مقاله درباره مدیران و کارکنان

0 Comments

ی تلاشهای قبلی برای یافتن پاسخی برای همین سوال که برای موثق بودن مدیران ارشد فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولین نزد زیردستانشان چه عواملی موثر است، آیا یکی از این عوامل می تواند داشتن هوش معنوی بالا باشد؟ بنابراین باید اعتراف کرد که با این تحقیق می توان به رموزی پی برد که باعث ارتقای جایگاه و میزان اعتبار رهبران از دیدگاه کارکنان شده و عناصری را بیان خواهد کرد که اگر بکار گرفته شوند باعث بهبود رابطه رئیس و مرئوس در این فدراسیون گردیده و کارایی و اثربخشی سازمان در اثر این بهبود افزایش خواهد یافت. علاوه بر اینها می توانیم با افزایش اعتماد میان مدیر و زیردستان به جنگ پدیده مقاومت در برابر تغییر در این سازمان رفت و همین مساله عدم اعتماد که اصلی ترین دغدغه مدیران این فدراسیون می باشد را حل کرد و بستر تغییر در برخی امور را فراهم کنیم.
1-3 گزاره های تحقیق
1-1- 3 پرسش های اصلی و فرعی
از مرور ادبیات این موضوع اینگونه برداشت می شود که باید مطالعات بعدی در راستای پاسخ به سوالات زیر باشد:
پرسش اصلی
چه رابطه ای بین میزان هوش معنوی و رهبری موثق در مدیران و کارکنان فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین وجود دارد؟
پرسش های فرعی
چه رابطه ای بین خودآگاهی و رهبری موثق مدیران و کارکنان فدراسیون جانبازان و معلولین وجود دارد؟
چه رابطه ای بین تسلط بر خویشتنو رهبری موثق مدیران و کارکنان فدراسیون جانبازان و معلولین وجود دارد؟
– چه رابطه ایبین بروز منش معنوی و رهبری موثق مدیران و کارکنان فدراسیون جانبازان و معلولین وجود دارد؟
– چه رابطه ای بین آگاهی جهانی و رهبری موثق مدیران و کارکنان فدراسیون جانبازان و معلولین وجود دارد؟
2-1-3 فرضیه های تحقیق
1-2-1-3 فرضیه اصلی
“بین هوش معنوی رهبران و رهبری موثق مدیران و کارکنان فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولینرابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد”.
فرضیات فرعی
بین خودآگاهی و رهبری موثق مدیران و کارکنان فدراسیون جانبازان و معلولینرابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
بین تسلط بر خویشتن و رهبری موثق مدیران و کارکنان فدراسیون جانبازان و معلولینرابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
بین بروز منش معنوی و رهبری موثق مدیران و کارکنان فدراسیون جانبازان و معلولینرابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
بین آگاهی جهانی و رهبری موثق مدیران و کارکنان فدراسیون جانبازان و معلولینرابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
3-1-3 هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار
تعیین تاثیر بالا بودن خودآگاهی( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران در موثق بودن آنان نزد زیردستانشان
تعیین رابطه تسلط بر خویشتن( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران بر میزان گشودگی ارتباطی آنها( یکی از ابعاد رهبری موثق)
تعیین رابطه داشتن دیدگاه معنوی( یکی از ابعاد رهبری موثق)با بروز منش معنوی( یکی از ابعاد هوش معنوی)در رفتار رهبران
تعیین تاثیر بالا بودن آگاهی جهانی( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران در موثق بودن آنان نزد زیردستانشان
1-4 روش کلی تحقیق
از آنجایی که در این تحقیق قصد داریم تا به بررسی رابطه بین هوش معنوی و رهبری موثق بپردازیم بنابراین روش تحقیق توصیفی(غیرآزمایشی) و از نوع تحقیق کاربردی- پیمایشی می باشد.
1-1-4 قلمرو موضوعی تحقیق
قلمرو موضوعی تحقیق شامل مطالعه مباحث علوم رفتار سازمانی، بویِژه مباحث مربوط به رهبری سازمانی و معنویت می باشد.
2-1-4 قلمرو مکانی-جامعه تحقیق
جامعه آماری این تحقیق ” فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین جمهوری اسلامی ایران” است. این اداره در مجموع دارای 185کارمند و مدیر می باشد.
3-1-4 قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمانی تحقیق از تیرماه 1391 تا آذرماه 1392 می باشد و پرسشنامه های تحقیق در تابستان 1392 توزیع گردید.
4-1-4 روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه
به علت محدود بودن تعداد اعضای فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین (185 نفر) از روش نمونه گیری سرشماری استفاده می شود.
5-1-4روش های گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن
روشهای کتابخانه ای، بررسی اسناد، نظر خواهی از اساتید و توزیع پرسشنامه بسته- پاسخ با حضورمحقق در سازمان مورد مطالعه می باشد.
1-5روش های تحلیل داده ها
از آنجایی که در این تحقیق برآنیم تا رابطه بین دو متغیر را بسنجیم لذا روش تجزیه و تحلیل ساده همبستگی بهترین روش در این تحقیق است و در صورتی که طبق فرضیه به ما اثبات شد که میان این دو متغیر رابطه همبستگی وجود دارد از روش آنالیز رگرسیون برای پیش بینی اندازه متغیر وابسته( رهبری موثق) با استفاده از اندازه متغیر مستقل( هوش معنوی) استفاده خواهیم کرد.
از آنجایی که مقاله حاضر چند متغیره می باشد از نرم افزار “لیزرل” استفاده خواهیم کرد. همان طور که میدانیم از این نرم فزار برای پردازشمدلهاییکه شاملمتغیرهایمکنون،خطاهایاندازهگیریدرهریکازمتغیرهای وابستهومستقل،علیتدوسویه،همزمانیو وابستگیمتقابلمیباشدطرحریزیگردیدهاست. امااینروشرا میتوانبهعنوانمواردخاصیبرایروشهایتحلیل عاملیتاییدی،تحلیلرگرسیونچندمتغیری،تحلی
لمسیر،مدلهایاقتصادیخاصدادههایوابستهبهزمان،مدلهای برگشتپذیروبرگشتناپذیربرایدادههایمقطعی/طولی،مدلهایساختاریکوواریانسوتحلیلچندنمونهاینیزبهکاربرد.
1-6 چارچوب کلان نظری تحقیق
حاصل مطالعات اکتشافی نگارنده کمک نمود تا بتوانیم مدل مفهومی پیشنهادی خود را بعنوان یک چارچوب نظری در انجام تحقیق بصورت زیر ارائه نماییم.لازم به ذکر است این مدل با اقتباس از مدل آویلیو و گاردنر (2005) در خصوص رهبری موثق و دیدگاه ویگ ورث که در سال 2003 درباره هوش معنوی ارائه شده، بیان گردیده است که درادامه مطلب آنرا مشاهده خواهید نمود.
متغیرهای تحقیق:
متغیر مستقل: هوش معنوی
وابسته: میزان موثق بودن رهبران
خودآگاهی
شفافیت در روابط

پردازش متعادل
جنبه های درونی اخلاقی

شکل)1- 1(عوامل موثر بر هوش معنوی
ولی ما در این تحقیق فرض می کنیم که عامل پنجم دیگری هم بر رهبری موثق تاثیر دارد و آن میزان هوش معنوی رهبران است، لذا مدل مزبور به شکل زیر تغییر می کند.
شفافیت در روابط

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جنبه های درونی اخلاقی
پردازش متعاد ل
خودآگاهی
هوش معنوی

شکل( 2- 1) مدل مفهومی پیشنهادی اولیه
منظور ما از هوش معنوی هوشی است که 4 ویژگی زیر را داشته باشد:
جدول( 1- 1) ویژگی های هوش معنوی
آگاهی جهانی
آگاهی نسبت به ماهیت ابدی جهان و ارتباط میان زندگی ها، داشتن تفکری زیبا نسبت به همه چیزها
خودآگاهی
دانستن اینکه شما یک نفس درونی ( با s کوچک) یا یک روح متعالی یا معنوی( با S بزرگ) دارید، آگاهی نسبت به اینکه کدامیک از این دو نفس فعالتر هستند و کنترل نمودن آنها
4. داشتن منش معنوی
توانایی عمل همراه با آگاهی و ترحم، حضوری آرامش بخش و عاملی برای تغییر
تسلط بر خویشتن
توانایی بکارگیری معنویت در اغلب اوقات، توانایی حفظ آرامش درونی و بیرونی بدون توجه به شرایط (متانت)، در حال زندگی کردن
(ویگل ورث، 2003: 11)
بنابراین مدل پیشنهادی ما برای شناخت بهتر رابطه بین هوش معنوی و رهبری موثق به شکل زیر بیان می شود:
گشودگی ارتباطی
دیدگاه معنوی درونی شده
عمل کردن بصورت متعادل
خودآگاهی
خودآگاهی
آگاهی جهانی
تسلط بر خویشتن
داشتن منش معنوی
هوش معنوی

شکل(3- 1)مدل مفهومی پیشنهادی
شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق

1-1-8 معنویت
در لغت نامه دهخدا، معنویت به معنای معنوی بودن است و معنوی یعنی: منسوب به معنی، حقیقی، راست، اصلی، ذاتی، مطلق، باطنی و روحانی( دهخدا، 763). فرهنگ لغت آکسفورد نیز معنویت را اینگونه معنی کرده است:” حالت یا ویژگی علاقمندی و توجه به مسائل معنوی به عشق یا دلبستگی به پدیده های معنوی”.
هوش معنوی
در تعریف آمرام، هوش معنوی توانایی بکارگیری منابع ارزشی و کیفیت های معنوی است به گونه ای که بتواند کارکرد روزانه و آسایش و سلامت روحی و روانی را ارتقا دهد(آمرام، 2007: 2).
رهبری موثق
لاتانز و آویلیو رهبری موثق را ” فرایندی می دانند که از توانمندی های روانی درست و قراین سازمانی توسعه یافته نشات می گیرد که نتایج آن هم در خودآگاهی بیشتر و رفتارهای درست خودتنظیمی در رهبران و همکاران باعث خودشکوفایی می شود( سکتون، 2007: 1).
خودآگاهی
اشاره دارد به فهمیدن اینکه یک فرد چگونه هدایت میشود و دنیا را معنی می کند و نحوه برداشت وی از فرایندها برنگرش فرد در طول زمان تاثیر دارد. همچنین خودآگاهی به پی بردن نقاط قوت و ضعف فردی اشاره کرده و شناختن ماهیت وجودی خویش که شامل بازگویی خویش به دیگران و پی بردن به میزان نفوذی که فرد بر سایرین دارد.
شفافیت در روابط
اظهار اعتماد به سایرین. مثلاً افزایش اعتماد و شناخت از طریق بازگویی درست خصوصیات و بازگو کردن آزادانه خصوصیات و بیان نحوه تفکر صحیح و احساسات فردی در حالی که سعی در برطرف نمودن عواطف نادرست نماییم.
پردازش متعادل
نشان دهنده این است که این افراد بطور هدفمندانه ای تمام اطلاعات مرتبط را قبل از اتخاذ تصمیم بررسی می کنند. همانند کسانی که در پی کسب دیدگاه هایی هستند که موقعیت آنها را عمیقاَ به چالش می کشاند.
جنبه های درونی اخلاق
اشاره به درونی سازی و هماهنگی در خودتنظیمی دارد. داشتن نظم در خود تنظیمی با بکارگیری استانداردهای معنوی درونی و ارزش های گروهی، سازمانی و هنجارهای اجتماعی، و اعمال نتایج آن در تصمیمات و رفتارها که هماهنگ با این ارزشهای درونی شده باشد(نیدر و اسکریشیم، 2011: 1147).
1-9 خلاصه فصل
در این فصل پس از بیان مسئله و ارائه موضوع مورد بررسی و توضیح اهیمت آن، سوالات و فرضیه و اهداف تحقیق مطرح شد و پس از ارائه مدل مفهومی تحقیق، روش شناسی تحقیق از جمله نوع تحقیق، روش های گردآوری اطلاعات، روش نمونه گیری، قلمروهای تحقیق، روش تجزیه و تحلیل داده ها معرفی شدند. در پایان نیز بمنظور آشنایی خواننده با مفاهیم و اصطلاحات این تحقیق، به شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق پرداخته شد.

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
1-2 مقدمه
در سالهای اخیر جایگاه معنویت در سازمانها مورد توجه روزافزون مدیران، کارکنان، مشتریان و جامعه قرار گرفته است. اما در ادبیات مربوط به معنویت بعنوان یک پدیدهی فرهنگی که می تواند بر رفتار سازمانی تأثیر بگذارد، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از ادبیات مربوط به معنویت چنین بر میآید که افراد با معنویت بالاتر، زندگی کاری سالمتر، شادتر و پربارتری دارند و از کارایی بالاتری برخوردارند(علی پناهی، 1387: 2). علاوه بر این پژوهش ها نشان داده اند که بین معنویت و هدف زندگی، رضایت از زندگی و سلامت همبستگی وجود دارد(جورج و همکاران، 2000). هوشمعنوینیزکهبعدازسال2000بهطورجدیمطرح شدهاست،ازجنبههایکاربردیمفهوممعنویتاستومی توانآنرااستفادهازتواناییهاومنابع معنویجهتاتخاذتصمیماتمعنادار،تعمقدرموضوعاتوجودیواستفادهازایندانشبرایحل مسألهدرزندگیدانست( فرهنگی و همکاران، 1388: 31).
از سوی دیگر با توجه به آنکه معنویت و هوش معنوی در ایجاد ارزشها و دیدگاه های افراد نقش عمده ای ایفا می کند، بررسی این مفهوم در ادبیات کسب و کار بسیار ضروری و حیاتی خواهد بود، چرا که افراد با چیزی بیش از جسم و فکر خود وارد محیط کار می شوند، آنها روح منحصر بفرد خود را هم به محیط کار می آورند و از این طریق بر اثربخشی و کارایی سازمان تاثیر عمده ای می گذارند. شاید به همین دلیل است که اخیراً در واکنش به چالش های اخلاقی و عدم وجود معنویت در دنیای کسب و کار، تئوری رهبری و تحقیقات در پی بیان ادبیات ” رهبری موثق” برآمده اند(الجرا، 2012: 118).
اگر چه در گذشته بحرانهای مالی بعنوان بزرگترین بحرانها محسوب می گردید اما شرایط آشفته و پرتلاطم جوامع امروزی، شمار روز افزون رسوایی های اخلاقی با ابعاد جهانی و مشکلات اجتماعی و فرهنگی، بعنوان بحرانی مهم و جدی در سالهای اخیر، اهمیت و ضرورت رویکردهای مثبت در حوزه های دانشگاهی و کسب و کار را دو چندان کرده است. بگونه ای که با وجود پیروی از تئوری سازی های موجود اگرچه می توان در تحقق اهداف و مقاصد سازمان گام های موثری برداشت تا خلاء بین رسیدن به وضعیت مطلوب و آرمانی با وضعیت موجود همچنان باقی خواهد ماند و تنها زمانی می توان این خلاء را مرتفع ساخت که متناسب با نیاز و چالش های زمان رفتار نمود. یکی از راهکارهایی که محققان بمنظور رویارویی با چنین چالشهایی ارائه داده اند بازبینی جدی و عملی حوزه های رفتاری مثبت از جمله اعتماد به نفس، امید، خودشناسی و معناداری خود می باشد. اما باید در نظر داشت بکارگیری رویکردهای مثبت در سازمان و جامعه، به رهبرانی با مهارتهای جدید نیاز دارد که بتوانند بر استرس و عدم قطعیت وضع موجود غلبه نماید و در عین حال تمرکز بر آینده ای مثبت را حفظ کنند. در حقیقت شرایط کنونی محققان حوزه رهبری را بر آن ساخته است که به تجزیه و تحلیل سطوح سازمانی، گروه و فرد بپردازند و راهکارهایی را جهت توسعه رهبران برای اتخاذ رفتارهایی فراتر از تاکیدات مرسوم و سنتی پیشنهاد دهند. در همین راستا گروهی از محققان برای رویارویی با مشکلات پیش رو و بخصوص متوقف ساختن غیراخلاقی و نا به سامان، به ارائه یک الگوی رفتاری رهبری پرداخته اند و بیان کرده اند سازمانها و جوامع نیازمند رهبرانی هستند که براساس ارزشهای راستین خود عمل نمایند و با تشویق پیروانشان برای توسعه ارتباط با یکدیگر، حس احترام را در آنها ایجاد کنند. همچنین دارای هدف، یکپارچگی و شخصیت موثق باشند. این الگوی رفتاری رهبری موثق با توجه به معیارها و جنبه های اخلاقی مثبت و تأکید بر رفتارهای اخلاقی موجب بهبود تصمیم گیری می شود. رفتارهای منحصر به فرد مثل خودآگاهی، پردازش متعادل اطلاعات، شفافیت در روابط و اخلاق درونی شده، ویژگی یک رهبر موثق است.
رهبران موثق با نشان دادن معیارهای اخلاقی، امانت داری و یکپارچگی، باعث می شوند پیروان، هویت خود را با آنها بازیابند و خود را بعنوان افرادی امین و دارای استانداردهای اخلاقی و یکپارچگی بالا بدانند. بدین ترتیب رهبران موثق هویت اجتماعی پیروانشان را با ایجاد یک حس عمیق از ارزشهای اخلاقی همراه با نمایش سطوح بالایی از صداقت و انسجام، افزایش دهند. همچنین رهبران موثق، سطح بالایی از اعتماد، امید، احساسات مثبت و خوش بینی را در بین پیروان توسعه می دهند که این امر به نوبه خود موجب بهبود عملکرد پیروان و بروز پیامدهای مثبت مرتبط با کار می گردد، این شواهد علت اصلی انتخاب رهبری موثق بعنوان یک متغیر کلیدی برای ایجاد و بهبود پیامدهای مثبتی همچون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *