دانلود پایان نامه : بررسی جرم شناختی جرایم زنان و راه های پیشگیری از آن

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد ساری

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسیM.A

گرایش:حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان

بررسی جرم شناختی جرایم زنان و راه های پیشگیری از آن

استاد راهنما

دکتر  فرامرز قلی پور

استاد مشاور

دکتر سید عسگری حسینی مقدم

             زمستان ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست
عنوان                                                                                           صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………۱
فصل اول……………………………………………………………………………………………۲
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….۳
بیان مساله.. ۴
سوابق تحقیق.. ۶
سوالات تحقیق.. ۸
فرضیات تحقیق.. ۸
اهداف تحقیق.. ۹
روش تحقیق.. ۹
فصل دوم-مفاهیم و تعاریف.. ۱۰
مبحث اول-تعریف جرم.. ۱۱
گفتار اول-تعریف جرم در لغت و اصطلاح.. ۱۱
گفتار دوم- عناصر تشکیل دهندۀ جرم ۱۸
مبحث دوم-تعریف مجازات.. ۱۹
گفتار اول-تعریف مجازات در لغت و اصطلاح.. ۱۹
گفتار  دوم-اصول حاکم بر مجازاتها ۲۵
مبحث سوم-مفهوم پیشگیری از جرم.. ۲۸
گفتار اول- پیشگیری کیفری.. ۲۹
گفتار دوم-پیشگیری غیرکیفری.. ۳۰
مبحث چهارم: نقش نهادهای اجتماعی پیشگیری کننده از جرایم زنان.. ۳۱
گفتار اول- مدرسه و نقش آن در پیشگیری از جرم زنان   ۳۲
گفتار دوم- مفهوم رسانه های جمعی و نقش آن در پیشگیری از جرایم زنان.. ۳۳
گفتار سوم- مفهوم پلیس و نقش آن در پیشگیری از جرایم زنان ………………………۳۷
بند اول-پلیس زن و پیشگیری از جرم از طریق تعامل با نهاد خانواده.. ۴۰
بند دوم-پلیس زن و پیشگیری از جرم از طریق تعامل با نهاد مدرسه.. ۴۲
بند سوم-پلیس زن و پیشگیری از جرم، از طریق تعامل با رسانه های جمعی.. ۴۳
مبحث پنجم-  مفهوم بزهکارى و جرم زنان.. ۴۵
مبحث ششم-مفهوم کجرفتاری/ رفتار نابهنجار/ انحرافات اجتماعی…………………… ۴۶
فصل سوم: علل بزهکاری زنان و راه های پیشگیری آن   ۵۲
مبحث اول- عوامل مؤثر بر ارتکاب جرم زنان درجامعه   ۵۳
گفتار اول: عوامل و خصوصیات فردی.. ۵۵
گفتار دوم :عوامل محیطی.. ۵۶
گفتار سوم: عوامل اجتماعی……………………………………………………………………………………۵۹
مبحث دوم- نظریه های جرم شناختی جرایم زنان.. ۶۱
گفتار اول-نظریه های مبتنی بر دیدگاه های زیست شناختی   ۶۲
گفتار دوم- نظریه های مبتنی بر عوامل روانی ـ شخصیتی وخانوادگی.. ۶۴
گفتار سوم-نظریه های مبتنی بر عوامل اجتماعی ـ اقتصادی   ۶۶
گفتار چهارم- نظریه های مبتنی بر دیدگاه های فمینیستی   ۶۹
مبحث سوم- بررسی تفاوت جرایم زنان و مردان.. ۷۳
مبحث چهارم-تحولات جرایم زنان در دهۀ اخیر.. ۷۵
مبحث پنجم- شایع ترین جرایم در میان زنان.. ۷۹
مبحث ششم- انواع روش های  پیشگیری از جرایم زنان   ۸۱
مبحث هفتم- تأثیرپذیری پیشگیری اجتماعی ازتحولات اجتماعی.. ۷۸
مبحث هشتم- جنسیت مونث در آمار جنایی.. ۹۴
گفتار اول-آمار بزهکاری پلیسی(ظاهری( ۹۶

  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

     
    Widget not in any sidebars
       

گفتار دوم-آمار مبتنی بر خود-گزارشی مجرمین.. ۹۸
گفتار سوم-آمار بزه دیدگی.. ۹۹
نتیجه گیری و پیشنهاد ها.. ۱۰۱
پیشنهاد ها.. ۱۰۴
فهرست منابع.. ۱۰۸
 
