رشته مدیریت-دانلود پایان نامه : به

Business growth chart with Turkey map on blue background

می‌شود.
4-2- 1- میزان تحصیلات کارکنان
جدول 4 – 1 توزیع فراونی مربوط به میزان تحصیلات
میزان تحصیلات
فراوانی
درصد فراوانی

دیپلم
39
2/20
فوق دیپلم
102
8/52
لیسانس
48
9/24
فوق لیسانس
4
1/2
کل
193
100
نمودار 4 – 1 توزیع فراونی مربوط به میزان تحصیلات
4-2- 2- میزان سن کارکنان
جدول 4-2 توزیع فراونی مربوط به میزان سن
میزان سن
فراوانی
درصد فراوانی
20 تا 30
37
2/19
30 تا 40
50
9/25
40 تا 50
88
6/45
50 سال به بالا
18
3/9
کل
193
0/100
نمودار 4-2 توزیع فراونی مربوط به میزان سن
4-2- 3- جنسیت کارکنان
جدول 4-3 توزیع فراوانی مربوط به جنسیت
نوع جنسیت
فراوانی
درصد فراوانی
مرد
147
2/76
زن
46
8/23
کل
193
0/100
نمودار 4-3 توزیع فراوانی مربوط به جنسیت
4-2- 4- سابقه کارکارکنان
جدول 4-4 توزیع فراوانی مربوط به سابقه کار
سابقه کار (سال)
فراوانی
درصد فراوانی
زیر 5 سال
25
13
بین 5 تا 10 سال
30
5/15
بین 10 تا 15 سال
107
4/55
بین 15 تا 20 سال
31
1/16
کل
193
100
نمودار 4-4 توزیع فراوانی مربوط به سابقه کار
4-2- 5- میزان سن بیمه گذاران
جدول 4-5 توزیع فراونی مربوط به میزان سن
میزان سن
فراوانی
درصد فراوانی
20 تا 30
32
1/12
30 تا 40
165
3/62
40 تا 50
41
5/15
50 سال به بالا
24
2/10
کل
265
0/100
نمودار 4-5 توزیع فراونی مربوط به میزان سن
4-2- 6- جنسیت بیمه گذاران
جدول 4-6 توزیع فراوانی مربوط به جنسیت
نوع جنسیت
فراوانی
درصد فراوانی
مرد
163
5/61
زن
102
5/38
کل
265
0/100
نمودار 4-6 توزیع فراوانی مربوط به جنسیت
4-2- 7- میزان تحصیلات بیمه گذاران
جدول 4 –7 توزیع فراونی مربوط به میزان تحصیلات
میزان تحصیلات
فراوانی
درصد فراوانی
دیپلم و زیر دیپلم
14
3/5
فوق دیپلم
156
9/58
لیسانس
55
8/20
فوق لیسانس
40
1/15
کل
265
100
نمودار 4 –7 توزیع فراونی مربوط به میزان تحصیلات
4 – 3- آمار استنباطی
4 – 3- 1 – آزمون نرمال بودن متغیر ها ( آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف، K-S)
آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف،که به افتخاردو آماردان روسی به این نام خوانده می شود،روش ناپارامتری ساده ای برای تعیین همگونی اطلاعات تجربی با توزیع های آماری منتخب است که آن را با KS نشان می دهیم. در آزمون KS فرض صفری که آزمون خواهیم کرد،توزیع مشاهدات و توزیع مشخصی است که با حدس و یا قرائن مختلف فکر کرده ایم، توزیع مشاهدات با آن توزیع مشخص همخوانی دارد.آمارهی آزمون KS را با Dn نشان می دهیم.
فرضیه 1:
H0 : داده های مربوط به معنویت کاری نرمال است.
H1: داده های مربوط به معنویت کاری نرمال نیست.
فرضیه 2:
H0 : داده های مربوط به کیفیت خدمات نرمال است.
H1: داده های مربوط به کیفیت خدمات نرمال نیست.
جدول 4- 8آزمون نرمال بودن متغیرها ( آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف )
معنویت
کیفیت
تعداد داده ها
193
265
مقدار آماره z
1.246
1.508
مقدار sig
0.090
0.021
فرضی اچصفر:همانطور که جدول بالا نشان می دهد که متغیرهای معنویت کاری دارای توزیع نرمال است. مقدارKS محاسبه شده در سطح اطمینان 95٪ ،( 05/0 = α )، از مقدارKS جدول بحرانی بزرگتراست، (Sig>0.05) بنابراین فرضیهی صفر (H0) تاییدمی شود و نتیجه می گیریم که متغیرها و داده های مربوط به معنویت کاری دارای توزیع نرمال است.
فرضیه اچیک:همانطور که جدول بالا نشان می دهد که متغیرهای کیفیت خدمات دارای توزیع نرمال نیست. مقدارKS محاسبه شده در سطح اطمینان 95٪ ،( 05/0 = α )، از مقدارKS جدول بحرانی کوچکتر است، (Sig<0.05) بنابراین فرضیهی صفر (H0) تایید نمی‌شود و نتیجه می گیریم که متغیرها و داده های مربوط به کیفیت خدمات دارای توزیع نرمال نیست.
4 – 3- 2 – رگرسیون
4 – 3- 2 –1 – فرضیه اصلی
0H: معنویت در محیط کار بر کیفیت خدمات شرکت بیمه ایران تاثیر معنا داری ندارد.
1H: معنویت در محیط کار برکیفیت خدمات شرکت بیمه ایران تاثیر معنا داری دارد.
جدول 4 – 9 نتایج تحلیل رگرسیون
مدل
شاخص
منابع تغییرات
مجموع مجذورات
درجات آزادی
میانگین مجذورات
آماره فیشر
سطح معناداری
1
رگرسیون
368/61
1
368/61
944/523
0.000
باقی مانده
371/22
191
117/0
کل
739/83
192
نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون در جدول فوق نشان می‏دهد که رگرسیون کیفیت خدمات از روی معنویت در محیط کار، از لحاظ آماری معنادار است و این متغیر بخشی از واریانس کیفیت خدمات را تبیین می‏کند به عبارت دیگر این نتیجه نشان می‏دهد که ضریب رگرسیون معنادار است و شواهد کافی برای تأیید فرضیه وجود دارد.
جدول 4 – 10 نتایج ضرایب رگرسیون
متغیر ملاک
پیش‏بین
ضرایب غیر استاندارد
ضرایب استاندارد بتا
ضریب تعیین
آماره تی
سطح معناداری
کیفیت
بتا
خطای ضرایب غیر استاندارد
بتا
اثر ثابت
550/0-
171/.

211/3-
002/0
معنویت
097/1
048/.
856/.
773/0
890/22
000/0
با توجه به آماره t (890/22) ، که قدر مطلق آن از 33/2 بیشتر است و سطح معنی داری آن از 5% کمتر می باشد نتیجه می گیریم معنویت در محیط کار به میزان 856/. اثر معنا داری روی کیفیت خدمات دارد. بنابراین می توان گفت: معنویت در محیط کار بر کیفیت خدمات شرکت بیمه ایران تاثیر معنا داری دارد.
4 – 3- 2 –2 – فرضیه فرعی اول
0H: معنویت در محیط کار بر عوامل فیزیکی و ملموسکیفیت خدمات شرکت بیمه ایران تاثیر معنا داری ندارد.
1H: معنویت در محیط کار بر عوامل فیزیکی و ملموسکیفیت خدمات شرکت بیمه ایران تاثیر م
عنا داری دارد.
جدول 4 – 11نتایج تحلیل رگرسیون
مدل
شاخص
منابع تغییرات
مجموع مجذورات
درجات آزادی
میانگین مجذورات
آماره فیشر
سطح معناداری
1
رگرسیون
668/93
1
668/93
471/431
0.000
باقی مانده
464/41
191
117/0
کل
133/135
192
نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون در جدول فوق نشان می‏دهد که رگرسیون عوامل فیزیکی و ملموس کیفیت خدمات از روی معنویت در محیط کار، از لحاظ آماری معنادار است و این متغیر بخشی از واریانس عوامل فیزیکی و ملموس کیفیت خدمات را تبیین می‏کند به عبارت دیگر این نتیجه نشان می‏دهد که ضریب رگرسیون معنادار است و شواهد کافی برای تأیید فرضیه وجود دارد.
جدول 4 – 12نتایج ضرایب رگرسیون
متغیر ملاک
پیش‏بین
ضرایب غیر استاندارد
ضرایب استاندارد بتا
ضریب تعیین
آماره تی
سطح معناداری
ملموس
بتا
خطای ضرایب غیر استاندارد
بتا
اثر ثابت
385/1-
233/.

938/5-
000/0
معنویت
355/1
065/.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

833/.
693/0
772/20
000/0
با توجه به آماره t (772/20) ، که قدر مطلق آن از 33/2 بیشتر است و سطح معنی داری آن از 5% کمتر می‌باشد نتیجه می‌گیریم معنویت در محیط کاربه میزان 833/. اثر معنا داری روی عوامل فیزیکی و ملموس کیفیت خدمات دارد. بنابراین می‌توان گفت: معنویت در محیط کار بر عوامل فیزیکی و ملموس کیفیت خدمات شرکت بیمه ایران تاثیر معنا داری دارد.
4 – 3- 2 –3 – فرضیه فرعی دوم

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*