رشته مدیریت-دانلود پایان نامه درباره
کارت امتیازی متوازن

رشته مدیریت-دانلود پایان نامه درباره کارت امتیازی متوازن

مشخصکننده یک سازمان است. مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش دو مفهوم نزدیک بهم هستند. از طریق ادغام این دو فرایند میتوان انتظار عملکرد عالی و پایدار داشت (ثیرو و چاتزگلو، ۲۰۰۸). بر طبق نظر سکمن هدف حسابداری منابع انسانی سنجش ارزش اقتصادی افراد برای سازمان به منظور فراهم کردن ورودی برای تصمیمات مالی و مدیریت میباشد. بر اساس این اصل که داراییهای انسانی نمایندهای برای سرمایه هستند، هزینه حقوق کارکنان میتواند جز سرمایه محسوب شود و در ترازنامه گزارش شود. سه نوع مدل ارزیابی حسابداری منابع انسانی توسط بونتیس و همکاران (۱۹۹۹) توسعه یافته است: مدلهای هزینهای ، مدلهای ارزش منابع انسانی و مدلهای تاکید پولی. جدول(۲-۵) این مدلها را نشان می‌دهد.
جدول۲-۵: شاخصهای حسابداری منابع انسانی
مدل‌های هزینه: در نظر گرفتن هزینه تاریخی، به کار گیری ،جایگزینی یا فرصت از دست رفته‌ی دارایی‌های انسانی
مدل‌های ارزش منابع انسانی: ترکیب مدل‌های رفتاری غیر پولی با مدل‌های ارزش اقتصادی پولی
مدل‌های تاکید پولی: محاسبه کردن میزان برآورد های تخفیف (تنزیل) درآمدها و دستمزدها
۲-۳-۳-۵-روش شناسیKP3
آن و چانگ در سال (۲۰۰۴) برای ارزیابی میزان تأثیر دانش بر عملکرد سازمان از رویکردی غیر مستقیم متشکل از دو مرحله بهره‌ می‌برند. این دو محقق به جای آنکه مستقیماً تأثیر دانش را بر متغیرهای عملکرد اندازه گیری کنند با بکارگیری متغیرهای واسطه، ابتدا تأثیر دانش بر محصول و فرایندهای سازمان را مورد ارزیابی قرار میدهند. مزیت عمده این رویکرد آن است که سازمان را قادر میسازد برای ارتقای سهم منابع دانشی در عملکرد سازمان، حوزه های بهبود در دانش محصول یا فرایندها را شناسایی نماید.
متدلوژی آن و چانگ، مطابق شکل (۲-۲) از چهار مؤلفه اصلی تشکیل شده است که عبارتند از: دانش محصول، فرایند و عملکرد. از همین رو ابداع کنندگان مدل، عنوان KP3 را برای آن برگزیدهاند. مطابق مدل KP3 دانش سازمانی، در حوزه دانش مربوط به محصول و دانش مربوط به فرایند طبقهبندی میشود. از آنجا که عملکرد فرایند و عملکرد سازمانی به طور غیر مستقیم، به ترتیب با عملکرد محصول و عملکرد شرکت در ارتباط است پیوندهای مذکور به صورت نقطه چین نشان داده شده است. در مدل مذکور، یک مدل ریاضی ارائه میشود که میزان تأثیر موجودیتهای دانشی سازمان را بر عملکرد تجاری سازمان اندازه گیری میکند. همچنین با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) و از طریق تخمین سهم هر یک از موجودیتهای دانشی بر عملکرد تجاری سازمان، ترکیب بهینه موجودیتهای دانشی را با هدف بیشینه سازی کارایی عملکرد تعیین میگردد. این مدل برای سنجش عملکرد فرایند مدیریت دانش شاخص جدیدی ارائه نمیدهد بلکه تأثیر فعالیتهای دانش محور را بر عملکرد شرکت مورد ارزیابی قرار میدهد (آن و چانگ،۲۰۰۴).
شکل (۲-۲): رابطه بین مؤلفه‌های اصلی در متدلوژی KP3 برای تعیین سهم دانش در عملکرد شرکت
شاخصهای مربوط به هر یک از مؤلفه های این مدل در جدول(۲-۶) آمده است:
جدول(۲-۶): شاخصهای متدلوژی KP3
عوامل
شاخص
دانش
دانش محصولی: دانش فرایندی :
قابلیت رهبری دانش مربوط به تکنولوژی
قابلیت حل مسائل دانش مربوط به عملیات
قابلیت ارتباطی دانش مربوط به بازار محصول
قابلیت یادگیری
محصول
محصولات نتیجه فعالیتهای زنجیرهای ارزشمند هستند
فرایند
توسعه محصول مدیریت تقاضا تکمیل(اجرای)سفارش
عملکرد
مالی: درآمد، ارزش افزوده اقتصادی، سود
سازمانی: تعداد ایده های جدید،تعداد محصولات جدید، سطح رضایت شغلی
۲-۳-۳-۶-شاخص عملکرد مدیریت دانش (KMPI)
بر اساس این فرض که شرکت‌ها مایل به انباشت و بکارگیری دانش برای خلق ارزش اقتصادی و مزیت رقابتی هستند، لی و همکاران (۲۰۰۵) یک معیار جدید (شاخص عملکرد مدیریت دانش ) برای ارزیابی عملکرد مدیریت دانش شرکت پیشنهاد کردند. آن‌ ها یک تابع منطقی که شامل پنج عنصر بود را معرفی نمودند که‌ می‌تواند برای تعیین فرایندهای چرخه دانش (KCP) مورد استفاده قرار گیرد :۱- خلق دانش ۲-ذخیره دانش ۳- تسهیم دانش ۴- به کارگیری دانش ۵- درونی سازی دانش.
این شاخص برای اندازه گیری عملکرد شرکت در زمینه مدیریت دانش در مقطعی از زمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. با اندازه گیری اثربخشی چرخه دانش،این شاخص اندازه گیری میشود. چرخه دانش از جمع جبری اثربخشی فرایندهای تشکیل دهنده سیستم مدیریت دانش تشکیل شده است. شاخص KMPIبا بهره گرفتن از رابطه زیر محاسبه میشود:
(رابطه۲-۱)

به طوری که در رابطه فوق، مقدارKCPt بر اساس در جه کارایی مراحل پنجگانه فرایند گردش دانش در لحظه زمانی t و به صورت رابطه زیر محاسبه‌ می‌شود:
(رابطه ۲-۲)

در رابطه فوق اندیس های (KI),(KU),(KS),(KA),(KC) به ترتیب بیانگر فعالیتهای خلق دانش، جمعآوری دانش، تسهیم دانش، بکارگیری دانش و درونیسازی دانش است. در رابطه فوق، (RWE) نشاندهندۀ ارزش نسبی مقدار ویژه مربوط به فعالیت مورد نظر و (AFV)مقدار متوسط امتیاز فعالیت را نشان میدهد. لی و همکاران، به منظور محاسبه مقدار AFV برای هر فعالیت پرسشنامه ویژه متشکل از ۳۳ آیتم تعبیه کردهاند.

از آنجا که فرایندهای تشکیل دهندۀ سیستم مدیریت دانش در صنایع و سازمان های مختلف متفاوت است اجزا تشکیلدهندۀ این شاخص میتواند متغیر باشد. همچنین شاخص عملکرد مدیریت دانش قادر است کیفیت تصمیمگیری برای سرمایه در منابع سیستم اطلاعات را بهبود داده، ایجاد نماید و فرایندهای چرخه دانش را ارزیابی کند (لی و همکاران،۲۰۰۵). جدول(۲-۷) فرایندها و شاخص ها را نشان می‌دهد.
جدول(۲-۷): شاخصهای عملکرد مدیریت دانش
فرایند
شاخص
خلق دانش
-شناخت یا درک وظیفه – شناخت اطلاعات
ذخیره دانش
-به کار گیری بانکهای اطلاعاتی
-مدیریت سیستماتیک دانش مرتبط با وظایف سازمانی
-ظرفیت فردی برای گردآوری یا ذخیره سازی دانش
تسهیم دانش
– تسهیم دانشهای کلیدی
– زیر ساختهای تسهیم دانش
بکارگیری دانش
-میزان استفاده از دانش سازمان
-فرهنگ سازمانی مطلوب برای استفاده از دانش
-ظرفیت موجود برای بومی سازی دانش مربوط به وظایف سازمانی
درونیسازی دانش
-فرصت آموزشی
-درجه یادگیری سازمانی
۲-۳-۳-۷-سیستم مبتنی بر رضایت کاربر (USBS)
اعتقاد بر این است که مدیریت دانش برای سازمانها سودمند است وقتی که آن به نفع کاربران دانش باشد، لو و چاین سیستم ارزیابی عملکرد مدیریت دانش مبتنی بر رضایت کاربر را توسعه دادند. کاربردهای سیستم مبتنی بر رضایت کاربر شامل شناسایی معیارهای ارزیابی است که این معیارهای ارزیابی از ارزشهای اصلی بر مبنای رضایت کاربر، عوامل حیاتی موفقیت و مراحل فرایند دانش نشأت گرفته است (لو و چاین،۲۰۰۹)، (جدول۲-۸). سازمانها میتوانند با بهره گرفتن از آن نقاط ضعف و قوت سیستم مدیریت دانش و عملکردشان را ارزیابی کنند و سپسحوزه های پیشرفت را شناسایی کنند. برای اطمینان از دقت ارزیابی همچنین از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و روش امتیازدهی منطقی استفاده میشود تا از فعالیتهای تصمیمگیری چندگانه که نامطمئن هستند، حمایت شود (چاین و همکاران،۲۰۱۰).
جدول(۲-۸): شاخص سیستم مبتنی بر رضایت کاربر
عوامل
شاخص
ارزش درونی USBS
1-تعالی(برتری) کاربران دانش (k – user) 4-یادگیری فردی و سازمانی
۲-رهبر الهام بخش مدیریت دانش ۵-صمیمیت با مشتری و تأمین کننده دانش
۳-ارزش گذاری به کارکنان مدیریت دانش ۶-مدیریت نوآوری
۷-تمرکز بر نتایج و ایجاد رقابت پذیری
عوامل حیاتی موفقیت
۱-گرایش به کاربران دانش (k – user) 2-رهبر مدیریت دانش
۳-برنامه ریزی استراتژیک مدیریت دانش ۴-رابطه با مشتری و تأمین کننده دانش
۵-زیربنای سیستم مدیریت دانش ۶-دانش محوری و فرهنگ یادگیری مستمر
۷-تمرکز بر پرسنل مدیریت دانش ۸-مدیریت فرایندهای دانشی
فرایند مدیریت دانش
۱-مرحله انتظارات کاربران دانش از مدیریت دانش ۲-مرحله طراحی مدیریت دانش
۳-مرحله ارائه مدیریت دانش ۴-مرحله برداشت کاربران دانش از مدیریت دانش
۵-مرحله شناسایی انتظارات کاربران دانش
۲-۳-۴- مقایسه ابزارهای سنجش مدیریت دانش:
در جدول زیر ابزارهای تشریح شده بالا به همراه نام محققان از نظر تمرکز، مزایا و معایب مقایسه شده است.
جدول۲-۹-مقایسه ابزارهای سنجش اثربخشی مدیریت دانش
ابزار
محققان
تمرکز
رویکرد
محاسن
معایب
کارت امتیازی متوازن
(BSC)
کاپلان و نورتون(۱۹۹۶)
گوجر(۲۰۰۰)
ژا نگ(۲۰۱۰)
عملکرد مالی
فرایندهای داخلی کسب و کار
مشتری
یادگیری و رشد
کیفی،کمی
– اجزای یادگیری و دیگر دارایی‌های نامشهود در عملکرد سازمان را پیوند
می‌دهد.
شیوه عملیاتی کردن بعد دانش در چهار حوزه کلیدی را ارائه نمی‌دهد.
جهت یاب اسکاندیا
)Skandia Navigator(
ادونسون(۱۹۹۷)
رانجیت(۲۰۰۴)
رابینسون و همکاران(۲۰۰۸)
روس و همکاران(۱۹۹۸)
مالی
مشتری
فرایند
بازسازی و توسعه
جنبه‌های انسانی
کیفی،کمی
– به ارزیابی عوامل پویای پنهان برای سرمایه انسانی ،مشتری و ساختاری قادر است
-اجرای آن آسان است.
-شاخص‌های زیاد آن در پنج حوزه موجب دشواری در تفسیرش می‌شود.
– به دلیل متفاوت بودن شاخص‌ها در هر شرکت، برای مقایسه شرکت‌ها استفاده نمی‌شود.
نظارت داراییهای نامشهود
Intangible) Asset monitor)
پتی و گاثری (۲۰۰۰)
سویبی (۱۹۹۷)
راداو و للیارت (۲۰۰۲)
۱٫دارایی نامشهود
کمی
-بیشتر بر اهداف مدیریت تمرکز دارد و به کمی سازی دارایی‌های نامشهود توجهی ندارد.
-اجرای آن مشکل است.
-دارایی‌های نامشهود
-ساختار داخلی
-ساختار خارجی
۲٫ شاخص‌های ارزیابی
-رشد و بازسازی
-کارایی
-ثبات
حسابداری منابع انسانی HRA))
بونتیس (۲۰۰۸)
ارزش اقتصادی کارکنان
کیفی،کمی
-به تبدیل دانش و مهارت‌های کارکنان به دانش پولی کمک می‌کند.
– بیشتر در سازمان‌های خدماتی به کار گرفته‌ می‌شود.
متدلوژی KP3
آن و چانگ (۲۰۰۴)
۱-دانش
۲-محصول
۳- فرایند
۴-عملکرد
کیفی،کمی
-روابط بین دانش و عملکرد کسب و کار را واضح‌تر نشان می‌دهد.
-شناسایی حوزه‌های بهبود در دانش محصول و فرایند
شاخص عملکرد مدیریت دانش
)KMPI(
لی و همکاران (۲۰۰۵)
۱-خلق دانش
۲-انباشت دانش
۳- تسهیم دانش
۴-کاربر دانش
۵- درونی سازی دانش
کیفی،کمی
-ارزیابی صریحی از فرایندهای چرخه دانش را ایجاد می‌کند.
-وابسته به زمان است
سیستم مبتنی بر رضایت کاربر
)USBS(
لو و چاین(۲۰۰۹)
چاین و همکاران(۲۰۱۰)
۱-ارزشهای اصلی USBS
>2-عوامل حیاتی موفقیت
۳- فرایند مدیریت دانش
کیفی
-روش های جایگزین برای ارزیابی مدیریت دانش منحصراً بر مبنای کاربران دانش را ارائه‌ می‌دهد.
۲-۴-مدل تحقیق و اجزای آن
ابزارهای مرور شده در واقعروش های مهم و پر کاربرد برای ارزیابی مدیریت دانش میباشند. اگرچه نباید از محدودیتهای این ابزارها چشمپوشی کرد. موضوعی که با توجه به ادبیات تحقیق مطرح میشود این است که محققان به منظور جبران ضعفهای مربوط به ابزارها، روش های کمی و کیفی را ترکیب میکنند. برای مثال ون (۲۰۰۹) ازگروه های کانون، فرایند سلسله مراتبی و پرسشنامه را برای توسعه یک مدل برای ارزیابی اثربخشی مدیریت دانش در شرکت‌های های-تک تایوانی استفاده کرده است، حال آنکه چن و همکاران (۲۰۰۹) فرایند تحلیل شبکهای (ANP) را با کارت امتیازی متوازن (BSC )ادغام کردند و روشی پیشنهاد دادند که میتواند به عنوان ابزار اندازه گیری مدیریت دانش برای کل سازمان استفاده شود. همچنین کواچ و وانگ (۲۰۱۱) در تحقیقی بیان کردند یک ابزار ارزیابی خوب در زمینه مدیریت دانش باید حداقل شامل ویژگیهای زیر باشد:
۱- معیارهای کمی و معیارهای کیفی را مدنظر قرار دهد.
۲-اجرای آن آسان باشد.
۳-به صورت تجربی تست شود.
۴-نتایج باید واضح و معنادار باشد و گیجکننده نباشد.
۵-قادر به نشان دادن فرصتهایی برای بهبود جهتگیری آینده و پیش بینی نتایج بعد از بهبود باشد.
بنابراین با توجه به توضیحات فوق و مرور ابزارهای مختلف سنجش میتوان دریافت که سنجش اثربخشی مدیریت دانش. جزء آن دسته از مسائلی است که نیازمند در نظر گرفتن تعداد زیادی از عوامل مختلف میباشد که از آنها به عنوان معیارهای ارزیابی تعبیر میشود و در واقع نوعی از مسائل تصمیمگیری چندمعیاره است. بنابراین، استفاده ازروش های موجود در مسائل چند معیاره برای سنجش اثربخشی مدیریت دانش مقتضی و مناسب میباشد، با مرور مدلهای، مدلی که چن و همکاران (۲۰۰۹) ارائه کردند، مدلی مناسب میباشد. از ویژگیهای این مدل که باعث برتری آن از سایر مدلها میشود این است که از دو ابزار کارت امتیازی متوازن (BSC) و شاخص عملکرد مدیریت دانش (KMPI) استفاده کرده است و همچنین تکنیک فرایند تحلیل شبکهای (ANP) را جهت سنجش مقایسهای عملکرد مدیریت دانش بین دانشگاه ها به کار برده است.
بنابراین، تحقیق حاضر برای اینکه بتواند اثربخشی مدیریت دانش را در دانشکده های دانشگاه مازندران به طور جامع و دقیق ارزیابی کند این مدل را انتخاب کرده است. در شکل (۲-۳) مدل چن و همکاران (۲۰۰۹) به عنوان مدل اولیه نشان داده شده است. (مدل پژوهش حاضر در فصل سوم به طور کامل تشریح شده است).
سنجش عملکرد مدیریت دانش

سطح دوم

بعد
مشتری
بعد
فرایند های داخلی
بعد
یاد گیری و نوآوری
بعد
مالی

سطح سوم

درونی سازی
دانش
به کار گیری
دانش
تسهیم
دانش
ذخیره
دانش
خلق
دانش

سطح چهارم

رقیب ۲
رقیب ۳
رقیب ۱
سازمان مورد نظر

شکل۲-۳-مدل اولیه تحقیق (چن و همکاران، ۲۰۰۹)

با وجود اینکه ابزارهای استفاده شده در مدل در قسمت قبل معرفی شدهاند ولی در اینجا هم اشاره مختصری به آنها در زمینه پژوهش حاضر میشود و در ادامه تکنیک فرایند تحلیل شبکهای نیز تشریح میگردد:
۲-۴-۱-کارت امتیازی متوازن:
کارت امتیازی متوازن یک چهارچوب ارزیابی عملکرد است که با مجموعهای از مقیاسهای مالی و غیر مالی، یک نگاه کامل به عملکرد شرکت میاندازد (کاپلان ونورتون ،۱۹۹۶). کارت امتیازی متوازن به مدیران اجازه میدهد تا به تجارت از چهار بُعد مهم نگاه کنند:
-بُعد مالی: این بُعد، نوعاً حاوی مقیاسهای سنتی عملکرد مالی است که معمولاً به سودآوری مربوط میشود. معیارهای ارزیابی معمولاً سود، جریان نقدینگی، بازگشت سرمایه صرف شده و ارزش اقتصادی میباشند.
-بُعد مشتری: مشتریان منبع سودآوری کسب و

Share

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *