رشته مدیریت-دانلود پایان نامه درباره بازده مورد انتظار

رگرسیون حداقل مربعات استفاده شد نتایج تحقیق حاکی از این بوده است که مدیریت نقدینگی با بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام شرکت های نمونهرابطه مثبت معناداری داشته است.
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
۳-۱ مقدمه
در این فصل به معرفی جامعه آماری، نحوه تعیین نمونه، جمع آوری اطلاعات و تابع آماره پرداخته می شود. بدین صورت که نمونه پژوهش از جامعه شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران و با توجه به محدودیتهای موجود به روش حذفی از شرکتهای برتر عضو بورس انتخاب شده است.پس از مشخص نمودن نمونه به جمع آوری اطلاعات لازم جهت آزمون فرضیه پژوهش پرداخته و اطلاعات لازم مستقیما از صورتهای مالی شرکتهای عضو نمونه و سایر منابع اطلاعاتی موجود در سازمان بورس اوراق بهادار تهران استخراج شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده با توجه به مساله و فرضیه پژوهش ازروش های آماری شامل میانگین، میانه ،ماکزیمم ، مینیمم و انحراف معیار برای تخمین متوسط داده ها استفاده شده و بعد ازمحاسبه آمار توصیفی متغیر ها ابتدا آزمون دوربین واتسون را برای بررسی عدم همبستگی خطاها با یکدیگر انجام شده تا بررسی گردد امکان استفاده از رگرسیون وجود دارد یا نه همچنین به منظور آزمون نرمال بودن متغیر وابسته و جمله خطا از آزمون Jarque-Bera استفاده می شود و سپس با استفاده از آزمون t&F آزمون همبستگی متغیر ها را در ۹ مدل با استفاده از پرتفوی شرکتها انجام می دهیم ودر نهایت ضریب تعیین متغیر ها را در این ۹ مدل محاسبه کرده تا بهترین مدل براساس بالاترین ضریب تعیین انتخاب گردد.

متغیر اندازه شرکت از لگاریتم کل دارایی های شرکت بدست می آید و در نسبتBE/ME ( ارزش دفتری) BE (ازجمع کل حقوق صاحبان سهام که در تراز نامه عنوان شده است حاصل می‌شود و ارزش بازار سهام (ME) از ارزش بازار (قیمت تابلو) در تعداد سهام بدست می آید.شرکتهایی که نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام BE/ME بزرگتری دارند احتمالاً ریسک بیشتری هم خواهند داشت، زیرا با یک شوک در بازار مقدار ME مساوی BE و یا نزدیک به BE خواهد شد. پس منطقاً می‌توان اینگونه حدس زد که BE/MEبزرگتر ریسک بیشتری را به همراه دارد و ریسک بیشتر مستلزم بازده بیشتر است و برای محاسبه بتا، اختلاف میزان نرخ بازدهی سهام رادرمقایسه بانرخ بازدهی بازار (نرخ بازدهی شاخص) محاسبه می‌کنند. هرچه بتای یک سهم خاص ازعددیک فاصله بگیرد، به معنای تفاوت بیشتر ریسک آن سهم درمقایسه باریسک کل بازار است. بنابراین سرمایه‌گذاری در سهام مزبور ریسکی بیشترازریسک کل بازار را به سرمایه‌گذار تحمیل می‌کند.
۳-۲ جامعه آماری

پژوهش علمی با هدف شناخت یک پدیده در یک جامعه آماری انجام می شود به این دلیل موضوع پژوهش ممکن است متوجه صفات، ویژگی ها، کارکردها و متغیر های آن باشد یا اینکه روابط بین متغیر ها، صفات، کنش و واکنش عوامل تاثیر گذار در جامعه را مورد مطالعه قرار دهد.
جامعه آماری عبارت است ازکلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک باشند.
با توجه به اینکه در ایران بورس اوراق بهادار تنها سازمانی است که دارای اطلاعات در دسترس می باشد و مراکز اطلاعاتی جامع و کامل دیگر که بتوان از اطلاعات آن جهت پژوهش استفاده کرد وجود ندارد جامعه آماری این پژوهش ۱۰۰شرکت برترعضو بورس اوراق بهادار تهران است که با توجه به شرایط تشریح شده در ادامه به روش حذفی از میان ۴۱۷شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران برگزیده شده است.
۳-۳ حجم نمونه و روش نمونه گیری:

نمونه عبارت است از تعدادی از افراد جامعه که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته و معرف جامعه بوده، از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردارند (حافظ نیا ۱۳۸۴ ص ۱۲۱) با توجه به حجم کم شرکتهای جامعه، آمارتمام شرکتهای موجود در جامعه مورد بررسی و آزمون قرار می گیرد از این روی در این پژوهش نیازی به فرایند نمونه گیری نمی باشد.
تعداد شرکتهای موجود در نمونه به طور کلی در طی سالهای مالی ۸۶ الی ۸۹ تعداد ۳۳ شرکت می باشد که به خاطر قابلیت اتکای بیشتر، فعال بودن و زیان ده نبودن شرکتها، از بین۱۰۰ شرکت برتر از ۴۱۷ شرکت عضو بورس در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است. از این فهرست، بانک ها و موسسات مالی و شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ ها و شرکتهای بیمه (به دلیل ماهیت متفاوت آنها از دیگر واحدهای تجاری) و آنهایی که فعالیتی در این دورهی زمانی نداشته اند، یا فاقد اطلاعات مورد نیاز ما در این پژوهش بودند، حذف می شوند.
سایرشرایط و مشخصات اقدام به انتخاب نمونه ها:
شرکتها باید قبل از سال ۸۶ در بورس تهران پذیرفته شده باشد و از ابتدای سال ۸۶ سهامشان در بورس مورد مطالعه قرار گرفته باشد.
این شرکتها نباید در طول سالهای ۸۶ تا ۸۹ معاملاتشان در بورس دچار وقفه شده باشد. به عبارت دیگر سهام این شرکتها باید در طول سالهای مذکور در بورس فعال باشد به استثنای توقف ناشی از تشکیل مجمع عمومی
باید دسترسی لازم به صورتهای مالی آن ها وجود داشته باشد.
سال مالی شرکتهای انتخاب شده باید منتهی به پایان سال باشد.
این شرکتها نباید در طول سال ۸۶-۸۹ زیان ده باشند.
۳-۴ شکل گیری پرتفوی

پرتفوی بازار شامل چندین قلم دارایی پرریسک است که در سیستم اقتصاد بین الملل وجود دارد در این سیستم هر قلم دارایی متناسب با کل ارزش بازار سهم است (در رابطه با کل ارزش سایر همه دارایی ها) معمولا این نوع پرتفوی را پرتفوی مبتنی بر ارزش می نامند.
معیار عامل اندازه شرکت سهام ها با استفاده از سرمایه گذاری بازار از کوچکتر به بزرگتر تقسیم می شوند. برای جداکردن نمونه به دو گروه کوچک و بزرگ از مقدار میانه استفاده می شود. سپس نمونه ها هر سال بر مبنای نسبت ارزش دفتری به بازار و معیار کم، متوسط و زیاد طبقه بندی می شوند.
معیار نسبت BE/ME زیر ۳۰%LOW ،۴۰%MEDIUM وبالای ۷۰%HIGH ومعیار WML بیش از ۳۰% افزایش قیمت متوسط سهم به عنوان سهام برنده تلقی می شود، درحالی که سی درصد کاهش قیمت متوسط، سهام بازنده تلقی می شود. دامنهی بین سهام برنده وسهام بازنده (۴۰%) سهام بی طرف تلقی می شود.
۳-۵ پرسش های پژوهش
این تحقیق این سوال را مطرح می کند که آیا افزودن چولگی و کشیدگی در شاخص مدل قیمت گذاری دارایی در دورهی کوتاه مدت، قابلیت و توانایی بالاتری نسبت به سایر مدل های قیمت گذاری دارایی برای توضیح تغییرات بازده سهام مورد انتظار خواهد داشت؟
۳-۶ متغیر های عملیاتی پژوهش
متغیر های پژوهش حاضر بر اساس رابطه ای که با یکدیگر دارند از نوع متغیر های مستقل و وابسته می باشند که تقسیم بندی آنها به شرح نگاره زیر می باشد.
نگاره ۳-۱ متغیرهای عملیاتی پژوهش
مدل ها
متغیر مستقل
متغیر وابسته
مدلCAPM
بتا(RM-RF)
بازده مورد انتظار سهام
مدل SCAPM
بتا(RM-RF)-چولگی
بازده مورد انتظار سهام
مدلKCAPM
بتا(RM-RF)-چولگی-کشیدگی
بازده مورد انتظار سهام
مدل TFPM
بتا-SMB-HML
بازده مورد انتظار سهام
مدلSTFPM
بتا-SMB-HML –چولگی
بازده مورد انتظار سهام
مدلKTFPM
بتا-SMB-HML-چولگی-کشیدگی
بازده مورد انتظار سهام
مدل FFPM
بتا-SMB-HML-عامل گشتاوری(WML)
بازده مورد انتظار سهام
مدلSFFPM
بتا-SMB-HML- WML-چولگی
بازده مورد انتظار سهام
مدلKFFPM
بتا-SMB-HML- WML-چولگی –کشیدگی
بازده مورد انتظار سهام
۳-۶-۱ متغیر وابسته پژوهش
بازده سهام یک سرمایه گذارعبارت است از جریان نقدی قابل تحققی که توسط صاحبان آن سرمایه گذار در طول یک دوره زمانی معین تحصیل می شود. بازده به صورت درصدی از ارزش سرمایه گذاری انجام شده در آغاز دوره بیان می شود. متغیر وابسته تحقیق نرخ بازده مورد انتظار یک دارایی(اوراق بهادار) یا به عبارتی ERi Rf بازده اضافی شرکت نسبت به بازده بدون ریسک است. این بازده اضافی سهام به چند عامل مربوط می باشد که در زیر توضیح داده شده اند. Rf، نرخ بازده دارایی بدون ریسک است که سرمایه گذار قادر به وام دادن و وام گرفتن در آن نرخ بهره است که این جز از نرخ بازده مورد انتظار سهام برای جبران به تعویق انداختن مصرف توسط سرمایه گذار و اختصاص وجوه مورد نظر به امر سرمایه گذاری منظور می شود.
۳-۶-۲ متغیرهای مستقل و نحوه اندازه گیری آنها
۳-۶-۲-۱عامل بتا ()
عامل اول صرف ریسک بازار (بازده اضافی بازار) است که همان عامل بتای ()ارائه شده توسط CAPM می باشد. این عامل از طریقRm Rf  اندازه گیری می شود و در فرمول رگرسیون ارائه شده توسط فاما و فرنچ، عامل بازار نامیده با MKT (MARKET) نشان داده شده است. صرف ریسک بازار به صورت مازاد بازده پرتفوی بازار نسبت به نرخ بازده بدون ریسک تعریف می گردد. ضریب بتا شاخصی است از ریسک سیستماتیک (ریسک غیر قابل تنوع ) یک دارایی مالی یا مجموعه ای از داراییهای مالی نسبت به ریسک پرتفوی بازار است و میزان ارتباط سیستماتیک یک اوراق بهادار با بقیه بازار را نشان می دهد. اگر چنین ارتباطی وجود نداشته باشد بدین معناست که اثر بازار بر قیمت اوراق بهادار مربوطه حداقل است و بنابراین بازده مورد انتظار آن اوراق بهادار مستقل از چنین عاملی است. این استقلال به نوبه خود نشان می دهد که قیمت ها ، قیمت های تعادلی خطی نبوده و بازار کارا نیست. (زهرا نصراللهی،۷۹) ضریب بتا را می توان از سه جنبه مورد بررسی قرار داد :

این ضریب مساوی یک باشد ، یعنی ریسک دارایی مالی برابر ریسک بازار می باشد و این حالت در سرمایه گذاری حالتی خنثی می باشد .
در حالت دوم ضریب بتا بزرگتر از یک باشد ، به این معنی می باشد که ریسک سهم بیشتر از ریسک بازار بوده و اصطلاحاٌ این سهم را سهم تهاجمی می نامند.
در حالت سوم که ضریب بتا کوچکتر از یک باشد، یعنی اینکه ریسک سهم مورد نظر کمتر از ریسک بازار بوده و در این حالت سهم را سهم تدافعی می نامند.ضریب بتا همان شیب معادله رگرسیون و در واقع ضریبی است که نشانگر نوسان قیمتی سهم در مقایسه با بازار کلی که در آن است می باشد.اگر بتای بازار را ۱ بدانیم آنگاه سهم در مقایسه با بازار و بر اساس اختلافشان با این مقدار مرتب میگردند.
بدین ترتیب اگر سهم اغلب بالاتر از بازار حرکت کند بتای بیشتر از یک دارد و اگر اغلب درصدش زیر متوسط بازار باشد بتای آن زیر ۱ خواهد بود. بدین معنی که سهمهای با بتای بالا ریسکی ترند اما پتانسیل بالاتری برای بازدهی دارند و سهم های با بتای پایین ریسک کمتر و بالطبع بازدهی کمتری هم خواهند داشت.
عامل بازار (Rmt – Rft) برابر تفاوت میانگین بازدهی بازار و نرخ بازده بدون ریسک است که به صورت ماهیانه محاسبه می گردد. شاخص بازده نقدی و قیمت بورس اوراق بهادار تهران برابر میانگین بازده بازار در نظر گرفته شده است. نرخ بازده بدون ریسک در سالهای ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹ نیز به ترتیب ۱۵%، ۱۶%، ۱۷%،۱۸ % در نظر گرفته شده است.
۳-۶-۲-۲ عامل نسبت ارزش دفتری به بازار HML (High Minus Low)
تفاوت بین میانگین بازده های پرتفوی سهام شرکتهایی با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالا و پرتفوی سهام شرکتهایی با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پایین است. ( LOW, MEDIUM, HIGH). ابتدا با تقسیم ارزش ویژه شرکت در ۲۹ اسفند بر ارزش بازار آن در همان تاریخ (تعداد سهام در دست ×آخرین قیمت سهم سال گذشته) BE/ME محاسبه می شود. بدیهی است که هرچه مقدار این نسبت کمتر باشد، نشان‌دهنده سهام رشدی‌ است و هرچه مقدار آن بیشتر باشد نشان دهنده سهام ارزشی است. (کیث، ۲۰۰۲ص۱۶۳)و (موسوی، سید علی رضا – قایدی، مهنوش، ۱۳۸۴، ص۴۵) سپس برای محاسبه HML اختلاف میانگین بازده های شرکتهایی با نسبت ارزش دفتری به بازار پایین به بازده شرکتهایی بانسبت ارزش دفتری به بازار بالا محاسبه می شود.
۳-۶-۲-۳ عامل اندازه شرکت SMB (Small Minus Big)

تفاوت بین متوسط نرخ بازده شرکتهایی با اندازه کوچک و نرخ متوسط بازده شرکتهایی با اندازه بزرگ (BIG,SMALL). در این پژوهش شاخصی که جهت اندازه شرکت استفاده می شود لگاریتم جمع کل دارایی های شرکتهای نمونه می باشد. بنابراین حاصل لگاریتم خالص ارزش دارایی های شرکتها جهت طبقه بندی آنها استفاده می گردد. مقادیر لگاریتم های بدست آمده را به ترتیب از کوچک به بزرگ مرتب می کنیم و در نهایت اختلاف میانگین بازده های شرکتهایی با اندازه کوچک را از میانگین بازده هایی با اندازه بزرگ محاسبه می کنیم.
۳-۶-۲-۴ عامل گشتاوری WML (Winner minus loser)
تفاوت بین نرخ متوسط بازده پورتفوی سهام برنده ونرخ متوسط بازده بازنده پورتفوی سهام: در این صورت باید ابتدا قیمت های بازار اول و آخر هر سال را برای یک سهم خاص در نظر گرفت سهامی که قیمت سهم آن بیش از ۳۰% باشد بعنوان سهام برنده تفکیک و میانگین افزایش قیمت آنها محاسبه می گردد. در مورد سهام بازنده (سهامی که حداقل ۳۰% کاهش قیمت در بازار داشته اند) هم همین طور عمل می شود و آنگاه تفاوت قیمت آنها برای سال مربوطه به عنوان مبنای تصمیم گیری قرار می گیرد دامنهی بین سهام برنده وسهام بازنده (۴۰%) سهام بی طرف (Neutral) تلقی می شود.
۳-۷ معادلات نرخ بازده مورد انتظارپرتفوی :
۳-۷-۱ معادله (SCAPM)
هاروی و سیدیک (۲۰۰۰) توضیح می دهند که سرمایه گذار پورتفویی را که چولگی به راست دارد نسبت به پورتفویی که جهتش به چپ است بیشتر دوست دارد. بنابراین، دارایی ها با بازده هایی که چولگی به چپ دارند مطلوبیت کمتری دارند و نرخ بازده مورد انتظار بالاتری طلب می کنند و بر عکس. معادله مدل قیمت گذاری سرمایه ای با افزودن چولگی به شرح زیر می باشد:
E(Ri)-Rf = 1[E(Rm)-Rf]+2[E(Rm)-Rf]2
که ۱و۲ شیب رگرسیون به شرح زیر است:
Rit-Rf = α+۱[Rmt-Rft]+2[Rmt-Rft]2i=1,….,n t=1,….,T
Ri-RF: بازده اضافی سهام
RM-RF: صرف ریسک بازار یا همان عامل بتا
در این فرمولai میانگین بازده غیر عادی سهامi می باشدکه در فرضیه مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای معادل صفر فرض گردیده است.
۳-۷-۲ معادله(KCAPM)

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دیتمار(۲۰۰۲) اولویت سرمایه گذار را با اضافه کردن بررسی چولگی و کشیدگی گسترش می دهد. کشیدگی برای توضیح قابلیت سود آوری پیامدهایی که نتایج خیلی منحرف از متوسط دارند اضافه می شود. دارلینگتون( ۱۹۷۰) درجه کشیدگی را به عنوان درجه ای برای متغیر خاص یک توزیع، نسبت به جهت دنباله اش شرح می دهد. با این بررسی ها بر مبنای مدل قیمت گذاری سرمایه ای(CAMP) چهار گشتاوری (KCAPM)، نرخ بازده سهام i با معادلهی زیر مورد انتظار است :
E(Ri)-Rf= 1[E(RM)-Rf]+2[E(RM)-Rf]2+3[E(Rm)-Rf]3
که ۱، ۲و ۳شیب رگرسیون از معادله دنباله هستند:
Rit-Rf=α+۱[E(Rmt-Rft)+2[Rmt-Rft]2+3[Rmt-Rft]3 i=1,….,n t=1,…(۴)
Ri-RF: بازده اضافی سهام
RM-RF: صرف ریسک بازار یا همان عامل بتا
۳-۷-۳ معادله) ( TFPM
فاما و فرنچ (۱۹۹۳،۱۹۹۶) مدل سه عاملی پیشنهاد می دهند که حساسیت نرخ مورد انتظار یک دارایی علاوه بر بتا بستگی به به عامل های اندازهی شرکت و نسبت ارزش دفتری به بازار دارد. معادله نرخ بازده مورد انتظار در مدل سه عامله (TFPM) برای سهامi که i=1,…,n به شرح زیر می باشد :
برای سهامi که i=1,…,n به شرح زیر می باشد :
E(Ri ) –Rf= i [E(Rm )- Rf ] +si E(SMB) +hi E(HML) (5)
که iوhiشیب رگرسیون در معادلهی پایین است :
Rit- Rf+ i[ E( Rm- Rf)+ si Eb( SMB)+ hi( HML) i=1,…, n t=1,….,T (6)
Ri-RF: بازده اضافی سهام
RM-RF: صرف ریسک بازار یا همان عامل بتا
SMB: عامل اندازه بازار
HML: عامل نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار
hi ,si ,i حساسیت های عوامل در رابطه با عامل بازار، اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار را نشان می دهد.
۳-۷-۴ معادله (STFPM)
بخش اصلی این تحقیق مربوط به افزودن چولگی و کشیدگی به مدل های قیمت گذاری