 
چکیده
زنان نیمی از جمعیت جامعه ی بشری را تشکیل می دهند و در ادامه ی حیات انسانی به اندازه ی مردان نقش دارند بررسی مشکلات و معضلات جامعه ی زنان از اهمیتی به مراتب بیشتر از دشواری های زندگی مردانه برخوردار است زیرا مواجه شدن زنان با مشکلات فردی و اجتماعی به ویژه از جنبه ی اخلاقی و اجتماعی کل جامعه را با خطر روبرو می سازد.حفظ حریم خانواده و مسائلی که در رابطه با عفاف و پوشیدگی زنان در سراسر تاریخ مطرح بوده جزو مهمترین مباحث علوم انسانی است و تاریخ ادبیات مشحون از داستان هایی است که به جهت از بین رفتن این حریم و عفاف شکل گرفته و بعضاً مسیر تاریخ را تغییر داده است. تحقیق حاضر با هدف تبیین مشکلات و دشواریهایی که تحت عنوان بزه و جرم بر سر راه زنان قرار می گیرد و در زندگی فردی و اجتماعی آنان تاثیر می گذارد، انجام شده است و به بررسی ریشه ها و علل جرم و بزهکاری در زنان می پردازد و در نهایت به ارائه ی راهکارها و درمان پیشگیری از جرم و بزه منجر می شود.
 
واژگان کلیدی:جرم،زنان،پیشگیری،قانون.
 
فصل اول-کلیات تحقیق
 

مقدمه

تدوین قواعد و قوانین حاکم بر زندگی جمعی و الزام افراد به رعایت این قوانین از سوی نمایندگان و مجریان قانون، موضوعی است که تاریخی به قدمت شکل گیری زندگی جمعی و گروهی انسان دارد.
نسبی بودن قوانین و تأثیر نارسای آن در کاهش جرائم باعث می شود همواره حکایت تلخ بروز جرائم تکرار شود و سنگینی بار آسیب های اجتماعی بر دوش جامعه فزونی یابد.
عوارض نامطلوب دردها و معضلات اجتماعی که جامعه همواره مجبور به تحمل آن است باعث شده است گروه های پژوهشی در قالب فعالیت های علمی و تحقیق در پی یافتن علل و انگیزه های ارتکاب جرم باشند. تا راهکارهای مناسبی را برای رهایی از این آسیب ها بیابند. طبق موازین حقوقی، جرم عملی است که برخلاف یکی از موارد قانونی مجازات عمومی هر کشوری باشند و مجرم کسی است که در زمان معینی عملی برخلاف مقررات قانونی کشور انجام دهد. وقوع جرم نه تنها نظم و آرامش و سلامت جامعه را بر هم می زند بلکه خسارت روحی و جسمی و مادی نیز به افراد و آزادی و استقلال آنها وارد می کند. متأسفانه تاکنون بیشتر اقدامات برای حل مشکل بزهکاری و آسیب های این چنینی، جنبه قضایی و انتظامی داشته و کمتر به راهبردهای تربیتی و اصلاحی و جوانب پیشگیرانه توجه شده است. توجه به جوانب قضایی و انتظامی از طریق اصلاح و تغییر در قوانین و مقررات، عمدتاً از راه تشدید آنها و یا افزایش توان کنترل شرایط و افراد صورت می گیرد.
این اقدامات در جهت افزایش کنترل های خارجی بر رفتار انسان می باشد. در مقابل توجه به اقدامات اصلاحی و تربیتی از طریق تقویت کنترل های درونی رفتار قرار دارد که در جهت افزایش مبانی شناختی و روانی حاکم بر رفتار است.
توجه به مطالعات و تحقیقات گسترده با استناد به آخرین داده ها و تازه ترین اطلاعات و توجه به جوانب آسیب شناختی، سبب شناختی و درمانی از ابعاد روان شناختی، جامعه شناختی و جرم شناختی ضروری به نظر می رسد.
بیان مساله
آمارهای جرایم زنان در کشورها مبین آن است که بسیاری از جرایمی که زنان در آن مباشرت یا مشارکت داشته اند، به نقش جنسیتی آنان ارتباط دارد. به عنوان نمونه، می توان به جرایم علیه کودک، نوزادکشی، سقط جنین غیرقانونی و روسپیگری اشاره کرد. علاوه بر خاص بودن اغلب جرایم ارتکابی از سوی زنان، تمایل آنان به معاونت در ارتکاب برخی جرایم، از جمله جرایم علیه اشخاص، اخلاق و عفت عمومی نیز قابل تأمل است. موضوع دیگر آن که، زنان به علل گوناگون، معمولاً جرایمی را مرتکب می شوند که به توانایی جسمانی کمتری نیازمند است و از این رو بزهکاریشان معمولاً کمتر خشونت بار و اغلب با خدعه و نیرنگ توأم است. در دهه هفتاد شواهدی از افزایش مشارکت زنان در رفتار جنایی به منصه ظهور رسید . پژوهشگران ، رشد فزاینده جرائم زنان را به آزادی ،آنها  اشتغال خارج از خانه ، تضعیف کنترلهای اجتماعی و مشارکت فزاینده آنها در بازار کار نسبت داده اند. آنها معتقدند که آزادی زنان در توسعه توانمندی هایشان به منظور تحقق اهدافشان در زندگی ، آنها را به طور همزمان در معرض ناکامی ها و فشار زندگی نیز قرار می دهد که در گذشته چنین مشکلاتی را عمدتاَ تجربه می کردند . چنین تحولاتی زنان را در معرض فرصت هایی برای ارتکاب جرایم ، به ویژه جرایم مالی قرار می دهد . علی رغم کارکردهای مثبت و مناسبی که آزادی زنان به ارمغان آورده است ، ارتباط بین آزادی زنان و افزایش میزان جرایم در میان آنها به ویژه جوامع صنعتی آشکار است با این حال ، اگر چه سهم زنان در ارتکاب جرایم افزایش یافته ولی هنوز نرخ جرایم زنان کمتر از ۱۵% نرخ کل جرایم است  در این میان جامعه شناسان بر انتظارات تقسیم شده ای تأکید دارند که به صورت تمایزی برای مردان و زنان کاربرد دارد . مرد سالاری و تبعیض علیه زنان موجب گردید که در برابر تخلفات مشابه مردان و زنان ، برای زنان مجازاتهای سنگینی در نظر گیرند و تبعات منفی زندان برای زنان بیشتر از مردان بوده و زندان آسیب های جدی روانی و اجتماعی بر زنان وارد می کند . [۱]بنابراین، بررسی تحلیلی علمی وضعیت زندان زنان و بازنگری در مجازات زنان برای زنان متخلف ضروری به نظر می رسد  . نقش ها و کارکردهای زندان زنان بیانگر آن است که علیرغم اینکه یک نظام کنترل رسمی مبتنی بر قوانین جنایی و مجازات زندان برای حفظ نظم اجتماعی ضروری است ، ولی اصلاح و بازپروری از اهمیت ویژه ای برخوردار است . این پژوهش جرایم زنان را بطور کلی مورد بررسی قرار داده و زندان زنان و نقش آن در جامعه پذیری زنان مختلف و کارکردهای منفی مجازات زندان و ضرورت به کارگیری روش های جایگزین زندان با هدف اصلاح و بازپروری را مورد بررسی قرار داده است. بر اساس این گزارشی نخستین ویژگی که درخصوص بزهکاری زنان وجود دارد کم بودن حضور زنان در فعالیت های مجرمانه است. آمار جنایی بسیار از کشورهای دنیا نشانگر این هستند که میزان ارتکاب جرم از سوی زنان کمتر از مردان است . مثلا بر اساس آمار جنایی رسمی کشور فرانسه، تنها یک هشتم یا یک دهم مجموع جرایم ارتکابی در این کشور مربوط به زنان می شود. اما ویژگی دوم بزهکاری زنان مربوط به ماهیت جرایم ارتکابی آنهاست. تحقیقات نشان می دهند که زنان در برخی از جرایم حضور بیشتری و فعال تری دارند. یکی از این جرایم ،جرم هایی است که قربانی آنها طفل یا نوزاد است. جرم هایی مثل سقط جنین ، نوزاد کشی و نیز کودک آزاری، از جمله جرایمی هستند که مرتکبین اصلی آنها را زنان تشکیل می دهند. اما دسته دیگر جرایم که زنان در آنها حضور فعال دارند جرایم جنسی هستند. حضور پررنگ زنان در این جرایم به این دلیل است که یک طرف جرم، لزوما باید یک زن باشد جرایمی مثل زنا، برقراری رابطه نامشروع و نیز روسپیگری از این قبیل اند این در حالیست که دسته دیگر جرم هایی است که علیه اموال مردم رخ می دهند و زنان بیشتر از مردان آنها را مرتکب می شوند وعمدتا از طریق مسموم کردن اتفاق می افتند و نه از طریق توسل به خشونت و خونریزی. اما تحقیقات نشان می دهند که در برخی از جرایم مثل قاچاق مواد مخدر و نیز قاچاق کالا، زنان به عنوان رابطه و باربر مورد استفاده قرار می گیرند. این امر بدین جهت است که از یکسو ماموران پلیس نسبت به زنان به یک دید ترحم آمیز نگاه می کنند واین امر سبب می شود که کمتر به زنان مظنون بشوند.در این میان نکته قابل توجه آنست که تنها تعداد اندکی از زنان حبس کشیده بعد از آزادی از زندان مجددا مرتکب جرم می شوند این در حالی است که مردان اینگونه نیستند و در موارد متعدد حتی بعد از تحمل مجازات باز هم به سراغ ارتکاب جرم می روند  در این نوشتار با بیان نظری ههای مرتبط با جرایم زنان، آمار جرایم ارتکابی از سوی زنان در ایران بررسی شده و سپس سیر تحول این جرایم با توجه به نظریه های مذکور بررسی و در پایان نیز نتیجه و برخی راهکارها ارائه می شود.
[۱] پروین، ستار ( ١٣٨۶ ). پیشگیری از جرم با تأکید بر پیشگیری اجتماعی. فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، سال سوم، شماره ٨ و ٩، تهران: معاونت اجتماعی و ارشاد ناجا،ص۱۸
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
تعداد صفحه : ۱۴۸
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com