عنوان : شناخت صنایع دستی به کار رفته در معماری سنتی دوره ی قاجار شهرستان اردکان  با معرفی خانه ی تقدیری

وزارت علوم، تحقیقات، فن آوری

دانشگاه علم و هنر

دانشکده هنر و معماری

گروه صنایع دستی

پایان نامه جهت دریافت درجه ی کارشناسی ارشد

شناخت صنایع دستی به کار رفته در معماری سنتی دوره ی قاجار شهرستان اردکان  با معرفی خانه ی تقدیری

 

استاد راهنما:

نصرالله تسلیمی

استاد مشاور:

علی مروتی شریف آبادی

بهمن۹۲

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
از روزی که انسان به فکر ساخت محلی برای سکونت افتاد با توجه به اقلیم منطقه ای که در آن، بنا را برپا می کرد و فرهنگ خاص منطقه؛ تزئینات را هم در آن دخالت داد؛ از آن روز تاکنون فرهنگ و اقلیم بر تزئینات بناها تأثیر گذاشته است. صنایع دستی به کار رفته در خانه ی تقدیری شهرستان اردکان که از عهد قاجار به جا مانده از فرهنگ و اعتقادات مردم و تعصبات ملی و مذهبی زمان و اقلیم گرم و خشک و کویری منطقه، متأثر می باشد. صنایع دستی مورد نظر در این پژوهش شامل گره چینی و چلنگری است که این روزها در ورطه ی منسوخ شدن می باشد؛ معمار سنتی با بهره گرفتن از این صنایع دستی در بنا  به حفظ اعتقادات دینی و مذهبی و سازگاری با محیط کوشیده است. در این تحقیق به معرفی و شناساندن هر چه بیشتر این هنرهای سنتی و عناصر معماری منازل مسکونی عهد قاجار با تأکید بر خانه تقدیری پرداخته و با روش توصیفی- تحلیلی روش کار، ابزار، تولیدات و کارکرد این هنرها و کارکرد عناصر معماری را مورد بررسی قرار داده و ارتباط فرهنگ و اقلیم با هنرهای وابسته معماری سنتی را در آن جستجو کرده ایم.
کلید واژگان:
دوره ی قاجاریه، شهرستان اردکان، خانه ی تقدیری، صنایع دستی، معماری سنتی، گره چینی، چلنگری


فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                     صفحه
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..۱
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱ تعریف موضوع (تعریف مسأله، هدف از اجراء و کاربرد نتایج تحقیق)…………………….۳
۱-۲ ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………….۴
۱- ۳ سابقه تحقیق………………………………………………………………………………………………….۴
۱-۴ سؤالات پژوهشی……………………………………………………………………………………………..۶
۱-۵ فرضیه…………………………………………………………………………………………………………….۶
۱-۶ روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………۶
۱-۷ مراحل اجرای پروژه………………………………………………………………………………………….۷
۱-۸ محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………..۷
فصل دوم
ادبیات تحقیق.
۲-۱نگرشی بر معماری سنتی ایران……………………………………………………………………………۹
۲-۱-۱ آرایه های معماری سنتی……………………………………………………………………………………..۱۱
۲-۱-۲ اصول معماری ایرانی و تأثیر آن بر آرایه های معماری سنتی…………………………..۱۳

 • مردم واری………………………………………………………………………………………………۱۳

۲-۱-۲-۲پرهیز از بیهودگی ………………………………………………………………………………………..۱۴

 • نیارش………………………………………………………………………………………………….۱۴

۲-۱-۲-۴ خودبستگی………………………………………………………………………………………………۱۵
۲-۱-۳ تأثیر عوامل اقلیمی بر معماری و آرایه های معماری سنتی…………………………………………..۱۵
۲-۲ درآمدی بر هنرهای سنتی ایران……………………………………………………………………..۱۷
۲-۲-۱ صنایع دستی………………………………………………………………………………………………۱۹
۲-۲-۱-۱ ویژگی های صنایع دستی ……………………………………………………………………………….۱۹

