عوامل بازدارنده خلاقیت اجتماعی از نظر رمضانی (۱۳۸۸ )

۳- مطابقت : منظور از مطابقت همرنگ جماعت شدنه. مطابقت به دلیل نگرانی از متفاوت بودن از بقیه و تنها موندن اتفاق می افته، وبدین ترتیب امکان ابتکار و ارائه روشای تازه محقق نمیشه.

۴- قوانین و مقررت :هرچند رعایت قوانین و مقررات واسه هر فرد واجبه تا نظم در جامعه حکمفرما باشه، اما بعضی مواقع نبود انعطاف در برابر قوانین مانع رشد تفکر خلاقه . مثلاَ قوانین آموزشی در آموزش و تربیت ، بدون توجه به تفاوتای فردی مانعی واسه بروز خلاقیت علم درس .

خلاقیت

۵- شغل : بعضی مواقع فعالیتای یکنواخت در شغل و حرفه باعث میشه که فرد به اون فکر نکرده و از روی عادت به صورت مکانیکی بدون تفکر و تفکر به امور زندگانی بپردازه.

۶- نگرانی و ترس از نبود استقبال اجتماعی: امور خلاق با جنبه نوآوری و تازه و جدید خود ممکنه مورد توجه قرار نگیردو ادما از تحقیر و سرزنش ترس داشته باشن و دست از تفکر خلاق خود بردارن. تاریخ جهان آدمی چه بسیار اندیشمندانی رو به خود دیده که مورد تمسخر ، تحقیر و توهین واقع شدن . پس ترس و نگرانی مانعی واسه خلاقیته.

خونواده هم با بعضی برخوردهای نا مناسب مانند ایجاد خودپنداری ، ضعف ، اجازه اشتباه ندادن وتوبیخ اشتباهات اونا ، ایجاد رقابت ناجور ،نبود توجه به پرورش قدرت تخیل ، بی توجهی نسبت به کنجکاویا و پرسشها و….باعث سرکوب شدن تفکر خلاقانه کودکان و نوجوانان می شن.

۲-۱۲-قسمت دوم گذشته تحقیق

۲-۱۲- ۱-تحقیقات انجام شده در ایران دور و بر سلامت سازمانی

۱-اسکندری درسال تحصیلی ۱۳۷۸به بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و کارکرد مدیران مدارس متوسطه مشکین شهر پرداخته . در تحقیق اون ویژگیای هفت گانه ،انسجام نهادی،نفوذ مدیر و… عوامل اصلی مورد امتحان در سلامت سازمانی و کارکرد مدیران آموزشی و هم اینکه میان سلامت سازمانی وهریک از ابعاد هفت گانه قلمرو کارکرد مدیران رابطه مثبت و معنی داری هست.

  • بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و روحیه دبیران عنوان تحقیقیه که در سال ۱۳۸۱ به وسیله طاهری انجام شده در این تحقیق ویژگیای هفت گانه عوامل اصلی مورد امتحان در سلامت سازمانی بوده . یافته ها نشون داد که بین سلامت سازمانی و روحیه دبیران اتحاد بالایی هست.
  • روحیه

۳-آهنچیان و حیدری (۱۳۸۳) در مقاله ای با عنوان رابطه مهارتای ارتباطی مدیران با سلامت سازمانی ، وجود رابطه بین این دو متغیر رو در دانشگاه فردوسی مشهد تأیید کردن.

۴-ذوالفقار نسب (۱۳۸۴)هم در آخر نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان بررسی رابطه بین سلامت سازمانی  و تعهد سازمانی معلمان در مقطع ابتدایی شهر همدان در سال تحصیلی ۸۳-۸۲ نشون داد که بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی در جامعه آماری رابطه معنی دار وجوود داره.

۵- مطالعه و مقایسه سلامت سازمانی مدارس متوسطه دخترانه و پسرانه شهر سنندج از دیدگاه دبیران در سال تحصیلی ۸۵-۸۴ عنوان تحقیق قدسیه . این تحقیق براساس الگوی نظری پارسونز ،مقایسه سلامت سازمانی در سطوح فنی ،اداری ،نهادی و ابعاد سازمانی بررسی شده . یافته های تحقیق نشون داد که بین سلامت سازمانی دبیرستانای دخترانه و پسرانه شهر سنندج فرق معنا دار هست. هم اینکه یافته های حاصله از تحقیق نشون دهنده اون بود که بین سلامت سازمانی دبیرستانای دخترانه و پسرانه در سطح فنی وابعاد دو گانه اون (روحیه، تأکید علمی )در سطح اداری به جز نفوذ مدیر در مافوق در سه بعد اون (توجه گری ،       ساخت دهی و پشتیبانی منابع ) در سطح نهادی بعد تنهایی  نهادی فرق با معنی وجود داردو مدارس دخترانه از سلامت سازمانی بالاتری بهره مند هستن.

 

۶- تحقیق دیگری به وسیله عزیزی مقدم (۱۳۸۵)با عنوان بررسی و مقایسه سلامت سازمانی مدارسی که مدیران اونا دارای کانون کنترل خارجی هستن با اندازه سلامت سازمانی مدارس که مدیران اونا دارای کانون کنترل داخلی هستن انجام گرفته . یافته ها تحقیق نشون می ده  که سلامت سازمانی مدارسی که مدیران اونا دارای کانون کنترل خارجی هستن در سطح ۰٫۰۵ فرق معنی داری هست و این اندازه در مدارس با کانون کنترل داخلی بیشتره در سطح نهادی وقتی این فرق با معنی نیس اما در سطح اداری با آلفای ۰٫۰۵ فرق معنا داره و اندازه سلامت سازمانی  مدارس با مدیران دارای کانون کنترل داخلی در این سظح بیشتره. در ابعاد تنهایی نهادی ،ساخت دهی ،پشتیبانی منابع و تأکید علمی  این فرق بین درونیها و خارجی هامعنی دار نیس ولی در ابعاد نفوذ مدیر ،مراعات ،روحیه در سطح ۰٫۰۱ این فرق معنی داره و سلامت سازمانی درونیها بیشتره .

۷- زاهد بابلان و همکارانش (۱۳۸۷) هم در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه سلامت سازمانی مدرسه و تعهد سازمانی دبیران دبیرستانای پسرانه اردبیل انجام دادن به این نتیجه رسیدن که ، سلامت سازمانی و ابعاد هفت گانه اون با تعهد سازمانی  و شکل های جور واجور سه گانه اون اتحاد مثبت داره.

۸- تحقیق دیگری به وسیله محمودی در دانشگاه پیام نور شیراز در سال ۱۳۸۸ با عنوان رابطه جو سازمانی و سلامت سازمانی انجام شد که یافته های تحقیق به این صورت بیان شده :

الف-بین شکل های جور واجور جو سازمانی و سلامت سازمانی رابطه معنی داری هست.

ب- بین رفتار نا امیدانه و سلامت سازمانی رابطه معنی داری هست.

ج –بین رفتار صمیمی و سلامت سازمانی رابطه معنی داری هست.

د- بین رفتار دستور و سلامت سازمانی رابطه معنی داری ووجود داره.

ه- رفتار مشغول بیشترین سهم در پیش بینی سلامت سازمانی داره.

و- بین افراد و سلامت سازمانی رابطه معنی دار وجود نداره.

ز –بین تحصیلات افراد و سلامت سازمانی فرق کمی هست. (محمودی ،۱۳۸۸)

۹- سینایی (۱۳۹۰) در تحقیقی به بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و فرسودگی شغلی در بین معلمان دبستانای دخترانه ناحیه ۲ شهر کرمان در سال تحصیلی ۹۰-۸۹ پرداخته و یافته های نشون دهنده اون نشون می ده که بین سلامت سازمانی و فرسئدگی شغلی رابطه معنی دار هست.

۱۰-محمدی(۱۳۹۰) در تحقیقی به بررسی رابطه مهارتای ارتباطی مدیران و سلامت سازمانی مدارس متوسطه دخترانه شهر کرمان در سال تحصیلی ۹۰-۸۹پرداختهه و یافته های حاصل از اون نشون می ده که بین مهارتای ارتباطی مدیران و سلامت سازمانی مدارس رابطه معنی دار هست یعنی با بالا رفتن مهاذتای ارتباطی مدیران اندازه سلامت سازمانی مدارس افزایش پیدا میکنه

علمی