مكانيسم برهم كنش آناليت//پایان نامه درمورد نانو ذرات مگهمايت

0 Comments

مكانيسم برهم كنش آناليت – جاذب

براي طراحي يك روش استخراج در فاز جامد با استفاده از يك جاذب مناسب، بايد ويژگي­هاي آناليت، بافت آن و همچنين مكانيسم برهم كنش بين آناليت، بافت و جاذب را به دقت بررسي نمود. نيروهاي متفاوت بين اتم­ها و مولكول­ها، بر هم كنش­هاي متفاوتي را بين آناليت و جاذب ايجاد مي­كند كه مي­توان به موارد زير اشاره نمود [41].

1- بر هم كنش­هاي غير قطبي

2- برهم كنش­هاي قطبي

3- فرايندهای تبادل يون[1]

4- پيوند كووالانسی

5- پيوندهاي كورديناسيون

6- پيوندهاي واندروالسي

با تغيير مكانيسم هاي برهم كنش، نوع پيوند، انرژي براي استخراج تغيیر مي­كند و هر چه ماهيت برهم كنش قطبي تر شود، انرژي مورد نياز بيشتر مي شود.

1-10- فلزات سنگین و اهميت زيست محيطي آن­ها

در جدول تناوبی به آن تعداد از عناصر که وزن اتمی بالائی بین 6/200 – 5/63 داشته و در درجه حرارت اتاق خاصیت فلزی دارند فلز سنگین اطلاق می شود. بر اساس این تعارف فلزاتی در جدول تناوبی که دانسیته بیشتر از 5 دارند به عنوان فلزات سنگین تعریف شده اند[42]. این عناصر ترکیبات طبیعی پوسته زمین هستند که امکان تجزیه و تخریب آن­ها وجود ندارد و در طبیعت به صورت عناصر خالص، اکسید­های فلزی و یا سولفید­های فلزی دیده می­شوند. آلودگی آب و محیط زیست یک موضوع مهم زیست محیطی است. فلزات سنگین بصورت روزانه از واحدهای صنعتی مختلف وارد محیط زیست می­شوند. فلزات سنگین دراثرحل شدن درآب به راحتی اکسید می­شوند. چون فلزات سنگین به طورگسترده درمحیط زیست توزیع  شده اند بنابرین به راحتی وارد چرخه غذایی می­شوند[44,43].

این فلزات به ­صورت طبیعی ازمحیط زیست خارج نمی­شوند از اینرو حذف آنها از اهمیت قابل توجهی برخورداراست،  بعضی از فلزات در مقادیر كم برای بدن انسان نیاز می باشد، بنابراین اندازه­گیری مقادیرکم فلزات درمحیط زیست بسیارمهم است[43].  با توجه به اثر مخرب فلزات سنگین هنوز حذف فلزات سنگین از سیستم های آبی با کارایی بالا، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

فلزاتی از قبیل کادمیوم، جیوه، نقره، سرب از جمله فلزات خطرناکی هستندکه در محیط زیست وجود دارند. این فلزات بدلیل خاصیت سمی بودن و سرطان زایی که دارند بسیار خطرناک هستند. بنابرین از نظر زیست محیطی بسیار حائز اهمیت می‌باشند.

سرب از طریق سوخت­های سربی و فرایندهای استخراج فلزات غیرآهنی در اثر حرارت وارد محیط زیست می­شوند. کادمیوم ازطریق صنایع ذوب ­کاری، پالایش مواد غیرآهنی و فرایندهای صنعتی که با شیمی و مواد سروکار دارد وارد محیط زیست می­شود[45]. جیوه عمدتا از طریق صنایع تولید نفت، برق، لاستیک و کودهای شیمیایی وارد اکوسیستم زیستی می‌شود ]46[.

اخیرا انواع مختلفی از روش‌های فیزیکی وشیمیایی مانند: تعویض یون]47[، جذب سطحی ] 49,48[، رسوب دهی شیمیایی] 50[، اسمز معکوس ]51 [و فرایند های غشایی ]52[، برای جداسازی فلزات سنگین از فاضلاب ها به کار برده شده است.

[1]. Ion exchenge

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

حذف فلزات سنگين از فاضلاب‌هاي صنعتي با استفاده از نانو ذرات مگهمايت اصلاح شده با پليمرهاي سنتزي جديد