 • ۲صنایع دستی از لحاظ روش و تکنیک تولید فرآورده های دستی………………………………۲۰

۲-۲-۱-۳ هنرهای دستی چوبی ایران …………………………………………………………………………..۲۱
۲-۲-۲ پنجره ……………………………………………………………………………………………………..۲۱
۲-۲-۲-۱ در پنجره ………………………………………………………………………………………………۲۲
۲-۲-۲-۲ پنجره ارسی .. ………………………………………………………………………………………….۲۳
۲-۲-۲-۳ روزن ……………………………………………………………………………………………………..۲۴
۲-۲-۳ کارکردهای پنجره ……………………………………………………………………………………۲۵

 • تزئین بنا ………………………………………………………………………………………………۲۵
 • شباک…………………………………………………………………………………………………..۲۵
 • جام خانه………………………………………………………………………………………………..۲۶
 • منظر …………………………………………………………………………………………………..۲۶
 • تهویه.…………………………………………………………………………………………………..۲۷
 • تأمین نور………………………………………………………………………………………………۲۷
 •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

   
  Widget not in any sidebars
     

۲-۲-۴ نقش پنجره در نمای ساختمان…………………………………………………………………………..۳۲
۲-۲-۵ نقش هندسه در شکل گیری.پنجره ها ………………………………………………………………….۳۲
۲-۳ مصالح به کار رفته در هنر های سنتی وابسته به معماری سنتی………………………….۳۳
۲-۳-۱ چوب و دلایل کاربرد آن در گره چینی………………………………………………………………….۳۳
۲-۳-۲ شیشه های رنگی در گره چینی ………………………………………………………………………….۳۴
۲-۳-۳ رنگ در معماری…………………………………………………………………………………………….۳۵
۲-۳-۴ آهن در چلنگری……………………………………………………………………………………………۳۵
۲-۳-۴-۱ آهن و چلنگری در قرآن……………………………………………………………………………….۳۶
۲-۳-۵ گچبری……………………………………………………………………………………………………….۳۷
۲-۳-۵-۱ انواع طاقچه های گچی………………………………………………………………………………….۳۸
۲-۳-۵-۲ یزدی بندی بااستفاده از گچ …………………………………………………………………………۳۹
فصل سوم
آشنایی با دوره قاجاریه و شهرستان اردکان
۳-۱ معرفی موقعیت تاریخی موضوع……………………………………………………………………..۴۱
۳-۱-۱ سلسله قاجار…………………………………………………………………………………………………۴۱
 ۳-۱-۲ جامعه قاجاری………………………………………………………………………………………………۴۱
۳-۱-۳ تربیت و اخلاق عمومی…………………………………………………………………………………….۴۳
۳-۱-۴ هنر و معماری در دوره ی قاجاریه………………………………………………………………………..۴۴
۳-۱-۳-۱ ویژگی های نقوش تزئینی هنر و معماری دوره ی قاجار……………………………………………۴۹
۳-۲ موقعیت جغرافیایی موضوع……………………………………………………………………………۵۳
۳-۲-۱ معرفی استان یزد…………………………………………………………………………………………..۵۳
۳-۲-۱-۱-اطلاعات جغرافیایی استان یزد………………………………………………………………………۵۳
۳-۲-۱-۲-اطلاعات هواشناسی استان یزد……………………………………………………………………..۵۳
۳-۲-۱-۳-پیدایش و قدمت تاریخی استان یزد……………………………………………………………….۵۳
۳-۲-۱-۴-ویژگی های باستانی استان یزد………………………………………….…………………………..۵۴
۳-۲-۲-شهرستان اردکان………………………………………………………………………………………….۵۴
۳-۲-۲-۱-وجه تسمیه ی اردکان………………………………………………………………………………….۵۴
