم . گفته شده است که طبقه بندی اموال به منقول و غیر منقول ناظر به اموال مادی خارجی است این سخن به عنوان اصل قابل پذیرش است چرا که اموال غیر مادی اصولا” قابلیت اتصاف به صفت منقول و یا غیر منقول را ندارند، لیکن با توجه به ضروری بودن تعیین تکلیف تمام حقوق مالی از حیث منقول یا غیرمنقول بودن ، می بایست این حقوق را از حیث احکام تابع یکی از این دو دسته اموال دانست استدلالاتی در خصوص این که این حقوق را جزء کدام یک از آن دو دسته بدانیم وجود دارد به دلیل عدم اطاله کلام وارد آن نمی شویم ۱۲۵ اما منقول بودن حق مالکیت فکری از پشتوانه ی قوی تر ی برخورد ار است. در حقوق فرانسه ماده ی ۵۲۹ قانون مدنی ، صراحتا” مالکیت های معنوی را در زمره ی اموال منقول حکمی آورده است .۲
در حقوق ما نیز با توجه به این که منقول بودن اموال اصل است. لذا در هر موردی که در منقول و یا غیر منقول بودن مال تردید شود اصل بر منقول بودن مال است مگر این که دلیل کافی بر غیر منقول بودن داشته باشیم.علاوه بر این برخی از نویسندگان حقوق بین الملل خصوصی اظهار داشته اند که: هیچ کشوری را نمی شناسند که حقوق مالکیت فکری را به عنوان مال غیر منقول تقسیم بندی کرده باشد بلکه بالعکس مدارکی وجود دارد که طبقه بندی منقول پذیرفته شده است.۳
با استدلالات فوق به این نتیجه می رسیم که حق مالکیت فکری به لحاظ احکام قانونی در زمره ی اموال منقول حکمی قرار می گیرد. این نتیجه مورد پذیرش اساتید حقوق مدنی می-باشد۴٫
مبحث دوم: تمایز موضوعات قراردادی از غیرآن و قانون حاکم بر اعتبار شکلی قراردادهای مالکیت فکری

گفتار اول:تمایز موضوعات قراردادی از غیر آن
الف-موضوعات غیر قراردادی حق مالکیت فکری
حقوق مالکیت فکری تا به حال جزء حقوق ملی محسوب شده ، و در اغلب کشورها چنان چه کسی متقاضی آن حقوق باشد می بایست مقررات اداری که بدین منظور مقرر شده است را به طور کامل پشت سر بگذارد.حق مالکیت اعطا شده حمایت سرزمینی دولت اعطا کننده حق(کشور حمایت کننده)را در پی