مدارس متوسطه، منابع معتبر، ابزار پژوهش

عوامل جنسیت، نژاد، منطقه، نوع مدرک، میزان اعتبار در ناحیه و موقعیت جغرافیایی ایالت، هنگام مقایسه پاسخ های آنان راجع به اثر بخشی مدیران وجود ندارد.
عزیز وفا۲ (۲۰۰۵) در تحقیقی تحت عنوان رفتار رهبری و اثر بخشی در میان مدارس متوسطه مالزی انجام گرفته است . هدف این تحقیق مطالعه نوع رفتار رهبری شایع در بین مدیران مدارس متوسطه، از نظر دبیرانی که نزد آنان کار می کرده اند، بوده است. در این تحقیق اثر بخشی مدیران بر اساس ابعاد نه گانه (رهبری، تعهد، اعتماد، مأموریت، جلسات، روابط، رضایت، بازخورد، توسعه) بررسی شد.

۲-۴- جمع بندی و ارائه چارچوب نظری تحقیق
در پژوهش حاضر، مبانی نظری جهت بررسی میزان آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی و ارتباط آن با موفقیت شغلی آنها جمع آوری گردید. علاوه بر مبانی نظری، پژوهش های انجام شده در داخل و خارج از کشور در زمینه هر دو متغیر پژوهش نیز مورد بررسی قرار گرفتند.
هدف پژوهش حاضر نیز بررسی میزان آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی و ارتباط آن با موفقیت شغلی آنها می باشد. بر این اساس پس از مطالعه مبانی نظری و مدل های ارائه شده و همچنین پیشینه تحقیقات انجام شده پیرامون متغیرهای تحقیق در داخل و خارج از کشور، در یک بررسی کلی، برای متغیر اهداف مدیریت آموزشی نظریه قرائی مقدم (۱۳۷۵)، انتخاب شد. همچنین برای متغیر موفقیت شغلی نیز مدل نکویی مقدم (۱۳۸۸) ارائه شده بود و در نهایت، به مدد مدلهای ذکر شده، چارچوب نظری تحقیق که در شکل شماره ۵-۲ نیز نشان داده شده است، تدوین گردید. رابطه بین هر یک از متغیرهای ذکر شده در فصول بعدی از طریق آزمون های مربوطه مورد سنجش و بررسی قرار خواهد گرفت.
در زیر مدلی تحلیلی که پژوهش بر اساس آن صورت گرفته است ترسیم شده است.
مفهوم ابعاد(شاخص)

شکل ۲-۵: مدل تحلیلی تحقیق

فصل سوم:
روش اجرای تحقیق

۳-۱- مقدمه
در این فصل هدف، نوع و روش انجام پژوهش، مشخصات جامعه آماری، حجم و روش نمونه گیری، ابزار پژوهش، پایایی و روایی ابزار و در پایان روش تجزیه و تحلیل داده ها مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

۳-۲- روش تحقیق
روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از جنبههای مختلفی قابل بررسی است. از نظر هدف، این تحقیق کاربردی است. از طرف دیگر، از نوع همبستگی۸۱ است.

۳-۳- جامعه آماری و نمونه مورد مطالعه (حجم نمونه و روش نمونه گیری)
جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران مدارس متوسطه شهرستان رفسنجان می باشند که در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ به تعداد ۷۴ نفر می باشد که به علت کم بودن تعداد جامعه آماری تمامی افراد جامعه مورد پژوهش قرار گرفته و نمونه آماری این پژوهش را تشکیل می دهند.

۳-۴- ابزار تحقیق و روایی و پایایی ابزار
در این تحقیق، برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه استفاده شده است:
پرسشنامه محقق ساخته آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی و پرسشنامه استاندارد موفقیت شغلی مدیران.
۱-پرسشنامه محقق ساخته آگاهی از اهداف مدیریت آموزشی
با توجه به نوع پژوهش از نظر هدف و روش، اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه و با استفاده از مقیاس نظر سنجی لیکرت بدست آمده است. پرسشنامه عبارت از مجموعه سوالاتی است که محقق با توجه به نیازهای اطلاعاتی خود آنها را طراحی و جهت گردآوری دادهها آن را در اختیار منابع معتبر قرار داده است و پاسخ هایی که به سوالات پرسشنامه داده می شود، اطلاعات مورد نیاز محقق را برای تجزیه و تحلیل آماده میسازد (بیانی ۱۳۷۴، ۱۳۰).
پرسشنامه ی تهیه شده در این پژوهش شامل سوالاتی است که با استفاده از مقیاس پنج درجه ای لیکرت از خیلی زیاد، زیاد، تاحدودی، کم و خیلی کم درجه بندی شده است. در این پژوهش نیز برای تعیین روایی پرسشنامه ، از روایی صوری و محتوایی استفاده گردید. بدین صورت که پس از تهیه و طراحی پرسشنامه، با نظرخواهی متخصصان و اساتید راهنما و مشاور پرداخته شد و پس از حذف و اضافه های لازم، روایی صوری و محتوایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت. در این پژوهش برای اطمینان از پایایی پرسشنامه ها، به اجرای آزمایشی پرسشنامه در نمونه ای با حجم ۳۰ نفر پرداخته و پایایی آنها از طریق محاسبه آلفای کرونباخ برآورد گردید. به طوری که پایایی پرسشنامه، ۸۸/۰ بدست آمد. که این میزان نشاندهنده پایایی بالا و انسجام درونی سئوالات پرسشنامه میباشد.
۲-پرسشنامه موفقیت شغلی
برای بررسی موفقیت شغلی مدیران از مقیاس موفقیت شغلی برون زاد و درون زاد متشکل از ۷ سوال برای سنجش موفقیت درون زاد و ۵ سوال برای سنجش موفقیت برون زاد نبی (۲۰۰۱) استفاده شد. منظور از موفقیت شغلی درون زاد در این پرسشنامه درک موفقیت در نقش های کاری و رابطه موفق با همکاران و منظور از موفقیت شغلی برون زاد درک موفقیت خود بر مبنای پیشرفت های ملی و ترفیعات در سازمان است. روایی سازه این پرسشنامه ۸۰/۰ تایید شده است و پایایی آن بر مبنای عدد آلفای کرونباخ ۸۲/۰ میباشد.

۳-۵- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش ۱٫ آمار توصیفی۸۲ و آمار استنباطی۸۳ استفاده شده است. برای تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه و متناسب با سوالات تحقیق، برای توص
یف وضعیت موجود و دسته بندی گروه های آزمودنی از نظر صفات مختلف و توصیف ویژگی های جامعه آماری از روش های آمار توصیفی هچون فراوانی، درصد، نمودار، شاخصهای گرایش مرکزی (میانگین، میانه، مد)، شاخصهای گرایش پراکندگی (خطای استاندارد میانگین، انحراف استاندارد، واریانس، دامنه تغییرات، کمینه، بیشینه) و شاخصهای توزیع نمرات (ضریب کجی، ضریب کشیدگی) استفاده شده است. برای کمک به برقراری ارتباط میان متغیرهای تحقیق به طوری که بتوان از طریق آنها استنتاج نمود، از روش های آمار استنباطی تی مستقل و ضریب همبستگی پیرسون استفاده می شود و برای این منظور از طریق نرم افزار آماری SPSS بهره برده شده است.

فصل چهارم:
تجزیه تحلیل دادهها

۴-۱-مقدمه
در این فصل دادههای گردآوری شده با توجه به سوال‌ها و هدف‌های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای این منظور ابتدا ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونهها از قبیل جنسیت، سن، تحصیلات ارائه شده سپس با استفاده از جداول توزیع فراوانی، درصد، نمودار و شاخصهای مرکزی و پراکندگی، متغیرهای پژوهش توصیف شده‌اند. آنگاه برای پاسخ به سوال های تحقیق، داده‌ها تحلیل و با استفاده از آزمونهای مناسب آمار استنباطی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

۴-۲- یافته‌های جمعیت شناختی
۴-۲-۱ توصیف گروه نمونه بر حسب جنسیت

جدول ۴-۱: فراوانی و درصد فراوانی اعضای نمونه اماری بر حسب جنسیت
درصد
فراوانی
جنسیت
????
??
زن
????
??
مرد
???
??
مجموع

نمودار ۴-۱: فراوانی و درصد جنسیت آزمودنی ها
با توجه به جدول ۹/۱۸ درصد آزمودنی ها زن و ۱/۸۱ درصد مرد می باشد.

۴-۲-۲ توصیف گروه نمونه بر حسب سطح تحصیلات

جدول ۴-۲: فراوانی و درصد فراوانی اعضای نمونه اماری بر حسب تحصیلات
درصد
فراوانی
تحصیلات
????
??
لیسانس
????
۲۰
بالاتر از لیسانس
???
??
مجموع

نمودار ۴-۲: فراوانی و درصد تحصیلات آزمودنی ها

با توجه به جدول، ۹/۷۲ درصد آزمودنی ها لیسانس و ۱/۲۷ درصد بالاتر از لیسانس می باشند.

۴-۲-۳ توصیف گروه نمونه بر حسب سن

جدول ۴-۳: فراوانی و درصد فراوانی اعضای نمونه اماری بر حسب سن
کل
۵۰ وبالاتر
۴۹-۴۰
۳۹-۳۰
سن
??
??
??
?
فراوانی
???
????
????
???
درصد

نمودار ۴-۳: فراوانی و درصد سن آزمودنی ها

با توجه به یافته ها میانگین سن آزمودنی ها ۴۳سال بود.

۴-۳- تحلیل دادهها
۴-۳-۱ تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به سوال ویژه اول تحقیق
چه میزان مدیران از اهداف مدیریت آموزشی آگاهی دارند؟