منبع پایان نامه ارشد با موضوع خشکسالی، ایستگاه، نتایج، شدید

0 Comments

نظر گرفته می‌شود.

‏3-30

که در رابطه فوق و به ترتیب تابع توزیع نمونه و تابع فرضی پیوسته کاملاً معین است. در واقع Dn بیشترین اختلاف دو تابع و است.

4 فصل چهارم
4 نتایج و بحث
4-1- مقدمه
شاخص SPI هم برای مقیاس‌های زمانی کوتاه‌مدت و هم بلند‌مدت برای پایش خشکسالی کاربرد دارد. SPI کوتاه‌مدت شرایط رطوبت کوتاه‌‌مدت و برآورد فصلی بارندگی را مشخص می‌کند و نسبت به شرایط رطوبت حساس می‌باشد. این مقیاس در مقایسه با مقیاس بلند‌مدت دارای نوسانات زیادتری است. از آنجا که پیامدهای خشکسالی در مسائل کشاورزی، هواشناسی، هیدرولوژی و منابع‌آب اثرات بدیهی‌دارد ، با توجه به توضیحاتی که در فصل سوم گفته شد، در این تحقیق شاخص های مذکور به همراه شاخص SPI در مقیاس‌های 3، 6 و 12 محاسبه شد.که سه مقیاس اول به منظور اهداف کشاورزی و 12 ماهه به منظور اهداف هیدرولوژیک محاسبه شدند. در ادامه به بررسی نتایج شاخص‌ها در مقیاس 3 و 12 ماهه پرداخته‌می‌شود. نتایج در مقیاس 6 ماهه در پیوست 1 آورده‌شده‌است. برای مقیاس 3 ماهه و 6 ماهه، سه ماه منتهی به مارس و شش ماهه منتهی به ژوئن انتخاب شد و دلیل این امر نیز به خاطر هم‌پوشانی شدن این دو مقطع به فصل کشت اکثر محصولات کشاورزی است.از شاخص SPI نیز برای مقایسه، در تمام مقیاس‌ها استفاده‌گردید. سپس تحلیل فراوانی و پهنه‌بندی با نتایج بهترین شاخص انجام شد.
4-2- نتایج در مقیاس 3 ماهه
در این قسمت به مقایسه شاخص‌ها در حالت استاندارد پرداخته‌می‌شود و با‌توجه به نتایج و شاخص SPI یک شاخص که جامع‌ترین شرایط را داشته باشد انتخاب‌می‌شود.در این مقایسه شدیدترین خشکسالی‌ها مدنظر هستند.
4-2-1- ایستگاه اردستان
با توجه به شکل4-1 طبق تمام شاخص‌ها به جز شاخص ETI، در سال 1996 ترسالی خیلی شدید اتفاق افتاده است. همچنین شاخص‌های SPI و RPEI سال‌های 2000 و 2002 را سال‌هایی مواجه با خشکسالی شدید معرفی کردند، در حالی که شاخص RPPDI این سال‌ها را مواجه با خشکسالی متوسط ارزیابی کرد و شاخص ETI این سال‌ها را نرمال معرفی کرد. شاخص ETI سال‌های 2009 و2010 را به ترتیب خشک متوسط و خشک شدید معرفی کرد. شاخص RPEI سال 2010 را مواجه با خشکسالی متوسط معرفی کرد. در این ایستگاه شاخص‌های SPI و RPEI نتایج تقریباً مشابهی را نشان دادند.

شکل ‏4-1: شاخص‌های خشکسالی3 ماهه در ایستگاه اردستان

4-2-2- ایستگاه اصفهان
طبق نتایج تمامی شاخص‌ها به جز RPPDI یک خشکسالی بسیار شدید در سال 1963 اتفاق‌افتاده‌است. هم‌چنین مطابق سه شاخص SPI، RPEI و RPPDI سال 2008 با خشکسالی بسیار شدید مواجه بوده‌است و سال‌های 1987 و 1995 با خشکسالی متوسط مواجه ‌بوده‌اند.تمامی شاخص‌ها سال 1962 را با درجات مختلف مواجه با خشکسالی معرفی کردند. همچنین شاخص ETI سال‌های 1966 تا 1968 را خشک متوسط معرفی کرد که در سال 1969 این خشکسالی به پایان می‌رسد.

شکل ‏4-2: شاخص های خشکسالی 3 ماهه در ایستگاه اصفهان

4-2-3- ایستگاه خوروبیابانک
مطابق با نتایج دو شاخص SPI و RPEI سال 1992 مواجه با خشکسالی بسیار شدید بوده‌است. نتایج دیگر شاخص‌ها این سال را مواجه با خشکسالی متوسط یا شدید است. هم‌چنین این دو شاخص سال‌های 1997، 2000، 2002 و 2005 را سال‌های با خشکسالی متوسط ارزیابی کردند.شاخص ETI سال‌های 1987 و 1988 را به ترتیب خشک شدید و خشک خیلی شدید معرفی کرد و این در شاخص‌‌های دیگر دیده نشد. دلیل این نتیجه این است که تنها عامل مؤثر در این شاخص تبخیر‌تعرق است و در شاخص‌های دیگر این عامل توسط عامل بارش تعدیل شده‌است.

شکل ‏4-3: شاخص های خشکسالی 3 ماهه در ایستگاه خوروبیابانک

4-2-4- ایستگاه داران
در این ایستگاه طبق شاخص‌های SPI و RPEI سال 2008 را یک سال بسیارخشک معرفی‌کردند. شاخص‌ PDI این سال را مواجه با خشکسالی شدید و دو شاخص دیگر این سال را سال های با خشکسالی شدید ارزیابی کردند. هم‌چنین طبق سه شاخص SPI ، RPEI و RPPDI سال‌های 1997، 2001 و 2005 سال‌های با خشکسالی متوسط بوده‌اند. در این ایستگاه نیز بقیه شاخص‌ها نتایج متفاوتی با یکدیگر داشتند و دو شاخص SPI و RPEI نتایج مشابهی را نشان دادند.

شکل ‏4-4: شاخص‌های خشکسالی 3 ماهه در ایستگاه داران
4-2-5- ایستگاه شرق اصفهان
در این ایستگاه نیز تمامی شاخص ها به جز شاخص PDI سال 2008 را بسیار خشک معرفی‌کردند. شاخص PDI این سال را مواجه با خشکسالی متوسط ارزیابی کرد. هم‌چنین سه شاخص SPI ، RPEI و RPPDI سال های 1997 و 2000 را سال های با خشکسالی متوسط ارزیابی کردند. بقیه شاخص‌ها نتایج متفاوتی از خود نشان دادند. همچنین فقط شاخص‌ SPI سال 1987 را سال با خشکسالی شدید معرفی کرد که نشان می‌دهد این خشکسالی ناشی از کمبود بارش نسبت به حالت نرمال است. هم‌چنین شاخص ETI سال 2009 را خشک شدید معرفی کرد که نشان‌دهنده‌ی تبخیر‌تعرق بالا در این سال است.

شکل ‏4-5: شاخص های خشکسالی 3 ماهه در ایستگاه شرق اصفهان
4-2-6- ایستگاه شهرضا
در این ایستگاه تمام شاخص‌ها سال 2008 را با درجات مختلف مواجه با خشکسالی معرفی کردند که طبق نتایج مشابه دو شاخص SPI و RPEI این خشکسالی بسیارشدید بوده‌است و نتایج دیگر شاخص‌ها متفاوت است. هم‌چنین دو شاخص SPI و RPEI سال 2005 را مواجه با خشکسالی متوسط ارزیابی کردند.

شکل ‏4-6: شاخص‌های خشکسالی 3 ماهه در ایستگاه شهرضا

4-2-7- ایستگاه کاشان
طبق نتایج تمامی شاخص‌ها به جز شاخص ETI سال 2000 با خشکسالی مواجه بوده است. که شاخص‌های SPI و RPEI ا
ین خشکسالی را بسیارشدید ارزیابی کرده اند.نتایج دیگر شاخص‌ها متفاوت است. طبق شاخص ETI سال‌ 2008 یک خشکسالی شدید وجود داشته که مقدار آن افزایش یافته و در سال 2010 بسیار شدید شده است ارزیابی کرد که به دلیل افزایش تبخیر‌تعرق در این سال هاست. هم چنین سه شاخص SPI ، RPEI و RPPDI سال 1975 را یک سال با خشکسالی شدید ارزیابی کردند.

شکل ‏4-7: شاخص‌های خشکسالی 3 ماهه در ایستگاه کاشان

4-2-8- ایستگاه کبوترآباد
در این ایستگاه تمام شاخص‌ها سال 2008 را مواجه با خشکسالی معرفی کردند که طبق نتایج مشابه دو شاخص SPI و RPEI این خشکسالی بسیارشدید بوده‌است و نتایج دیگر شاخص‌ها متفاوت است.هم‌چنین سه شاخص SPI ، RPEI و RPPDI سال 1995 را سال با خشکسالی شدید معرفی کردند. شاخص ETI سال های 2002، 2003 ، 2009 را خشک متوسط و سال2010 را خشک شدید معرفی کرد.نتایج در سال‌های دیگر متفاوت است.

شکل ‏4-8: شاخص‌های خشکسالی 3 ماهه در ایستگاه کبوترآباد
4-2-9- ایستگاه گلپایگان
در این ایستگاه نیز تمام شاخص‌ها سال 2008 را مواجه با خشکسالی معرفی کردند که طبق نتایج مشابه دو شاخص SPI و RPEI این خشکسالی بسیارشدید بوده‌است و نتایج دیگر شاخص‌ها متفاوت است.طبق شاخص SPI سال‌های 1995 و 1997 و طبق شاخص ETI و PDI سال‌های 2009 و 2010 سال‌های مواجه با خشکسالی هستند که به وضوح اثر بارش را در شاخص SPI و اثر تبخیر‌تعرق را در دو شاخص دیگر نشان می‌دهد.

شکل ‏4-9: شاخص‌های خشکسالی 3 ماهه در ایستگاه گلپایگان

4-2-10- ایستگاه میمه
در این ایستگاه مطابق نتایج سه شاخص SPI ، RPEI و RPPDI سال 2000 و 2008 با خشکسالی شدید مواجه بوده‌اند. شاخص PDI خشکسالی سال 2008 را متوسط ارزیابی کرد در حالی که شاخص ETI این سال را از لحاظ خشکسالی نرمال معرفی کرد که نشان می‌دهد خشکسالی 2008 در این ایستگاه ناشی از کمبود بارش بوده‌است. هم چنین شاخص‌های ETI و PDI سال 2010 را به ترتیب خشک متوسط و خشک شدید معرفی کردند.

شکل ‏4-10: شاخص‌های خشکسالی 3 ماهه در ایستگاه میمه

4-2-11- ایستگاه نائین
طبق نتایج تمام شاخص‌ها درسال 2008 خشکسالی اتفاق افتاده است که شاخص‌های ETI و PDI آن را خشک متوسط و بقیه شاخص‌ها آن را خشک شدید معرفی کردند. هم چنین مطابق نتایج سه شاخص SPI ، RPEI و RPPDI درسال‌های 1995 و 1997 و خشکسالی متوسط اتفاق افتاده‌است. هم چنین مطابق دو شاخص ETI وPDI در سال‌های 2009 و 2010 خشکسالی اتفاق افتاده‌است. که به ترتیب اثر بارش و تبخیر‌تعرق را درسال های 1995 و 1997 و سال‌های 2009 و 2010 نشان می‌دهد.

شکل ‏4-11: شاخص‌های خشکسالی 3ماهه در ایستگاه نائین

4-2-12- ایستگاه نطنز
در این ایستگاه بیشتر سال‌های دوره‌‌آماری وضعیت نرمال داشتند. در این ایستگاه شاخص‌ها نتایج متفاوتی با شاخص SPI نشان دادند. مطابق نتایج شاخص SPI سال‌های 1995 و 1997 خشک متوسط و سال 2010 خشک شدید بوده است. نزدیک‌ترین نتایج به نتایج شاخص SPI را شاخص RPEI نشان داد.همچنین مطابق نتایج شاخص‌های ETI وPDI در سال‌های 2008 تا 2010 یک روند افزایشی در خشکسالی‌ها وجود داشته که مطابق نتایج شاخص ETI، این مقدار در سال 2010 به خشکسالی شدید رسیده است.

شکل ‏4-12: شاخص‌های خشکسالی 3 ماهه در ایستگاه نطنز

4-3- نتایج در مقیاس 12 ماهه
4-3-1- ایستگاه اردستان
نتایج تمام شاخص‌ها نشان می‌دهد که در این ایستگاه در سال 2010 خشکسالی اتفاق‌افتاده‌است که این خشکسالی مطابق نتایج شاخص‌های PDI، RPEI و RPPDI این خشکسالی بسیارشدید و شاخص‌‌های ETI و SPI این خشکسالی را شدید ارزیابی کردند. دلیل این امر اثر تؤامان کاهش بارش و افزایش تبخیر‌تعرق است که در سه شاخص فوق تأثیر‌گذاشته‌است. در حالی که در دو شاخص دیگر فقط بارش یا فقط تبخیر‌تعرق مؤثر بوده‌است که خشکسالی را با شدت کمتری معرفی کرده‌اند. هم‌چنین مطابق دو شاخص SPIو RPEI در سال‌های 1994 و 1997 خشکسالی متوسط و در سال 2001 خشکسالی شدید اتفاق افتاده است.نتایج شاخص RPPDI در این ایستگاه تقریباًمشابه این دو شاخص است. هم چنین شاخص ETI سال‌های 2006 و 2007 را مواجه با خشکسالی متوسط معرفی کرد.

شکل ‏4-13: شاخص‌های خشکسالی 12 ماهه در ایستگاه اردستان
4-3-2- ایستگاه اصفهان
در این ایستگاه مطابق شاخص‌های PDI، RPEI ، RPPDI و SPI در سال‌های 1963، 1973 و 2008 خشکسالی بسیارشدید اتفاق افتاده‌است. در حالی‌که دو شاخص دیگر برای سال 1963 نتایجی مشابه ولی خشکسالی سال 1973 را متوسط و سال 2008 را نرمال معرفی کردند که این نشان می‌دهد در خشکسالی 1963 هر دو عامل بارش و تبخیر‌تعرق مؤثر بوده‌اند ولی در دو سال دیگر بارش تأثیرگذار بوده‌است. همچنین مطابق شاخص‌های PDI، RPEI و RPPDI از سال 1983 تا 1990وضعیت یا خشکسالی یا نزدیک به نرمال بوده که سال 1991 این وضعیت به پایان می‌رسد. دو شاخص ETI و PDI چنین وضعیتی را برای سال‌های 1963 تا 1973 نشان‌می‌دهند که بیانگر افزایش تبخیر‌تعرق در این سال هاست.

شکل ‏4-14: شاخص‌های خشکسالی 12 ماهه در ایستگاه اصفهان
4-3-3- ایستگاه خوروبیابانک
در ایستگاه سه شاخص RPEI ، RPPDI و SPI نتایج متفاوتی را با دو شاخص ETI و PDI نشان دادند.سه شاخص اول سال 2005 را مواجه با خشکسالی خیلی شدید معرفی کردند در حالی که دو شاخص دیگر این سال را نزدیک به نرمال ارزیابی کردند. نتایج دو شاخص ETI و PDI نشان می‌دهد که سال‌های 1987 تا 1990 مواجه با خشکسالی بوده‌اند، که دو شاخص RPEI و RPPDI برای سال‌های 1989 همین نتایج را نشان می دهند. ولی شاخص SPI فقط سال1989 را مواجه با خشکسالی ارزیابی کرده‌است. نتایج بیانگر این است ک
ه عامل تبخیر‌تعرق در ایستگاه بسیار تأثیرگذار است.هم‌چنین خشکسالی سال 2010 فقط توسط شاخص SPI دیده‌شد، که بیانگر تأثیر عامل بارش در خشکسالی این سال است.

شکل ‏4-15: شاخص‌های خشکسالی 12 ماهه در ایستگاه خوروبیابانک
4-3-4- ایستگاه داران
در این ایستگاه تمام شاخص ها به جز ETI نشان‌می‌دهدکه در سال 2008 خشکسالی اتفاق افتاده‌است که شاخص‌های RPEI ، RPPDI و SPI این خشکسالی را خیلی شدید و شاخص PDI آن را شدید نشان دادند. هم چنین تمام شاخص‌ها به جز ETI سال‌های 1999 و 2000 را مواجه با خشکسالی متوسط بیان کردند.شاخص ETI وضعیت این سال را نرمال بیان کرد که این بیانگر اثر بارش بر خشکسالی این سال است. هم چنین شاخص ETI نشان می‌دهد که در سال‌های 1990 و 2010 خشکسالی شدید اتفاق افتاده است. شاخص PDI این خشکسالی را متوسط ارزیابی کرد. در این ایستگاه عامل بارش مؤثرتر است.

شکل ‏4-16: شاخص‌های خشکسالی 12 ماهه در ایستگاه داران
4-3-5- ایستگاه شرق اصفهان
در این ایستگاه نیز مطابق تمام شاخص‌ها در سال 2008 خشکسالی اتفاق افتاده است که شاخص‌های RPEI ، RPPDI و SPI این خشکسالی را خیلی شدید و شاخص‌های ETI و PDI آن را متوسط ارزیابی کردند. هم چنین مطابق سه شاخص RPEI ، RPPDI و SPI در سال های 1987 و 1990 خشکسالی متوسط و در سال 1985 خشکسالی شدید اتفاق افتاده‌است. مطابق نتایج شاخص ETI سال‌های 1978 و 1983 با خشکسالی خیلی شدید و سال 1984 با خشکسالی شدید مواجه بوده‌است. شاخص PDI خشکسالی سال های 1987 و 1983 را شدید و خشکسالی سال 1984 را متوسط ارزیابی کرده‌است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *