منبع تحقیق درمورد دانشجویان

p-مقدار (۰۶۲/۰) که بزرگتر از ۰٫۰۵ می باشد فرض صفر رد نمی شود یعنی هر پنج گروه واریانس های برابری دارند،سپس با توجه به آزمون آنالیز واریانس یکطرفه و اندازه آماره F(164/4) و سطح معنا داری (۰۰۳/۰) که از ۰۵/۰ کوچکتر است در سطح اطمینان ۹۵% فرض صفر رد می شود لذا در سطح اطمینان ۹۵% تفاوت معنی داری بین حداقل دو میانگین ازپنج دانشکده تحصیلی در سواد مالی دانشجویان استان یزد وجود دارد. بنابراین دانشکده تحصیلی در سواد مالی دانشجویان تاثیر معناداری داشته است.
شکل۴-۱٫ دانشکده تحصیلی دانشجویان
آزمون های زوجی شفه
(I) دانشکده
(J) دانشکده
میانگین تفاضل (I-J)
خطای استاندارد
سطح معناداریsig
فاصله اطمینان ۹۵% برای تفاضل
پایینی
بالایی
اقتصاد،حسابداری و مدیریت
علوم انسانی
.۷۱۰
۱٫۷۲۸
.۹۹۷
-۴٫۶۴
۶٫۰۶
علوم پایه
۲٫۰۹۷
۲٫۵۶۵
.۹۵۵
-۵٫۸۴
۱۰٫۰۴

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فنی مهندسی
-۴٫۴۵۶
۱٫۵۶۸
.۰۹۱
-۹٫۳۱
.۴۰
پزشکی
-۴٫۸۰۰
۵٫۱۱۱
.۹۲۷
-۲۰٫۶۲
۱۱٫۰۲
علوم انسانی
اقتصاد،حسابداری و مدیریت
-.۷۱۰
۱٫۷۲۸
.۹۹۷
-۶٫۰۶
۴٫۶۴
علوم پایه
۱٫۳۸۶
۲٫۵۷۱
.۹۹۰
-۶٫۵۷
۹٫۳۴
فنی مهندسی
-۵٫۱۶۶*
۱٫۵۷۷
.۰۳۱
-۱۰٫۰۵
-.۲۸
پزشکی
-۵٫۵۱۰
۵٫۱۱۴
.۸۸۴
-۲۱٫۳۴
۱۰٫۳۲
علوم پایه
اقتصاد،حسابداری و مدیریت
-۲٫۰۹۷
۲٫۵۶۵

 
 
.955
-10.04
5.84
علوم انسانی
-۱٫۳۸۶
۲٫۵۷۱
.۹۹۰
-۹٫۳۴
۶٫۵۷
فنی مهندسی
-۶٫۵۵۲
۲٫۴۶۵
.۱۳۵
-۱۴٫۱۸
۱٫۰۸
پزشکی
-۶٫۸۹۷
۵٫۴۵۴
.۸۰۹
-۲۳٫۷۸
۹٫۹۹
فنی مهندسی
اقتصاد،حسابداری و مدیریت
۴٫۴۵۶
۱٫۵۶۸
.۰۹۱
-.۴۰
۹٫۳۱
علوم انسانی
۵٫۱۶۶*
۱٫۵۷۷
.۰۳۱
.۲۸
۱۰٫۰۵
علوم پایه
۶٫۵۵۲
۲٫۴۶۵
.۱۳۵
-۱٫۰۸
۱۴٫۱۸
پزشکی
-.۳۴۴
۵٫۰۶۲
۱٫۰۰۰
-۱۶٫۰۱
۱۵٫۳۳
پزشکی
اقتصاد،حسابداری و مدیریت
۴٫۸۰۰
۵٫۱۱۱
.۹۲۷
-۱۱٫۰۲
۲۰٫۶۲
علوم انسانی
۵٫۵۱۰
۵٫۱۱۴
.۸۸۴
-۱۰٫۳۲
۲۱٫۳۴
علوم پایه
۶٫۸۹۷
۵٫۴۵۴
.۸۰۹
-۹٫۹۹
۲۳٫۷۸
فنی مهندسی
.۳۴۴
۵٫۰۶۲
۱٫۰۰۰
-۱۵٫۳۳
۱۶٫۰۱

جدول۴-۱۴٫آزمون های زوجی شفه،دانشکده تحصیلی در سوادمالی دانشحویان
با توجه به آزمون های زوجی شفه نشان می دهد سواد مالی بین دانشکده علوم انسانی با دانشکده فنی مهندسی متفاوت می باشد. از طرفی نمودار بالا نشان می دهد دانشکده فنی و مهندسی نسبت به دانشکده علوم انسانی میانگین سواد مالی بیشتری دارد.
فرضیه (۹-۴):مقطع تحصیلی در سواد مالی دانشجویان استان یزدتاثیر داشته است.
جدول۴-۱۵٫ آزمون همگنی واریانس هامقطع تحصیلی در سواد مالی دانشجویان
آماره لوین
درجه آزادی۱
درجه آزادی۲
سطح معناداری
۱٫۳۱۴
۳
۳۸۰
.۲۶۹
جدول۴-۱۶ .ازمون آنالیز واریانس یکطرفه مقطع تحصیلی در سواد مالی دانشجویان
عامل
گروه ها
تعداد
میانگین
آمارهf
سطح معناداری
سواد مالی
کاردانی
۱۶۰
۲۷٫۸۸
.۸۶۵
.۴۵۹
کارشناسی
۲۱۳
۲۹٫۳۹
کارشناسی ارشد
۴
۲۲٫۰۰
دکتری
۷
۲۹٫۷۱
ابتدا آزمون همگنی واریانس ها انجام شده که با توجه به آماره لوین و p-مقدار (۲۶۹/۰) که بزرگتر از ۰٫۰۵ می باشد فرض صفر رد نمی شود یعنی هر چهار گروه واریانس های برابری دارند،سپس با توجه به آزمون آنالیز واریانس یکطرفه و اندازه آماره F(865/0) و سطح معنا داری (۴۵۹/۰) که از ۰۵/۰ بزرگتر است در سطح اطمینان ۹۵% فرض صفر رد نمی شود لذا در سطح اطمینان ۹۵% تفاوت معنی داری بین چهار گروه در سواد مالی دانشجویان وجود ندارد. بنابراین مقطع تحصیلی در سواد مالی دانشجویان استان یزدتاثیر معناداری نداشته است.
فرضیه(۱۰-۴): رشته مقطع متوسطه در سواد مالی دانشجویان استان یزدتاثیر داشته است.
جدول ۴-۱۷٫آزمون همگنی واریانس هارشته مقطع متوسطه در سواد مالی دانشجویان
آماره لوین
درجه آزادی۱
درجه آزادی۲
سطح معناداری
۲٫۵۰۲
۳
۳۸۰
.۰۵۶
جدول۴-۱۸ .آزمون آنالیز واریانس یکطرفه رشته مقطع متوسطه در سواد مالی دانشجویان
عامل
گروه ها

تعداد
میانگین
آمارهf
سطح معناداری
سواد مالی
ریاضی فیزیک
۶۳
۳۱٫۸۱
۳٫۰۹۲
.۰۲۷
علوم تجربی
۶۴
۲۷٫۲۵
علوم انسانی
۶۳
۲۵٫۵۹
هنرستان و سایر
۱۹۴
۲۹٫۱۵
ابتدا آزمون همگنی واریانس ها انجام شده که با توجه به آماره لوین و p-مقدار (۰۵۶/۰) که بزرگتر از ۰٫۰۵ می باشد فرض صفر رد نمی شود یعنی هر چهار گروه واریانس های برابری دارند،سپس با توجه به آزمون آنالیز واریانس یکطرفه و اندازه آماره F(092/3) و سطح معنا داری (۰۲۷/۰) که از ۰۵/۰ کوچکتر است در سطح اطمینان ۹۵% فرض صفر رد می شود لذا در سطح اطمینان ۹۵% تفاوت معنی داری بین حداقل دو میانگین ازچهار گروه در سواد مالی دانشجویان وجود دارد. بنابراین رشته مقطع متوسطه در سواد مالی دانشجویان استان یزد تاثیر معناداری داشته است.
شکل۴-۲ .رشته تحصلی مقطع متوسطه دانشجویان
جدول۴-۱۹٫آزمون های زوجی شفه، رشته مقطع متوسطه در سواد مالی دانشجویان
(I) رشته متوسطه
(J) رشته متوسطه
میانگین تفاضل (I-J)
خطای استاندارد
سطح معناداریsig
فاصله اطمینان ۹۵% برای تفاضل
پایینی
بالایی
ریاضی فیزیک
علوم تجربی
۴٫۵۶۰
۲٫۱۷۶
.۲۲۴
-۱٫۵۵
۱۰٫۶۷
علوم انسانی
۶٫۲۲۲*
۲٫۱۸۴
.۰۴۵
.۰۹
۱۲٫۳۶
هنرستان و سایر
۲٫۶۵۵
۱٫۷۷۸
.۵۲۷
-۲٫۳۴
۷٫۶۵
علوم تجربی
ریاضی فیزیک
-۴٫۵۶۰
۲٫۱۷۶
.۲۲۴
-۱۰٫۶۷
۱٫۵۵
علوم انسانی
۱٫۶۶۳
۲٫۱۷۶
.۹۰۰
-۴٫۴۵
۷٫۷۷
هنرستان و سایر
-۱٫۹۰۵
۱٫۷۶۷
.۷۶۲
-۶٫۸۷
۳٫۰۶
علوم انسانی
ریاضی فیزیک
-۶٫۲۲۲*
۲٫۱۸۴
.۰۴۵
-۱۲٫۳۶
-.۰۹
علوم تجربی
-۱٫۶۶۳
۲٫۱۷۶
.۹۰۰
-۷٫۷۷
۴٫۴۵
هنرستان و سایر
-۳٫۵۶۷
۱٫۷۷۸
.۲۶۰
-۸٫۵۶
۱٫۴۲
هنرستان و سایر
ریاضی فیزیک
-۲٫۶۵۵
۱٫۷۷۸
.۵۲۷
-۷٫۶۵
۲٫۳۴
علوم تجربی
۱٫۹۰۵
۱٫۷۶۷
.۷۶۲
-۳٫۰۶
۶٫۸۷
علوم انسانی
۳٫۵۶۷
۱٫۷۷۸
.۲۶۰
-۱٫۴۲
۸٫۵۶
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.
با توجه به آزمون های زوجی شفه نشان می دهد سواد مالی رشته علوم انسانی با گروه ریاضی،فیزیک متفاوت می باشد.از طرفی نمودار بالا نشان می دهد رشته ریاضی،فیزیک نسبت به رشته علوم انسانی میانگین سواد مالی بیشتری دارد.
فرضیه (۱۱-۴):سطح تحصیلات پدردر سواد مالی دانشجویان استان یزدتاثیر داشته است.
جدول ۴-۲۰٫ آزمون همگنی واریانس هاسطح تحصیلات پدردر سواد مالی دانشجویان
آماره لوین
درجه آزادی۱
درجه آزادی۲
سطح معناداری
.۳۹۳
۴
۳۷۹
.۸۱۴
جدول ۴-۲۱٫ ازمون آنالیز واریانس یکطرفه سطح تحصیلات پدردر سواد مالی دانشجویان
عامل
گروه ها
تعداد
میانگین
آمارهf
سطح معناداری
سواد مالی
زیر دیپلم
۱۵۸
۲۸٫۲۵
.۸۹۵
.۴۶۷
دیپلم و فوق دیپلم
۱۴۵
۲۹٫۸۵