۳-۲-۲-۲-اردکان در دوره ی قاجار ……………………………………………………………………………..۵۵
۳-۲-۲-۳-وضعیت اقتصادی اردکان در عهد قاجار…………………………………………………………..۵۵
۳-۲-۲-۴-معماری اردکان در عهد قاجار……………………………………………………………………….۵۶
۳-۲-۲-۵-وضعیت اجتماعی اردکان در عهد قاجار…………………………………………………………..۵۶
۳-۲-۲-۶-وضعیت فرهنگی اردکان در عهد قاجار……………………………………………………………۵۶
فصل چهارم
خانه تقدیری و تزئینات وابسته به معماری آن
۴-۱معرفی خانه ی تقدیری…………………………………………………………………………………….۵۸
۴-۲ معرفی هنرهای سنتی وابسته به معماری خانه ی تقدیری …………………………………۶۱
۴-۲-۱- طاقچه های خانه ی تقدیری………………………………………………………………………………۶۱
۴-۲-۲-شمشیری ها ………………………………………………………………………………………………..۶۲
۴-۲-۳-تزیینات آجری…………………………………………………………………………………………….۶۳
۴-۲-۴-تزئینات بادگیرها…………………………………………………………………………………………..۶۴
۴-۲-۵-تزیینات سنگی…………………………………………………………………………………………….۶۵
۴-۲-۶-گره چینی و قواره بری…………………………………………………………………………………….۶۵
۴-۲-۷-شباک………………………………………………………………………………………………………. ۶۷
۴-۲-۸-چلنگری ……………………………………………………………………………………………………۶۷
۴-۲-۹-ابزار زنی چوب……………………………………………………………………………………………..۶۹
۴-۲-۱۰- تزئینات هشتی……………………………………………………………………………………………۶۹
۴-۳-صنایع دستی شاخص خانه تقدیری………………………………………………………………..۷۱
۴-۳-۱-چلنگری، (آهنگری سنتی) ……………………………………………………………………………..۷۱
۴-۳-۱-۱ چلنگری در یزد…………………………………………………………………………………………۷۱
۴-۳-۱-۲-تولیدات چلنگری ……………………………………………………………………………………..۷۲
۴-۳-۱-۳-ابزارهای مورد استفاده………………………………………………………………………………..۷۳
۴-۳-۱-۴- روش کار………………………………………………………………………………………………..۷۹
۴-۳-۱-۵-نشان دار کردن..………………………………………………………………………………………..۷۹
۴-۳-۱-۶-دلایل منسوخ شدن هنر چلنگری………………………………………………………………….۸۰
۴-۳-۱-۷-فورجینگ، چلنگری صنعتی…………………………………………………………………………۸۰
۴-۳-۲-گره سازی……………………………………………………………………………………………………۸۱
۴-۳-۲-۱-تاریخچه گره سازی …………………………………………………………………………………..۸۳
۴-۳-۲-۲-ابزارهای لازم برای ساخت گره چینی……………………………………………………………..۸۴
۴-۳-۲-۳- اتصالات گره چینی……………………………………………………………………………………۸۵
۴-۳-۲-۴-مراحل ساخت گره چینی ……………………………………………………………………………۸۵
۴-۳-۳-هنر قواره بری……………………………………………………………………………………………..۸۶
۴-۳-۳-۱-ابزار و تجهیزات ……………………………………………………………………………………….۸۷
۴-۳-۳-۲-روش کار………………………………………………………………………………………………..۸۷
فصل پنجم
نتیجه گیری و پینهادها
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………..۸۹
پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………..۹۱
منابع و مؤاخذ………………………………………………………………………………………………………۹۲
منبع تصاویر………………………………………………………………………………………………………..۹۶
پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………….۹۷
 
فهرست تصاویر
عنوان                                                                                                                     صفحه
تصویر ۲-۱ روزن های بالای پنج دری……………………………………………………………………….۲۴
تصویر۲-۲ روزن های بالای سه دری……………………………………………………………………….۲۴
تصویر۲-۳ جام خانه حمام سعیدا شهرستان اردکان بازمانده از عهد قاجار………………..۲۶
تصویر۲-۴ هندسه در هنر چلنگری……………………………………………………………………….۳۳
تصویر۲- ۵ اجرای یزدی بندی ………………………………………………………………………………۳۹
تصویر۴-۱ پلان های همکف، زیر زمین و طبقه ی اول خانه ی تقدیری………………………….۵۸
تصویر ۴-۲ راه روی جنب تالار جنوبی…………………………………………………………………….۶۲
تصویر ۴-۳ تالار جنوبی……………………………………………………………………………………….۶۲
تصویر ۴-۴ طاقچه های اتاق پنج دری……………………………………………………………………..۶۲
تصویر ۴-۵ و۴-۶ شمشیری های اطراف حیاط خانه ی تقدیری…………………………………۶۳
تصویر ۴-۷ قطار بندی لبه بام خانه ی تقدیری………………………………………………………..۶۴
تصویر۴-۸ بادگیر تالار جنوبی………………………………………………………………………………۶۵
تصویر۴-۹گره چینی وقواره بری……………………………………………………………………………..۶۵
تصویر۴-۱۰ قواره بری سه درها و پنج دری ها…………………………………………………………….۶۷
تصویر۴-۱۱ شباک آجری پایاب……………………………………………………………………………..۶۷
 تصویر۴-۱۲ شباک آجری زیرزمین ………………………………………………………………………۶۷
تصویر۴-۱۳کوبه مردانه…………………………………………………………………………………………۶۸
 تصویر۴-۱۴ کوبه زنانه………………………………………………………………………………………….۶۸
تصویر۴-۱۵ چفت در اتاق ها………………………………………………………………………………….۶۹
 تصویر۴-۱۶ گل میخ در ورودی…………………………………………………………………………….۶۹
تصویر۴-۱۷ابزار زنی پائین چهارچوب درها ……………………………………………………………۶۹
تصویر۴-۱۸ و۴-۱۹  نمایی از یزدی بندی هشتی ……………………………………………………۷۰
تصویر ۴-۲۰ در اصلی…………………………………………………………………………………………..۷۰
تصویر۴-۲۱چفت، گل میخ و میخِ در……………………………………………………………………….۷۳
تصویر۴-۲۲ نمونه هایی از تولیدات چلنگری…………………………………………………………..۷۳
تصویر ۴-۲۳ سندان تخت……………………………………………………………………………………۷۳
تصویر۴-۲۴ سندان دماغه……………………………………………………………………………………۷۴
تصویر ۴-۲۵ انبر دست ……………………………………………………………………………………….۷۴
تصویر۴-۲۶ انبردول ……………………………………………………………………………………………۷۴
تصویر۴-۲۷ انبر لول …………………………………………………………………………………………..۷۵
تصویر۴-۲۸و۴-۲۹ کج انبر…………………………………………………………………………………..۷۵
تصویر۴-۳۰ انبر تیزبر گیری ………………………………………………………………………………..۷۵
تصویر۴-۳۱ انبر سنبه گیری ………………………………………………………………………………..۷۶
تصویر۴-۳۲ انبر جول ………………………………………………………………………………………….۷۶
تصویر۴-۳۳ سندان تخت با تیغچه ……………………………………………………………………….۷۶
تصویر۴-۳۴ تیزبر ……………………………………………………………………………………………….۷۷
تصویر۴-۳۵سوهان …………………………………………………………………………………………….۷۷
تصویر۴-۳۶ کفگیر ……………………………………………………………………………………………..۷۸
تصویر۴-۳۷ نمای کوره از روبروی ………………………………………………………………………..۷۸
تصویر۴۴-۳۸ نمای پشت کوره……………………………………………………………………………..۷۸
تصویر۴-۳۹و۴-۴۰ استادکار درحال ساخت گل میخ ……………………………………………..۷۸
تصویر۴-۴۱ نشان…………………………………………………………………………………………………۷۹


مقدمه
معماری سنتی از دیر باز از فرهنگ و اقلیم متأثر بوده و این در حالی است که در مناطق مختلف ایران آب و هوا متغیر است و شهرستان اردکان با آب و هوایی گرم و خشک از معماری خاص اقلیم این منطقه برخوردار است و هنر های سنتی وابسته به معماری سنتی شهرستان، با تأثیری که از این اقلیم گرفته است؛ در پی فراهم آوردن شرایطی مناسب برای زندگی مطلوب تر است. همچنین فرهنگ هر منطقه بر معماری و هنرهای سنتی وابسته به آن تأثیر بسزایی دارد، که با تغیر فرهنگ و بخصوص اعتقادات مذهبی در هر دوره، معماری و هنرهای سنتی وابسته به آن نیز تغیرکرده و از آن تأثیر می پذیرد.
در فصل اول این پژوهش به کلیات تحقیق و در فصل دوم به تعریف و آشنایی با مبانی نظری تحقیق پرداخته و در پی آن در فصل سوم به آشنایی با موقعیت تاریخی موضوع که دوره ی قاجار است و به دلیل این که دوره ای اسلامی است و تا عصر حاضر فاصله ی چندان طولانی ندارد و همچنین از این دوره خانه های زیادی در شهرستان اردکان به جا مانده است برای بررسی در این پژوهش انتخاب گردید .
در همین فصل در ادامه به موقعیت جغرافیایی موضوع که شهرستان اردکان می باشد پرداخته و موقعیت اردکان در عهد قاجار  مورد بررسی قرار می گیرد.
شهرستان اردکان در استان یزد واقع شده، در تزئینات وابسته به معماری عهد قاجار گره چینی ها و قواره بری هایی با چوب انجام شده و با شیشه های رنگی مزین شده است. تا میزان عبور نور را به داخل بنا کنترل نماید و دید را کنترل نماید بدین صورت که ناظر از بیرون داخل حریم بنا را نمی تواند ببیند و این در صورتی است که افراد خانه بر کل خانه اشراف کامل داشتند و به خاطر وجود در- پنجره ها حتی می توانند به حالت نشسته نیز کل خانه را کنترل کنند. چلنگری یکی دیگر از این هنرها است که در این منطقه و در ردیف هنرهای وابسته به معماری شاهد آن هستیم. این هنرها در خانه تقدیری که یکی از منازل شاخص بازمانده از این عهد است قابل مشاهده می باشد که در فصل چهارم با تأکید بر خانه تقدیری به معرفی کامل این تزئینات پرداخته شده است.
تعریف موضوع (تعریف مسأله، هدف از اجراء و کاربرد نتایج تحقیق)
معماری و تزیینات از دیر باز باهم پیوندی دیرینه داشتند و معماری خانه های عهد قاجار شهرستان اردکان، که خانه ی تقدیری شاخص ترین آن هاست؛ از این امر مستثنی نبوده و به وضوح تأثیر اقلیم بر تزئینات وابسته به معماری سنتی آن را شاهد هستیم. معماری شهرستان اردکان یزد با شرایط اقلیمی گرم و خشک دارای عناصر و فضاهایی است که ساکنین، برای سازگاری خود با اقلیم گرم و کویری آن ایجاد کرده اند.
چلنگری شاخه ای از این هنر های سنتی است؛ که هنرمند صنعت گر با زدن ضربات چکش بر آهن تافته، محصولاتی مانند کوبه، چفت، پا چفت، حلقه های ریز و… را تولید می کند؛ که درفرم و نقوش آن ها تأثیرات فرهنگ قجری به وضوح مشاهده می شود.
گروهی دیگر از این تزئینات که شامل گره چینی، شیشه بری و قواره بری می باشد و محل اجرای آن ها پنج دری ها، پنجره ها و نورگیرهای بالای آن ها است. معماران سنتی با بهره گرفتن از این هنرها قدرت نور (و سایه) را در اختیار می گرفتند. بخصوص به این موضوع توجه داشتند که فضاهای کوچک را طوری روشن کنند که نور زیاد، به ویژه در محیط های گرم سبب بالا رفتن دمای محیط نشود؛ استفاده از شیشه های کوچک رنگی و چوب، با تزیینات خاص خود به عنوان مصالح ساختمانی در معماری قاجاریه این شهرستان، نشانه ی توجه معماران سنتی این دوره به شرایط اقلیمی است. با توجه به اصل پرهیز از بیهودگی در سبک معماری ایرانی؛ همه ی این هنرها دارای کاربرد هایی هستند و تنها به صرف تزئینات اجرا نشده اند.
فرهنگ دوره قاجاریه بر انتخاب و اجرای تزیینات وابسته به معماری سنتی این دوره از تاریخ، تأثیر فراوان داشت که در صنایع دستی وابسته به معماری باز مانده از این دوره به خوبی مشاهده می شود. این تأثیر در چلنگری، در شکل کوبه ها و در گره چینی در شیشه های رنگی و در پنجره های بلندی که حتی به حالت نشسته هم می توان محیط خانه را کنترل کرد، خود را نشان داده است.
در این پژوهش سعی بر شناخت و بررسی تأثیر اقلیم منطقه و فرهنگ جامعه ی قجری بر تزئینات وابسته به معماری دوره قاجاریه شهرستان اردکان با تأکید بر خانه ی تقدیری می باشد و در پایان این پژوهش به روش ساخت و اجرای صنایع دستی مذکور اشاره می شود. امید است با آشنا شدن هرچه بیشتر علاقه مندان به هنرهای سنتی، گامی در حفظ و احیای این هنرها برداشته شود.
تعداد صفحه : ۱۱۶
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com