روش ادیورنه درارزشیابی سیستم آموزشی

medical research in pharmaceutical factory laboratory.

دراین روش بهترین راه برای انجام یک ارزشیابی جامع و کامل کاربرد یک روش سیستمی است. دراین مدل بهترین راه برای ارزشیابی یک برنامه آموزشی اندازه‌گیری میزان تغییراتی است که دررفتار، درجه مهارت و میزان کارایی شرکت‌کنندگان پس از شرکت در دوره آموزشی درآنان بوجود آمده است، بنابراین در این روش آزمایشات کلاسی چه قبل ازتشکیل دوره و چه در خاتمه‌ی آن نمی‌توانند ارزشیابی کاملی ازبرنامه‌های آموزشی به دست دهند، مگراین که کاربرد آن درمحیط واقعی کار مورد مطالعه و ارزشیابی قرار گیرد

روش دفیلیپس[1]

از این دیدگاه دو روش برای ارزشیابی پیشنهاد می‌شود که روش اول شامل چهار معیار زیر می‌باشد:

الف) آزمایش معلومات واطلاعات

ب) ارزشیابی وظایف انجام شده بر مبنای هدف

ج) ارزشیابی بر اساس مشاهده نمونه‌های کارانجام شده

د) ارزشیابی بر اساس مقایسه با دیگر نمونه‌های شغلی در زمینه مربوطه

راه کلی دیگری که ارائه شده است به ترتیب شامل گام‌های زیر می‌باشد: گام اول مراجعه به خلاصه‌ای از وظایف و کارهای برجسته‌ای که دریک زمان نسبتا طولانی در مورد افراد ثبت گردیده است، گام دوم مراجعه به خلاصه‌ای از ارزیابی‌هایی است که در یک زمان نسبتا طولانی در مورد افراد انجام و ثبت گردیده است

روش C.I.P.O[1]

این مدل توسط وار پتر برای ارزشیابی و مدیریت برنامه‌های آموزشی ارائه شده است، وی برای اجرای یک برنامه آموزشی و ارزشیابی آن 4 مرحله را پیشنهاد می‌کند:

مرحله اول) ارزشیابی زمینه کار: که منظور بررسی و تجزیه و تحلیل محتوای کاری شرکت کنندگان در برنامه آموزشی است. تا بدین وسیله اطلاعاتی در زمینه وظایف و مسئولیت‌های آنان در محیط واقعی کار بدست آید و در برنامه آموزشی به آن توجه شود.

مرحله دوم) ارزشیابی داده‌ها: منظور آن داده ها به سیستم آموزشی است. بدین معنی که طی این بررسی، احتیاجات اجرایی برنامه آموزشی از قبیل: نیروی انسانی لازم، منابع و مآخذ لازم، وسایل کار و همچنین در صورت لزوم، بودجه لازم برای انجام کار پیش بینی و تهیه گردد.

مرحله سوم) ارزشیابی فرایند: منظور آن، ارزشیابی است که باید در مراحل مختلف برنامه آموزش انجام پذیرد و نتایج آن در مراحل برنامه‌های آموزشی تغذیه شود. تا اجرای مدیریت و ارائه برنامه آموزش با موفقیت بیشتری روبرو گردد.

مرحله چهارم) ارزشیابی نتایج: که منظور بررسی نتایج کار برنامه‌های آموزش است. که این قسمت

خود دارای 3 مرحله فرعی است:

الف) ارزشیابی ای که بلافاصله پس از اتمام دوره آموزشی برای اندازه گیری درجه تغییر حاصله در شرکت کنندگان از نظر معلومات و مهارت رفتار به مرحله اجرا در خواهد آمد.

ب) ارزشیابی میانی: که برای اندازه‌گیری درجه موفقیت شرکت‌کنندگان در محیط واقعی کار و در راه انجام وظایف صورت خواهد گرفت.

ج) ارزشیابی دراز مدت: که در واقع به منظور روشن شدن نتایج کار برنامه آموزشی صورت می‌گیرد و درآن، تأثیرات برنامه آموزشی در شرکت کنندگان و بطور کلی در بوجود آمدن تغییر لازم در قسمتی و یا در کل یک سازمان و در نتیجه تغییر‌هایی که در رفتار شرکت کنندگان ایجاد گردیده، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.