منابع و ماخذ تحقیق فرهنگ سازمانی

(one way) و آزمونTest – T به بررسی رابطهی بین متغیرهای مستقل و وابسته و بررسیفرضیه های تحقیق مطرح شده است. تمامی آزمونهای انجام شده در این بخش در سطح ۵ درصد خطا و ۹۵ درصد اطمینان انجام شده است.
۴-۳-۱ آزمون رابطهی میان جنسیت و فرهنگ سازمانی
در این تحقیق با توجه به اینکه جنسیت یک متغیر اسمی دو مقوله ای است و فرهنگ سازمانی متغیر فاصله ای است، بنابراین جهت آزمون رابطهی بین این دو متغیر از آزمون t با نمونه های مستقل استفاده می شود. به عبارت دیگر در این فرضیه، محقق به دنبال آن هست که آیا بین زنان و مردان از نظر فرهنگ سازمانی تفاوت وجود دارد یا خیر؟
جدول۴-۳۳: آماره های مقایسهی میانگین جنسیت پاسخگویان(۱)
جنسیت تعداد نمونه میانگین انحراف از میانگین خطای انحراف از میانگین
مرد ۱۹۴ ۷۴۲/۱۲۳ ۲۴۹/۲۰ ۴۵۳/۱
زن ۱۳ ۲۱۵/۱۰۴ ۹۸۴/۱۵ ۴۳۳/۴

جدول۴-۳۴ : مقایسه میانگین جنسیت با دو نمونه مستقل(۲)
فرهنگ سازمانی t درجه آزادی(df) سطح معناداری تفاوت میانگینها
با واریانس برابر ۴۰۴/۳ ۲۰۵ ۰۰۱/۰ ۵۲۷/۱۹
با واریانس نابرابر ۱۸۵/۴ ۷۰۹/۱۷ ۰۰۱/۰ ۵۲۷/۱۹

به نظر می رسد، بین فرهنگ سازمانی و متغیر جنسیت رابطهی معناداری وجود دارد. همان گونه که در جدول ۱-۳-۴ مشاهده می گردد، مقدار t بدست آمده با واریانس برابر ۴۰۴/۳ می باشد و با توجه به اینکه سطح معناداری ۰۰۱/۰ می‌باشد و از سطح معناداری ۰۵/۰کمتر می‌باشد، در نتیجه بین جنسیت و فرهنگ سازمانی تفاوت معنادار وجود دارد. همچنین با توجه به مقایسهی میانگین، مردان با میانگین ۷۴۲/ ۱۲۳ و زنان با میانگین ۲۱۵/۱۰۴، فرهنگ سازمانی در میان مردان بیشتر از زنان می باشد. البته بدلیل تعداد بالای کارگران مرد نسبت به کارگران زن این امر تاحدودی طبیعی است.
۴-۳-۲ آزمون رابطهی میان وضعیت تاهل و فرهنگ سازمانی
در این تحقیق با توجه به اینکه وضعیت تاهل یک متغیر اسمی دو مقوله ای است و فرهنگ سازمانی متغیر فاصله ای است، بنابراین جهت آزمون رابطهی بین این دو متغیر از آزمون t با نمونه های مستقل استفاده می شود. به عبارت دیگر در این فرضیه، محقق به دنبال آن هست که آیا بین متاهلین و مجردین از نظر فرهنگ سازمانی تفاوت وجود دارد یا خیر؟
جدول۴-۳۵: آماره های مقایسهی میانگین وضعیت تاهل پاسخگویان(۱)
وضعیت تاهل تعداد نمونه میانگین انحراف از میانگین خطای انحراف از میانگین
مجرد ۷۱ ۰۰۸/۱۲۳ ۸۵۹/۱۶ ۰۰۰/۳
متاهل ۱۳۶ ۲۵۹/۱۲۲ ۲۶۶/۲۲ ۹۰۹/۱

جدول۴-۳۶: مقایسه میانگین وضعیت تاهل با دو نمونه مستقل(۲)
فرهنگ سازمانی t درجه آزادی(df) سطح معناداری تفاوت میانگینها
با واریانس برابر ۲۴۸/۰ ۳۰۵ ۸۰۴/۰ ۷۴۸/۰
با واریانس نابرابر ۲۷۱/۰ ۷۰۰/۱۷۸ ۷۸۷/۰ ۷۴۸/۰

به نظر می رسد، بین فرهنگ سازمانی و متغیر وضعیت تاهل رابطهی معناداری وجود دارد. همان گونه که در جدول ۲-۳-۴ مشاهده می گردد، مقدار t بدست آمده با واریانس برابر ۲۴۸/۰ می باشد و با توجه به اینکه سطح معناداری ۸۰۷/۰ می‌باشد و از سطح معناداری ۰۵/۰بیشتر می‌باشد، در نتیجه بین وضعیت تاهل و فرهنگ سازمانی تفاوت وجود ندارد. همچنین با توجه به مقایسهی میانگین، متاهلین با میانگین ۲۵۹/ ۱۲۲ و مجردین با میانگین ۰۰۸/۱۲۳، فرهنگ سازمانی در میان مجردین در سطح بالاتری نسبت به متاهلین می باشد.
۴-۳-۳ آزمون رابطهی میان عنوان پست سازمانی و فرهنگ سازمانی
در این تحقیق با توجه به اینکه عنوان پست سازمانی یک متغیر اسمی چند مقوله ای است و فرهنگ سازمانی متغیر فاصله ای است، بنابراین جهت آزمون رابطهی بین این دو متغیر از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده می شود.

جدول۴-۳۷ : تحلیل واریانس بین پست سازمانی و فرهنگ سازمانی
مقایسهی عنوان پست سازمانی واریانس درجه آزادی مقایسه میانگین ها مقدارF سطح معناداری
بینگروه ها ۵۷۱/۱۱۵۹۰ ۵ ۲۲۴/۲۳۱۸ ۱۴۰/۶ ۰۰۰/۰
بدونگروه ها ۸۲۹/۷۵۱۳۳ ۱۹۹ ۵۵۷/۳۷۷

کل ۴۰۰/۸۶۷۲۴ ۲۰۴

به نظر می رسد، بین فرهنگ سازمانی و متغیر پست سازمانی رابطهی معناداری وجود دارد. همان گونه که در جدول ۳-۳-۴ مشاهده می گردد، مقدار F بدست آمده ۱۴۰/۶ می باشد و با توجه به اینکه سطح معناداری ۰۰۰/۰ می‌باشد و از سطح معناداری ۰۵/۰ کمتر می‌باشد، در نتیجه بین پست سازمانی پاسخگویان و فرهنگ سازمانی تفاوت معنادار وجود دارد.
۴-۳-۴ آزمون رابطهی میان میزان تحصیلات و فرهنگ سازمانی
در این تحقیق با توجه به اینکه تحصیلات یک متغیر اسمی چند مقوله ای است و فرهنگ سازمانی متغیر فاصله ای است، بنابراین جهت آزمون رابطهی بین این دو متغیر از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده می شود.
جدول۴-۳۸: تحلیل واریانس بین میزان تحصیلات و فرهنگ سازمانی
مقایسهی میزان تحصیلات واریانس درجه آزادی مقایسه میانگین ها مقدارF سطح معناداری
بینگروه ها ۴۰۵/۲۶۳۲ ۴ ۱۰۱/۶۵۸ ۵۷۷/۱ ۱۸۲/۰
بدونگروه ها ۷۴۶/۸۳۸۵۵ ۲۰۱ ۱۹۳/۴۱۷

کل ۱۵۱/۸۶۴۴۸ ۲۰۵

به نظر می رسد، بین فرهنگ سازمانی و متغیر تحصیلات رابطهی معناداری وجود دارد. همان گونه که در جدول ۴-۳-۴ مشاهده می گردد، مقدار F بدست آمده ۵۷۷/۱ می باشد و با توجه به اینکه سطح معناداری ۱۸۲/۰ می‌باشد و از سطح معناداری ۰۵/۰بیشتر می‌باشد، در نتیجه بین تحصیلات پاسخگویان و فرهنگ سازمانی تفاوت وجود ندارد.
۴-۳-۵ آزمونرابطه میان سن و فرهنگ سازمانی
در این تحقیق با توجه به اینکه سن یک متغیر فاصله ای است و فرهنگ سازمانی متغیر فاصله ای است، بنابراین جهت آزمون رابطهی بین این دو متغیر از آزمون پیرسون استفاده می شود.
جدول۴-۳۹: همبستگی بین سن و فرهنگ سازمانی
متغیرمستقل
متغیر وابسته سن

فرهنگ سازمانی
ضریب همبستگی پیرسون ۱۸۳/۰-
سطح معناداری همبستگی ۰۰۸/۰
تعداد کل پاسخ گویان ۲۹۵
به نظر می رسد، بین فرهنگ سازمانی و سن رابطهی معنی داری وجود دارد. نتایج محاسبه شده نشان می دهد که سن اثر معناداری بر فرهنگ سازمانی پاسخ گویان داشته، چون مقدار ضریب همبستگی پیرسون به دست آمده ۱۸۳/۰- می باشد و در سطح ۰۰۸/۰ معنی دار می باشد.
۴-۳-۶ آزمون رابطهی میان سابقهی کار در شرکت و فرهنگ سازمانی
در این تحقیق با توجه به اینکه سابقهی کار در شرکت یک متغیر اسمی چند مقوله ای است و فرهنگ سازمانی متغیر فاصله ای است، بنابراین جهت آزمون رابطهی بین این دو متغیر از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده می شود.

جدول۴-۴۰: تحلیل واریانس بین سابقهی کار در شرکت و فرهنگ سازمانی
مقایسه سابقهی کار در شرکت واریانس درجه آزادی مقایسه میانگین ها مقدارF سطح معناداری
بینگروه ها ۷۲۶/۱۶۷۸ ۳ ۵۵۷/۵۵۹ ۳۳۱/۱ ۲۶۵/۰
بدونگروه ها ۴۴۳/۸۴۴۷۲ ۲۰۱ ۲۶۱/۴۲۰

کل ۱۶۹/۸۶۱۵۱ ۲۰۴