منابع پایان نامه درباره اوراق،، مالی، میکند،، سررسید

را نیز برای خود بردارند.
ه – دارایی (زمین)
هر نوع زمینی است که بتواند موضوع قرارداد مزارعه قرار گیرد و در اصطلاح زمین مزارعه نامیده میشود.

و – فروشنده زمین
هر شخصیت حقوقی است که به فروش زمینهای کشاورزی اقدام میکند. در برخی موارد، فروشنده و بانی سفارشدهنده یکی هستند.
ز – مؤسسه رتبهبندی اعتباری
مؤسسهای است که به رتبهبندی اعتباری مؤسسه ناشر و اوراق مزارعه اقدام کرده و مجوز فعالیت خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار را میگیرد.
ی – امین
شخص حقوقی که حافظ منافع سرمایهگذاران (صاحبان اوراق) است و وظیفه بررسی وثیقهها و
ضمانتهای معتبر و لازم جهت انتشار اوراق را عهدهدار میباشد و بر کل فرایند انتشار اوراق مزارعه نظارت کامل دارد. همچنین تمام مبادلههای مالی از طریق امین صورت خواهد گرفت.
۳-۱-۲-۳- بند سوم) انواع اوراق مزارعه
در مباحث قبل به نحوه انتشار اوراق مزارعه و همچنین به بیان ارکان این اوراق پرداختیم؛ حال قصد این داریم انواع این اوراق و بازار آن را مورد بررسی قرار دهیم:
الف – اوراق مزارعه خاص
در این نوع از اوراق، مؤسسه مالی ناشر اوراق، زمین معینی را انتخاب و هزینههای لازم برای تملک و آمادهسازی را محاسبه و با کسب مجوزهای لازم، به انتشار اوراق مزارعه خاص اقدام میکند، سپس با واگذاری اوراق به وسیله بانک سرمایهگذاری، وجوه سرمایهگذاران را جذب کرده، زمین موردنظر را خریداری و به آمادهسازی آن میپردازد؛ آنگاه به وکالت از طرف صاحبان اوراق با قرارداد مزارعه به کشاورزان واگذار میکند و با آنان در محصول زراعی شریک میشود و در پایان سال زراعی سهم صاحبان اوراق از محصول را دریافت کرده به فروش میرساند و بعد از کسر حقالوکاله و دیگر هزینهها، باقیمانده آن را به صورت سود اوراق به وسیله بانک سرمایهگذاری به صاحبان آنها میپردازد.
ب – اوراق مزارعه عام
ب-۱- (با سررسید معین)
در این نوع اوراق، مؤسسه مالی ناشر اوراق، متناسب با توان مالی و مدیریتی میان مدت خود، متناسب با کشش بازار، سرمایه و ظرفیتهای بخش کشاورزی و گرفتن مجوزهای لازم به انتشار اوراق بهادار مزارعه عام با سررسید معین اقدام میکند، سپس با واگذاری آنها به وسیله بانک سرمایهگذاری به سرمایهگذاران، وجههای نقد آنان را جمعآوری کرده، به وکالت از طرف آنان، اراضی قابل زراعت را خریداری و برای زراعت آمادهسازی میکند، سپس با رعایت سررسید اوراق، اراضی را به قطعههای کوچک تقسیم میکند و به صورت قرارداد مزارعه عادی یا مزارعه به شرط تملیک در اختیار کشاورزان قرار میدهد.
در مزارعه عادی پس از پایان قرارداد، زمین زراعی را تحویل گرفته، به فروش میرساند و در مزارعه به شرط تملیک مطابق شرط، زمین را به ملکیت کشاورز در میآورد. برای مثال، با کشاورزان ضمن قرارداد مزارعه شرط میکند؛ چنانکه کشاورزی تا ده سال به مفاد قرارداد عمل کند و افزون بر سهم محصول، سالانه مبلغ معینی را نیز پرداخت کند، در پایان قرارداد به صورت مجانی، زمین را تملک خواهد کرد. در این صورت؛ اولاً: کشاورزان انگیزه فراوانی برای همکاری خواهند داشت؛ ثانیاً: تا حدود فراوانی ریسک قیمت اوراق مزارعه کاهش مییابد.
ب-۲- (بدون سررسید معین)
در این نوع از اوراق، مؤسسه مالی ناشر اوراق، متناسب با توان مالی و مدیریتی بلندمدت خود، متناسب با کشش بازار، سرمایه و ظرفیتهای بخش کشاورزی و گرفتن مجوزهای لازم، به انتشار اوراق بهادار مزارعه عام بدون سررسید اقدام میکند، سپس با واگذاری آنها به وسیله بانک سرمایهگذاری به سرمایهگذاران، پولهای نقد آنان را جمعآوری کرده به وکالت از طرف آنان، به صورت پیوسته اراضی قابل زراعت را خریداری و برای زراعت آمادهسازی میکند و به قطعههای کوچک تقسیم کرده، به صورت قرارداد مزارعه عادی یا مزارعه به شرط تملیک در اختیار کشاورزان قرار میدهد.
در اوراق عام بدون سررسید معین، مؤسسه مالی ناشر اوراق، درآمد حاصل از فروش سهم محصولها و واگذاری، اراضی را به دو قسمت تقسیم میکند، بخشی از درآمد را به صورت سود قابل تقسیم از راه بانک سرمایهگذاری بین صاحبان اوراق توزیع میکند، بخش دوم را برای سرمایهگذاری مجدد به کار
میگیرد (موسویان، ۱۳۸۶).