منابع مقاله درباره بیمه های اجتماعی

POV view Businessman trying to find the way out of a maze

کار به استخدام درآمده بودند وکسانی که به حساب خود کارمی کردند مورد حمایت قرارنمی گرفتند.و وقوع جنگهای اول ودوم خود به عنوان عامل دیگرتغییراجتماعی واقتصادی وانگیزه ای باری جلب توجه بیشتر به امورخاص اتباع کشورهای جنگ زده گردید چراکه عدم امنیت وضعف اقتصادی که ازطریق جنگ اول با مابقی گذاشتن میلیونها خانواده بی سرپرست ومعلول بوجود آمده بود،موجب برپا داشتن فعالیتهای اجتماعی متنوعی برای نجات نیازمندان گردید،کم کم مسئولیت همگانی دربرابر نظام اقتصادی واجتماعی برانگیخته شد ودراین رهگذرمللی که ازجنگ رخصت پیدا کره بودند حول میثاقی به نام پیمان ملل گرد آمده وبه منظورجلوگیری ازتکرار واقعه سازمان ملل متحد را بنیاد نهادند.

تحت تاثیراین پیمان ،سازمانهای فرعی بی شماری درزمینه رفاه اجتماعی ایجاد گردید،درسال 1919دفتربین المللی کار(ILO)که درآن زمان سازمان بین کارنامیده می شد براساس اساسنامه ای که طبق آن هرساله با برپایی کنفرانسی نمایندگان سه جانبه دولت ،کارگران وکارفرمایان را در محلی به دورهم گرد می آورد، درجهت حمایت کارگران درقبال بیماری وحوادث ناشی ازکار و ارائه پیشنهاداتی برای ایام پیری وحقوق آنان درکشورهای غیرموطن ارائه نمود و روز به روز دامنه فعالیت خود را گسترده ساخت . درتشکیلات این نهاد سه جانبه که تحت مدیریت نمایندگان دول ،کارگران .کارفرمایان اداره می شود ومقررآن در ژنو می باشد از دیر باز شاخه ای تحت عنوان دپارتمان تامین اجتماعی مسولیت هدایت و نظارت برمصوبات رفاهی درخصوص امرکاروکارگری را عهداراست .با این وجود درسال 1927مقررات بین المللی بیمه بیکاری به صورتی بند در دهمین کنفرانس بین المللی کارمطرح وازسوی مشاوران فنی اتحادیه های ملی انجمنهای کمکهای متقابل وصنعت های بیمه بیماری کشورهای شرکت کننده به منظورهماهنگی کوششهای جمعی جهت توسعه و تحکیم بیمه بیماران ازطریق تبادل منظم اطلاعات تشکیل سازمانی به صورت یک اتحادیه رسمی را پیشنهاد نمودند(هالت، 1358،51-52)
این پیشنهاد باحمایت صمیمانه سازمان بین المللی کار(ILO)روبروشد وبه این ترتیب درتاریخ چهارم اکتبر1927درشهربروکسل نمایندگان 9کشوراروپایی شرکت کننده کنفرانس بین المللی مستقلی برای هدایت اتحادیه های ،ملی انجمن های کمکهای متقابل و صندوقهای بیمه بیماری کشورهای خود بنیاد نهادند ودبیرخانه این کنفرانس را در دفتر (ILO)درژنومستقرشد. درسال 1939تصمیم برآن شد که دامنه کاربه بیمه ازکارافتادگی ،سالمندی،وبازماندگان نیزگسترش یابد ودرنتیجه نام کنفرانس بین المللی به کنفرانس بیمه های اجتماعی تغییریافت. درسال 1932روزلت رئیس جمهورامریکا برای اولین بار اصطلاح تامین اجتماعی را درطرح جدید خود مطرح ساخت ودرسال 1935درقالب قانون تامین اجتماعی طرحهایی ازبیمه های اجتماعی را بوجود آورد که بیمه ازکارافتادگی بیمه عمر وبیمه بیکاری راشامل می شد.
درشب شروع جنگ جهانی دوم کشور زلاندنو طرح تامین اجتماعی خود را درقالب یک قانون با وضع مالیات همگانی برای تامین هزینه های آن به تصویب رساند و در خارج ازآن کشورتوجه زیادی را به خود جلب کرد وازاین زمان به بعد است که دفتربین المللی کارتحت تاثیر مشخصات جالب آن قرار گرفته وتا جایی که ممکن بودآن رااشاعه داد. درحقیقت جنگ جهانی دوم شتابی عظیم به روند پیشرفت تامین اجتماعی بخشید وعقیده عمومی برآن است که درصورت عدم وقوع جنگ جهانی دوم تصورپیشرفت و راهی که این جنبش عظیم قرن بیستم یعنی تامین اجتماعی دنبال می کرد ، مشکل می نمود.چرا که جنگ بهترین شرایط را برای گسترش خدمات اجتماعی بوجود آورد ،مردم دراین زمان بیشترخواستارمداخله دولت درامرتوسعه تامین اجتماعی میگردیدند،خصوصا در بیشترکشورهایی که علیه نازیها می جنگیدند میل واشتیاق برای تامین اجتماعی با دنیای بهتری که ملتها بخاطرایجاد آن می ستیزند پیوند یافت.
درسال1947نام کنفرانس بین المللی بیمه های اجتماعی به اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی (issa)تغییرنام یافت وازاین زمان به بعد علاوه برمسائل دفتربین المللی کار،این اتحادیه مسئولیت حمایت،ارتقا وتوسعه تامین اجتماعی رادرسراسرجهان عهده دارگردید وبا رشد روز افزون خود براساس آخرین اطلاع بیش از310 سازمان ازبین 129کشورجهان تاکنون به عضویت آن درآمده اند.
وقایع وخطرات موردحمایت نظام تامین اجتماعی عبارتنداز:
الف)مراقبت پزشکی(حمایت درمان)
ب)بیماری
ج)بیکاری
د)سالمندی
ه)ازکارافتادگی
ز)فوت

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ح)بارداری
ط)کمک هزینه عائله مندی
8-2-2-استراتژیهای تامین اجتماعی درجهان
دردوره جدید تامین اجتماعی پس ازتدوین استاندارد حداقل باتوجه به زمینه های اقتصادی واجتماعی موجود درهرکشوروامکانات قابل وصول جهت تامین مالی هزینه های مربوط به حمایتهای مذکور،دودیدگاه زیردربرقراری طرحهای حمایتی نزدبرنامه ریزان وتصمیم گیران نظامهای تامین اجتماعی کشورهای جهان متبلورمی گردد.
الف)نگرشی مبتنی براشتغال وبیمه ای

ب) نگرشی همگانی وغیربیمه ای
اولی ناظربرحمایت افرادشاغلی است که ازطریق کاروپرداخت حق بیمه شرایط برخورداری ازمزایای مقرررابدست می آورندودومی حاکی از حمایت اعضای جامعه صرفنظرازاشتغال آنان می باشد.
هریک ازدو دیدگاه فوق خودبه چنداستراتژی تقسیم می شوند.
الف) استراتژی نگرشی مبتنی براشتغال وبیمه ای
1-استراتژی بیمه های اجتماعی(surances strategy )
قبل ازدوران صنعتی شدن جوامع اروپایی وحد ونسب جامعه های تجاری ومفاهیم مربوط به آن یک پیش داشت محیطی برای تعیین یک خط مشی اجتماعی جهت تامین افراد درقبال مخاطرات احتمالی ازدیر باز موردعمل برنامه ریزان قرارگرفته وطرحهای حمایتی متنوعی مبتنی براین استراتژی خصوصا با تبعیت از مدل بیمه های اجتماعی اجباری مدون آلمان (1889-1883)برپایه اصول بیمه وضع گردیده است .بدین منظورمفهوم بیمه وسیله ای برای کاهش عدم اطمینان یک طرف بنام بیمه گذار ازطریق انتقال خطروطرف دیگر بنام بیمه گر که درصورت بروز حادثه محتمل الوقوع ضرر اقتصادی بیمه شده را درقبال دریافت وجهی بنام حق بیمه تقبل می کند به شکل گسترده تری و به صورت اجباری درسطح جامعه تعریف می شود.علیرقم اینکه استراتژی بیمه های اجتماعی به سبب ارتباطش با اشتغال فرد بیمه شده نمی تواند تمام افراد جامعه را تحت پوشش قرار دهد اما بخاطربهره مندی از سوابق علم محاسبات احتمالی و طرق اجرائی مورد قبول در جامعه براساس آمارمنتشره در بین استراتژی بیمه های اجتماعی شاخص می باشد( سازمان تامین اجتماعی،1386،15)
