منبع تحقیق درمورد دانشجویان

0 Comments

p-مقدار (062/0) که بزرگتر از 0.05 می باشد فرض صفر رد نمی شود یعنی هر پنج گروه واریانس های برابری دارند،سپس با توجه به آزمون آنالیز واریانس یکطرفه و اندازه آماره F(164/4) و سطح معنا داری (003/0) که از 05/0 کوچکتر است در سطح اطمینان 95% فرض صفر رد می شود لذا در سطح اطمینان 95% تفاوت معنی داری بین حداقل دو میانگین ازپنج دانشکده تحصیلی در سواد مالی دانشجویان استان یزد وجود دارد. بنابراین دانشکده تحصیلی در سواد مالی دانشجویان تاثیر معناداری داشته است.
شکل4-1. دانشکده تحصیلی دانشجویان
آزمون های زوجی شفه
(I) دانشکده
(J) دانشکده
میانگین تفاضل (I-J)
خطای استاندارد
سطح معناداریsig
فاصله اطمینان 95% برای تفاضل
پایینی
بالایی
اقتصاد،حسابداری و مدیریت
علوم انسانی
.710
1.728
.997
-4.64
6.06
علوم پایه
2.097
2.565
.955
-5.84
10.04

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فنی مهندسی
-4.456
1.568
.091
-9.31
.40
پزشکی
-4.800
5.111
.927
-20.62
11.02
علوم انسانی
اقتصاد،حسابداری و مدیریت
-.710
1.728
.997
-6.06
4.64
علوم پایه
1.386
2.571
.990
-6.57
9.34
فنی مهندسی
-5.166*
1.577
.031
-10.05
-.28
پزشکی
-5.510
5.114
.884
-21.34
10.32
علوم پایه
اقتصاد،حسابداری و مدیریت
-2.097
2.565

 
 
.955
-10.04
5.84
علوم انسانی
-1.386
2.571
.990
-9.34
6.57
فنی مهندسی
-6.552
2.465
.135
-14.18
1.08
پزشکی
-6.897
5.454
.809
-23.78
9.99
فنی مهندسی
اقتصاد،حسابداری و مدیریت
4.456
1.568
.091
-.40
9.31
علوم انسانی
5.166*
1.577
.031
.28
10.05
علوم پایه
6.552
2.465
.135
-1.08
14.18
پزشکی
-.344
5.062
1.000
-16.01
15.33
پزشکی
اقتصاد،حسابداری و مدیریت
4.800
5.111
.927
-11.02
20.62
علوم انسانی
5.510
5.114
.884
-10.32
21.34
علوم پایه
6.897
5.454
.809
-9.99
23.78
فنی مهندسی
.344
5.062
1.000
-15.33
16.01

جدول4-14.آزمون های زوجی شفه،دانشکده تحصیلی در سوادمالی دانشحویان
با توجه به آزمون های زوجی شفه نشان می دهد سواد مالی بین دانشکده علوم انسانی با دانشکده فنی مهندسی متفاوت می باشد. از طرفی نمودار بالا نشان می دهد دانشکده فنی و مهندسی نسبت به دانشکده علوم انسانی میانگین سواد مالی بیشتری دارد.
فرضیه (9-4):مقطع تحصیلی در سواد مالی دانشجویان استان یزدتاثیر داشته است.
جدول4-15. آزمون همگنی واریانس هامقطع تحصیلی در سواد مالی دانشجویان
آماره لوین
درجه آزادی1
درجه آزادی2
سطح معناداری
1.314
3
380
.269
جدول4-16 .ازمون آنالیز واریانس یکطرفه مقطع تحصیلی در سواد مالی دانشجویان
عامل
گروه ها
تعداد
میانگین
آمارهf
سطح معناداری
سواد مالی
کاردانی
160
27.88
.865
.459
کارشناسی
213
29.39
کارشناسی ارشد
4
22.00
دکتری
7
29.71
ابتدا آزمون همگنی واریانس ها انجام شده که با توجه به آماره لوین و p-مقدار (269/0) که بزرگتر از 0.05 می باشد فرض صفر رد نمی شود یعنی هر چهار گروه واریانس های برابری دارند،سپس با توجه به آزمون آنالیز واریانس یکطرفه و اندازه آماره F(865/0) و سطح معنا داری (459/0) که از 05/0 بزرگتر است در سطح اطمینان 95% فرض صفر رد نمی شود لذا در سطح اطمینان 95% تفاوت معنی داری بین چهار گروه در سواد مالی دانشجویان وجود ندارد. بنابراین مقطع تحصیلی در سواد مالی دانشجویان استان یزدتاثیر معناداری نداشته است.
فرضیه(10-4): رشته مقطع متوسطه در سواد مالی دانشجویان استان یزدتاثیر داشته است.
جدول 4-17.آزمون همگنی واریانس هارشته مقطع متوسطه در سواد مالی دانشجویان
آماره لوین
درجه آزادی1
درجه آزادی2
سطح معناداری
2.502
3
380
.056
جدول4-18 .آزمون آنالیز واریانس یکطرفه رشته مقطع متوسطه در سواد مالی دانشجویان
عامل
گروه ها

