عوامل شخصیتی مؤثر برخرید آنی:/پایان نامه درمورد خرید آنلاین

TARGET AUDIENCE CONCEPT

عوامل مهم شخصیتی مؤثر بر خرید آنی

2-1-2-4-1) عزت نفس

اليوت[1] (1994) معتقد است عزت نفس اجتماعي يك فرد نقش مهمي در خريد آنی او ايفا مي­كند. اميلي ترمبلي[2] (2005) در تحقيق خود به عامل عزت نفس پرداخته و به اين نتيجه رسيده است كه رابطه معكوسي ميان سطح عزت نفس و ميزان خريدهاي آني وجود دارد. سيلورا و همكارانش[3] (2008) نيز در پژوهش خود دريافتند كه ميان عزت نفس و بخش شناختي خريد آنی رابطه اي وجود ندارد اما بين عزت نفس با بخش احساسي خريد ناگهاني يك رابطه عکس ديده مي شود. با اين وجود هارمانسيوگلو و همكارانش[4] (2009) در تحقيق خود به اين نتيجه رسيدند كه ميان عزت نفس و ميل به خريد ناگهاني رابطه مثبتي وجود دارد، اما ميان عزت نفس و رفتار خريد آنی رابطه معني داري ديده نمي­شود.

 

 

 

2-1-2-4-2) فرد گرايي

تريانديس فرد گرايي را يك الگوي اجتماعي تعريف مي­كند كه شامل افرادي است كه خود را مستقل و متكي به نفس مي­بينند. كاسن و لي[5]  (2002) در تحقيق خود به اين نتيجه رسيده­اند كه در فرهنگ هايي كه فردگرايي بر جمع گرايي غلبه دارد، رفتار خريد ناگهاني بيشتري مشاهده مي شود. در پژوهش مايي و همكاران[6] (2003) نيز مشخص شد كه ميان گرايش به فردگرايي و خريد ناگهاني همبستگي مثبتي وجود دارد.

 

2-1-2-4-3) تحريك پذيري (عدم كنترل بر ميل به خريد)

اميلي ترمبلي(2005) معتقد است كه خود كنترلي، نقش مهمي در فرآيند تصميم گيري خريد ناگهاني ايفا مي­نمايد. خود كنترلي نشان دهنده توانايي مقابله با وسوسه­ها به ويژه در ارتباط با خريد ناگهاني است. بيشتر پژوهش­هاي حوزه رفتارخريد ناگهاني بر سر اين موضوع توافق دارند كه كساني خريد ناگهاني انجام مي­دهند، خودكنترلي پاييني دارند. يون و فابر (2000) نيز در تحقيق خود به عامل عدم كنترل و نقش مهم آن در رفتار خريد ناگهاني اشاره مي­كنند.

 

2-1-2-4-4) جامعه پذیری یا معاشرت پذیری

 انسان اصالتاً موجودی است اجتماعی ونیاز مند برقراری ارتباط با دیگران. بسیاری از نیازهای عالیه انسان و شکوفا شدن استعدادها و خلاقیت­هایش از طریق تعامل بین فرد و ارتباط اجتماعی می تواند ارضاء شود و فعلیت یابد. جامعه پذیری به معنای همسازی و همنوایی فرد با ارزشها، هنجارها و نگرش­های گروهی اجتماعی است یا به مفهوم دیگرمیل باطنی فرد به حضور داشتن در نزد افراد به جای تنها بودن و همچنین درجه­ای از مشارکت  دریک گفتگو  در یک گروه همتا (داوندیال، 2009: 24).

 

2-1-2-4-5) انگیزه لذت­جوئی [7]

شامل ارزش­هایی است که به جنبه احساسی و روانی خرید آنلاین مربوط می­شود. انگیزه لذت­گرایی به ارزش اجتماعی و احساسی که طی فرآیند خرید حاصل می­شود، اطلاق می­گردد (تو و همکاران[8]، 2007: 778).

 

2-1-2-4-6) آنی­گرایی[9]

برخی منابع روانشناسی به آنی­گرایی به عنوان یک  ویژگی اصلی فرد اشاره می­کنند که میزان و درجه آن در افراد مختلف، متفاوت است. راک و فیشر (1995) این دیدگاه را با زمینه رفتار خرید سازگار کردند. چایه و همکاران[10] (2012) استدلال می­کنند که آنی­گرایی به طور مفهومی، متفاوت از ویژگی­های شخصی است، بنابراین مناسب است تا به عنوان نماینده رفتار خرید آنی استفاده شود که تحت تأثیر اثرات مثبت و ارزیابی هنجاری در یک وضعیت خرید قرار گرفته شود.

[1] Elliott, R.

[2] Tremblay, Amelie J.

[3] Silvera, D.H., Lavack, A.M., & Kropp, F.

[4] Harmancioglu, Nukhet; Finney, R. Zachary; Joseph, Mathew.

[5] Kacen, J. J., and Lee, J. A.

[6] Mai, N. T. T., Jung, K., Lantz, G.., and Loeb, S. G.

[7] Hedonic motivation

[8] To et al

[9] Impulsiveness

[10] Chih, W.H., Wu, C.H.-J., Li, H.-J.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

اثر لذت­جوئی و محیط فروشگاه بر خرید آنی آنلاین با توجه به نوع وبگردی