مقاله درمورد دانلود سرمایه اجتماعی

Color Direction.

ح معنی داری)و شدت این رابطه برابر با 839/0بوده که بیانگر رابطه مستقیم تسهیم دانش کارکنان و سرمایه اجتماعی می باشد.

بررسی فرضیه 2
تسهیم دانش (آشکار) کارکنان مرد مشارکت کننده در تحقیق را می توان از روی مولفه سرمایه اجتماعی (شدت کار تیمی) پیش بینی کرد.
H0 : تسهیم دانش (آشکار) کارکنان مرد مشارکت کننده در تحقیق را نمی توان از روی مولفه سرمایه اجتماعی (شدت کار تیمی) پیش بینی کرد.
H1 : تسهیم دانش (آشکار) کارکنان مرد مشارکت کننده در تحقیق را می توان از روی مولفه سرمایه اجتماعی (شدت کار تیمی) پیش بینی کرد.
جدول4-13) ضریب همبستگی بین تسهیم دانش (آشکار) و سرمایه اجتماعی(شناخت کار تیمی)
متغیرها
نوع آزمون
تعداد نمونه

سطح معنی داری
ضریب همبستگی
نتیجه آزمون
تسهیم دانش (آشکار) و سرمایه اجتماعی
پیرسون
217
000/0
607/0
تایید فرضیه
برای بررسی این فرضیه به علت نرمال بودن متغیرها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.همانطور که مشاهده می شود در سطح خطای 01/0 سطح معنی داری کمتر از 01/0 می باشد بنابراین H0 رد می شود و H1 پذیرفته می شود. بنابراین بین تسهیم دانش (آشکار) و سرمایه اجتماعی رابطه وجود دارد (01/0 < سطح معنی داری)و شدت این رابطه برابر با 607/0بوده که بیانگر رابطه مستقیم تسهیم دانش (آشکار) و سرمایه اجتماعی است.
بررسی فرضیه 3
تسهیم دانش (آشکار) کارکنان مرد مشارکت کننده در تحقیق را می توان از روی مولفه سرمایه اجتماعی (شناخت عمومی کارکنان) پیش بینی کرد.
H0 : تسهیم دانش (آشکار) کارکنان مرد مشارکت کننده در تحقیق را نمی توان از روی مولفه سرمایه اجتماعی (شناخت عمومی کارکنان) پیش بینی کرد.
H1 : تسهیم دانش (آشکار) کارکنان مرد مشارکت کننده در تحقیق را می توان از روی مولفه سرمایه اجتماعی (شناخت عمومی کارکنان) پیش بینی کرد.
جدول4-14) ضریب همبستگی بین تسهیم دانش (آشکار) و سرمایه اجتماعی (شناخت عمومی کارکنان)
متغیرها
نوع آزمون
تعداد نمونه
سطح معنی داری
ضریب همبستگی
نتیجه آزمون
تسهیم دانش (آشکار) و سرمایه اجتماعی (شناخت عمومی کارکنان)
پیرسون
217
000/0
576/0
تایید فرضیه
برای بررسی این فرضیه به علت نرمال بودن متغیرها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.همانطور که مشاهده می شود در سطح خطای 01/0 سطح معنی داری کمتر از 01/0 می باشد بنابراین H0 رد می شود و H1 پذیرفته می شود. بنابراین بین تسهیم دانش (آشکار) و سرمایه اجتماعی (شناخت عمومی کارکنان) رابطه وجود دارد (01/0 < سطح معنی داری)و شدت این رابطه برابر با 576/0بوده که بیانگر رابطه مستقیم تسهیم دانش (آشکار) و سرمایه اجتماعی (شناخت عمومی کارکنان)است.
بررسی فرضیه 4
تسهیم دانش (آشکار) کارکنان مرد مشارکت کننده در تحقیق را می توان از روی مولفه سرمایه اجتماعی (هنجارهای مشارکتی) پیش بینی کرد.
H0 : تسهیم دانش (آشکار) کارکنان مرد مشارکت کننده در تحقیق را نمی توان از روی مولفه سرمایه اجتماعی (هنجارهای مشارکتی) پیش بینی کرد.
H1 : تسهیم دانش (آشکار) کارکنان مرد مشارکت کننده در تحقیق را می توان از روی مولفه سرمایه اجتماعی (هنجارهای مشارکتی) پیش بینی کرد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول4-15) ضریب همبستگی بین تسهیم دانش (آشکار) و سرمایه اجتماعی (هنجارهای مشارکتی)
متغیرها
نوع آزمون
تعداد نمونه
سطح معنی داری
ضریب همبستگی
نتیجه آزمون
تسهیم دانش (آشکار) و سرمایه اجتماعی (هنجارهای مشارکتی)
پیرسون
217
000/0
532/0
تایید فرضیه
برای بررسی این فرضیه به علت نرمال بودن متغیرها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.همانطور که مشاهده می شود در سطح خطای 01/0 سطح معنی داری کمتر از 01/0 می باشد بنابراین H0 رد می شود و H1 پذیرفته می شود. بنابراین بین تسهیم دانش (آشکار) و سرمایه اجتماعی (هنجارهای مشارکتی) رابطه وجود دارد.
(01/0 < سطح معنی داری)و شدت این رابطه برابر با 532/0بوده که بیانگر رابطه مستقیم بین تسهیم دانش (آشکار) و سرمایه اجتماعی (هنجارهای مشارکتی) است.
بررسی فرضیه 5
تسهیم دانش (آشکار) کارکنان مرد مشارکت کننده در تحقیق را می توان از روی مولفه سرمایه اجتماعی (مرکزیت) پیش بینی کرد.
: H0 : تسهیم دانش (آشکار) کارکنان مرد مشارکت کننده در تحقیق را نمی توان از روی مولفه سرمایه اجتماعی (مرکزیت) پیش بینی کرد.
H1 : : تسهیم دانش (آشکار) کارکنان مرد مشارکت کننده در تحقیق را می توان از روی مولفه سرمایه اجتماعی (مرکزیت) پیش بینی کرد.
جدول4-16) ضریب همبستگی بین تسهیم دانش (آشکار)و سرمایه اجتماعی (مرکزیت)
متغیرها
نوع آزمون
تعداد نمونه
سطح معنی داری
ضریب همبستگی

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*