رشته مدیریت-دانلود پایان نامه درباره صرف ریسک بازار

Tubes for DNA amplification by PCR

دل CAPM

Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.  
C
-0.149798
0.001988
-75.35902
0.0000
RM_RF
0.027789
0.004590
6.054448
0.0000
Weighted Statistics
R-squared
0.173745
    Mean dependent var
-0.355818
Adjusted R-squared
0.167390
    S.D. dependent var
0.240629
S.E. of regression
0.067947
    Sum squared resid(SSR)
0.600190
F-statistic
27.33650
    Durbin-Watson stat
2.008602
Prob(F-statistic)
0.000001
در نگاره 4-8 مدلCAPM با افزودن چولگی (SCAPM) به تصویر کشیده شده است که نتایج این مدل نیز نشان می دهد. متغیرهای مستقل بتا (صرف ریسک بازار) و چولگی 18درصد تغییرات بازده مورد انتظار سهام در یک دوره چهار ساله را توضیح می دهد.
نگاره 4-8 مدلSCAPM
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.  
C
-0.144237
0.003352
-43.02545
0.0000
RM_RF
0.047936
0.009498
5.047200
0.0000
RM_RF_2
-0.053361
0.021660
-2.463640
0.0151
Weighted Statistics
R-squared
0.188946
    Mean dependent var
-0.348929
Adjusted R-squared
0.176372
    S.D. dependent var
0.200445
S.E. of regression
0.068559
    Sum squared resid
0.606346
F-statistic
15.02616
    Durbin-Watson stat
1.995219
Prob(F-statistic)
0.000001
در نگاره 4-9 مدل CAPM با افزودن چولگی و کشیدگی مشاهده می شود که نشان می دهد 19 درصد تغییرات بازده مورد انتظار سهام در طول سالهای 86-89 با متغیر های مستقل صرف ریسک بازار (RM_RF)، چولگی (RM_RF_2) و کشیدگی(RM_RF_3) توضیح داده می شود.
نگاره4-9 مدل KCAPM
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.  
C
-0.146879
0.004054
-36.22790
0.0000
RM_RF
0.053822
0.013352
4.031114
0.0001
RM_RF_2

-0.012821
0.045932

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*