رشته روانشناسی بالینی: پایان نامه ارشد با موضوع بررسی مقایسه ای اثربخشی دو روش آموزش مدیریت استرس و حل مسألۀ اجتماعی در  …

رشته روانشناسی بالینی: پایان نامه ارشد با موضوع بررسی مقایسه ای اثربخشی دو روش آموزش مدیریت استرس و حل مسألۀ اجتماعی در …

واحد اردبیل

پایان نامه کارشناسی ارشد رشتۀ روانشناسی بالینی

عنوان:

بررسی مقایسه ای اثربخشی دو روش آموزش مدیریت استرس و حل مسألۀ اجتماعی در اضطراب و تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان

استاد راهنما:

دکتر رضا کاظمی


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
چکیده……۱
مقدمه فصل ۱٫ ۳
بیان مسأله. ۵
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. ۸
اهداف پژوهش… ۹
اهداف جزئی.. ۹
سوالات.. ۱۰
فرضیه ها ۱۰
شرایط ورود و خروج. ۱۰
شرایط ورود. ۱۰
شرایط خروج. ۱۱
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ۱۱
مقدمه فصل ۲٫ ۱۴
اضطراب.. ۱۴
اختلالات اضطرابی از دیدگاه DSM-IV-R. 19
اختلال اضطراب منتشر. ۲۱
اختلال وحشت زدگی.. ۲۲
اختلال فشار روانی پس آسیبی.. ۲۲
اضطراب آشکار و پنهان. ۲۳
عناصر اضطراب.. ۲۵
شیوع اضطراب.. ۲۶
ریشه ها و عوامل اضطراب.. ۲۷
درجات اضطراب.. ۲۸
تشخیص بالینی اضطراب.. ۲۹
انواع پاسخ به اضطراب.. ۲۹
دیدگاه صاحبنظران در خصوص اضطراب و منشأ آن. ۳۱
نظریه روانکاوی فروید. ۳۲
دیدگاه سالیوان. ۳۴
دیدگاه هورنای.. ۳۵
دیدگاه اتورانک… ۳۷
دیدگاه آدلر «روانشناسی فردی». ۳۷
نظریه پرز «گشتالت درمانی». ۳۸
اضطراب از دیدگاه رفتارگرایی.. ۳۹
دیدگاه راجرز ۴۰
دیدگاه الیس… ۴۱
دیدگاه گلاسر. ۴۱
دیدگاه علوم پزشکی و زیستی در خصوص اضطراب.. ۴۲
تفاوت و تشابه اختلالات اضطرابی.. ۴۲
تعلل ورزی.. ۴۳
تعلل ورزی تحصیلی.. ۴۴
دیدگاه های موجود در مورد تعلل ورزی.. ۴۶
تعلل به عنوان یک مشکل رفتاری.. ۴۶
تعلل به عنوان یک مشکل شناختی.. ۴۶
تعلل به عنوان یک مشکل انگیزشی.. ۴۷
تعلل به عنوان یک عادت.. ۴۷
تعلل به عنوان یک اختلال شخصیتی.. ۴۷
شیوع تعلل ورزی.. ۴۷
انواع و اقسام تعلل ورزی.. ۴۹
شیوه های درمانی تعلل ورزی.. ۵۱
نظریه منطقی-هیجانی الیس… ۵۱
نظریه درمان شناختی.. ۵۱
نظریه خودناهمگنی.. ۵۲
نظریه مدیریت زمان. ۵۲
نظریه پردازش اطلاعات.. ۵۲
نظریه مدیریت رفتار ۵۳
نظریه انگیزشی.. ۵۳
ارتباط میان تعلل ورزی و سایر ویژگی های روانشناختی.. ۵۳
مدیریت استرس… ۵۵
استرس یا فشار روانی.. ۵۶
منابع استرس… ۵۸
وقایع آسیب زا ۵۸
رویدادهای زندگی.. ۵۹
تعارضات درونی.. ۶۰
استرس ناشی از دگرگونی های  اجتماعی.. ۶۰
مدل های نظری استرس… ۶۰
مدل مبتنی بر محرک… ۶۰
مدل مبتنی بر پاسخ. ۶۱
پاسخ های فیزیولوژیک به استرس ها ۶۲
پاسخ های روان شناختی به تنیدگی.. ۶۴
مدل تعاملی.. ۶۵
حل مسأله اجتماعی.. ۶۶
مهارت های حل مسئله. ۶۶
الگوهای حل مسئله. ۶۷
آموزش روش حل مسئله. ۶۸
پیشینه پژوهشی.. ۶۹
پژوهش های انجام شده در داخل کشور ۷۰
پژوهش های انجام شده در خارج از کشور ۷۵
مقدمه فصل ۳٫ ۷۹
روش پژوهش… ۸۰
متغیرهای پژوهش… ۸۰
جامعه آماری پژوهش… ۸۱
روش نمونه گیری.. ۸۱
ابزارهای پژوهش… ۸۲
مقیاس خود سنجی اضطراب زانگS.A.S 82
مقیاس ارزیابی تعلل ورزی- نسخه دانش آموز (PASS) 84
بسته آموزشی ایمن سازی در برابر استرس… ۸۴
بسته آموزش حل مساله اجتماعی.. ۸۵
نحوه انجام پژوهش… ۸۶
روش تجزیه و تحلیل آماری.. ۸۶
مقدمه فصل ۴٫ ۸۸
الف) یافته های توصیفی.. ۸۹
ب) بررسی استنباطی فرضیه های پژوهشی.. ۹۰
فرضیۀ اول. ۹۰
فرضیۀ دوم. ۹۲
فرضیۀ سوم. ۹۴
فرضیۀ چهارم. ۹۵
سوال ۱٫ ۹۵
سوال ۲٫ ۹۶

  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

     
    Widget not in any sidebars
       

مقدمه فصل ۵٫ ۹۸
بحث و نتیجه گیری مربوط به فرضیه های پژوهش… ۹۸
محدودیتهای تحقیق.. ۱۰۰
پیشنهادها ۱۰۱
پیشنهادهای کاربردی.. ۱۰۱
پیشنهادهای پژوهشی.. ۱۰۱
پیوستهاوضمائم————-۱۰۲
منابع ومآخذ——-۱۰۶
چکیده
هدف اصلی این پژوهش بررسی مقایسه ای اثربخشی دو روش آموزش مدیریت استرس و حل مسألۀ اجتماعی در اضطراب و تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان می باشد. روش تحقیق[۱] این پژوهش از نوع آزمایشی گسترش یافته با پیش آزمون[۲] و پس آزمون[۳] چندگروهی می باشد و جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان اسلامشهر در سال تحصیلی ۹۰-۸۹ می باشد. حجم جامعه مورد پژوهش، بنا بر آمارهای مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اسلام شهر ۷۲۳۸ نفر می باشد.فرضیه پژوهش شامل:موارد زیر می باشد
۱: آموزش مدیریت استرس بر کاهش اضطراب مؤثر است. ۲: آموزش مدیریت استرس بر کاهش تعلل ورزی تحصیلی مؤثر است. ۳: آموزش حل مساله اجتماعی بر کاهش اضطراب مؤثر است۴: آموزش حل مسأله اجتماعی بر کاهش تعلل ورزی تحصیلی مؤثر است
بدین منظور۴۵نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه مدارس اسلامشهر به عنوان نمونه انتخاب شده و به طور همتاشده از لحاظ سنی و نمرات پیش آزمون در سه گروه گمارده شدند. از این سه گروه، گروه اول آموزش حل مساله اجتماعی، گروه دوم آموزش مدیریت استرس و گروه سوم کنترل بود. پس از اجرای جلسات نیز پس آزمون به عمل آمد. برای سنجش اضطراب دانش آموزان، پرسشنامه اضطراب زونگ و برای سنجش تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان از مقیاس ارزیابی تعلل ورزی- نسخه دانش آموز (PASS) استفاده شد. برای مقایسه میانگین های گروه ها در پیش آزمون و پس آزمون جهت تعیین میزان اثر آموزش ها، از روش آماری تحلیل کوواریانس یک متغیری استفاده شد. نتایج تحلیل های آماری نشان داد که تفاوت نمرات اضطراب پس از انجام آموزش مدیریت استرس و آموزش حل مساله در گروه های درمانی با F محاسبه شده ۲۸٫۲۴۱ در سطح معناداری (۰٫۰۱>P) و خطای کمتر از ۰٫۰۰۱ (۰٫۰۰۱˂p) از لحاظ آماری معنادار می باشد. بنابراین آموزش مدیریت استرس و آموزش حل مساله اجتماعی موجب کاهش اضطراب دانش آموزان شد. همچنین نتایج تحلیل های آماری نشان داد که تفاوت نمرات تعلل ورزی پس از انجام آموزش مدیریت استرس و آموزش حل مساله اجتماعی در گروه های درمانی با F محاسبه شده ۶۹٫۷۴۵در سطح معناداری (۰٫۰۱>P) و خطای کمتر از ۰٫۰۰۱ (۰٫۰۰۱˂p) از لحاظ آماری معنادار می باشد. بنابراین درمان شناختی رفتاری موجب کاهش تعلل ورزی دانش آموزان نیز شد. بررسی های تعقیبی به روش توکی نشان داد آموزش مدیریت استرس تاثیر بیشتری نسبت به روش آموزش حل مساله داشته و میزان اضطراب و تعلل ورزی را بیشتر کاهش داده است. بنابراین نتیجه می گردد که روش آموزش مدیریت استرس و آموزش حل مساله اجتماعی هر دو بر کاهش اضطراب و تعلل ورزی دانش آموزان موثر بوده اند و استفاده از این روش ها برای رفع مشکلات و موانع آموزشی دانش آموزان توصیه می گردد
مقدمه
اضطراب به منزله بخشی از زندگی هر انسان ، یکی از مولفه های ساختار شخصیت وی می باشد و از این زاویه است که پاره ای از اضطراب های دوران کودکی و بزرگسالی را می توان به هنجار دانست و تأثیر مثبت آنها را بر فرایند تحول پذیرفت،( لافون[۴] )چرا که این فرصت برای افراد فراهم می شود تا مکانیزم های تنش زای خود را در جهت مواجهه با منابع تنیدگی زا و اضطراب انگیز گسترش دهند . به عبارت دیگر، می توان گفت که اضطراب در پاره ای از مواقع ، سازندگی و خلاقیت را در فرد ایجاد می کند، امکان تجسم موقعیت ها و سلطه بر آنها را فراهم میاورد و یا آنکه وی را بر می انگیزد تا به طور جدی با مسولیت مهمی مانند آماده شدن برای یک امتحان یا پذیرفتن یک وظیفه اجتماعی مواجه شود.
اضطراب یکی از مشکلاتی است که فرد در تلاطم دوره نوجوانی و بلوغ با آن مواجه می گردد. اضطراب در این سنین سیر صعودی پیدا کرده و در اغلب جنبه های زندگی خود را نشان می دهد و مشکلاتی برای نوجوان به وجود می آورد که از جمله آنها می توان به عدم کفایت در روابط اجتماعی (در محیط مدرسه، جمع همسالان و خانواده)، ناکامی در ابراز وجود و ابراز عقیده و دفاع از حقوق شخصی، اشاره نمود. (کاپلان[۵] و سادوک[۶]، بنقل از پورافکاری، ۱۳۸۷)این مشکلات در صورت تداوم می توانند اثرات مخربی بر سلامت و بهداشت روانی فرد در دوره بزرگسالی وارد کنند.
از دیگر مشکلات پیش روی دانش آموزان نوجوان، تعلل ورزی و اهمال کاری است که به ویژه در حوزه های مسئولیت پذیری مانند تحصیل بروز می نماید که یکی از موانع پیشرفت تحصیلی و از کاهش دهنده های انگیزه و موفقیت تحصیلی می باشد.
تعلل ورزی[۷] آموزشی نیز یکی از شایعترین مشکلات در سطوح مختلف تحصیلی است. تعلل ورزی یا به آینده موکول نمودن کارها آنقدر متداول است که شاید بتوان آن را از تمایلات ذاتی انسان برشمرد. اگرچه تعلل ورزی همیشه مسئله ساز نیست اما در اغلب موارد می تواند از طریق ممانعت از پیشرفت و عدم دسترسی به اهداف، پی آمدهای نامطلوب و جبران ناپذیری به همراه داشته باشد. در تعریف این سازه، محققان به کاهلی و امروز و فردا کردن در انجام کارهای مهم (در زمان مورد انتظار) همراه با تجارب ذهنی ناراحت کننده[۸] اشاره نموده اند (الیس[۹] و نال[۱۰]، ۱۳۸۲؛ لای[۱۱]، ۱۹۸۶؛ سنکال[۱۲]، کوئستنر[۱۳] و والرند[۱۴]، ۱۹۹۵). تعلل ورزی با توجه به پیچیدگی و مولفه های شناختی، عاطفی و رفتاری آن تظاهرات گوناگونی دارد، از جمله، تعلل ورزی تحصیلی[۱۵] (هیل[۱۶]، هیل[۱۷]، چابوت[۱۸] و بارال[۱۹]، ۱۹۷۸؛ زیسات[۲۰]، روزنتال[۲۱] و وایت[۲۲]، ۱۹۷۸)، تعلل ورزی در تصمیم گیری[۲۳]، (ایفرت[۲۴] وفراری[۲۵]، ۱۹۸۹)، تعلل ورزی روانرنجورانه[۲۶]، (الیس و ناوس[۲۷]، ۱۹۷۹)، و تعلل ورزی وسواس گونه[۲۸] (فراری[۲۹]، ۱۹۹۱).
در این پژوهش دو نوع درمان روانشناختی آموزش مدیریت استرس و آموزش حل مسأله بطور آزمایشی، در کاهش میزان اضطراب و تعلل ورزی تحصیلی دنش آموزان بررسی شده است و هدف اصلی، مقایسه اثربخشی آن دو است
تعداد صفحه : ۱۲۱
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

Share