دانلود پایان نامه : مدل ساختاری نقش متغیرهای اضطراب، افسردگی، خشم، خودپنداره و خودناتوان سازی بر اختالل خوردن و …

دانلود پایان نامه : مدل ساختاری نقش متغیرهای اضطراب، افسردگی، خشم، خودپنداره و خودناتوان سازی بر اختالل خوردن و …

دانلود متن کامل پایان نامه مدل ساختاری نقش متغیرهای اضطراب، افسردگی، خشم، خودپنداره و خودناتوان سازی بر اختالل خوردن و BMI

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ساری گروه روانشناسی بالینی

پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسیارشد در رشته روانشناسی بالینی )M.A)

عنوان:

مدل ساختاری نقش متغیرهای اضطراب، افسردگی، خشم، خودپنداره و خودناتوان سازی بر اختالل خوردن و BMI

استاد راهنما :

دکتر بهرام میرزائیان

استاد مشاور :

دکتر جواد ستاره

بهار ۹۵

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
 
عنوان                                                                                                      شماره صفحه
 
چکیده………………………………………………………………………………………………………… ۱
 
 
فصل اول: کلیات پژوهش
 
 
-۱-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………. ۳
 
 
-۲-۱ بیان مسأله………………………………………………………………………………………….. ۴
 
 
-۳-۱ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش……………………………………………………………. ۷
 
 
-۴-۱ اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………. ۸
 
 
-۱-۴-۱ هدف اصلی:……………………………………………………………………………………. ۸
 
-۲-۴-۱ اهداف فرعی:………………………………………………………………………………….. ۹
 
-۵-۱ متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………… ۱۰
 
 
-۱-۵-۱ متغیرمستقل:………………………………………………………………………………….. ۱۰
 
-۲-۵-۱متغیرهای وابسته: ۱۰………………………………………………… …………………………..
 
-۶-۱فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………. ۱۰
 
 
-۷-۱تعریف واژه ها و اصطالحات………………………………………………………………… ۱۲
 
 
-۱-۷-۱تعاریف نظری )مفهومی( ۱۲……………………………………….. …………………………..
 
-۲-۷-۱تعاریف عملیاتی )عملی(……………………………………………………………………. ۱۳
 
 
 
ح
 
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
 
 
-۱-۲ مقدمه……………………………………………………………………………………………….. ۱۶
 
 
-۲-۲ مبانی نظری پژوهش………………………………………………………………………….. ۱۶
 
 
-۱-۲-۲ اضطراب اجتماعی ۱۶……………………………………………… …………………………..
 
-۱-۱-۲-۲ معنای اضطراب…………………………………………………………………………. ۱۷
 
-۲-۲-۲ ویژگی های اضطراب اجتماعی ۱۸……………………………… …………………………..
 
-۳-۲-۲ جنبه های اضطراب اجتماعی ۱۹………………………………… …………………………..
 
-۱-۳-۲-۲ جنبه های ادراکی ۱۹٫٫…………………………………………… …………………………..
 
-۲-۳-۲-۲ جنبه های رفتاری……………………………………………………………………… ..۲۱
 
-۳-۳-۲-۲ جنبه های فیزیولوژیکی ۲۲…………………………………….. …………………………..
 
-۴-۲-۲ انواع اضطراب از نظر روان شناسان………………………………………………… ۲۳
 
-۵-۲-۲ دیدگاه های نظری درباره مفهوم اضطراب ۲۳………………… …………………………..
 
-۶-۲-۲ افسردگی……………………………………………………………………………………….. ۲۶
 
-۷-۲-۲ خشم…………………………………………………………………………………………….. ۲۹
 
-۸-۲-۲ خودپنداره ۳۲………………………………………………………….. …………………………..
 
-۹-۲-۲ خودناتوان سازی ۳۵…………………………………………………. …………………………..
 
-۱۰-۲-۲ اختالل خوردن ۳۹………………………………………………….. …………………………..
 
-۱۱-۲-۲ شاخص توده بدنی ۴۱٫٫…………………………………………… …………………………..
 
-۳-۲ پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………….. ۴۲
 
 
 
 
ط
 
-۱-۳-۲ پژوهش های انجام شده در داخل کشور……………………………………………….. ۴۲
 
-۲-۳-۲ پژوهش های انجام شده در خارج از کشور ۴۶……………….. …………………………..
 
-۴-۲ خالصه و جمع بندی……………………………………………………………………………. ۴۸
 
 
فصل سوم: روش اجرای پژوهش
 
 
-۱-۳مقدمه………………………………………………………………………………………………… ۵۱
 
 
-۲-۳روش پژوهش…………………………………………………………………………………….. ۵۱
 
 
-۳-۳ جامعه ی آماری…………………………………………………………………………………. ۵۱
 
 
-۴-۳ حجم نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………………………. ۵۲
 
 
-۵-۳ ابزار گردآوری داده ها………………………………………………………………………… ۵۲
 
 
-۶-۳ روایی و اعتبار ابزار پژوهش………………………………………………………………. ۵۴
 
 
-۷-۳ روش های تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………….. ۵۶
 
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
 
 
-۱-۴ مقدمه……………………………………………………………………………………………….. ۵۸
 
 
-۲-۴ تجزیه و تحلیل توصیفی متغیر ها………………………………………………………….. ۵۸
 
 
-۳-۴ تجزیه و تحلیل استنباطی متغیر ها…………………………………………………………. ۵۹
 
 
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
 
 
-۱-۵ خالصه…………………………………………………………………………………………….. ۷۸
 
 
-۲-۵ بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………. ۷۸
 
-۳-۵ محدودیت ها……………………………………………………………………………………… ۹۳
 
 
-۴-۵ پیشنهادات…………………………………………………………………………………………. ۹۳
 
 
-۱-۴-۵ پیشنهاد پژوهشی…………………………………………………………………………….. ۹۳
 
-۲-۴-۵ پیشنهاد کاربردی…………………………………………………………………………….. ۹۴
 
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………… ۹۵
 
 
منابع غیرفارسی………………………………………………………………………………………. ۱۰۲
 
 
پیوست ها
 
 
پرسشنامه اضطراب، افسردگی و استرس ۱۰۸……………………………………….. )DASS(
 
 
مقیاس صفت خشم اسپیلبرگر………………………………………………………………………. ۱۰۹
 
 
آزمون مفهوم خویشتن یا خود پنداره– بک و استیر Beck Self Concept 1978 (BSCT)
 
۱۱۰………………………………………………………………………………………….. Test (BSCT
 
 
مقیاس خودناتوان سازی جونز و رودوالت…………………………………………………….. ۱۱۹
 
مقیاس تشخیص اختالل خوردن ۱۲۱……………………………………………………….. EDDS
 
 
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………… ۱۳۴
 
فهرست جداول
 
عنوان                                                                                                      شماره صفحه
 
جدول:۱-۴ محاسبه شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش ۵۹….. …………………………..
 
جدول :۲-۴ محاسبه میزان تأثیر اضطراب بر شاخص توده بدنی ۵۹ …………………………..
 
جدول :۳-۴ محاسبه میزان تأثیر افسردگی بر شاخص توده بدنی ۶۰.. …………………………..
 
جدول :۴-۴ محاسبه میزان تأثیر خشم بر شاخص توده بدنی………………………………… ۶۰
 
جدول :۵-۴ محاسبه میزان تأثیر خودپنداره بر شاخص توده بدنی…………………………. ۶۱
 
جدول :۶-۴ محاسبه میزان تأثیر خود ناتوان سازی بر شاخص توده بدنی ۶۲      ………………………..
 
جدول :۷-۴ شاخصهای برازش مدل اندازهگیری متغیر ۶۳………….. …………………………..
 
جدول :۸-۴ محاسبه میزان تأثیر اضطراب بر بی اشتهایی عصبی……………………….. ۶۴
 
جدول :۹-۴ محاسبه میزان تأثیر افسردگی بر بی اشتهایی عصبی ۶۵ …………………………..
 
جدول :۱۰-۴ محاسبه میزان تأثیر خشم بر بی اشتهایی عصبی…………………………….. ۶۵
 
جدول :۱۱-۴ محاسبه میزان تأثیر خودپنداره بر بی اشتهایی عصبی ۶۶ …………………………..
 
جدول :۱۲-۴ محاسبه میزان تأثیر خود ناتوان سازی بر بی اشتهایی عصبی ۶۶  ………………………
 
جدول :۱۳-۴ شاخصهای برازش مدل اندازهگیری متغیر ۶۸……….. …………………………..
 
جدول :۱۴-۴ محاسبه میزان تأثیر اضطراب بر پراشتهایی عصبی ۶۸   …………………………..
 
جدول :۱۵-۴ محاسبه میزان تأثیر افسردگی بر پراشتهایی عصبی ۶۹     …………………………..
 
جدول :۱۶-۴ محاسبه میزان تأثیر خشم بر پراشتهایی عصبی ۶۹….. …………………………..
 
 
ل
 
جدول :۱۷-۴ محاسبه میزان تأثیر خودپنداره بر پراشتهایی عصبی ۷۰   …………………………..
 
جدول :۱۸-۴ محاسبه میزان تأثیر خود ناتوان سازی بر پراشتهایی عصبی ۷۰   ………………………..
 
جدول :۲۰-۴ محاسبه میزان تأثیر اضطراب بر اختالل پرخوری ۷۲ …………………………..
 
جدول :۲۱-۴ محاسبه میزان تأثیر افسردگی بر اختالل پرخوری ۷۳.. …………………………..
 
جدول :۲۲-۴ محاسبه میزان تأثیر خشم بر اختالل پرخوری ۷۳…….. …………………………..
 
جدول :۲۳-۴ محاسبه میزان تأثیر خودپنداره بر اختالل پرخوری ۷۴ …………………………..
 
جدول :۲۴-۴ محاسبه میزان تأثیر خود ناتوان سازی بر اختالل پرخوری ۷۴      …………………………
 
جدول:۲۵-۴ شاخصهای برازش مدل اندازهگیری متغیر ۷۶………… …………………………..
 
فهرست نمودارها
 
عنوان                                                                                                      شماره صفحه
 
نمودار:۱-۴تحلیل مسیر اثر اضطراب، افسردگی، خشم، خودپنداره و خود ناتوان سازی بر
 
شاخص توده بدنی ۶۲……………………………………………………………………………. )BMI(
 
نمودار :۲-۴ تحلیل مسیر اثر اضطراب، افسردگی، خشم، خودپنداره و خود ناتوان سازی بر بی
 
 
اشتهایی عصبی ۶۷………………………………………………………………. …………………………..
 
نمودار :۳-۴ تحلیل مسیر اثر اضطراب، افسردگی، خشم، خودپنداره و خود ناتوان سازی بر پر
 
 
اشتهایی روانی ۷۱……………………………………………………………….. …………………………..
 
نمودار:۴-۴ تحلیل مسیر اثر اضطراب، افسردگی، خشم، خودپنداره و خود ناتوان سازی بر بی
 
 
اختالل پر خوری ۷۵…………………………………………………………….. …………………………..
چکیده
 
هدف اصلی پژوهش حاضر مدل ساختاری نقش متغیرهای اضطراب، افسردگی، خشم، خودپنداره و خود ناتوان سازی بر اختالل خوردن و BMI بود. با توجه به اهمیت تصویر بدنی و شاخص توده بدنی و عوامل روانشناسی مختلفی که می تواند بر این مسئله تأثیر بگذارد، انجام پژوهش حاضر از بعد نظری، عملی و کابردی دارای اهمیت و ضرورت است. روش پژوهش با توجه به ماهیت موضوع، مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری در این پژوهش عبارتند بودند از ۷۵۰ نفر که شامل کلیه مردان و زنانی که دچار اختالل در شاخص توده بدنی )BMI ≤ ۲۵( )BMI( بوده و در دوره زمانی سه ماه از اول آّبان ماه ۱۳۹۴ تا پایان دی ماه ۱۳۹۴ به دو کلینیک تغذیه شهرستان ساری مراجعه نمودهاند. حجم نمونه آماری با توجه به جدول کرجسی و مورگان تعداد ۲۵۶ نفربود. روش گرد آوری داده ها دو روش کتابخانه ای و روش میدانی بوده است . ابزارهای گرد آوری داده ها شامل پرسشنامههای DASS-21برای سنجش اضطراب، افسردگی و استرس، خشم اسپیلبرگر، خودپنداره بک )BSCT(، خود ناتوان سازی جونز و رودوالت )SHS( و تشخیص اختالل خوردن )EDDS( بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی از نرم افزار آماری SPSS ویرایش ۲۲
 

 • برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل تحلیل ساختاری و آزمون رگرسیون با کمک نرم افزار Lisrel استفاده شد.یافتههای پژوهش نشان داد که اضطراب، افسردگی، خشم، خودپنداره

 

  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

    
   Widget not in any sidebars
      

 • خوناتوان سازی نقش موثر و مثبتی بر شاخص توده بدنی )BMI(، بی اشتهایی عصبی، پراشتهایی روانی و اختالل پرخوری افراد مورد بررسی داشته است.

 
کلیدواژهها: اضطراب، افسردگی، خشم، خودپنداره، خودناتوان سازی، اختالل خوردن، شاخص توده بدنی .BMI
 
 
فصل اول:
 
کلیات پژوهش
 
 
-۱-۱ مقدمه
جهان معاصر توأم با پیشرفت ها و رشد عقالنی که در بطن خود ایجاد کرده توجه خود را بر مسائل شخصیتی انسان متمرکزتر کرده است. مسائلی که شاید ۱۰۰ سال پیش از این، موضوعاتی پیش پا افتاده و غیرمهم تلقی می شده اند. از جمله مسائل مورد بحث شخصیتی انسان که قبالً کمتر به آن پرداخته شده است، تصویر بدنی است. تصویر بدنی بیانگر نگرش فرد از خود همراه با احساسات و افکاری است که می تواند تغییر دهنده رفتار او در شرایط گوناگون و در جهات مثبت یا منفی باشد. این تصویر ذهنی می تواند تحت تأثیر عواملی چون
 
رشد جسمانی، تعامالت فرد با محیط اجتماعی، سوانح، آسیب و جراحات بدنی قرار گیرد و نگرانی از تصویر بدنی را در فرد ایجاد کند )سوگار۱، .)۲۰۰۳
 
دامنه تصویر بدنی و نگرانی از آن تا به آنجا گسترش یافته است که مشغله ذهنی بسیاری از افراد، به ویژه جوانان گردیده و روزانه زمان و هزینه زیادی صرف تفکر و تغییرات ظاهری در بدن می شود )گرین و پریثارد۲، .)۲۰۰۳ این امر به گونه ای است که این افراد ساعت ها در مورد تصویر بدنی خود فکر می کنند و با تغییر در آرایش و پوشیدن لباس های متنوع و قرار گرفتن در وضعیت های خاص سعی در پوشاندن نقائص ظاهری خود دارند که بیشتر زائیده تصور ذهنی آنان از بدنشان است. به نظر می رسد رضایت از تصویر بدنی در بین جوانان، مستلزم رضایت از پنج عامل بدنی باشد. این عوامل عبارتند از: تناسب اندام، زیبایی ظاهری، سالمت بدنی، پاکیزگی و بهداشت و زیبائی پوست و مو و توانایی کنترل وزن )پاشا، نادری و اکبری، .)۱۳۸۷
۱ . Sugar 2 . Green & Prithard
 
۳
نارضایتی از این تصویر بدنی می تواند پیامدهایی چون اضطراب، افسردگی، انزوای اجتماعی، اختالالت روانی، تضعیف خودپنداره و عزت نفس را در پی داشته باشد. از نظر مات و المسدن)۲۰۰۴( ۱ تصویر بدنی به عنوان یک ساختار چند بعدی قابل تغییر است.
 
در این فصل به مباحثی مانند: بیان مسئله، اهمیت و ضرورت انجام پژوهش، اهداف پژوهش، فرضیه های پژوهش، تعاریف واژه ها و اصطالحات، محدوده های پژوهش و سرانجام نیز متغیرهای پژوهش پرداخته خواهد شد.
 
-۲-۱ بیان مسأله
 
پذیرش اجتماعی به طور تنگاتنگ با خود نمایشگری )فرآیندی که به واسطه آن فرد به منظور نظارت و کنترل تأثیر سایرین روی خود تالش میکند(، مرتبط است. بهگونهای که هر قدر این نگرانی از خود نمایشگری بیشتر باشد، به احتمال بیشتری فرد از راهبردهای محافظت از احساس خود یا بهزیستی استفاده میکند. این راهبردها میتواند به طور وسیع برای محافظت ازمن یا ارتقاء من به کار گرفته شوند. یعنی رفتارهایی که برای ایجاد تصویری مطلوب طراحی شده و کنشوری آنها بهبود بدن و تصویری متناسب از خود است)آگاه هریس، جان بزرگی و گلچین، .)۱۳۹۱
 
از آنجا که امروزه داشتن ظاهری مناسب در فرهنگ و جوامع غربی و شرقی رواج یافته است )اکلوند وبیانکوف۲،.)۲۰۰۰ پژوهشها نشان میدهند که بسیاری از افراد به ویژه زنان برای
 
. Mott & Lumsden . Eklund & Bianco
۴
دستیابی به ظاهرمتناسب وکاهش وزن از رفتارهای غذا خوردن استفاده میکنند )فورمن هافمن۱، .)۲۰۰۴
 
در واقع چاقی و اضافه وزن یک بیماری و ناهنجاری با اهمیت اجتماعی و اقتصادی است. این امر در اثر عدم تعادل انرژی در طی یک دوره ی زمانی است. علت این عدم تعادل انرژی که در نهایت منجر به چاقی و اضافه وزن می شود، ترکیبی از چند عامل مختلف است و می تواند از فردی به فرد دیگر متفاوت باشد )پتکووا۲ و همکاران، .)۲۰۱۴
 
چاقی عامل مهمی در افزایش مشکالت روانشناختی است. برای مثال استورچ۳ و همکاران )۲۰۰۷( در مطالعه ی خود بیان کرده اند که مسخره شدن توسط دوستان به خاطر چاقی به شکل مثبت و معناداری با عالیم درونی شده و برونی شده ای که توسط والدین گزارش شده است، ارتباط دارد. با توجه به اهمیت بحث چاقی و تأثیراتی که می تواند بر رفتارهای روانشناختی افراد داشته باشد، می توان این مسئله را از مسائل حائز اهمیت در پژوهش های روانشناسی دانست، چرا که عوامل مختلف روانشناسی از جمله اضطراب۴، افسردگی۵، خشم۶،
 
خودپنداره۷ و خودناتوان۸ سازی می توانند بر رفتار خوردن و شاخص توده بدنی در افراد تأثیرگذار بوده و آن را تحت تأثیر قرار دهند. در ادامه به شرح مختصری در زمینه مفاهیم هر کدام از این مشکالت روانشناختی می پردازیم.
 
. Forman Hofman
 

 1. Petkova 3. Storch . Anxiety

. Depression . Anger . self-concept . self-handicapping
۵
اضطراب یک احساس منتشر بسیار ناخوشایند است که اغلب با عالئم دستگاه اتونوم )مثل اسهال، احساس سرگیجه و سبکی در سر، تعریق مفرط، تشدید رفلکس ها و غیره( همراه می شود )احمدی و همکاران، .)۱۳۹۲ از سوی دیگر افسردگی اختاللی است که با کاهش انرژی و عالقه، احساس گناه، اشکال در تمرکز، بی اشتهائی و افکار مرگ و خودکشی مشخص می شود و با تغییر در سطح فعالیت، توانائی های شناختی، تکلم، وضعیت خواب، اشتها و سایر ریتم های بیولوژیک همراه است. افسردگی منجر به اختالل در عملکرد شغلی، روابط اجتماعی و بین فردی می شود )ایلدرآبادی و همکاران، .)۱۳۸۳
 
خشم هیجان خطرناکی است، زیرا در پی تخریب و از بین بردن آن چیزی یا کسی است که سازوکار آن را مانعی بر سر راه خود می داند. افزایش فشار خون و ضربان قلب و تحریکات بدنی ناشی از خشم ممکن است برای فرد خطرناک باشد. خشم اگر هم ابراز نشود و درون ریز شود، خصومت را در درون فرد افزایش می دهد و به عملکرد او در موقعیت های بین فردی و اجتماعی و سازگاری با دیگران، دستیابی به اهداف، زندگی خانوادگی و موقعیت های شغلی آسیب می زند )هاشمیان، شفیع آبادی و سودانی، .)۱۳۸۷
 
مفهوم خودپنداره، یک مفهوم چند بعدی است که اشاره به ادراک فرد از خود در رابطه با ویژگی هایی مانند: تحصیالت، نقش های جنسی و جنسیتی، وضعیت ظاهر جسمانی و موارد دیگر دارد. مفهوم خودپنداره با مفهوم عزت نفس و احساس خشنودی از زندگی ارتباط نزدیکی دارد )رئیسون و همکاران، .)۱۳۹۳
 
خودناتوان سازی فرایندی را توصیف می کند که عزت نفس فرد را در مواجهه با خطرات بالقوه حفظ می کند. از نظر برگالس و جونز)۱۹۷۸( ۱ خودناتوان سازی شامل هر فعالیت یا مجموعه ای از عملکردهاست که فرد آن ها را به کار می گیرد تا فرصت ها را برای خارجی جلوه دادن شکست افزایش دهد و یا بهانه و عذری برای شکست خود فراهم نموده و موفقیت را به عوامل درونی نسبت دهد )فاتحی زاده و همکاران، .)۱۳۸۷
 
با توجه به مسائل مطرح شده و اهمیت اختالل خوردن و شاخص توده بدنی ۲)BMI( از جمله مسائل و مشکالت روانشناختی، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ گویی به این سئوال است که نقش متغیرهای اضطراب، افسردگی، خشم، خودپنداره و خود ناتوان سازی بر اختالل خوردن و شاخص توده بدنی )BMI( چیست؟
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
تعداد صفحه : ۱۶۴
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               asa.gohari@gmail.com

Share