منبع پایان نامه با موضوع
سطح معنی داری

منبع پایان نامه با موضوع سطح معنی داری

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبنی بر حقیقی‌بودن هر یک از دو مدل، محاسبه می‌شود. این آماره اگر چه برای هر دو مدل، قدرت توضیح‌دهندگی در نظر می‌گیرد، اما از طرف دیگر نشان می‌دهد که کدام یک از این دو مدل به فرایند واقعی ایجاد داده‌ها نزدیک‌تر است. در بسیاری پژوهش‌ها از این آزمون به منظور سنجش معناداری یک مدل رگرسیون در مقابل مدل دیگر از طریق مقایسه دو ضریب تعیین مورد استفاده قرار می‌گیرد. این آماره دارای توزیع مجانبی نرمال بوده وکمتر بودن آن نشان‌دهنده بهتر‌بودن برازش مدل می‌باشد.بعد از برازش دو مدل داریم:

که در آن و و و به ترتیب میانگین مربعات باقی مانده‌ها در مدل و باقی مانده‌های مربوط به دو مدل می‌باشند. با توجه صفر‌بودن میانگین باقی‌مانده‌ها با تقسیم بر انحراف معیار باقی‌مانده‌های استاندارد ایجاد می‌گردد . از طرفی همان‌طور که واضح است تفاوت توان دوم مقادیر استاندارد شده باقی‌مانده‌ها باعث بزرگ شدن مقادیر K می‌شود که نشان‌دهنده تفاوت در قدرت تبیین و بار اطلاعاتی دو مدل می‌باشد. اما آیا می‌توان پذیرفت که مقادیر K مخالف صفر هستند.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها به عنوان یکی از مراحل اصلی روش تحقیق علمی شناخته می شود. پس از تدوین مبانی نظری و روش تحقیق، لازم است که فرضیه های تحقیق آزمون شود. از طرفی، آزمون تجربی فرضیه ها متکی بر اطلاعات و داده هایی است که به روش علمی جمع آوری شده اند. برای یافتن پاسخ علمی این فرضیه ها، باید اطلاعات و داده های خام جمع آوری شده را با بهره گرفتن از یک مدل مناسب مورد تجزیه و تحلیل دقیق قرار داد. تبیین داده های خام بدون تحلیل آنها امری دشوار یا ناممکن است. نخست باید داده ها را تجزیه و تحلیل کرد و سپس نتایج این تجزیه و تحلیل را مورد تفسیر قرار داد. بنابراین مقصود اصلی از تحلیل عبارت است از تنظیم و خلاصه کردن داده ها به صورت اطلاعاتی روشن، خوانا، مستدل و تفسیر پذیر به گونه ای که بتوان روابط موجود در مسائل پژوهشی را کشف، بررسی و آزمون کرد. تجزیه و تحلیل یعنی دسته بندی، مرتب کردن و خلاصه کردن اطلاعات که باید قبل از اجرای پژوهش برنامه ریزی شده باشد و الگو یا مدل های تجزیه و تحلیل نیز تهیه و طرح ریزی گردند. در این فصل داده های گردآوری شده تحقیق در دو بخش توصیفی و استنباطی، تجزیه و تحلیل شده تا شواهدی برای قبول یا رد فرضیه های تحقیق فراهم شود. فرضیه های پژوهش با بهره گرفتن از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چند متغیره آزمون می شوند و برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از نرم افزار آماری spss21 استفاده می گردد. همچنین لازم به ذکر است که داده های جمع آوری شده بر مبنای روش تحقیق، تجزیه و تحلیل می شوند.
۴-۲-آزمون نرمال بودن متغیرها
جدول ۴-۱ نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنف
ماکیاولی گری
رفاه فردی
قضاوت تخصصی
قضاوت عمومی
قضاوت حرفه ای
تعداد
۹۰
۹۰
۹۰
۹۰
۹۰
آماره Z
763.
994.
900.
862.
765.
سطح معناداریsig
625.
276.
392.
447.
601.
با بهره گرفتن از آزمون کلموگروف اسمیرنف برای همه متغیر ها با توجه به سطح معناداری که بزرگتر از ۰٫۰۵ می باشد پس در سطح اطمینان ۹۵% فرض نرمال بودن آنها رد نشده است، بنابراین همه متغیر ها نرمال می باشند.
۴-۳-آمار توصیفی
در این بخش از تجزیه و تحلیل آماری به بررسی چگونگی توزیع نمونه‌های آماری از حیث متغیرهایی چون جنسیت،وضعیت تاهل، سمت شغلی و تحصیلات پرداخته می‌شود. همچنین جداول و نمودار های مربوطه در پیوست ارائه شده است.
جدول ۴-۲ مشخصات جمعیت دموگرافیک
متغیر
گروه
فراوانی
درصد
جنسیت
مرد
۶۴
۱/۷۱
زن
۲۶
۹/۲۸
وضعیت تاهل
متاهل
۶۸
۶/۷۵
مجرد
۲۲
۴/۲۴
تحصیلات
کاردانی
۱۲
۳/۱۳
کارشناسی
۶۰
۷/۶۶
کارشناسی ارشد
۱۳
۴/۱۴
دکتری
۵
۶/۵
سمت شغلی
سرپرست
۷
۸/۷
حسابرس ارشد
۱۰
۱/۱۱
حسابرس
۵۴
۶۰
کمک حسابرس
۱۹
۱/۲۱
با توجه به جدول فوق از ۹۰ نفر افراد نمونه که جواب داده اند ۶۴ نفر مرد،۲۶ نفر زن بوده که نشان میدهد ۷۱ درصد مرد و ۲۹ درصد زن بوده و ۷۶ درصد متاهل می باشند. از نظر سمت شغلی ۹ درصد سرپرست ، ۱۱ درصد حسابرس ارشد ، ۶۰ درصد حسابرس و ۲۱ درصد کمک حسابرس هستند. همچنین ۶۷ درصد دارای مدرک کارشناسی،۱۴ درصد مدرک کارشناسی ارشد، ۱۳ درصد کاردانی و ۶ درصد مدرک دکتری را شامل می شود.
۴-۴- مقایسه متغیر های پژوهش با حد وسط مقیاس اندازه گیری
آزمون t یک نمونه برای مقایسه میانگین مشاهده شده متغیرهای پژوهش با میانگین نظری مقیاس اندازه‌گیری نشان داده است که با توجه به سطح معناداری کوچکتر از ۰٫۰۵ ، میانگین متغیر ویژگی ماکیاولی‌گری به ‌صورت معنادار متفاوت از میانگین نظری است و با توجه به میانگین متغیر ویژگی ماکیاولی‌گری که کمتر از ۳ می باشد بنابراین میانگین متغیر ویژگی ماکیاولیسم به‌ صورت معنادار کمتر از حد متوسط بوده‌ است و متغیر رفاه فردی در حد متوسط می باشد.
۴-۴-۱- آزمون میانگین یک جامعه، T یک نمونه ای
آزمون میانگین یک جامعه، بر مبنای توزیع T یک آزمون پارامتری می باشد که درآن به این موضوع پرداخته می شود که میانگین یک جامعه، به چه میزان از یک مقدار ثابت بیشتر و یا کمتر است. از این آزمون، از آنجایی که با یک متغیر سروکار داریم، برای آزمون فرضیه های توصیفی استفاده می شود. از این آزمون می توان، بسته به موضوع پژوهش، برای تحلیل وجود یا عدم وجود یک متغیر نیز استفاده نمود. این آزمون چنانچه سطح معنی داری کمتر از مقدار خطا باشد، چنین استنباط می شود که میانگین جامعهی مورد نظر، مقدار آزمون شده نیست. حال برای دریافتن این موضوع که میانگین جامعه بالاتر از مقدار آزمون شده و یا پایین تر از آن است، می باید به حد بالا و حد پایین موجود در خروجی نرم افزار مراجعه نمود. در آزمون T یک نمونه ای، چنانچه حد بالا و حد پایین هر دو مثبت باشند، بدین معنی است که میانگین جامعه در مورد آن متغیر بیشتر از مقدار مورد آزمون می باشد. همچنین اگر اولی مثبت و دومی منفی باشد، میانگین متغیر موردنظر در جامعه کمتر از مقدار آزمون است و این متغیرها در جامعهی مورد بررسی در سطح پایینی قرار دارند.
جدول ۴-۳ آزمون t یک نمونه برای متغیرهای پژوهش
متغیر
مقایسه میانگین مشاهده شده با مقدار ثابت ۳
میانگین
آماره t
درجه آزادی
سطح معناداری
تفاوت میانگین
ویژگی ماکیاولی‌گری
۲٫۴۷۰۸
۲۰٫۴۹۰-
۸۹
۰۰۰٫
۵۲۹۱۵٫-
رفاه فردی
۳٫۰۶۳۵
۱٫۱۳۱
۸۹
۲۶۱٫
۶۳۴۹٫

جدول ۴-۴ آمارتوصیفی متغیرهای قضاوت
قضاوت عمومی
قضاوت تخصصی
قضاوت حرفه ای
تعداد
۹۰
۹۰
۹۰
میانگین

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *