دانلود پایان نامه رشته مدیریت با موضوع: همبستگی پیرسون

باشد(خاکی۱۳۸۸، ۹۲).
۳-۲-۱تحقیق کاربردی
هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است، بعبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت می شود.
۳-۲-۲تحقیق توصیفی
این تحقیق از نوع توصیفی است، زیرا که هدف محقق از انجام این نوع پژوهش توصیف عینی، واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع است. به عبارت دیگر پژوهشگر در این گونه تحقیقات سعی می کند تا آنچه که هست را بدون هیچ گونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایج عینی از موقعیت بگیرد.
۳-۲-۳تحقیق پیمایشی
روشی است برای بررسی ماهیت ویژگیها و ادراک شخصی )نگرشها، باورها، عقاید و امور مورد علاقه( مردم از طریق تحلیل پرسشهایی که تدوین شده اند.در پژوهش های پیمایشی به منظور کشف میزان وقوع و پراکندگی متغیرهای جامعه شناختی و روان شناختی و آموزشی و روابط بین آنها، از جامعه آماری نمونه گیری می شود.پژوهش حاضر از نظر روش توصیفی – پیمایشی است زیرا هدف از آن توصیف شرایط یا پدیده های مورد بررسی و همچنین رابطه میان متغیرهای پژوهش است که بصورت میدانی انجام گرفته است. روش میدانی به روش‌هایی اطلاق می‌شود که محقق برای گردآوری اطلاعات ناگزیر است به محیط بیرون رود و با مراجعه به افراد و برقراری ارتباط مستقیم با واحد تحلیل، اعم از افراد، گروه‌ها یا سازمانها اطلاعات مورد نیاز را گردآوری کند. از منابع کتابخانهای برای گردآوری اطلاعات و مبانی تئوریک استفاده گردید.
۳-۳ جامعه آماری
جامعه شامل گروهی از افراد است که دارای یک خصوصیت یا صفت مشترک هستند که آنها را از دیگر گروه ها متمایز میسازد (دانایی‌فرد و همکاران، ۱۳۸۷). در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت‌ متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد. معمولاً جامعه آماری را با N نمایش می‌دهند. تعریف جامعه باید چنان بیان شود که از نقطه نظر زمانی و مکانی همه واحدهای مورد مطالعه را در برگیرد و در ضمن، با توجه به آن، از شمول واحدهایی که نباید به مطالعه آنها پرداخته شود جلوگیری بعمل آید (سرمد و همکاران، ۱۳۸۵).جامعه آماری ممکن است محدود یا نامحدود باشد، اگر بتوان واحدهای یک جامعه ی آماری را شمارش کرد و نتیجه را با یک عدد معین n بیان نمود، آن جامعه آماری را محدود گویند، اما اگر نتوان واحدهای یک جامعه آماری را شمارش کرد آن جامعه آماری را نامحدود گویند.جامعه آماری در این پژوهش جامعه آماری در این تحقیق مشتریان بانک ملی شهرستان ایلام می باشند.

۳-۴ نمونه آماری و حجم نمونه
نمونه عبارت است از مجموعه‌ای از نشانه‌ها که از یک قسمت ، یک گروه یا جامعه‌ای بزرگتر انتخاب می‌شود به طوری که این مجموعه معرف کیفیت ها و ویژگیهای آن قسمت ، گروه یا جامعه بزرگتر باشد و معمولاً آن را باn نشان می‌دهند (خاکی، ۱۳۸۸). نمونه‌گیری فرآیندی است که طی آن تعدادی از افراد به گونه‌ای برگزیده می‌شوند که معرف جامعه بزرگتر «جامعه آماری = N » که از آن انتخاب شده‌اند، باشند (خاکی،۱۳۸۸). روش نمونهگیری تصادفی ساده است. در این نوع نمونه‌گیری ، هر یک از افراد جامعه برای انتخاب شدن به عنوان یک آزمودنی دارای شانس مساوی و معین هستند (دانایی‌فرد و همکاران، ۱۳۸۷). به عبارت دیگر به هر عنصر جامعه احتمال مساوی داده می‌شود تا در نمونه انتخاب شود. احتمال انتخاب هر فرد جامعه مساویاست (سرمد و همکاران، ۱۳۸۵).
۳-۴-۱تعیین حجم نمونه
تعمیم یافته‌های تحقیق از نمونه به جامعه همیشه رضایت‌بخش نیست، زیرا نمی‌توان اطمینان داشت که نمونه ، معرف جامعه است. به منظور انتخاب حجم نمونه مناسب با توجه به نوع و هدف تحقیق و نیز از آنجا که جامعه آماری این تحقیق مشتریان شعب بانک ملی استان ایلام است ، تعداد نمونه از فرمول حجم نمونه آماری از جامعه نامحدود ، تعیین می‌شود که نمونه ۳۸۴ نفر می باشد.
۳-۵روش جمعآوری داده ها
روش های گردآوری اطلاعات به روش های کتابخانهای و روش های میدانی قابل تقسیم است. در این تحقیق برای جمعآوری اطلاعات مربوط به پاسخگویی به سوالات پژوهش، از روش میدانی استفاده شده است، همچنین از روش کتابخانهای مانند مطالعه کتابها ، مقالات ، مجلات ، طرحهای پژوهشی و بانکهای اطلاعاتی اینترنتی برای تدوین و نگارش بخش ادبیات موضوع و مبانی نظری استفاده شده است .

۳-۶ ابزار گرآوری اطلاعات
مهمترین ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه می‌باشد که عملیات مربوط به روایی و پایایی بر روی آن انجام گرفته است.
۳-۶-۱- پرسشنامه
پرسشنامه شیوه‌ای برای بدست آوردن اطلاعاتی خاص در مورد مسئله‌ای مشخص می‌باشد به گونه‌ای که این اطلاعات پس از تجزیه و تحلیل و تفسیر، باعث ارزیابی بهتر مسئله می‌شود. پرسشنامه‌ای از قبل تدوین شده می‌دانند که پاسخ دهندگان، پاسخ‌های خود را درون دامنه‌ای از گزینه‌های معین انتخاب می‌کنند.
برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نظر جهت آزمون فرضیات و همچنین سنجش نظرات ، از پرسشنامه استفاده گردیده است. از پرسشنامه های استاندارد موجود بهره گرفته شده است. در مجموع پرسشنامه از دو بخش سؤالات عمومی و سؤالات تخصصی تشکیل گردیده است.
سؤالات عمومی: این بخش شامل سؤالاتی می‌باشد که ویژگی‌‌های جمعیت شناختی کارکنان و کارشناسان را مورد پرسش قرار می‌دهد.
سؤالات تخصصی: این بخش قسمت اصلی پرسشنامه را شامل می‌شود و نظرات کارشناسان را در مورد ویژگیهای سازمانی و کارکنان و س
ایر متغیرهای مورد سنجش بوسیله سؤالات براساس طیف لیکرت مورد پرسش قرار می‌دهد.
طیف لیکرت یک مقیاس فاصله‌ای است که از تعدادی عبارت و گزینه‌های جوابیه تشکیل شده است (خاکی،۱۳۷۸). این طیف به پاسخ دهنگان کمک می‌کند که نگرش و باور خود را از طریق انتخاب عبارت مربوط به آن بروز دهند و به این ترتیب محقق قادر خواهد بود نگرش پاسخگو را تعیین کند. در جدول زیر نمونه‌ای از طیف لیکرت که در پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفته به نمایش گذاشته شده است.
جدول( ۳-۱): طیف لیکرت
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
گزینه انتخابی
۵
۴
۳
۲
۱
امتیـاز

۳-۷روایی ابزار تحقیق
ابزار جمع‌آوری اطلاعات باید از روایی و پایایی لازم برخوردار باشد تا محقق بتواند داده‌های متناسب با تحقیق را گردآوری نماید و از طریق این داده‌ها و تجزیه و تحلیل آنها، فرضیه‌های مورد نظر خود را بیازماید. روایی بیانگر آن است که آیا ابزار ما قادر به سنجش و اندازه‌گیری متغیر یا سازه‌ای که برای آن ساخته شده است، می‌باشد یا خیر؟ در واقع روایی با این مساله سروکار دارد که یک ابزار اندازه‌گیری تا چه حد چیزی را اندازه می‌گیرد که ما فکر می‌کنیم. بنابراین روایی یا اعتبار، میزان انطباق بین تعریف مفهومی متغیر با تعریف عملیاتی آن است (حبیب‌پور و صفری، ۱۳۸۸). نویسندگان برای تفهیم آزمونهای روایی اصطلاحات مختلفی را بکار میگیرند، که به صورت کلی میتوان آنها را تحت سه عنوان روایی محتوی، روایی معیار و روایی سازه گروهبندی کرد.
روایی محتوا به این مطلب اشاره دارد که نمونه سوالات مورد استفاده در یک آزمون تا چه حد معرف کل سوالات ممکن هستند، که میتوان از محتوا یا موضوع مورد نظر تهیه کرد (داناییفرد و دیگران، ۱۳۸۷). در واقع روایی محتوایی بدین معنی است که مولفه‌های ابزار، محتوای مورد سنجش را بسنجد (کرسول، ۱۳۹۰). بنابراین روایی محتوی ایجاد اطمینان میکند که همهی ابعاد و مؤلفههایی که میتواند مفهوم مورد نظر را انعکاس دهد در آن سنجه وجود دارد. روایی صوری از مشتقات روایی محتوایی می‌باشد. روایی صوری به بررسی تشابه سوالات به موضوعی که برای اندازه‌گیری آن تهیه شده‌ است، می‌پردازد. روایی صوری به درجه‌ای از منطقی بودن یک آزمون به نظر کسانی که به آن جواب می‌دهند می‌رسد گفته می‌شود. برای تعیین روایی صوری و روایی محتوایی از نظر متخصصان استفاده می‌شود
روایی سازه دلالت برآن دارد که نتایج بدست آمده از کاربرد سنجهها تا چه حد با تئوریهایی که آزمون براساس آنها تهیه شده است، سازگاری دارد. این سنجش مستلزم سه اقدام اساسی است: در ابتدا سازنده آزمون باید صفت مورد نظر را به دقت تحلیل کند. در مرحله بعد، چگونگی ارتباط صفت با متغیرهای دیگر را مورد توجه قرار دهد و بعد از طریق آزمایش معلوم کند که آیا این روابط فرضی واقعاً وجود دارند یا نه که روایی پرسشنامه حاضر به استفاده از نظر خبرگان و اساتید بررسی و تایید گردید.
۳-۸پایایی
در عرف افراد معتبر کسانی هستند که رفتارشان همسان، قابل اعتماد و قابل پیش‌بینی است. یعنی آنچه فردا یا هفته بعد انجام خواهند داد با آنچه که امروز انجام می‌دهند و آنچه که هفته پیش انجام داده‌اند همسان است، می‌گوییم آنان افرادی با ثبات و پایا هستند، از سوی دیگر افراد نا معتبر کسانی هستند که رفتارشان تغییرپذیری بیشتری دارد، رفتار آنان به گونه‌ای غیرقابل پیش‌بینی متغیر است، هر گاه گاهی این کار و آن کار را انجام می‌دهند آنان فاقد پایایی و ثبات‌اند، لذا گفته می‌شود آنان ناهمسانند(خاکی،۱۳۸۸).
پایایی یک وسیله اندازه‌گیری عمدتاً به دقت نتایج حاصل از آن اشاره می‌کند. کاپلان و ساکوزا گفته‌اند«پایایی، به دقت، اعتمادپذیری، ثبات، یا تکرارپذیری نتایج آزمون اشاره دارد» روش های تعیین پایایی متنوع‌اند و می‌توان آنها را به شرح زیر طبقه‌بندی کرد: روش پایایی مصححان، روش بازآزمایی، روش فرم‌های هم‌ارز و روش همسانی درونی (روش دونیمه کردن آزمون، روش کودر ـ ریچاردسون و روش ضریب الفای کرونباخ).
ضریب آلفای کرونباخ نوعی ضریب پایایی است که نشان می‌دهد چگونه آیتم‌ها در یک مجموعه، به نحو مناسب به یکدیگر گره خورده‌اند. آلفای کرونباخ در قالب میانگین همبستگی‌های درونی میان آیتم‌های اندازه‌گیری کننده مفهوم، محاسبه می‌شود. اگر آلفای کرونباخ به ۱ نزدیکتر باشد، پایایی سازگاری درونی بیشتر است (دانایی فرد و دیگران ۱۳۸۷). برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیر مجموعه سؤالهای پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه کرد. سپس با بهره گرفتن از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد(سرمدودیگران،۱۳۸۵).
در مطالعه حاضر به منظور محاسبه و برآورد میزان پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. مقدار شاخص پایایی بین صفر و یک در نوسان است و نتایج آن را می توان به صورت جدول ۳-۲ تفسیر نمود:

جدول (۳-۲): میزان پایایی در روش آلفای کرونباخ
ناپایایی
پایایی کم
پایایی متوسط
پایایی زیاد
پایایی کامل
۰= α

 
 
45/0=α
۷۰/۰=α
۹۵/۰ α
۱= α
اگر مقدار آلفای کرونباخ از ۰٫۷۰ بیشتر باشد، پایایی سوالات قابل قبول است.. همانگونه که مشاهده می شود همهی سوالات پرسشنامه از پایایی بالای ۰٫۷۰ برخوردار هستند، که نشانگر درجه پایایی و قابلیت اعتماد بالای پرسشنامه است که در این پژوهش پایایی پرسشنامه ۷۲/۰ بدست آمده است.
۳-۹ روش های آماری مورد استفاده
بطور کلی رویه و ارزیابی و تجربه و تحلیل داده‌ها در تحقیق حاضربرای آمار توصیفی شامل جداول فراوانی و نمودارهای ستونی برای متغیرهای جمعیت شناختی میباشد و به منظور طبقهبندی، خلاصه کردن و توصیف داده های بدست آمده مورد استفاده قرار گرفت.برای آمار استنباطی با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و آزمون آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل گردید.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ مقدمه
آمار علمی است که به روش گردآوری،طبقه بندی، توصیف و تحلیل داده ها می پردازد و یکی از مهمترین ابزارهای پردازش داده و تصمیم گیری است در فرایند چند مرحله ای تجزیه و تحلیل ،داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ تجربی غربال می شود و ازتکنیک های آماری گوناگونی در استنتاج ها و تعمیم ها استفاده می شود در این تحقیق داده های گردآوری شده با بهره گرفتن از علم آمار و نرم افزار spss دسته بندی و یکپارچه گردیده است و به دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی تجزیه و تحلیل شده و مورد تفسیر قرار گرفته اند و با بهره گرفتن از آزمون های آماری مناسب به بررسی صحت و سقم فرضیات پژوهش پرداخته خواهد شد.
۴-۲ بخش اول:آمار توصیفی
در این قسمت پس از گردآوری داده ها و اطلاعات با بهره گرفتن از آمار توصیفی که شامل شاخصهای مرکزی و پراکندگی مانند درصد فراوانی، نمودار و جداول میباشد به توصیف نمونه پرداخته میشود. با توجه به اهمیت ویژگی‌های عمومی گروه نمونه در مطالعات پیمایشی به توصیف این ویژگی‌های اندازه‌گیری شده در مورد جنسیت، سن، سطح تحصیلات، تاهل، درآمد افراد و وضعیت شغلی اشاره می‌کنیم.
۴-۲-۱- توزیع فراوانی جنسیت پاسخدهندگان
بررسی اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه، فراوانی آزمودنیها بر اساس جنسیت با توجه به جدول(۴-۱) ۵۳٫۱ درصد آنها مرد و ۴۶٫۹ درصد آنها زن می باشند.
جدول۴-۱: توزیع فراوانی جنسیت پاسخ‌دهندگان
جنسیت
فراوانی
درصد
فراوانی تجمعی
مرد
۲۰۴
۱/۵۳
۱/۵۳
زن
۱۸۰
۹/۴۶
۱۰۰
کل
۳۸۴
۱۰۰
منبع: داده های پژوهش
در نمودار ۴-۱ این پراکندگی به خوبی نشان داده شده است.
نمودار(۴-۱) توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت
۴-۲-۲- توزیع فراوانی سن پاسخدهندگان
با توجه به جدول(۴-۲) فراوانی افراد ۱۶تا ۲۵ سال ۹/۲۲ درصد، ۲۵ تا ۴۵ سال ۸/۳۷ درصد، ۴۵ تا ۶۰ سال ۸/۲۵ درصد و ۶۰ به بالا ۵/۱۳ درصد میباشد.
جدول ۴۲ توزیع فراوانی سن پاسخدهندگان
سن
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
۱۶-۲۵
۸۸
۹/۲۲
۹/۲۲
۲۵-۴۵
۱۴۵
۸/۳۷
۷/۶۰
۴۵-۶۰
۹۹
۸/۲۵
۵/۸۶
۶۰به بالا
۵۲
۵/۱۳

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۱۰۰
کل
۳۸۴
۱۰۰
منبع: داده های پژوهش
در نمودار ۴-۲ این پراکندگی به خوبی نشان داده شده است.
نمودار(۴-۲) توزیع پاسخگویان بر حسب سن
۴-۲-۳- توزیع فراوانی وضعیت تاهل پاسخدهندگان
با توجه به اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه، فراوانی آزمودنیها بر اساس وضعیت تاهل با توجه به جدول(۴-۳) ۴۴٫۳ درصد آنها مجرد و ۵۵٫۷ درصد آنها متاهل می باشند.
جدول۴-۳: توزیع فراوانی وضعیت تاهل پاسخ‌دهندگان
وضعیت تاهل
فراوانی
درصد
فراوانی تجمعی
مجرد
۱۷۰
۳/۴۴
۳/۴۴
متاهل
۲۱۴
۷/۵۵
۱۰۰
کل
۳۸۴
۱۰۰
منبع: داده های پژوهش
در نمودار ۴-۳ این پراکندگی به خوبی نشان داده شده است.
نمودار(۴-۳) توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل

۴-۲-۴- توزیع فراوانی بر حسب وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان
همانگونه که در جدول(۴-۴) نشان داده می شود۳/۶ درصد افراد ابتدایی،۶/۲۰ درصد افراد راهنمایی، ۲/۱۸ درصد افراد دبیرستان، ۲/۱۱ درصد افراد دیپلم،۷/۱۶ درصد افراد فوق دیپلم،۸/۱۲ درصد افراد لیسانس و ۳/۱۴ درصد افراد فوق لیسانس و بالاتر سواد داشتند.
جدول(۴-۴): توزیع فراوانی وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان
سطح تحصیلات
فراوانی
درصد فراوانی
درصد