تعداد
میانگین
آمارهf
سطح معناداری
سواد مالی
ریاضی فیزیک
63
31.81
3.092
.027
علوم تجربی
64
27.25
علوم انسانی
63
25.59
هنرستان و سایر
194
29.15
ابتدا آزمون همگنی واریانس ها انجام شده که با توجه به آماره لوین و p-مقدار (056/0) که بزرگتر از 0.05 می باشد فرض صفر رد نمی شود یعنی هر چهار گروه واریانس های برابری دارند،سپس با توجه به آزمون آنالیز واریانس یکطرفه و اندازه آماره F(092/3) و سطح معنا داری (027/0) که از 05/0 کوچکتر است در سطح اطمینان 95% فرض صفر رد می شود لذا در سطح اطمینان 95% تفاوت معنی داری بین حداقل دو میانگین ازچهار گروه در سواد مالی دانشجویان وجود دارد. بنابراین رشته مقطع متوسطه در سواد مالی دانشجویان استان یزد تاثیر معناداری داشته است.
شکل4-2 .رشته تحصلی مقطع متوسطه دانشجویان
جدول4-19.آزمون های زوجی شفه، رشته مقطع متوسطه در سواد مالی دانشجویان
(I) رشته متوسطه
(J) رشته متوسطه
میانگین تفاضل (I-J)
خطای استاندارد
سطح معناداریsig
فاصله اطمینان 95% برای تفاضل
پایینی
بالایی
ریاضی فیزیک
علوم تجربی
4.560
2.176
.224
-1.55
10.67
علوم انسانی
6.222*
2.184
.045
.09
12.36
هنرستان و سایر
2.655
1.778
.527
-2.34
7.65
علوم تجربی
ریاضی فیزیک
-4.560
2.176
.224
-10.67
1.55
علوم انسانی
1.663
2.176
.900
-4.45
7.77
هنرستان و سایر
-1.905
1.767
.762
-6.87
3.06
علوم انسانی
ریاضی فیزیک
-6.222*
2.184
.045
-12.36
-.09
علوم تجربی
-1.663
2.176
.900
-7.77
4.45
هنرستان و سایر
-3.567
1.778
.260
-8.56
1.42
هنرستان و سایر
ریاضی فیزیک
-2.655
1.778
.527
-7.65
2.34
علوم تجربی
1.905
1.767
.762
-3.06
6.87
علوم انسانی
3.567
1.778
.260
-1.42
8.56
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.
با توجه به آزمون های زوجی شفه نشان می دهد سواد مالی رشته علوم انسانی با گروه ریاضی،فیزیک متفاوت می باشد.از طرفی نمودار بالا نشان می دهد رشته ریاضی،فیزیک نسبت به رشته علوم انسانی میانگین سواد مالی بیشتری دارد.
فرضیه (11-4):سطح تحصیلات پدردر سواد مالی دانشجویان استان یزدتاثیر داشته است.
جدول 4-20. آزمون همگنی واریانس هاسطح تحصیلات پدردر سواد مالی دانشجویان
آماره لوین
درجه آزادی1
درجه آزادی2
سطح معناداری
.393
4
379
.814
جدول 4-21. ازمون آنالیز واریانس یکطرفه سطح تحصیلات پدردر سواد مالی دانشجویان
عامل
گروه ها
تعداد
میانگین
آمارهf
سطح معناداری
سواد مالی
زیر دیپلم
158
28.25
.895
.467
دیپلم و فوق دیپلم
145
29.85

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *