منابع و ماخذ تحقیق فرهنگ سازمانی

businessman attaching yellow notes on blackboard with hand drawn stars

(one way) و آزمونTest – T به بررسی رابطهی بین متغیرهای مستقل و وابسته و بررسیفرضیه های تحقیق مطرح شده است. تمامی آزمونهای انجام شده در این بخش در سطح 5 درصد خطا و 95 درصد اطمینان انجام شده است.
4-3-1 آزمون رابطهی میان جنسیت و فرهنگ سازمانی
در این تحقیق با توجه به اینکه جنسیت یک متغیر اسمی دو مقوله ای است و فرهنگ سازمانی متغیر فاصله ای است، بنابراین جهت آزمون رابطهی بین این دو متغیر از آزمون t با نمونه های مستقل استفاده می شود. به عبارت دیگر در این فرضیه، محقق به دنبال آن هست که آیا بین زنان و مردان از نظر فرهنگ سازمانی تفاوت وجود دارد یا خیر؟
جدول4-33: آماره های مقایسهی میانگین جنسیت پاسخگویان(1)
جنسیت تعداد نمونه میانگین انحراف از میانگین خطای انحراف از میانگین
مرد 194 742/123 249/20 453/1
زن 13 215/104 984/15 433/4

جدول4-34 : مقایسه میانگین جنسیت با دو نمونه مستقل(2)
فرهنگ سازمانی t درجه آزادی(df) سطح معناداری تفاوت میانگینها
با واریانس برابر 404/3 205 001/0 527/19
با واریانس نابرابر 185/4 709/17 001/0 527/19

به نظر می رسد، بین فرهنگ سازمانی و متغیر جنسیت رابطهی معناداری وجود دارد. همان گونه که در جدول 1-3-4 مشاهده می گردد، مقدار t بدست آمده با واریانس برابر 404/3 می باشد و با توجه به اینکه سطح معناداری 001/0 می‌باشد و از سطح معناداری 05/0کمتر می‌باشد، در نتیجه بین جنسیت و فرهنگ سازمانی تفاوت معنادار وجود دارد. همچنین با توجه به مقایسهی میانگین، مردان با میانگین 742/ 123 و زنان با میانگین 215/104، فرهنگ سازمانی در میان مردان بیشتر از زنان می باشد. البته بدلیل تعداد بالای کارگران مرد نسبت به کارگران زن این امر تاحدودی طبیعی است.
4-3-2 آزمون رابطهی میان وضعیت تاهل و فرهنگ سازمانی
در این تحقیق با توجه به اینکه وضعیت تاهل یک متغیر اسمی دو مقوله ای است و فرهنگ سازمانی متغیر فاصله ای است، بنابراین جهت آزمون رابطهی بین این دو متغیر از آزمون t با نمونه های مستقل استفاده می شود. به عبارت دیگر در این فرضیه، محقق به دنبال آن هست که آیا بین متاهلین و مجردین از نظر فرهنگ سازمانی تفاوت وجود دارد یا خیر؟
جدول4-35: آماره های مقایسهی میانگین وضعیت تاهل پاسخگویان(1)
وضعیت تاهل تعداد نمونه میانگین انحراف از میانگین خطای انحراف از میانگین
مجرد 71 008/123 859/16 000/3
متاهل 136 259/122 266/22 909/1

جدول4-36: مقایسه میانگین وضعیت تاهل با دو نمونه مستقل(2)
فرهنگ سازمانی t درجه آزادی(df) سطح معناداری تفاوت میانگینها
با واریانس برابر 248/0 305 804/0 748/0
با واریانس نابرابر 271/0 700/178 787/0 748/0

به نظر می رسد، بین فرهنگ سازمانی و متغیر وضعیت تاهل رابطهی معناداری وجود دارد. همان گونه که در جدول 2-3-4 مشاهده می گردد، مقدار t بدست آمده با واریانس برابر 248/0 می باشد و با توجه به اینکه سطح معناداری 807/0 می‌باشد و از سطح معناداری 05/0بیشتر می‌باشد، در نتیجه بین وضعیت تاهل و فرهنگ سازمانی تفاوت وجود ندارد. همچنین با توجه به مقایسهی میانگین، متاهلین با میانگین 259/ 122 و مجردین با میانگین 008/123، فرهنگ سازمانی در میان مجردین در سطح بالاتری نسبت به متاهلین می باشد.
4-3-3 آزمون رابطهی میان عنوان پست سازمانی و فرهنگ سازمانی
در این تحقیق با توجه به اینکه عنوان پست سازمانی یک متغیر اسمی چند مقوله ای است و فرهنگ سازمانی متغیر فاصله ای است، بنابراین جهت آزمون رابطهی بین این دو متغیر از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده می شود.

جدول4-37 : تحلیل واریانس بین پست سازمانی و فرهنگ سازمانی
مقایسهی عنوان پست سازمانی واریانس درجه آزادی مقایسه میانگین ها مقدارF سطح معناداری
بینگروه ها 571/11590 5 224/2318 140/6 000/0
بدونگروه ها 829/75133 199 557/377

کل 400/86724 204

به نظر می رسد، بین فرهنگ سازمانی و متغیر پست سازمانی رابطهی معناداری وجود دارد. همان گونه که در جدول 3-3-4 مشاهده می گردد، مقدار F بدست آمده 140/6 می باشد و با توجه به اینکه سطح معناداری 000/0 می‌باشد و از سطح معناداری 05/0 کمتر می‌باشد، در نتیجه بین پست سازمانی پاسخگویان و فرهنگ سازمانی تفاوت معنادار وجود دارد.
4-3-4 آزمون رابطهی میان میزان تحصیلات و فرهنگ سازمانی
در این تحقیق با توجه به اینکه تحصیلات یک متغیر اسمی چند مقوله ای است و فرهنگ سازمانی متغیر فاصله ای است، بنابراین جهت آزمون رابطهی بین این دو متغیر از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده می شود.
جدول4-38: تحلیل واریانس بین میزان تحصیلات و فرهنگ سازمانی
مقایسهی میزان تحصیلات واریانس درجه آزادی مقایسه میانگین ها مقدارF سطح معناداری
بینگروه ها 405/2632 4 101/658 577/1 182/0
بدونگروه ها 746/83855 201 193/417

کل 151/86448 205

به نظر می رسد، بین فرهنگ سازمانی و متغیر تحصیلات رابطهی معناداری وجود دارد. همان گونه که در جدول 4-3-4 مشاهده می گردد، مقدار F بدست آمده 577/1 می باشد و با توجه به اینکه سطح معناداری 182/0 می‌باشد و از سطح معناداری 05/0بیشتر می‌باشد، در نتیجه بین تحصیلات پاسخگویان و فرهنگ سازمانی تفاوت وجود ندارد.
4-3-5 آزمونرابطه میان سن و فرهنگ سازمانی
در این تحقیق با توجه به اینکه سن یک متغیر فاصله ای است و فرهنگ سازمانی متغیر فاصله ای است، بنابراین جهت آزمون رابطهی بین این دو متغیر از آزمون پیرسون استفاده می شود.
جدول4-39: همبستگی بین سن و فرهنگ سازمانی
متغیرمستقل
متغیر وابسته سن

فرهنگ سازمانی
ضریب همبستگی پیرسون 183/0-
سطح معناداری همبستگی 008/0
تعداد کل پاسخ گویان 295
به نظر می رسد، بین فرهنگ سازمانی و سن رابطهی معنی داری وجود دارد. نتایج محاسبه شده نشان می دهد که سن اثر معناداری بر فرهنگ سازمانی پاسخ گویان داشته، چون مقدار ضریب همبستگی پیرسون به دست آمده 183/0- می باشد و در سطح 008/0 معنی دار می باشد.
4-3-6 آزمون رابطهی میان سابقهی کار در شرکت و فرهنگ سازمانی
در این تحقیق با توجه به اینکه سابقهی کار در شرکت یک متغیر اسمی چند مقوله ای است و فرهنگ سازمانی متغیر فاصله ای است، بنابراین جهت آزمون رابطهی بین این دو متغیر از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده می شود.

جدول4-40: تحلیل واریانس بین سابقهی کار در شرکت و فرهنگ سازمانی
مقایسه سابقهی کار در شرکت واریانس درجه آزادی مقایسه میانگین ها مقدارF سطح معناداری
بینگروه ها 726/1678 3 557/559 331/1 265/0
بدونگروه ها 443/84472 201 261/420

کل 169/86151 204

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*