2- استراتژی مسئولیت کارفرما
دسته ای دیگراز کشورها ،برخی از حمایتهای خود را از طریق اتخاذ استراتژی مسئولیت کارفرما به مورد اجرا در می آورند و این امر از این واقعیت ناشی می شود که به سبب وجود یک سابقه طولانی رابطه استاد و شاگردی دراروپای قبل از انقلاب صنعتی،پس ازمعرفی ماشین وایجاد کارگاهای بزرگ صنعتی،این رابطه به شکل رابطه کارفرما و کارگر با انعقاد قراردادهای کار به صورت عرف درآمد وازآنجایی که ذاتا صنعت مخاطره آمیز می باشد وتاکید برقصور کارگر درایجاد حادثه نمی توانست رافع مسئولیت کارفرما گردد،به منظورحفظ سلامتی کارگران که به تبع کارفرما وکارگاه وی در معرض حادثه قرار می گیرند تدابیری در جهت احقاق فرد صدمه دیده اتخاذ گردید که این امر برای اولین بار با وضع قانون غرامت کارگران دراواخرقرن نوزدهم به این مسئولیت خیرخواهانه و انسان دوستانه کارفرما جنبه قانونی بخشیده وامکان احقاق حق کارگران راازطریق دعوی درمحاکم قضایی فراهم ساخت.(غدیری؛عقیقی؛1384-1385،23)
درحال حاضربه طور گسترده این مسئولیت که قبلا محدود به حمایت کارگران در قبال حوادث ناشی ازکاربودبه دیگرحمایتها قبیل،پیری،ازکارافتادگی ،بیماری،ایام استراحت بارداری وکمک خانواده وعلاوه برآن پیشگیری در مقابل بیماری های شغلی تعمیم داده شده است وبدین نحو با شرکت دادن کارفرما درتامین تمام یا بخش اعظم هزینه های مربوط به عنوان یکی از اهرم های موثردر جهت تقویت واستحکام رابطه کارگر وکارفرمابه خدمت گرفته شده است. امروزه بیشتراین استراتژی بیمه های اجتماعی رابرای ارائه حمایتهای خود انتخاب کرده اند بعنوان یک استراتژی مکمل مطرح می باشد.(همان ماخذ،23)
3- استراتژی صندوق های احتیاط
استراتژی صندوق های احتیاط به عنوان یک نگرش درجهت اعطای طرحهای حمایتی یک نوع پس انداز برای افراد تحت پوشش محسوب می گردد عمدتا کارفرما وکارگر دراین نگرش مبالغی را بعنوان حق سهم به یک موسسه دولتی با یک صندوق تحت اداره بخش خصوصی می پردازند واین مبالغ به حساب بستانکاربیمه شده منظورمی گردد. پس ازانقضای مدت مقرر (یک دوره معینی) مبالغی به صورت مقطوع ویکجا شامل اصل وجوه ذخیره شده وسود حاصله از سرمایه گذاری وبهره های بانکی متعلقه آن به ذینفع پرداخت می شود. این استراتژی که به طورغالب درحال حاضردر بین 22کشورجهان سوم رایج می باشد بعنوان یک روش سنتی خود یاری وبا استفاده از پس اندازهای اولین باردرکشورهای مستعمره انگلستان برقرارگردیده است.(همایون پور،1386،45)
بخش سوم تامین اجتماعی درایران
1-3-2-تعریف تامین اجتماعی :
تامین اجتماعی حمایتی است که جامعه از اعضای خانواده ها برای دسترسی مطمئن به مراقبتهای صحی وبهداشتی به عمل می آورد و امنیت درآمد را مخصوصا در موارد پیری، بیکاری، بیماری ، ازکارافتادگی،معلولیت کاری و از دست دادن نان آور تضمین می نماید.
2-3-2-تاثیرتامین اجتماعی درجامعه:
تامین اجتماعی تاثیر قدرتمندی روی تمام سطوح جامعه دارد و به کارگران و خانواده های شان تسهیلات صحی و بهداشتیارائه می نماید و در برابر درآمد کم، چه در کوتاه مدت و در برابر بیکاری، بیماری یا زایمان یا چه در دراز مدت و به خاطر از کار افتادگی و یا مصدومیت کاری حمایت می نماید. به سالمندان در دوره تقاعد کمک هزینه ارائه می نماید. کودکان از برنامه های تامین اجتماعی کمک به خانواده برای هزینه تحصیلی کودکان بهرمند می شوند. تامین اجتماعی برای کارگران جهت حفظ ثبات روابط کاری و نیروی کار تولید کمک می کند و به همبستگی اجتم
اعی و رشد و توسعه کشور به طور کل و کم اثر کردن تاثیر تغییرات اجتماعی بر مردم کمک می کند و بالاخره مبنایی را برای دیدگاه مثبت تر در قبال جهانی سازی فراهم می سازد.(نیکوپور؛ریاضی،1388،24)
3-3-2-تاریخچه تامین اجتماعی در ایران
سابقه تأمین اجتماعی در ایران به تصویب اولین قانون استخدامی کشوری در سال1301 (1922میلادی) باز می ‌گردد که طی آن، نظامی برای بازنشستگی به وجود آمد. در این قانون، سه اصل تأمین اجتماعی که عبارت بودند از فراهم نمودن “حقوق و تأمین خاص” برای کسانی که پس از خدمت، توانایی فعالیت خود را از دست می ‌دهند، “مقرری خاص” برای کسانی که به علت حادثه‌ای، علیل و از کار افتاده شوند و “حمایت کارفرمایان” از خانواده هر مستخدم که فوت شود، به چشم می ‌خورد. در اولین اقدام، طرح تشکیل “صندوق احتیاط کارگران راه‌آهن” در سال 1309 به تصویب دولت رسید. در این مصوبه، دولت تسهیلات خاصی را برای کارگران ضایعه دیده یا فوت شده در حین احداث راه‌آهن پیش‌بینی کرد. در سال 1315 “نظام‌ نامه کارخانجات و مؤسسات صنعتی” برای کارگران بخش صنعت به تصویب هیأت دولت رسید.
در سال 1325، قانون کار از تصویب هیأت دولت گذشت. طبق این قانون، کارفرمایان، علاوه بر اینکه مکلف به رعایت قانون بیمه کارگران بودند، بایستی دو صندوق شامل صندوق بهداشت (برای کمک به کارگر در مورد بیما‌ری‌هایی که ناشی از کار نباشد) و صندوق تعاون (برای کمک در امور ازدواج، عایله‌مندی، بیکاری، از کار افتادگی، بازنشستگی، حاملگی و غیره) را در هر کارگاه تشکیل می ‌دادند.
در سال 1328، وزارت کار رسما تأسیس گردید و طبق ماده 16 قانون کار مصوب 17 خرداد 1328، مقرر شد صندوقی به نامه “صندوق تعاون و بیمه کارگران” برای معالجه و پرداخت غرامت کارگران تشکیل شود. در ادامه در اواخر سال 1331 و در دوره نخست وزیری دکتر محمد مصدق، “لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران” برای اولین بار به تصویب رسید و طبق آن سازمان مستقلی به نام “سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران” تاسیس شد. (طالب؛1368،219)
این سازمان مکلف و متعهد شد کمک‌ها و مزایای مقرر در لایحه را در مورد کارگران و کارمندانی که بیمه می‌شدند، اعمال کند. درپی مجموعه تحولات یاد شده، به موجب تصویب‌ نامه‌ای که در فروردین 1342 به تصویب هیأت وزیران رسید، سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران به “سازمان بیمه‌های اجتماعی” تغییر نام یافت تا زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی به فعالیت خود ادامه دهد. “بیمه‌های اجتماعی روستاییان” در سال 1347 به تصویب رسید که در سال 1354 در سازمان تأمین اجتماعی ادغام شد. در سال 1351 با تصویب قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمان دولت، “سازمان تأمین خدمات درمانی” تشکیل شد(همان ماخذ،219)
‌ تشکیل وزارت رفاه اجتماعی، تحول دیگری بود که در سال 1353 روی داد. این و زارتخانه، تقریبا تمامی امور مربوط به بیمه درمان و رفاه اقشار مختلف جامعه را تحت پوشش خود قرار داد. در این میان، تصویب “قانون تأمین اجتماعی” در تیرماه 1354 و تشکیل “سازمان تأمین اجتماعی” را می ‌توان آغازگر تحولی نو در نظام تأمین اجتماعی کشور دانست. در سال 1355 با تصویب قانونی که منجر به انحلال وزارت رفاه و تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی شد، سازمان تأمین اجتماعی به “صندوق تأمین اجتماعی” تغییر نام داد و تعهدات و امکانات درمانی آن به وزارت بهداری و بهزیستی محول شد. اما این تغییر، چندان دوام نیاورد و با تصویب لایحه‌ای در شورای انقلاب در سال 1358، سازمان تأمین اجتماعی دوباره احیا گردید با وقوع انقلاب اسلامی و تغییر قانون اساسی، مبحث “تأمین اجتماعی” به طور صریح به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راه یافت. در اصل 29 این قانون آمده است: “برخورداری از تأمین اجتماعی برای بازنشستگی، بیکاری، از کار افتادگی، بی ‌سرپرستی، حوادث و سوانح و نیاز به مراقبت‌های بهداشتی و درمانی

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*