مراحل ۳۰ گانه آموزش

– با معرفی خود وشاگردان شروع کنید .

۲- کمی درباره خودتان صحبت کنید( تجارب ، احساسات و علایق شخصیتان ). راستگو، صادق و خوددار باشید .

۳- سعی کنید که تجربه اولیه آنها با موضوع یا کلاس تا حد ممکن مثبت باشد .

آموزش را با علایق ، منافع و ارزشهای دانش آموزان پیوند دهید .

۴- در هرزمانی که امکان پذیر باشد به صورتی حساب شده با استفاده از زندگی روزانه و شخصی دانش آموزان از زاویه دید انسانی با آنچه که آموخته شده رابطه برقرار کرده و بر آن تأکید کنید.

– برای محاسبه نیازهای حسی و واقعی دانش آموزان با استفاده از بررسی هایی که به واسطه … و یا خود ارزیابی هایی که به وسیله دانش آموز جوان انجام شده، می توان از تکنیک های بخشی استفاده کرد. فرصتهایی برای دانش آموزان فراهم کنید تا بتوانید در فعالیتهای کلاس شرکت کننده روشهای آموزشی انتخاب کنند . خودشان را ازیابی کنند و عملکرد خود را تجزیه و تحلیل کنند .

۶- اهداف یادگیری تا آنجا که ممکن است واضح و متناسب با دانش آموزان باشد .

۷- برای تکالیف روال کار و روشهای آموزشی دلیل منطقی داشته باشید .

۸- هرگاه که امکان داشته باشد بطور واضح یادگیری را که ارائه از فعالیتهای تحصیلی منتج می شود، توضیح داده و آنها را معین کنید.

۹- با برنامه ریزی فعالیتهای آموزشی که با نیازها و اهداف دانش آموزان مکاتبه داشته باشد در مورد یادگیری موفقیت آمیز اطمینان حاصل کنید .

۱۰- دانش آموزان را تشویق کرده و درعین حال آنها را به چالش بخوانید .

۱۱- واکنش دانش آموزان ومشارکت فعال وی رایکی از بخشهای ضروری فرآیند یادگیری قراردهید.

۱۲- به طور عادلانه برای تمامی دانش آموزان فرصتهایی را فراهم آورید تا بتوانند مکرراً پاسخ دهند.

۱۳- با درگیر کردن دانش آموزان در برنامه ریزی و اهداف کلاس، خود ارزیابی و بررسی نقاط ضعف و قوتشان و فرآیند ضبط و تحلیل کنترل خود دانش آموزان را بر محیط یادگیری افزایش دهید .

۱۴- تا آنجا که ممکن است معیارهای ارزیابی واضح باشد .

۱۵- بازخورد ثابت و پایداری برای دانش آموزان ، با در نظر گرفتن مهارت، پیشرفت و مسئولیت پذیر

یشان در امر یادگیری، استفاده کنند.

۱۶- درصورت لزوم، از انتقادهای سازنده ومؤثر استفاده کنید.

۱۷- به گونه ای کارا و مؤثر از آموزش دقیق و شایسته استفاده کنید.

۱۸- با توجه به انگیزه دانش آموزان ، طرحی را در ذهن پایه ریزی کنید. آن مطلب و یا عملی که انگیزه آنها را حفظ خواهد کرد، را بپذیرید .

۱۹- محیطی آموزشی که سازمان یافته ومنظم است را خلق کنید.

– از نیازهای جوانان آگاه باشید: از نیازهای روانشناختی، امنیتی، احساسی و خود دارایی و اعتماد به نفس، کنجکاوی، احساس از خود پرسیدن و نیاز به بررسی وکشف آن .

۲۱- اجزاء و ترکیبات موقعیت های آموزشی که به شکست و یا ترس منجر می شود را کاهش و یا حذف کنید.

۲۲- ناشناخته ها را از طریق شناخته ها معرفی کنید .

۲۳- از بی ثباتی و عدم اطمینان تا درجه ای که دانش آموزان با احساس امنیت از آن لذت می برند، استفاده کنید.

۲۴- از عدم تعادل و بی ثباتی برای تحریک آموزش با استفاده از چنین متدهایی به عنوان انکار و اجازه داده به آنها تا چیز بیشتری را طلب کنند و بازی نقش وکیل مدافع شیطان استفاده کنید.

۲۵- از همکاری به عنوان تکنیکی ساختاری برای توسعه و به حداکثر رساندن انجام و همبستگی در گروه، استفاده کنید .

– ترکیبات و اجزائی را در محیط آموزشی خلق کنید که به دانش آموزان اعلام کند که آنها اعضای مقبول و محترم گروه هستند.

۲۷- درزمان مناسب، فعالیت هایی که به جوانان اجازه می دهد تا به طور عمومی و جمعی، پروژه ها و مهارت های خود را سهیم شده و نمایش دهند، را طراحی کنید.

۲۸- تنوعی در سبک مربوط به معرفی، روش های ساختاری و مطالب آموزشی، را فراهم آورید .

۲۹- از آزاد منشی سرشتی به طور متناوب استفاده کنید.