دانلود پایان نامه مدیریت در مورد بانکداری الکترونیک

0 Comments

الکترونیک برای ارائه خدمات، برآورد می شود. همانطور که روشن است به منظور راه اندازی بانکداری الکترونیک، علاوه بر نرم افزار، نیازهای سخت افزاری و ارتباطی نیز وجود دارد که برآورد هزینه هریک از این بخش ها در فصل چهار به طور مجزا ارائه شده است.
1. هزینه تامین نرم افزار
2. هزینه تامین سخت افزار
3. هزینه تامین شبکه ارتباطی

3-6-2 ستاده ها
برای بدست آوردن مقدار ستاده ها با در نظر گرفتن نهاده ها و چهار معیار اصلی BSC مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی،رشد و یادگیری استفاده شده است.
میزان تراکنش های ATM میزان تراکنش های POS دو زیر معیار را تشکیل می دهد که مقادیر هر یک از آنها با توجه به زیر معیارهیشان به صورت زیر در آمده است.
دستگاه های پراکنش (زرین) دستگاه های POS هستند که تعداد تراکنش ها و مبلغ تراکنش ها در آن ها بالا بوده است و جزو دستگاه های پراکنش محسوب می شوند و به طور میانگین دستگاههایی را شامل می شود که تعداد تراکنش های آن بالاتر از 200 تراکنش در هر ماه باشند. که مزایای قرعه کشی فصلی، اعطای سهام، اعطای کارت اعتباریتا سقف مصوب بانک خدمات VIP3 را شامل می شوند. اعمال تخفیفات در تعرفه های بانک پاسارگاد را شامل می شود.
دستگاه های کم تراکنش دستگاه هایی هستند که تعداد تراکنش ها و مبلغ تراکنش ها در آن متوسط بوده است و بین 200-1 تراکنش در هر ماه می باشند.
تراکنش های ATM دستگاه ATM موجود در شعبه ها به منظور خدمت رسانی و صرفه جویی در وقت مشتریان اعملی و خدماتی چون انتقال وجهبه کلیه بانک ها تا سقف مصوب بانک مرکزی،برداشت وجه از طریق خودپرداز، پرداخت قبوضو خرید شارژ تلفن همراه و گرفتن ده گردش آخر مورد استفاده قرار می گیرد و با توجه به میزان اهمیت وجود دستگاه ATMشعب بانک موظف هستند که همواره میزان رسید و دستگاه و میزان پول موجود و وضعیت سالم بودن و برنامه های آبدیت کردن و کنترل های دوره ای را انجام دهند که دستگاه همواره در وضعیت فعال قرار داشته باشد و خرابی دستگاه را سریعا به واحدهای مربوطه گزارش دهند و این خدمات حتی در روزهای تعطیل نیز شامل می شود.

رضایت مشتریان از بانکداری الکترونیک همواره هدف اصلی از ایجاد خدمات جدید و گسترش آن و پیاده سازی بانکداری الکترونیک رضایت مشتریان و علاقه مندی در نهایت ترغیب و تشویق آن ها به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک می باشد. برایاین منظور میزان رضایت مشتریان با بهره گرفتن از پرسش نامه محاسبه شده است و عدد حاصل شده از پرسش نامه های ارسالی به مشتریان می باشد.

3-7روش ارزیابی عملکرد شعب بانک پاسارگاد استان تهران
انتخاب نوع ماهیت مدل بستگی به میزان کنترلی که مدیریت یک واحد تیم می تواند بر روی داده ها و ستاده ها اعمال کند. در این پژوهش از مدل DEA با ماهیت نهاده محور برای ارزیابی عملکرد شعب بانک پاسارگاد استفاده شده است چرا که به نظر می رسد مدیریت توان اعمال کنترل بیشتری بر روی نهادها نسبت به ستاده ها دارد، و از دو مدل استفاده شده است. از آن جایی که تمرکز پژوهشگر در این تحقیق بر روی ستاده ها و افزایش آن ها است.بنابراین این مدل ها با گرایش و روی محور انتخاب شدند که به ترتیب به صورت مدل 3-1 و 3-2 نشان داده شده اند.
مدل 3-1 مدل پوششی (ثانویه) CCR و نهاده محور

مدل 3-2 مدل پوششی BCC و نهاده محور

مدل 3-3 اندرسون پیترسون
در سال 1993، اندرسون – پیترسون روشی را برای رتبه بندی واحدهای کارا پیشنهاد کردند که تعیین کراترین واحد را میسر می سازد. با این روش امتیاز واحدهای کارا که از یک بیشتر می شود را رتبه بندی کرد. به این ترتیب واحدهای کارا نیز مانند واحدهای غیر کارا رتبه بندی می شوند. (مهرگان، 1383)
3- 4واحدهای مجازی
برای واحدهایی که کارایی آنها صد در صد نبوده است می توان با بهره گرفتن از واحدهای مجازی میزان کارایی آن را به سمت 1 نزدیک کرد به این ترتیب که، میزان کارایی آن واحدها در مقدار منابع مورد استفاده آن ها ضرب می کینم و منابع نهاده مورد استفاده واحدهای مجازی را کاهش می دهیم.به این ترتیب منابع نهاده واحدهای تحت بررسی کاهش پیدا می کند. (مهرگان، 1383)

3-8 نرم افزارهای به کار گرفته شده
پس از جمع آوری نهایی داده ها ( نهاده و ستاده ها) برای بدست آوردن کارایی واحدهای تقسیم گیرنده (شعب شرق و غرب بانک پاسارگاد استان تهران) نیاز به نرم افزاری جامع بوده که برای داده های قطعی مورد استفاده قرار بگیرد و بتواند ستاده مناسب را برای بیان کارایی و انجام رتبه بندی شعب در اختیار پژوهشگر قرار دهد. پس از بحث و تبادل نظر با اساتید، کارشناسان، صاحبنظران مناسب ترین نرم افزار برای حل انواع مدل های پوششی نرم افزار لینگو و نرم افزار SPSS برای تحلیل های آماری بکار رفته است و نرم افزار LINGO برای محاسبه کارایی بکار رفته است.

فصل چهارم
تحلیل داده ها

4-1 مقدمه
در هر تحقیق علمی و بخصوص تحقیقات میدانی و تجربی، تجزیه و تحلیل داه ها ی جمع آوری شده از جامعه مورد بررسی، یکی از مهم ترین بخشهای تحقیق محسوب می شود. این بخش از تحقیق مهم ترین فعالیت محقق بوده و بوسیله آن تمامی فرآیند تحقیق از ابتدا تا رسیدن به نتیجه مورد کنترل قرار می گیرد. به عبارت دیگر در این بخش محقق با بهره گرفتن از ابزارهای آماری به آزمودن فرضیات خود پرداخته و به آن ها پاسخ می دهد
در این فصل داده های جمع آوری شده از شعب بان
ک پاسارگاد در استان تهران و همچنین داد های بدست آمده از پرسش نامه های تکمیل شده در 20 شعب شرق و غرب بانک پاسارگاد استان تهران ارائه و مورد تحلیل قرار گرفت. از آن جا که هدف اساسی این فصل پاسخگویی به سوالات پژوهش می باشد. بنابراین داده ها و داده ها حول 2 مدل قطعی مورد استفاده پژوهش طبقه بندی و ارائه شده است بنابراین پس از توصیف آماری داده های تقسیم گیرنده، داده های جمع آوری شده مورد تحلیل آماری قرار گرفت.
در طول دهه اخیر، افزایش قابل ملاحظه ای در استفاده از آمار در تمام رشته های علوم انسانی مشاهده شده است. امروزه آمار، یکی از ابزارهای ضروری در دست پژوهشگران است که با بهره گرفتن از آن می توانند مشاهدات خود را در مورد خصائص گروه های نمونه استنباط کنند.گرچه ویژگی های نمونه نسخه کاملی از مشخصات جامعه نیست وهر چند نمونه های یاز یک جامعه انتخاب می شوند با یکدیگر تفاوت دارند، لیکن چگونگی تغییرپذیری آنها قابل پیش بینی است.
رشته آمار با بهره جستن از آمار توصیفی و استنباطی در پی تحلیل داده ها و استنباط درباره پدیده های مورد مشاهده است.
آمار توصیفی، محقق را قادر می سازد که داده ها را با روش معنی دار و موثری تلخیص و تنظیم کند. این روش ابزارهایی را برای تشریح مشاهدات آماری جمع آوری شده و کاهش داده ها به شکل قابل فهم فراهم می سازد.
آمار استنباطی، به محقق اجازه می دهد که از طریق تغییر داده ها، استنتاج کرده تا بتواند تصمیم گیری کند.
4-2 گام های پژوهش
براساس فرآیند تشریح شده در فصل قبل و ادبیات موضوعی، زمان آن فرارسیده است که داده های مربوط از طریق تکنیک پیشنهادی تحلیل شوند.
4-3 ساختار داده ها
داده ها تعداد دستگاه های POS موجود در شعب، تعداد جلسات برگزار شده بانکداری الکترونیک در شعب، تعداد مشتریان هر شعبه، هزینه ارائه خدمات بانکداری الکترونیک.
ستاده ها میزان تراکنش های POS ، تراکنش های ATM، دستگاه های پرتراکنش،دستگاه های کم تراکنش، رضایت مشتریان از بانکداری الکترونیک.
4-3-1هزینه ارائه خدمات بانکداری الکترونیک
در این جدول هزینه های راهکارهای اجاره و خرید نشان داده شده است شایان ذکر است ارقام بدون در نظر گرفتن نرخ تورم و افزایش سالانه در نظر گرفته شده است.

جدول 4-1 هزینه ارائه خدمات بانکداری الکترونیک
میلیون ریال
ردیف سرفصل هزینه هزینه تخمینی خرید هزینه تخمینی اجاره
1 هزینه تامین نرم افزار 100.800 120.960
2 هزینه تامین سخت افزار 56.808 34.560
3 هزینه تامین شبکه ارتباطی 43.200 43.200
4 جمع کل 17.173 198.720
5 میانگین 191.088

میانگین این هزینه ها یعنی مبلغ 191.088میلیون ریال در طول 5 سال مبنای محاسبات قرار می گیرد.
هزینه های ارائه خدمات
براساس آمار انجام شده آمار تراکنش های منجر به ثبت سند در بانک پاسارگاد نشان دهنده آن است که روزانه خدمات بانکی در شعبه ها به حدود 140هزار تراکنش و رائه خدمات بانکی خارج از شعب، به حدود 660هزار تراکنش منجر می شود. مقایسه این دو رقم نشانگر این نکته است که میزان خدمات بانکب ارائه شده به ئمشتریان این بانک، به صورت الکترونیکی در خارج از شعبه ها، حدود 7/4 برابر خدمات ارائه شده داخل آن هاست.

خدمات خارج از شعب CMS 492.031
SWITCH 157.070
IB 038.10
مجموع 659.139
خدمات داخل شعب BRANCH 139.755

جدول4-2 تراکنش های ثبت شده در بانک پاسارگاد

جدول 4-3 متوسط هزینه تراکنش در بانک پاسارگاد
عنوان تعداد
شعبه های تهران 192
شعبه های شهرستان 104
مجموع 296
با توجه به محاسبات انجام شده، متوسط هزینه تمام شده هر تراکنش در شعبه به صورت تقریبی برابر با 41.475 ریال است.
جدول 4-4 نتایج حاصل از محاسبات
عنوان مبلغ(ریال)

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

متوسط هزینه تمام شده هر تراکنش شعبه 41.475
متوسط هزینه تمام شده هر تراکنش خارج از شعبه 159

جدول4-5 نهاده ها
ردیف نام شعبه کد شعبه تعداد دستگاه POS موجود درشعبه تعداد جلسات برگزار شده
بانکداری الکترونیک مشتریان هر شعبه متوسط هزینه تمام شده هر تراکنش خارج از شعبه
1 بلوار خوردین 202 269 6 5910 159
2 میدان سعادت آباد 203 373 10 7232 159
3 میدان پونک 231 242 5 3710 159
4 شهرک اکباتان 234 253 5 6387 159
5 بلوار مرزداران 248 386 12 7615 159

6 فرودگاه مهرآباد 264 29 2 1183 159
7 میدان سلماس 280 202 4 3681 159
8 کردستان 340 79 5 1920 159
9 سردار جنگل 348 238 5 1020 159
10 آتی ساز 354 177 3 2858 159
11 آفریقا 205 194 5 3195 159
12 میدان هفت تیر 207 218 6 4323 159
13 الهیه 208 122 3 1248 159
14 مطهری 219 186 2 5211 159
15 سه راه امین حضور 244 442 4 2720 159
16 بازار 252 1385 4 4648 159
17 حافظ 256 743 10 4072 159
18 هفده شهریور 265 356 8 7647 159
19 خرمشهر 320 159 5 4722 159
20 امیریه 287 323 7 6254 159
جدول 4-6 ستاده ها
ردیف نام شعبه
کد شعبه دستگاه های
پر تراکنش POS دستگاه های کم تراکنش POS تراکنش ATM رضایت مشتریان
از بانکداری الکترونیک
1 بلوار خوردین 202 60 179 1500 9/3
2 میدان سعادت آباد 203 90 243 4500 4/4
3 میدان پونک 231 50 166 1200 9/3
4 شهرک اکباتان 234 46 179 1400 6/3
5 بلوار مرزداران 248 100 236 2000 3/4
6 فرودگاه مهرآباد 264 5 20 400 5/3
7 میدان سلماس 280 20 151 900 7/3
8 کردستان 340 15 55 750 6/3
9 سردار جنگل 348 26 191 1300 1/4
10 آتی ساز 354 30 123 1100 9/3
11 آفریقا 205 45 131 1400 1/4
12 میدان هفت تیر 207 60 139 1800 2/4

 
 
13 الهیه 208 41 66 1000 5/3
14 مطهری 219 40 126 1900 3/4
15 سه راه امین حضور 244 130 232 2000 1/4
16 بازار 252 400 875 2500 3/4
17 حافظ 256 143 500 4400 2/4
18 هفده شهریور 265 50 250 900 4/3
19 خرمشهر 320 42 100 1000 4/4
20 امیریه 287 40 261 800 9/3

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *