پایان نامهرفع تنگناهای افزایش ظرفیّت واحد تقطیر ۱۰۰ پالایشگاه آبادان

پایان نامهرفع تنگناهای افزایش ظرفیّت واحد تقطیر ۱۰۰ پالایشگاه آبادان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مکانیک

گرایش :سیستم های انرژی

عنوان : رفع تنگناهای افزایش ظرفیّت واحد تقطیر ۱۰۰ پالایشگاه آبادان 

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

دانشکده مهندسی مکانیک

پایان نامه کارشناسی ارشد

گرایش سیستمهای انرژی 

عنوان:

رفع تنگناهای افزایش ظرفیّت واحد تقطیر ۱۰۰

پالایشگاه آبادان 

 

اساتید راهنما :

 دکتر مجید  عمید پور

دکتر حسین  صیّادی

 

بهمن ۱۳۸۸

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهــرســــــــــــت
 
          عنوان                                                                                      صفحه
 
مقدمه                                                    .           .           .                                   ۱
 
فصل اول                                                تقطیر نفت خام 
۱ – ۱ )  تقطیر نفت خام                .           .           .           .                                   ۴
۱ – ۲ )  نمک زدایی از نفت خام      .           .           .           .                                   ۸
۱ – ۳ ) واحد سبک زدایی اتمسفری              .           .           .                                   ۱۲
۱ – ۴ ) تقطیر در خلأ                                .           .           .                                   ۱۶
۱ – ۵ ) تجهیزات کمکی                            .           .           .                                   ۱۸
۱ – ۶ ) فرآورده های واحد تقطیر نفت خام                  .           .                                   ۱۹
 
فصل دوم                                        تقطیر پیشرفته
۲ – ۱ )  تقطیر پیشرفته                             .           .           .                                   ۲۲
 
فصل سوم                                       مدل سازی و شبیه سازی
۳ – ۱ )  مدل سازی و شبیه سازی               .           .           .                                   ۲۸
۳ – ۲ )  کاربردهای شبیه سازی                   .           .           .                                   ۲۹
۳ – ۳ )  کاربردهای نوین شبیه سازی            .           .           .                                   ۳۱
۳ – ۴ )  ارتباط با نرم افزارهای دیگر .           .           .                                   ۳۲
 
فصل چهارم                               واحد تقطیر ۸۵  پالایشگاه آبادان
۴ – ۱ ) هدف از ایجاد واحد تقطیر ۸۵  پالایشگاه آبادان. .                                   ۳۴
۴ – ۲ ) خوراک و محصولات واحد                             .           .                                   ۳۴
۴ – ۳ ) سرویسهای جانبی  ( Utilities )    .           .           .                                   ۴۲
۴ – ۴ ) شرح فرآیند                                  .           .           .                                   ۴۲
۴ –  ۴ – ۱ ) تقطیر جزء به جزء نفت خام      .           .                                   ۴۲
۴ –  ۴ – ۲ ) تقطیر نفتا                            .           .                                   ۴۸
۴ – ۵ ) افزایش ظرفیت                              .           .           .                                   ۵۱
۴ – ۶ ) انجام تغییرات ( Revamping )                  .           .                                   ۵۳
۴ – ۷ ) شرح فرآیند واحد پس از انجام تغییرات            .           .                                   ۵۶
فصل پنجم                      انجام شبیه سازی ، شناسایی محدودیّتها
 
۵ – ۱ ) ) واحد ۱۰۰ پالایشگاه آبادان پس از انجام تغییرات ( Revamping)                        ۶۰
۵ – ۱ ) انجام شبیه سازی و بررسی نتایج       .           .           .                                   ۶۰
۵ – ۱ – الف ) شبیه سازی واحد به شکل طراحی اولیه ( قبل از انجام                                                         تغییرات – با ظرفیت ۱۳۰۰۰۰  بشکه در روز )                          ۶۳
۵ – ۱ – ب ) شبیه سازی واحد به شکل بعد از انجام تغییرات                              ۷۵
مطالعه ۱  (شناسایی تنگناها)           .           .           .                                   ۷۵
فصل ششم                     اِعمال روش تقطیر پیشرفته جهت افزایش ظرفیت
۶ – ۱ )  مقدمه                                        .           .           .                                   ۹۰
۶ – ۲ )  بررسی امکان بکارگیری روش تقطیر پیشرفته
در واحد تقطیر ۱۰۰ پالایشگاه آبادان              .           .                                   ۹۲
مطالعه ۲                                     .           .           .                                   ۹۳
فصل هفتم                                  محاسبات اقتصادی
۷ – ۱ )  هزینه های سرمایه گذاری               .           .           .                                ۱۰۶
۷-۱-۱ ) قیمت خرید و نصب برج پیش تفکیک            .                                 ۱۰۶
۷-۱-۲ ) قیمت خرید و نصب پمپ                .           .                                 ۱۰۷ ۷-۱-۳ ) کل هزینه های سرمایه گذاری      .           .                                 ۱۰۷
۷ – ۲ )  درآمدهای  ناشی از انجام طرح                      .           .                                 ۱۰۸
۷-۲-۱ ) درآمد ناشی از افزایش ظرفیّت           .           .                                 ۱۰۸
۷-۲-۲ ) درآمد حاصل از کاهش مصرف سوخت.            .                                 ۱۰۹
۷ – ۳ )  سود ناشی از انجام طرح                              .           .                                 ۱۰۹
فصل هشتم                                 نتیجه گیری 
۸ – ۱ ) نتایج ضمنی                                 .           .           .                                 ۱۱۱
۸ – ۲ ) نتایج اصلی                                   .           .           .                                ۱۱۱
 
فهرست منابع  فارسی                                             .           .           .                                 ۱۱۳
فهرست منابع  غیر فارسی                                       .           .           .                                 ۱۱۴
چکیده انگلیسی                                                    .           .           .                                 ۱۱۵
 
فهــرســــــــــــت جدولها
 
شماره جدول                                 عنوان                                               صفحه
 
جدول ( ۱ – ۱ )               گستره های جوش اجزاء نفت خام نوعی                                              ۵
جدول ( ۱ – ۲ )               نقاط برش TBP  برای بخشهای مختلف نفت خام                                 ۷
جدول ( ۱ – ۳ )               مقادیر آب مورد نیاز برای نفت خامهای مختلف                          ۱۰
جدول ( ۴ – ۱ )               مشخصات نفت خام                                                                       ۳۶
جدول ( ۴ – ۲ )               مشخصات فرآورده های مختلف و میزان تولید هرکدام
( بر مبنای  ۱۳۰۰۰۰  بشکه در روز )                                      ۳۹
جدول ( ۴ – ۳ )               تقطیر فرآورده های مختلف بر اساس آزمایش
استاندارد ASTM D-86                                                                ۴۰
جدول ( ۵ – ۱ )               نتایج حاصل از مطالعه ۱                                                                 ۷۵
جدول ( ۵ – ۲ )               میزان استحصال فرآورده های مختلفدر ظرفیت ۱۸۰۰۰۰ بشکه در روز         ۸۴
جدول ( ۶ – ۱ )               بارحرارتی کوره و برخی مبدّلها ( در ظرفیت  ۱۸۰۰۰۰ بشکه در
روز حاصل از شبیه سازی کل واحد برمبنای فرضیه مورد بحث )                ۹۴
جدول ( ۶ – ۲ )               مقایسه حد اکثر دبی مولی بخار و مایع درون برج تقطیر اتمسفری
برای دوحالت فعلی و پس از نصب برج پیش تفکیک                              ۹۵
جدول ( ۷ – ۱ )               قیمت نفت خام ، فراورده ها و درآمد حاصل از افزایش ظرفیت واحد
به میزان ۲۰۰۰۰  بشکه در روز                                                         ۱۰۸
 
 
فهــرســــــــــــت نمودارها
 
شماره نمودار                                 عنوان                                               صفحه
 
 
نمودار ( ۱ – ۱ )               رابطه بین نقاط جوش متوسط حجمی و نقاط جوش میانگین                   ۶
نمودار ( ۱ – ۲ )               رابطه بین نقاط جوش متوسط حجمی و نقاط جوش متوسط مولی ۶
نمودار ( ۴ – ۱ )               نقاط جوش واقعی نفت خام ( True Boiling Point )                          ۳۵
نمودار ( ۴ – ۲ )               درصد استحصال فرآورده های مختلف از نفت خام-  مورد انتظار طراحی        ۳۸
نمودار ( ۵ – ۱ )               مقایسه میزان استحصال فرآورده های مختلف( شبیه سازی و عملیاتی )       ۷۰
نمودار ( ۵ – ۲ )               درصد استحصال فرآورده های مختلف از نفت خام( شبیه سازی )                ۷۰
نمودار (۵ – ۳ )                مقایسه نقاط اشتعال فرآورده های مختلف ( شبیه سازی و عملیاتی )          ۷۱
نمودار ( ۵ – ۴ )               مقایسه تقطیر نفتای سبک بر مبنای آزمایش
استاندارد ASTM D-86 ( شبیه سازی و عملیاتی )                              ۷۲
نمودار ( ۵ – ۵ )               مقایسه تقطیر نفتای ریفورمر بر مبنای آزمایش
استاندارد ASTM D-86    ( شبیه سازی و عملیاتی )                          ۷۲
نمودار ( ۵ – ۶ )               مقایسه تقطیر نفتای سنگین بر مبنای آزمایش
استاندارد ASTM D-86    ( شبیه سازی و عملیاتی )                          ۷۳
نمودار ( ۵ – ۷ )               مقایسه تقطیر نفت سفید بر مبنای آزمایش
استاندارد ASTM D-86    ( شبیه سازی و عملیاتی )                          ۷۳
نمودار ( ۵ – ۸ )               مقایسه تقطیر گازوئیل بر مبنای آزمایش
استاندارد ASTM D-86    ( شبیه سازی و عملیاتی )                          ۷۴
نمودار ( ۵ – ۹ )               مقایسه تقطیر ته مانده برج تقطیر اتمسفری بر مبنای
آزمایش   استاندارد ASTM D-86    ( شبیه سازی و عملیاتی )              ۷۴
نمودار ( ۵ – ۱۰ )             پروفیل دبی مولی بخار و مایع درون برج تقطیر اتمسفری قبل از
افزایش ظرفیت ( با ظرفیت ۱۳۰۰۰۰  بشکه در روز)                               ۷۸
نمودار ( ۵ – ۱۱ )             پروفیل دبی مولی بخار و مایع درون برج تقطیر اتمسفری بعد از
افزایش ظرفیت ( با ظرفیت ۱۸۰۰۰۰  بشکه در روز)                               ۷۹
نمودار ( ۵ – ۱۲)              درصد استحصال فرآورده های مختلف –
در ظرفیت  ۱۸۰۰۰۰  بشکه در روز                                                    ۸۴
نمودار ( ۵ – ۱۳)              مقایسه تقطیر نفتای سبک بر مبنای آزمایش
استاندارد ASTM D-86    ( شبیه سازی و عملیاتی )                          ۸۵
نمودار ( ۵ – ۱۴)              مقایسه تقطیر نفتای ریفورمر بر مبنای آزمایش
استاندارد ASTM D-86    ( شبیه سازی و عملیاتی )                          ۸۵
نمودار ( ۵ – ۱۵)              مقایسه تقطیر نفتای سنگین بر مبنای آزمایش
استاندارد ASTM D-86    ( شبیه سازی و عملیاتی )                          ۸۶
نمودار ( ۵ – ۱۶)              مقایسه تقطیر نفت سفید بر مبنای آزمایش
استاندارد ASTM D-86    ( شبیه سازی و عملیاتی )                          ۸۶
نمودار ( ۵ – ۱۷)              مقایسه تقطیر گازوئیل بر مبنای آزمایش
استاندارد ASTM D-86    ( شبیه سازی و عملیاتی )                          ۸۷
نمودار ( ۵ – ۱۸)              مقایسه تقطیر ته مانده برج تقطیر اتمسفری بر مبنای آزمایش
استاندارد ASTM D-86    ( شبیه سازی و عملیاتی )                          ۸۸
نمودار ( ۵ – ۱۹)              مقایسه نقاط اشتعال فرآورده های مختلف بر مبنای آزمایش
استاندارد  ASTM D-93  ( شبیه سازی و عملیاتی )                            ۸۹
نمودار ( ۶ – ۱ )               پروفیل دبی مولی بخار و مایع درون برج تقطیر اتمسفری پس از نصب
برج پیش تفکیک ( با ظرفیت ۱۸۰۰۰۰  بشکه در روز)               ۹۶
نمودار ( ۶ – ۲ )               مقایسه میزان قابل حصول فرآورده های مختلف
( حاصل از شبیه سازی و طراحی)                                                   ۱۰۰
نمودار ( ۶ – ۳ )               درصد قابل حصول فرآورده های مختلف ( حاصل از شبیه سازی )   ۱۰۰
نمودار ( ۶ – ۴ )               مقایسه تقطیر نفتای سبک بر مبنای آزمایش
استاندارد ASTM D-86    ( شبیه سازی و عملیاتی )                       ۱۰۱
نمودار ( ۶ – ۵ )               مقایسه تقطیر نفتای ریفورمر بر مبنای آزمایش
استاندارد ASTM D-86    ( شبیه سازی و عملیاتی )                       ۱۰۱ نمودار ( ۶ – ۶ )                       مقایسه تقطیر نفتای سنگین بر مبنای آزمایش
استاندارد ASTM D-86    ( شبیه سازی و عملیاتی )                       ۱۰۲
نمودار ( ۶ – ۷ )               مقایسه تقطیر نفت سفید بر مبنای آزمایش
استاندارد ASTM D-86    ( شبیه سازی و عملیاتی )                       ۱۰۲
نمودار ( ۶ – ۸ )               مقایسه تقطیر گازوئیل بر مبنای آزمایش
استاندارد ASTM D-86    ( شبیه سازی و عملیاتی )                      ۱۰۳
نمودار ( ۶ – ۹ )               مقایسه تقطیر ته مانده برج تقطیر اتمسفری بر مبنای
آزمایش   استاندارد ASTM D-86    ( شبیه سازی و عملیاتی )          ۱۰۳
نمودار ( ۶ – ۱۰)              مقایسه نقاط اشتعال فرآورده های مختلف بر مبنای آزمایش
استاندارد  ASTM D-93   ( شبیه سازی و عملیاتی )                       ۱۰۴
 
فهــرســــــــــــت شکلها
 
شماره شکل                                  عنوان                                               صفحه
 
شکل ( ۱ – ۱ )                شماتیک واحد نمک زدایی یک مرحله ای                                            ۸
شکل ( ۱ – ۲ )                شماتیک واحد نمک زدایی دو  مرحله ای                                             ۸
شکل ( ۱ – ۳ )                شماتیک یک نمک زدا                                                                    ۱۱
شکل ( ۱ – ۴ )                شکل واقعی یک نمک زدا                                                                 ۱۱
شکل ( ۱ – ۵ )                شماتیک یک برج تقطیر اتمسفری                                                     ۱۴
شکل ( ۱ – ۶ )                برج تقطیر اتمسفری نفت خام                                                          ۱۵
شکل ( ۱ – ۷ )                واحد تقطیر در خلأ نفت خام                                                            ۱۶
شکل ( ۲ – ۱ )                برج تقطیر اتمسفری  نفت خام                                                         ۲۲
شکل ( ۲ – ۲ )                نحوه توالی برجها در روش تقطیر غیر مستقیم                                       ۲۳
شکل ( ۲ – ۳ )                نحوه توالی برجها در روش تقطیر مستقیم                                            ۲۴
شکل ( ۲ – ۴ )                شمای یک واحد تقطیر پیشرفته ( پالایشگاه میدر آلمان)             ۲۶
شکل ( ۴ – ۱ )                نمودار جریان خوراک و فرآورده های مختلف در واحدتقطیر ۸۵
پالایشگاه آبادان در ظرفیت ۱۳۰۰۰۰  بشکه در روز                                 ۴۱
شکل ( ۴ – ۲ )                مسیر پیش گرمایش نفت خام                                                           ۴۴
شکل ( ۴ – ۳ )                ظرف پیش تبخیر آنی و موقعیت قرار گرفتن آن در مسیر
پیش گرمایش نفت خام                                                                  ۵۴
شکل ( ۵ – ۱ )                محیط اصلی شبیه سازی ( Main Case )                                           ۶۴
شکل ( ۵ – ۲ )                بخش پیش گرمایش نفت خام                                                          ۶۵
شکل ( ۵ – ۳ )                کوره و برج تقطیر اتمسفری                                                   ۶۶
شکل ( ۵ – ۴ )                محیط فرعی برج تقطیر اتمسفری                                                       ۶۷
شکل ( ۵ – ۵ )                بخش خنک نمودن محصولات خروجی از برج تقطیر اتمسفری                   ۶۸
شکل ( ۵ – ۶ )                بخش تقطیر نفتا                                                                            ۶۹
شکل ( ۵ – ۷ )                محیط اصلی شبیه سازی ( Main Case )                                           ۸۱
شکل ( ۵ – ۸ )                بخش پیش گرمایش نفت خام                                                          ۸۲
شکل ( ۵ – ۹ )                کوره و برج تقطیر اتمسفری                                                   ۸۳
شکل ( ۶ – ۱ )                محیط اصلی شبیه سازی- پس از نصب Prefractionator                    ۹۷
شکل ( ۶ – ۲ )                شبکه مبدّلهای حرارتی پیش گرمکن نفت خام در وضعیّت جدید               ۹۸
شکل ( ۶ – ۳ )                برج تقطیر اتمسفری کوره و برج پیش تفکیک جدید                               ۹۹
 
 
 
مقدمه
هنگامی که یک شرکت پالایشی تصمیم به افزایش ظرفیت می گیرد طبیعتاً اولین واحدی که باید مورد ارزیابی قرار گیرد واحد تقطیر یا اصطلاحاً ( Topping Unit )  می باشد . سعی در برداشتن گلوگاهها از امـکانات و قابلیتهای موجــود کــه غالباً Retrofit Design   گفته می شود ، کم هزینه ترین و سریعترین راه جهت دستیابی به ظرفیتهای تولید بالاتر با قبـــول کمــتریـن ریسک می باشد.
بالا رفتن قیمت محصولات نفتی و به تبع آن هزینه های انرژی که به علت تحولات سیاسی و بین المللی صورت گرفته است باعث شد تا کشورهای صنعتی که بزرگترین مصرف کنندگان انرژی در جهان هستند تلاشهای بسیاری را به منظور بهینه سازی صنایع نفتی و پتروشیمیایی که بزرگترین و پر مصرف ترین صنایع از لحاظ مصرف انرژی می باشند ، انجام دهند . نتیجه این تلاشها عمدتاً به دو صورت زیر بیان می گردد :

 • کاهش مصرف انرژی به روش استفاده بهینه از انرژیهای موجود در واحد صنعتی مورد بحث
 • تجدید نظر در طراحی و ساختار واحدهای نفتی و پتروشیمی

معمولاً در روش اول نیازبه انجام تغییرات اساسی در ساختار واحد نمی باشد لذا هزینه های انجام شده کمینه خواهد بود . در حالیکه در روش دوم غالباً نیاز به انجام یک سری تغییرات جهت دستیابی به هدف مورد نظر می باشد .
در این بحث ابتدا مروری بر تئوری موجود در تقطیر معمولی خواهیم داشت. آنگاه به شرح تقطیر پیشرفته (Progressive distillation) و روش های ممکن جهت اِعمال و به کارگیری آن (در واحد تقطیر ۱۰۰ پالایشگاه آبادان) خواهیم پرداخت. سپس با انجام شبیه سازی شرایط مختلف فرایندی و میزان مصرف انرژی را در دو حالت تقطیر معمولی و پیشرفته مقایسه خواهیم کرد. همچنین توضیح مختصری در رابطه با شبیه سازی و نحوه انجام آن برای واحد مورد بحث داده خواهد شد.
 
فصل اول
تقطیر نفت خام


۱-  ۱ ) تقطیر نفت خام
دستگاه های تقطیر نفت خام ، نخستین واحدهای فرآورش عمده در پالایشگاه هستند . این دستگاه ها برای تفکیک نفت خام به روش تقطیر به اجزایی بر حسب نقطه جوششان به کار  گرفته  می شوند ، بدین ترتیب که منابع خوراک هر یک از واحـدهای فــرآورش بعـدی با توجه به مشخصه های مورد نیازشان تهیه می شوند . به منظور دستیابی به بازدهی های بالاتر و هزینه های پایینتر ، تفکیک نفت خام در دو مرحله صورت می گیرد :

 • مرحله اول تفکیک جزء به جزء همه نفت خام در فشار جو
 • مرحله دوم ارسال باقیمانده دیر جوش مرحله اول به دستگاه تفکیک دیگری که تحت خلأ شدید عمل می کند .

از دستگاه تقطیر در خلأ ، برای جداسازی قسمت سنگینتر نفت خام به اجزاء مختلف استفاده می شود ، زیرا دمای بالایی که برای تبخیر این قسمت سنگین در فشار جو لازم است موجب کراکینگ گرمایی آن می شود که خود موجب ضایعات ناشی از تولید گاز خشک ، و همچنین تغییر رنگ محصول و قشر بستن تجهیزات براثر تولید کک می شود .
نقاط برش بخشهای نوعی و گستره های جوش بخشهای حاصل از دستگاه های تقطیر در فشار اتمسفری و تقطیر در خلأ در جداول ( ۱ – ۱ ) و ( ۱ – ۲ ) ارائه شده اند .
 
 

 •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

   
  Widget not in any sidebars
     

جزء گستره های جوش
ASTM (°F) TBP(°F)
بوتان و مواد سبکتر    
نفتای سبک تقطیر مسقیم ( LSR ) ۲۲۰ – ۹۰ ۱۹۰ – ۹۰
نفتای سنگین تقطیر مسقیم ( HSR ) ۴۰۰ – ۱۸۰ ۳۸۰ – ۱۹۰
نفت سفید ۵۴۰ – ۳۳۰ ۵۲۰ – ۳۸۰
نفت گاز سبک ( LGO ) ۶۴۰ – ۴۲۰ ۶۱۰ – ۵۲۰
نفت گاز اتمسفری ( AGO ) ۸۳۰ – ۵۵۰ ۸۰۰ – ۶۱۰
نفت گاز خلأ ( VGO ) ۱۰۵۰ – ۷۵۰ ۱۰۵۰ – ۸۰۰
باقیمانده خام تقطیر در خلأ ( VRC ) +۱۰۵۰ +۱۰۵۰

 
جدول ۱ – ۱ )  گستره های جوش اجزاء نفت خام نوعی
تعداد صفحه :۱۳۲
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

Share