رشته روانشناسی در مورد : ابعاد سلامت سازمانی

از این رو انتخاب راه و روش چند معیاری در اینجور سنجشایی اهمیت داره. سه ویژگی اول سلامت سازمانی با وظیفه سازمان رابطه داره یعنی، با هدفا، انتقال اطلاعات و راه های نفوذ در بقیه و تأثیرگذاری به خاطر اراده کردن:

اراده کردن

 • دقیق شدن و فوکوس کردن بر هدف: هدفا باید با در نظر گرفتن منابع موجود و در دسترس، قابل حصول و مناسب و کم و بیش یکی و موافق با خواستا و تقاضاهای محیط باشه.
 • کیفیت رابطه: گردش و انتقال اطلاعات به طور افقی و عمودی و ً بین سازمان و محیط.
 • پخش بهینه قدرت : پخش قدرت نفوذ و تأثیرگذاری تقریباً مساوی.
 • کاربرد منابع: استفاده موثر از استعدادها و قابلیتا.
 • اتحاد و اتحاد: نگرشی روشن از هویت فردی و سازمانی و علاقه به جذب و موندگاری .
 • روحیه: احساسات فردی دور احساس رفاه- رضایت و برداشت خاطر از فعالیت در سازمان .
 • روحیه

 • نوآور بودن: ایجاد روش های جدید، حرکت به طرف هدفای تازه، تولید فرآورده های نو.
 • اختیار: استقلال کارکرد کارکنان از محیط در عین تعادل با محیط.
 • سازگاری با محیط: رابطه موثر و واقع گرایانه با محیط.
 • کفایت حل مشکل: چگونگی عمل سیستم در رویارویی و حل مشکلات. (فندرسکی، ۱۳۸۱)
 • مشکلات

لایدن کینگل (۲۰۰۰) یازده بعد جداگونه رو در مورد معنی سلامت سازمانی (اما مربتط به هم) رو با در نظر گرفتن یافته های تحقیق آماری که در مورد آزمایش سلامت سازمانی دانشکده آموزش عالی انجام دادن ارائه کردن:

بعد اول) رابطه : آسون کردن ارتباطات میان فرادستان و زیردستان (دو طرفه).

بعد دوم) مشارکت و درگیر بودن در سازمان: درگیر بودن همه سطوح در تصمیم گیریا.

بعد سوم) وفاداری و تعهد:جو اعتماد بالا میان افراد، احساس لذت از کار.

بعد چهارم) اعتبار یا معروفیت سازمان:ادراکات مثبت از معروفیت و اعتبار سازمان.

بعد پنجم) روحیه:انگیزه بالا بوسیله یه جو دوستانه و صمیمی و احساس تعلق به سازمان.

بعد ششم) اخلاقیات: تمایل به دارا بودن اخلاق باطنی به دور از سیاست بازی.

بعد هفتم) شناسایی کارکرد : تشویق و جایزه واسه به فعلیت در آوردن استعدادها.

بعد هشتم) راه هدف: مشارکت در تنظیم اهداف.

بعد نهم) رهبری: عامل تعیین کننده تاثیر و کارایی سازمان و رابطه راحت و دوستانه با رهبر .

بعد دهم) بهبود و پیشرفت کارایی سازمان: تشکیل یه هیئت خاص جهت بهبود دائمی نیروهای موجود.

بعد یازدهم) کاربرد منابع:تقسیم منابع و امکانات به طور شایسته و به طور موافق با انتظارات اونا از پیشرفتشون.

فهرست سلامت سازمانی [۲](OHI): سلامت سازمانی مدارس متوسطه به وسیله هفت الگوی تعامل مشخص در مدارس تعریف شده. این اجزا مهم هم نیازای ابزاری و بیانی سیستم اجتماعی رو در نظر داشته و هم سه سطح مسئولیت و کنترل در داخل مدرسه رو نمایندگی می کنه (هوی ومیسکل، ۱۹۸۹)

همه سیستمای اجتماعی، اگه قرار باشه که رشد و پیشرفت پیدا کنن، باید چهار مشکل اساسی رو فرو نشاند. یعنی سازمانا باید در حل این چهار مشکل موفق باشن:

۱- مشکل کسب منابع کافی و سازش با محیط خود.  (برابری)[۳]

۲- مشکل تعیین و اجرای هدف .(کسب هدف)[۴]

۳- مشکل نگهداری وحدت در داخل سازمان. (تنهایی)[۵]

۴- مشکل ایجاد و حفظ ارزشهای منحصر به سیستم. (دووم و ناپیدایی)[۶]

پس سازمان باید به نیازای برابری و کسب هدف و هم نیازای بیانی، تنهایی اجتماعی، و هنجاری برخورد بکنه. در واقع فرض بر اینه که سازمانای سالم هر دو دسته از نیازها رو به طور موثر برآورده می کنه.

تالکوت پارسونز هم پیشنهاد می کنه که سازمانای رسمی مثل مدرسه، مسئولیت و کنترل این نیازها رو در سه سطح متفاوت از خود میدن سطوح تکنیکی (فنی)،[۷] اداری[۸] و نهادی[۹].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره ۲-۱-خلاصه ابعاد سلامت سازمانی در سطوح جور واجور سازمان

۱- سطح فنی۱- روحیه: عبارت از اطمینان، همدردی، اعتماد و احساس انجام کاره که هیئت آموزش رو فرا گرفته.۲- تأکید علمی: عبارت از تأکید سازمان بر پیشرفت سطح تخصص و مهارتای فنی کارکنان.  (هوی و میکسل، ۱۹۸۹)
۲- سطح اد اری۱- مراعات: یعنی رفتار مدیریه که باز، دوستانه و حمایتیه.۲- ساخت دهی= رفتاریه که مدیر به طور روشن انتظارات کار، استانداردهای کارکرد و روش ها رو به روشنیً تعیین می کنه.

۳- نفوذ مدیر= عبارت از توانایی ایشون به اثر در تصمیمات مافوق ماست.

۴- پشتیبانی وسیله منابع= عبارت از اندازه جفت و جور مواد و وسایل لازم مورد درخواست کارکنان

۳-سطح نهادی (تنهایی نهادی)یعنی توانایی مدرسه واسه یکی بودن با محیط و سازش با روش هاییه که سلامت برنامه آموزشی رو حفظ کنه. مدارسی که دارای تنهایی هستن از تقاضاهای غیرمنطقی والدین و محل در امان هستن

[۱]-Mathew Miles

[۳]Adaptation

[۴]- Goal Attainment

[۵]- Integration

[۶]-Latency

[۷]- Technical

[۸]- Managerial

[۹] -characteristic

علمی