منبع پایان نامه ارشد با موضوع خشکسالی، ایستگاه، نتایج، شدید

نظر گرفته می‌شود.

‏۳-۳۰

که در رابطه فوق و به ترتیب تابع توزیع نمونه و تابع فرضی پیوسته کاملاً معین است. در واقع Dn بیشترین اختلاف دو تابع و است.

۴ فصل چهارم
۴ نتایج و بحث
۴-۱- مقدمه
شاخص SPI هم برای مقیاس‌های زمانی کوتاه‌مدت و هم بلند‌مدت برای پایش خشکسالی کاربرد دارد. SPI کوتاه‌مدت شرایط رطوبت کوتاه‌‌مدت و برآورد فصلی بارندگی را مشخص می‌کند و نسبت به شرایط رطوبت حساس می‌باشد. این مقیاس در مقایسه با مقیاس بلند‌مدت دارای نوسانات زیادتری است. از آنجا که پیامدهای خشکسالی در مسائل کشاورزی، هواشناسی، هیدرولوژی و منابع‌آب اثرات بدیهی‌دارد ، با توجه به توضیحاتی که در فصل سوم گفته شد، در این تحقیق شاخص های مذکور به همراه شاخص SPI در مقیاس‌های ۳، ۶ و ۱۲ محاسبه شد.که سه مقیاس اول به منظور اهداف کشاورزی و ۱۲ ماهه به منظور اهداف هیدرولوژیک محاسبه شدند. در ادامه به بررسی نتایج شاخص‌ها در مقیاس ۳ و ۱۲ ماهه پرداخته‌می‌شود. نتایج در مقیاس ۶ ماهه در پیوست ۱ آورده‌شده‌است. برای مقیاس ۳ ماهه و ۶ ماهه، سه ماه منتهی به مارس و شش ماهه منتهی به ژوئن انتخاب شد و دلیل این امر نیز به خاطر هم‌پوشانی شدن این دو مقطع به فصل کشت اکثر محصولات کشاورزی است.از شاخص SPI نیز برای مقایسه، در تمام مقیاس‌ها استفاده‌گردید. سپس تحلیل فراوانی و پهنه‌بندی با نتایج بهترین شاخص انجام شد.
۴-۲- نتایج در مقیاس ۳ ماهه
در این قسمت به مقایسه شاخص‌ها در حالت استاندارد پرداخته‌می‌شود و با‌توجه به نتایج و شاخص SPI یک شاخص که جامع‌ترین شرایط را داشته باشد انتخاب‌می‌شود.در این مقایسه شدیدترین خشکسالی‌ها مدنظر هستند.
۴-۲-۱- ایستگاه اردستان
با توجه به شکل۴-۱ طبق تمام شاخص‌ها به جز شاخص ETI، در سال ۱۹۹۶ ترسالی خیلی شدید اتفاق افتاده است. همچنین شاخص‌های SPI و RPEI سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۲ را سال‌هایی مواجه با خشکسالی شدید معرفی کردند، در حالی که شاخص RPPDI این سال‌ها را مواجه با خشکسالی متوسط ارزیابی کرد و شاخص ETI این سال‌ها را نرمال معرفی کرد. شاخص ETI سال‌های ۲۰۰۹ و۲۰۱۰ را به ترتیب خشک متوسط و خشک شدید معرفی کرد. شاخص RPEI سال ۲۰۱۰ را مواجه با خشکسالی متوسط معرفی کرد. در این ایستگاه شاخص‌های SPI و RPEI نتایج تقریباً مشابهی را نشان دادند.

شکل ‏۴-۱: شاخص‌های خشکسالی۳ ماهه در ایستگاه اردستان

۴-۲-۲- ایستگاه اصفهان
طبق نتایج تمامی شاخص‌ها به جز RPPDI یک خشکسالی بسیار شدید در سال ۱۹۶۳ اتفاق‌افتاده‌است. هم‌چنین مطابق سه شاخص SPI، RPEI و RPPDI سال ۲۰۰۸ با خشکسالی بسیار شدید مواجه بوده‌است و سال‌های ۱۹۸۷ و ۱۹۹۵ با خشکسالی متوسط مواجه ‌بوده‌اند.تمامی شاخص‌ها سال ۱۹۶۲ را با درجات مختلف مواجه با خشکسالی معرفی کردند. همچنین شاخص ETI سال‌های ۱۹۶۶ تا ۱۹۶۸ را خشک متوسط معرفی کرد که در سال ۱۹۶۹ این خشکسالی به پایان می‌رسد.

شکل ‏۴-۲: شاخص های خشکسالی ۳ ماهه در ایستگاه اصفهان

۴-۲-۳- ایستگاه خوروبیابانک
مطابق با نتایج دو شاخص SPI و RPEI سال ۱۹۹۲ مواجه با خشکسالی بسیار شدید بوده‌است. نتایج دیگر شاخص‌ها این سال را مواجه با خشکسالی متوسط یا شدید است. هم‌چنین این دو شاخص سال‌های ۱۹۹۷، ۲۰۰۰، ۲۰۰۲ و ۲۰۰۵ را سال‌های با خشکسالی متوسط ارزیابی کردند.شاخص ETI سال‌های ۱۹۸۷ و ۱۹۸۸ را به ترتیب خشک شدید و خشک خیلی شدید معرفی کرد و این در شاخص‌‌های دیگر دیده نشد. دلیل این نتیجه این است که تنها عامل مؤثر در این شاخص تبخیر‌تعرق است و در شاخص‌های دیگر این عامل توسط عامل بارش تعدیل شده‌است.

شکل ‏۴-۳: شاخص های خشکسالی ۳ ماهه در ایستگاه خوروبیابانک

۴-۲-۴- ایستگاه داران
در این ایستگاه طبق شاخص‌های SPI و RPEI سال ۲۰۰۸ را یک سال بسیارخشک معرفی‌کردند. شاخص‌ PDI این سال را مواجه با خشکسالی شدید و دو شاخص دیگر این سال را سال های با خشکسالی شدید ارزیابی کردند. هم‌چنین طبق سه شاخص SPI ، RPEI و RPPDI سال‌های ۱۹۹۷، ۲۰۰۱ و ۲۰۰۵ سال‌های با خشکسالی متوسط بوده‌اند. در این ایستگاه نیز بقیه شاخص‌ها نتایج متفاوتی با یکدیگر داشتند و دو شاخص SPI و RPEI نتایج مشابهی را نشان دادند.

شکل ‏۴-۴: شاخص‌های خشکسالی ۳ ماهه در ایستگاه داران
۴-۲-۵- ایستگاه شرق اصفهان
در این ایستگاه نیز تمامی شاخص ها به جز شاخص PDI سال ۲۰۰۸ را بسیار خشک معرفی‌کردند. شاخص PDI این سال را مواجه با خشکسالی متوسط ارزیابی کرد. هم‌چنین سه شاخص SPI ، RPEI و RPPDI سال های ۱۹۹۷ و ۲۰۰۰ را سال های با خشکسالی متوسط ارزیابی کردند. بقیه شاخص‌ها نتایج متفاوتی از خود نشان دادند. همچنین فقط شاخص‌ SPI سال ۱۹۸۷ را سال با خشکسالی شدید معرفی کرد که نشان می‌دهد این خشکسالی ناشی از کمبود بارش نسبت به حالت نرمال است. هم‌چنین شاخص ETI سال ۲۰۰۹ را خشک شدید معرفی کرد که نشان‌دهنده‌ی تبخیر‌تعرق بالا در این سال است.

شکل ‏۴-۵: شاخص های خشکسالی ۳ ماهه در ایستگاه شرق اصفهان
۴-۲-۶- ایستگاه شهرضا
در این ایستگاه تمام شاخص‌ها سال ۲۰۰۸ را با درجات مختلف مواجه با خشکسالی معرفی کردند که طبق نتایج مشابه دو شاخص SPI و RPEI این خشکسالی بسیارشدید بوده‌است و نتایج دیگر شاخص‌ها متفاوت است. هم‌چنین دو شاخص SPI و RPEI سال ۲۰۰۵ را مواجه با خشکسالی متوسط ارزیابی کردند.

شکل ‏۴-۶: شاخص‌های خشکسالی ۳ ماهه در ایستگاه شهرضا

۴-۲-۷- ایستگاه کاشان
طبق نتایج تمامی شاخص‌ها به جز شاخص ETI سال ۲۰۰۰ با خشکسالی مواجه بوده است. که شاخص‌های SPI و RPEI ا
ین خشکسالی را بسیارشدید ارزیابی کرده اند.نتایج دیگر شاخص‌ها متفاوت است. طبق شاخص ETI سال‌ ۲۰۰۸ یک خشکسالی شدید وجود داشته که مقدار آن افزایش یافته و در سال ۲۰۱۰ بسیار شدید شده است ارزیابی کرد که به دلیل افزایش تبخیر‌تعرق در این سال هاست. هم چنین سه شاخص SPI ، RPEI و RPPDI سال ۱۹۷۵ را یک سال با خشکسالی شدید ارزیابی کردند.

شکل ‏۴-۷: شاخص‌های خشکسالی ۳ ماهه در ایستگاه کاشان

۴-۲-۸- ایستگاه کبوترآباد
در این ایستگاه تمام شاخص‌ها سال ۲۰۰۸ را مواجه با خشکسالی معرفی کردند که طبق نتایج مشابه دو شاخص SPI و RPEI این خشکسالی بسیارشدید بوده‌است و نتایج دیگر شاخص‌ها متفاوت است.هم‌چنین سه شاخص SPI ، RPEI و RPPDI سال ۱۹۹۵ را سال با خشکسالی شدید معرفی کردند. شاخص ETI سال های ۲۰۰۲، ۲۰۰۳ ، ۲۰۰۹ را خشک متوسط و سال۲۰۱۰ را خشک شدید معرفی کرد.نتایج در سال‌های دیگر متفاوت است.

شکل ‏۴-۸: شاخص‌های خشکسالی ۳ ماهه در ایستگاه کبوترآباد
۴-۲-۹- ایستگاه گلپایگان
در این ایستگاه نیز تمام شاخص‌ها سال ۲۰۰۸ را مواجه با خشکسالی معرفی کردند که طبق نتایج مشابه دو شاخص SPI و RPEI این خشکسالی بسیارشدید بوده‌است و نتایج دیگر شاخص‌ها متفاوت است.طبق شاخص SPI سال‌های ۱۹۹۵ و ۱۹۹۷ و طبق شاخص ETI و PDI سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ سال‌های مواجه با خشکسالی هستند که به وضوح اثر بارش را در شاخص SPI و اثر تبخیر‌تعرق را در دو شاخص دیگر نشان می‌دهد.

شکل ‏۴-۹: شاخص‌های خشکسالی ۳ ماهه در ایستگاه گلپایگان

۴-۲-۱۰- ایستگاه میمه
در این ایستگاه مطابق نتایج سه شاخص SPI ، RPEI و RPPDI سال ۲۰۰۰ و ۲۰۰۸ با خشکسالی شدید مواجه بوده‌اند. شاخص PDI خشکسالی سال ۲۰۰۸ را متوسط ارزیابی کرد در حالی که شاخص ETI این سال را از لحاظ خشکسالی نرمال معرفی کرد که نشان می‌دهد خشکسالی ۲۰۰۸ در این ایستگاه ناشی از کمبود بارش بوده‌است. هم چنین شاخص‌های ETI و PDI سال ۲۰۱۰ را به ترتیب خشک متوسط و خشک شدید معرفی کردند.

شکل ‏۴-۱۰: شاخص‌های خشکسالی ۳ ماهه در ایستگاه میمه

۴-۲-۱۱- ایستگاه نائین
طبق نتایج تمام شاخص‌ها درسال ۲۰۰۸ خشکسالی اتفاق افتاده است که شاخص‌های ETI و PDI آن را خشک متوسط و بقیه شاخص‌ها آن را خشک شدید معرفی کردند. هم چنین مطابق نتایج سه شاخص SPI ، RPEI و RPPDI درسال‌های ۱۹۹۵ و ۱۹۹۷ و خشکسالی متوسط اتفاق افتاده‌است. هم چنین مطابق دو شاخص ETI وPDI در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ خشکسالی اتفاق افتاده‌است. که به ترتیب اثر بارش و تبخیر‌تعرق را درسال های ۱۹۹۵ و ۱۹۹۷ و سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ نشان می‌دهد.

شکل ‏۴-۱۱: شاخص‌های خشکسالی ۳ماهه در ایستگاه نائین

۴-۲-۱۲- ایستگاه نطنز
در این ایستگاه بیشتر سال‌های دوره‌‌آماری وضعیت نرمال داشتند. در این ایستگاه شاخص‌ها نتایج متفاوتی با شاخص SPI نشان دادند. مطابق نتایج شاخص SPI سال‌های ۱۹۹۵ و ۱۹۹۷ خشک متوسط و سال ۲۰۱۰ خشک شدید بوده است. نزدیک‌ترین نتایج به نتایج شاخص SPI را شاخص RPEI نشان داد.همچنین مطابق نتایج شاخص‌های ETI وPDI در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ یک روند افزایشی در خشکسالی‌ها وجود داشته که مطابق نتایج شاخص ETI، این مقدار در سال ۲۰۱۰ به خشکسالی شدید رسیده است.

شکل ‏۴-۱۲: شاخص‌های خشکسالی ۳ ماهه در ایستگاه نطنز

۴-۳- نتایج در مقیاس ۱۲ ماهه
۴-۳-۱- ایستگاه اردستان
نتایج تمام شاخص‌ها نشان می‌دهد که در این ایستگاه در سال ۲۰۱۰ خشکسالی اتفاق‌افتاده‌است که این خشکسالی مطابق نتایج شاخص‌های PDI، RPEI و RPPDI این خشکسالی بسیارشدید و شاخص‌‌های ETI و SPI این خشکسالی را شدید ارزیابی کردند. دلیل این امر اثر تؤامان کاهش بارش و افزایش تبخیر‌تعرق است که در سه شاخص فوق تأثیر‌گذاشته‌است. در حالی که در دو شاخص دیگر فقط بارش یا فقط تبخیر‌تعرق مؤثر بوده‌است که خشکسالی را با شدت کمتری معرفی کرده‌اند. هم‌چنین مطابق دو شاخص SPIو RPEI در سال‌های ۱۹۹۴ و ۱۹۹۷ خشکسالی متوسط و در سال ۲۰۰۱ خشکسالی شدید اتفاق افتاده است.نتایج شاخص RPPDI در این ایستگاه تقریباًمشابه این دو شاخص است. هم چنین شاخص ETI سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ را مواجه با خشکسالی متوسط معرفی کرد.

شکل ‏۴-۱۳: شاخص‌های خشکسالی ۱۲ ماهه در ایستگاه اردستان
۴-۳-۲- ایستگاه اصفهان
در این ایستگاه مطابق شاخص‌های PDI، RPEI ، RPPDI و SPI در سال‌های ۱۹۶۳، ۱۹۷۳ و ۲۰۰۸ خشکسالی بسیارشدید اتفاق افتاده‌است. در حالی‌که دو شاخص دیگر برای سال ۱۹۶۳ نتایجی مشابه ولی خشکسالی سال ۱۹۷۳ را متوسط و سال ۲۰۰۸ را نرمال معرفی کردند که این نشان می‌دهد در خشکسالی ۱۹۶۳ هر دو عامل بارش و تبخیر‌تعرق مؤثر بوده‌اند ولی در دو سال دیگر بارش تأثیرگذار بوده‌است. همچنین مطابق شاخص‌های PDI، RPEI و RPPDI از سال ۱۹۸۳ تا ۱۹۹۰وضعیت یا خشکسالی یا نزدیک به نرمال بوده که سال ۱۹۹۱ این وضعیت به پایان می‌رسد. دو شاخص ETI و PDI چنین وضعیتی را برای سال‌های ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۳ نشان‌می‌دهند که بیانگر افزایش تبخیر‌تعرق در این سال هاست.

شکل ‏۴-۱۴: شاخص‌های خشکسالی ۱۲ ماهه در ایستگاه اصفهان
۴-۳-۳- ایستگاه خوروبیابانک
در ایستگاه سه شاخص RPEI ، RPPDI و SPI نتایج متفاوتی را با دو شاخص ETI و PDI نشان دادند.سه شاخص اول سال ۲۰۰۵ را مواجه با خشکسالی خیلی شدید معرفی کردند در حالی که دو شاخص دیگر این سال را نزدیک به نرمال ارزیابی کردند. نتایج دو شاخص ETI و PDI نشان می‌دهد که سال‌های ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۰ مواجه با خشکسالی بوده‌اند، که دو شاخص RPEI و RPPDI برای سال‌های ۱۹۸۹ همین نتایج را نشان می دهند. ولی شاخص SPI فقط سال۱۹۸۹ را مواجه با خشکسالی ارزیابی کرده‌است. نتایج بیانگر این است ک
ه عامل تبخیر‌تعرق در ایستگاه بسیار تأثیرگذار است.هم‌چنین خشکسالی سال ۲۰۱۰ فقط توسط شاخص SPI دیده‌شد، که بیانگر تأثیر عامل بارش در خشکسالی این سال است.

شکل ‏۴-۱۵: شاخص‌های خشکسالی ۱۲ ماهه در ایستگاه خوروبیابانک
۴-۳-۴- ایستگاه داران
در این ایستگاه تمام شاخص ها به جز ETI نشان‌می‌دهدکه در سال ۲۰۰۸ خشکسالی اتفاق افتاده‌است که شاخص‌های RPEI ، RPPDI و SPI این خشکسالی را خیلی شدید و شاخص PDI آن را شدید نشان دادند. هم چنین تمام شاخص‌ها به جز ETI سال‌های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ را مواجه با خشکسالی متوسط بیان کردند.شاخص ETI وضعیت این سال را نرمال بیان کرد که این بیانگر اثر بارش بر خشکسالی این سال است. هم چنین شاخص ETI نشان می‌دهد که در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۰ خشکسالی شدید اتفاق افتاده است. شاخص PDI این خشکسالی را متوسط ارزیابی کرد. در این ایستگاه عامل بارش مؤثرتر است.

شکل ‏۴-۱۶: شاخص‌های خشکسالی ۱۲ ماهه در ایستگاه داران
۴-۳-۵- ایستگاه شرق اصفهان
در این ایستگاه نیز مطابق تمام شاخص‌ها در سال ۲۰۰۸ خشکسالی اتفاق افتاده است که شاخص‌های RPEI ، RPPDI و SPI این خشکسالی را خیلی شدید و شاخص‌های ETI و PDI آن را متوسط ارزیابی کردند. هم چنین مطابق سه شاخص RPEI ، RPPDI و SPI در سال های ۱۹۸۷ و ۱۹۹۰ خشکسالی متوسط و در سال ۱۹۸۵ خشکسالی شدید اتفاق افتاده‌است. مطابق نتایج شاخص ETI سال‌های ۱۹۷۸ و ۱۹۸۳ با خشکسالی خیلی شدید و سال ۱۹۸۴ با خشکسالی شدید مواجه بوده‌است. شاخص PDI خشکسالی سال های ۱۹۸۷ و ۱۹۸۳ را شدید و خشکسالی سال ۱۹۸۴ را متوسط ارزیابی کرده‌است.