منابع و ماخذ پایان نامه روایی سازه، استان یزد، رقابت پذیری، روایی محتوا

پژوهش از ۶ نفر از استادان دانشکده مدیریت دانشگاه یزد به عنوان صاحبنظر و خبره جهت بررسی صحت و سقم سئوالات (تأیید روایی محتوا) بهره گرفته شد. بدیهی است با توجه به سطح علمی پرسشنامه سعی شد تا افراد منتخب دارای مدرک دکترا باشند و هم با صنعت کاشی استان یزد ارتباط تنگاتنگ داشته باشد.
برای این منظور پرسشنامه طراحی شده در اختیار هر یک از این افراد قرار گرفت و از آنها خواسته شد تا میزان معنی دار و روایی هر یک از سئوالات در صنعت کاشی استان یزد را ارزیابی نمایند. نتایج این ارزیابی نشان داد که در برخی از سئوالات رقابت پذیری حداقل نصف خبرگان، ۱۴ سئوال را کاملاً تعریف نشده و به عبارتی در صنعت کاشی استان یزد نامربوط دانسته اند. به همین جهت سئوالاتی که از سوی خبرگان نامناسب و نامربوط تشخیص داده شده بود، آنها را از مجموعه سئوالات پرسشنامه حذف کرده وبا سؤالات مناسب تری جایگزین نموده و نسبت به توزیع مجدد پرسشنامه اقدام نمودیم. در این مرحله تمامی سئوالات حائز اهمیت کافی تشخیص داده شده و همچنین طی این دو مرحله از نظر نگارشی و ادبیاتی نیز سئوالات با توجه به نظر خبرگان مورد حک و اصلاح قرار گرفت تا حداکثر روایی محتوایی ممکن حاصل شود.

۲) روایی سازه (مفهومی)
روایی سازه دلالت بر آن دارد که نتایج به دست آمده از کاربرد سنجه ها تا چه حدی با تئوریهایی که آزمون بر اساس آنها طراحی شده است، سازگاری دارد. این روایی از طریق تعیین همبستگی آزمون با آزمونهای روا، تمایز سنی، تحلیل عوامل و همسانی درونی (سازگاری منطقی درونی) قابل بررسی است (داناییفر، ۲۴۵ ،۱۳۸۷ ). در این پژوهش از روش تحلیل عاملی به صورت جزئی برای بررسی روایی سازه ابزار تحقیق بهره گرفته شده است.

پایایی
به منظور سنجش پایایی پرسشنامه میتوان از روشهای مختلفی همچون پایایی آزمون مجدد( بازآزمایی)، پایایی آزمونهای موازی، پایایی پیوستگی منطقی پاسخهای سئوالات، پایایی دونیمه کردن آزمون و پایایی سازگاری منطقی بین سئوالات استفاده کرد. به جهت محدودیتهای موجود در پژوهش(فصل اول)، امکان سنجش پایایی جز با روش معمول سازگاری منطقی بین سئوالات وجود نداشت؛ لذا، این روش برای ارزیابی پایایی انتخاب گردید.
معمولترین آزمون پایایی هماهنگی منطقی درونی، محاسبه ضریب آلفای کرونباخ است (آلفای کرنباخ؛ کرنباخ، ۱۹۴۶ )، که برای سئوالات چند گزینه ای(مانند سئوالات این پرسشنامه) استفاده می شود که اندازه آن معمولاً بین صفر تا یک تغییر می کند. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک، معرف پایایی کامل پرسشنامه است. برآورد آلفای کرونباخ نشان میدهد که ارتباط درونی سؤالات پرسشنامه تا چه حدی است (هیز، ۱۹۹۲ ، ص ۷۲ ). در واقع زمانی که گردآوری داده ها متکی به اجرای یک تست واحد است، برآورد اعتبار از طریق هماهنگی درون سؤالها صورت میگیرد. کلی ترین صورت تحلیل واریانسِ سؤالات از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست می آید. به این صورت که واریانس هر مؤلفه و کوواریانس بین مؤلفه ها محاسبه می شود.
آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامه نابی، چابکی و رقابت پذیری به شرح زیر می باشد.

الف) آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامه نابی
آلفای کرونباخ محاسبه شده برای هر بخش پرسشنامه نابی به شرح جدول زیر می باشد:

جدول ۴٫۳٫ مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای متغیر های نابی

متغیر تعیین نابی سازمانی
تعداد مؤلفه تعیین کننده متغیر
مقدار آلفای کرونباخ
۱
مدیریت
۵
۰٫۹۸۸
۲
منابع انسانی
۵
۰٫۸۷۷
۳
مشتری مداری
۴
۰٫۸۹۸
۴
سیستم ها و روش ها
۶
۰٫۸۲۰
۵
زنجیره تأمین
۳
۰٫۸۷۶
۶
واحد تولید
۶
۰٫۹۸۱

همانطور که مشاهده می شود عدد آلفای بدست آمده نشان می دهد پرسشنامه پایایی لازم را دارد.