دانلود پایان نامه رشته مدیریت با موضوع: ۸/۲۳

تراکمی
ابتدایی
۲۴
۳/۶
۳/۶

راهنمایی
۷۹
۶/۲۰
۸/۲۶
دبیرستان
۷۰
۲/۱۸
۱/۴۵
دیپلم
۴۳
۲/۱۱
۳/۵۶
فوق دیپلم
۶۴
۷/۱۶
۹/۷۲
لیسانس
۴۹
۸/۱۲
۷/۸۵
فوق لیسانس و بالاتر
۵۵
۳/۱۴
۱۰۰
کل
۳۸۴
۱۰۰
منبع: داده های پژوهش
در نمودار ۴-۴ این پراکندگی به خوبی نشان داده شده است.
نمودار(۴-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات
۴-۲-۵- توزیع فراوانی بر حسب وضعیت درآمد افراد
همانگونه که در جدول(۴-۵) نشان داده می شود که درآمد ماهیانه ۹/۴۷ درصد افراد بین ۴-۶ میلیون ریال، ۹/۴۰ درصد بین۶-۹ میلیون ریال،۸/۶ درصد بین۹-۱۵ میلیون ریال و ۴/۴ بیشتر از۱۵ میلیون ریال می باشد.
جدول(۴-۵): توزیع فراوانی وضعیت درآمد افراد
وضعیت درآمد افراد
فراوانی
درصد فراوانی
درصد تجمعی
۴-۶ میلیون ریال
۱۸۴
۹/۴۷
۹/۴۷
۶-۹ میلیون ریال
۱۵۷
۹/۴۰
۸/۸۸
۹-۱۵میلیون ریال
۲۶
۸/۶
۶/۹۵
بیشتر از ۱۵ میلیون ریال
۱۷
۴/۴
۱۰۰
کل
۳۸۴
۱۰۰
منبع: داده های پژوهش
در نمودار ۴-۵ این پراکندگی به خوبی نشان داده شده است.
نمودار(۴-۵) توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت درآمد افراد
۴-۲-۶- توزیع فراوانی بر حسب وضعیت شغلی
همانگونه که در جدول(۴-۶) نشان داده می شود ۹/۲۷ درصد مشتریان کارمند،۴/۳۴ درصد کارگر،۶% دانشجو، ۲/۱۷ درصد شغل آزاد، ۷/۴ درصد دانش آموز، ۸/۶ درصد کشاورز و ۱/۳ درصد مشتریان سایر مشاغل را دارا می باشند.
جدول(۴-۶): توزیع فراوانی وضعیت شغلی
وضعیت شغلی
فراوانی
درصد فراوانی
درصد تجمعی
کارمند
۱۰۷
۹/۲۷
۹/۲۷
کارگر
۱۳۲
۴/۳۴
۲/۶۲
دانشجو
۲۳
۰/۶
۲/۶۸
آزاد
۶۶
۲/۱۷
۴/۸۵
دانش آموز
۱۸
۷/۴
۱/۹۰
کشاورز
۲۶
۸/۶
۹/۹۶
سایر
۱۲
۱/۳
۱۰۰
کل
۳۸۴
۱۰۰
منبع: داده های پژوهش
در نمودار ۴-۶ این پراکندگی به خوبی نشان داده شده است.
نمودار(۴-۶) توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت شغلی افراد
۴-۳ فراوانی ،درصد،پاسخهای هرکدام از گویه های پرسشنامه ومیانگین وانحراف معیار آنها
جدول۴-۷: فراوانی،میانگین و انحراف معیار گویه ها
شماره گویه
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
بسیار کم
میانگین
انحراف معیار
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
۱
۹۶
۷/۲۱
۱۲۷
۷/۲۸

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۹۶
۷/۲۱
۴۵
۲/۱۰
۲۰
۵/۴
۶۰/۳
۱۳۵/۱
۲
۱۰۰
۶/۲۲
۱۰۷
۲/۲۴
۱۰۵
۸/۲۳
۵۰
۳/۱۱
۲۲
۰/۵
۵۵/۳
۳۷۶/۱
۳
۱۱۹
۸/۲۶
۱۲۶

 
 
5/28
87
7/19
33
5/7
19
3/4
99/3
506/3
4
112
3/25
109
7/24
104
5/23
41
3/9
18
1/4
66/3
141/1
5
97
9/21
109
7/24
102
1/23
61
8/13
15
4/3
55/3
143/1
6
99
4/22
105
8/23
91
6/20
68
4/15
21
8/4
50/3
204/1
7
115
0/26
101
9/22
94
3/21
55
4/12
19
3/4
61/3
192/1
8
120
1/27
106
0/24
95
2/21
45
2/10
18
1/4
76/3
537/1
9
130
4/29
97
9/21
96
7/21
50
3/11
11
5/2
74/3
141/1
10
116
2/26
98
2/22
107
2/24
49
1/11
14
2/3
65/3
142/1
11
105
8/23
91
6/20
101
9/22
64
5/14
23
2/5
49/3
222/1
12
110
9/24
105
8/23
87
7/19
54
2/12
28
3/6
55/3
241/1
13
94
3/21
115
0/26
114
8/25
50
3/11
11
5/2
60/3
079/1
14
101
1/22
110
9/24
107
2/24
52
8/11
14
2/3
60/3
121/1
15
104
5/23
111
1/25
94
3/21
61
8/13
14
2/3
59/3
149/1
16
117
5/26
106
0/24
93
0/21
52
8/11
16
6/3
66/3
164/1
17
95
5/21
116
2/26
106
0/24
52
8/11
14
2/3
66/3
865/1
18
112
3/25
91
6/20
93
0/21
67
2/15
21
8/4
53/3
230/1